Lundbeckfonden løfter menneskebyrden på Det Kongelige Teater

For første gang nogen­sinde støtter Lund­beck­fon­den et kunst­ne­risk forsk­nings­pro­jekt nemlig teater­stykket ‘Menneske­byrden’, som bliver sat op på Det Konge­lige Teater. Det er en del af et forsknings­projekt, som skal skabe større viden om depres­sion og af­stig­ma­ti­se­re syg­dommen.

Menneskebyrden, Det Kongelige Teater (foto: Søren Meisner)
"”Vi øn­sker, at folk får nog­le min­dre fir­kan­te­de hold­nin­ger til de­pres­sion. Det er utro­lig van­ske­ligt for dem, der er ramt af syg­dom­men. Og det er det og­så for de­res på­rø­ren­de og for om­gi­vel­ser­ne ge­ne­relt. Hvor­dan skal man ta­ck­le det? Der­for er det vig­tigt, at nog­le eks­pe­ri­men­te­rer med at for­mid­le vi­den om det i den­ne her form,” si­ger An­ne-Ma­rie En­gel, He­ad of Ta­lent & Ca­re­er Pro­gram­mes ved Lundbeckfonden.

For før­ste gang støt­ter Lund­beck­fon­den et de­ci­de­ret kunst­ne­risk pro­jekt, nem­lig forsk­nings-te­a­ter­styk­ket ‘Men­ne­ske­byr­den’, der net­op nu har pre­mi­e­re på Det Kon­ge­li­ge Teater:

Det er et re­sul­tat af fon­dens nye ud­de­lings­stra­te­gi, som fo­ku­se­rer på hjer­ne­forsk­ning i bre­de­ste forstand.

”Det er før­ste gang, vi støt­ter et pro­jekt som det her. Vi har tid­li­ge­re støt­tet do­ku­men­tar­film og do­ku­men­tar­ud­sen­del­ser på tv, for ek­sem­pel se­ri­en om dan­ske vi­den­skabs­folk og pro­gram­se­ri­en, ‘DNA De­tek­ti­ven’ om Eske Wil­ler­s­lev og hans forsk­ning, hvor vi har støt­tet for­mid­ling af forsk­ning. Men vi har ik­ke før støt­tet et pro­jekt som på én gang er et kunst­ne­risk pro­jekt og et forsk­nings­pro­jekt,” si­ger An­ne-Ma­rie En­gel, He­ad of Ta­lent & Ca­re­er Pro­gram­mes ved Lundbeckfonden.

Hun for­tæl­ler, at der er fle­re ting i pro­jek­tet, som gør, at bå­de forsk­nings­delen men og­så for­mid­lings­delen er in­ter­es­sant for Lundbeckfonden:

”Det hand­ler om men­ne­skers syn på hin­an­den og på den ka­te­go­ri­se­ring, vi fo­re­ta­ger – de man­ges syn på de få, alt­så dem, man sy­nes er anderledes.”

Afstigmatisering

An­ne-Ma­rie En­gel for­kla­rer, at der med ‘Men­ne­ske­byr­den’ ik­ke er ta­le om klas­sisk sund­heds­vi­den­ska­be­lig forsk­ning i de­pres­sion som syg­dom, men der­i­mod om et te­a­ter­pro­jekt, der ge­ne­re­rer da­ta til forsk­ning, hvis for­mål er at un­der­sø­ge, hvad man kan gø­re for at af­stig­ma­ti­se­re de­pres­sion: Kan man æn­dre folks hold­nin­ger ved at gå tæt på dem i et teaterrum?

”Der er de se­ne­re år kom­met stør­re fo­kus på af­stig­ma­ti­se­ring af psy­kisk syg­dom, og der har og­så væ­ret man­ge kampag­ner, hvor folk har stil­let op og me­get mo­digt har for­talt om de­res eg­ne op­le­vel­ser. Men der er sta­dig en mas­siv stig­ma­ti­se­ring af folk med psy­kisk syg­dom. Med 'Men­ne­ske­byr­den’ prø­ver man at ar­bej­de me­re di­rek­te med folks hold­nin­ger – man er ‘me­re di­rek­te i det' i et te­a­ter­rum – og pu­bli­kum bli­ver af­kræ­vet en hold­ning un­der­vejs i fo­re­stil­lin­gen. Det kan gi­ve bå­de en stør­re for­stå­el­se af de­pres­sion og er sam­ti­dig med til at af­stig­ma­ti­se­re sygdommen.”

Smuk sammensmeltning

Lund­beck­fon­den har pri­o­ri­te­ret ‘Men­ne­ske­byr­den’ frem­for an­dre forsk­nings- og for­mid­lings­pro­jek­ter, for­di pro­jek­tet skil­ler sig ud i sin må­de at op­ly­se og sam­ti­dig ind­sam­le vi­den på:

”I vir­ke­lig­he­den er vi så pri­vil­e­ge­re­de, at vi bå­de kan ha­ve fo­kus på hjer­nen, når den er syg, og når den fun­ge­rer, som den skal. Om­kring halv­de­len af de mid­ler, vi gi­ver, er støt­te til forsk­ning i hjer­nen. Men vi har og­så mu­lig­hed for at støt­te pro­jek­ter, hvis for­mål er at for­mid­le forsk­ning til flest mu­ligt. Her (med ‘Men­ne­ske­byr­den’, red.) er der det, man kan kal­de en smuk sam­men­s­melt­ning af vi­den om syg­dom­men og uvi­den­hed om syg­dom­men,” si­ger An­ne-Ma­rie En­gel med hen­vis­ning til den vi­den, pu­bli­kum ik­ke har, når de går ind i teatersalen:

”Det hand­ler der­for om, hvor­dan vi øger rum­me­lig­he­den over­for hin­an­den. Det er et for­sken­de for­mid­lings­pro­jekt – og vi tror, det for­mid­ler på en må­de, som sæt­ter tan­ker i gang hos dem, der op­le­ver projektet.”

En del af hverdagssproget

An­ne-Ma­rie En­gel for­tæl­ler, at der trods øget fo­kus på psy­ki­ske li­del­ser, sta­dig er en stor grad af uvi­den­hed og for­dom­me om de­pres­sion. Må­ske og­så for­di vi i hver­dags­spro­get bru­ger be­gre­bet de­pres­sion i flæng. Men der er stor for­skel på at væ­re in­de i en svær pe­ri­o­de, hvor man ‘fø­ler sig de­pri­me­ret’ og på at ha­ve en kli­nisk de­pres­sion. Det er en di­ag­no­se, man ik­ke blot selv kan ar­bej­de sig ud af, for­tæl­ler Engel:

”Vi øn­sker, at folk får nog­le min­dre fir­kan­te­de hold­nin­ger til de­pres­sion. Det er utro­lig van­ske­ligt for dem, der er ramt af syg­dom­men. Og det er det og­så for de­res på­rø­ren­de og for om­gi­vel­ser­ne ge­ne­relt. Hvor­dan skal man ta­ck­le det? Der­for er det vig­tigt, at nog­le eks­pe­ri­men­te­rer med at for­mid­le vi­den om det i den­ne her form.”

Om 'Men­ne­ske­byr­den'
  • I for­bin­del­se med ‘Men­ne­ske­byr­den’ er der la­vet en in­ter­ak­tiv app med en in­te­gre­ret pod­cast. Den hed­der ‘Den Sor­te Hund’, og kan down­lo­a­des gra­tis via App Sto­re og Goog­le Play.
  • De­pres­sion er én af de hyp­pig­ste psy­ki­ske li­del­ser i Dan­mark. WHO an­slår, at over 300 mil­li­o­ner men­ne­sker er be­rørt af de­pres­sion på verdensplan.
  • Fo­re­stil­lin­gen er en co-pro­duk­tion med Sta­ges of Sci­en­ce i sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, De­pres­sions­for­e­nin­gen, Asko­v­Fon­den m.fl.
  • ‘Men­ne­ske­byr­den’ er støt­tet af Sta­tens Kunst­fond og Lundbeckfonden.

For Lund­beck­fon­den er der in­gen mod­sæt­ning mel­lem forsk­nings- og for­mid­lings­a­spek­tet i ‘Men­ne­ske­byr­den’ og så det fak­tum, at pro­jek­tet sam­ti­dig er et kunst­ne­risk pro­jekt, støt­tet af Sta­tens Kunst­fond, der bli­ver sat op på den mest pre­sti­ge­fyld­te dan­ske scene.

”Det har da vægt for os, at styk­ket bli­ver sat op på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Men vi kun­ne li­ge så godt ha­ve støt­tet det, hvis det for ek­sem­pel skul­le ud på sko­ler og for­mid­le vi­den. For os hand­ler det om at adres­se­re men­ne­skers op­mærk­som­hed på psy­ki­ske syg­dom­me, som er stil­le, men som gi­ver rig­tig me­get smer­te. Jeg sy­nes, te­a­te­ret er et fint mø­de­sted mel­lem for­sken­de for­mid­ling og kun­sten – og jeg sy­nes, Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter skal ha­ve ros for at en­ga­ge­re sig i pro­jek­tet,” si­ger An­ne-Ma­rie Engel.

No strings attached

Lund­beck­fon­den har støt­tet ‘Men­ne­ske­byr­den’, som sæt­tes op af te­a­ter­grup­pen Sta­ges of Sci­en­ce, med 1.767.389 kr. Mid­ler­ne er gi­vet som en be­vil­ling til pro­jek­tet, og der er in­gen be­tin­gel­ser for­bun­det med be­vil­lin­gen, for­kla­rer An­ne-Ma­rie Engel:

”Vi har mød­tes med an­sø­ger­ne, in­den de send­te en an­søg­ning ind, og vi har vur­de­ret pro­jek­tet ud fra de­res vi­sio­ner og pro­jekt­be­skri­vel­ser. Blandt an­det er det folk, der selv har op­le­vet de­pres­sion, der står på sce­nen. Der er nog­le del­mål i forsk­nings­pro­jek­tet, og Sta­ges of Sci­en­ce har og­så la­vet en pod­cast-se­rie, som folk kan re­a­ge­re på – og som der der­ved bli­ver ge­ne­re­ret da­ta til vi­de­re forsk­ning gen­nem. Det er på det grund­lag, vi har gi­vet be­vil­lin­gen,” si­ger hun og til­fø­jer, at hun for­ven­ter en an­der­le­des slags te­a­te­ro­p­le­vel­se end en klas­sisk te­a­ter­fo­re­stil­ling, blandt an­det for­di det som nævnt er men­ne­sker, der selv har op­le­vet de­pres­sion, der står på sce­nen. Med an­dre ord er fik­tions­la­get væk:

”Der er et lag min­dre mel­lem den, der op­le­ver, og den der får pu­bli­kum til at op­le­ve. Det er fan­ta­stisk, at folk vil gø­re det, og det gør te­a­te­ro­p­le­vel­sen til no­get an­det, end vi er vant til – og­så for­di Sta­ges of Sci­en­ce må­ler på pu­bli­kums hold­nin­ger før, un­der og ef­ter fo­re­stil­lin­gen,” si­ger An­ne-Ma­rie En­gel og slutter:

”Det sår et lil­le frø, så pu­bli­kum for­hå­bent­lig får et an­det syn og en an­den lang­mo­dig­hed i for­hold til men­ne­sker med depression.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Kat. Sekjær
Kat. Sekjær
Freelancejournalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer