Annoncespot_img

Tryghedsgruppen lancerer valgmøder

Tryghedsgruppen, der står bag Tryg­fonden, tager nu yderligere skridt for at fremme med­lems­demokratiet. Næsten 2.500 medlemmer har meldt sig til fire valg- og orien­te­rings­møder i forbindelse med re­præ­sen­tant­skabs­val­get i Region Nordjylland.

Tryghedsgruppen – medlemsmøder
På fi­re valg- og med­lem­s­mø­der i Fre­de­riks­havn, Aal­borg, Thi­sted og Ho­bro kan del­ta­ger­ne op­le­ve sund­heds­pro­fes­sor Ben­te Klar­lund Pe­der­sen og ko­mi­ker Lars Hjorts­høj dis­ku­te­re livskva­li­tet, stress, kost og motion.

Tryg­heds­grup­pen har un­der årets re­præ­sen­tant­skabsvalg in­tro­du­ce­ret valg­mø­der for de 100.000 stem­me­be­ret­ti­ge­de med­lem­mer i Re­gion Nordjylland.

På fi­re valg- og med­lem­s­mø­der i Fre­de­riks­havn, Aal­borg, Thi­sted og Ho­bro kan del­ta­ger­ne op­le­ve sund­heds­pro­fes­sor Ben­te Klar­lund Pe­der­sen og ko­mi­ker Lars Hjorts­høj dis­ku­te­re livskva­li­tet, stress, kost og motion.

Valg­mø­de­r­ne er det se­ne­ste ini­ti­a­tiv i Tryg­heds­grup­pens be­stræ­bel­ser på at ska­be størst mu­lig in­ter­es­se for med­lem­s­de­mo­kra­ti­et blandt de knap en mil­li­on med­lem­mer, der er kun­der og me­de­je­re af Tryg For­sik­ring. Gen­nem val­ge­ne til det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab kan med­lem­mer­ne få ind­fly­del­se på bl.a. med­lems­bonus og de filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger via Trygfonden.

”Tryg­fa­mi­li­ens med­lem­s­de­mo­kra­ti er en vig­tig mu­lig­hed for at få ind­fly­del­se på, hvor­dan vi skal ar­bej­de med sik­ker­hed, sund­hed og triv­sel så­vel re­gio­nalt som na­tio­nalt. Jeg vil ger­ne op­for­dre vo­res nord­jy­ske med­lem­mer til at bru­ge de­res stem­me ved det kom­men­de valg," si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen, Mads Lebech.

Digitale valg

Tryg­heds­grup­pens med­lem­mer har i en år­ræk­ke kun­net væl­ge mel­lem at stem­me di­gi­talt el­ler pr. brev. De en­kel­te kan­di­da­ter har haft mu­lig­hed for at præ­sen­te­re sig på Tryg­heds­grup­pens hjem­mesi­de, blandt an­det ved hjælp af vi­de­o­p­ræ­sen­ta­tio­ner om de­res in­ter­es­ser og mær­kesa­ger i Tryg­fon­den og Tryg­heds­grup­pens øv­ri­ge ak­ti­vi­te­ter. De nye valg­mø­der bli­ver et sup­ple­ment til den ek­si­ste­ren­de pro­ce­du­re, for­tæl­ler Mads Lebech.

”Præ­sen­ta­tio­nen af kan­di­da­ter­ne fra sce­nen bli­ver gan­ske kort om­kring, hvad hver kan­di­dat læg­ger sær­lig vægt på i for­bin­del­se med val­get. For Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab er det me­re di­a­lo­gen med med­lem­mer­ne, der er af­gø­ren­de. Der­for har vi ar­ran­ge­ret fi­re af­te­ner i Nord­jyl­land, hvor med­lem­mer­ne har mu­lig­hed for at få den di­rek­te di­a­log med kan­di­da­ter­ne,” si­ger han.

Nord­jy­der­ne har ot­te re­gio­na­le plad­ser i re­præ­sen­tant­ska­bet, og fra den 21. ja­nu­ar kæm­per 20 i knap tre uger om at bli­ve valgt. Ud­over sæ­det i Tryg­heds­grup­pens øver­ste myn­dig­hed re­præ­sen­tant­ska­bet, bli­ver re­præ­sen­tan­ter­ne og­så en del af det re­gio­na­le råd, som har be­slut­nings­kom­pe­ten­ce til at fo­re­ta­ge lo­ka­le ud­de­lin­ger fra Tryg­fon­den. Tryg­heds­grup­pens Re­gio­na­le råd ud­de­ler godt 7 mio. kr. årligt.

De fi­re valg­mø­der, som af­hol­des i de sid­ste uger af ja­nu­ar, har væ­ret an­non­ce­ret i lo­ka­le me­di­er og ved di­rek­te mails til de nord­jy­ske med­lem­mer. Iføl­ge Tryg­heds­grup­pen har in­ter­es­sen væ­ret så over­væl­den­de, at to af mø­de­r­ne al­le­re­de har måt­te luk­kes for nye tilmeldinger.

Me­re end 2.500 med­lem­mer har meldt sig til at del­ta­ge i val­gaf­te­ner­ne, op­ly­ser Tryghedsgruppen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer