Frederiksberg Fonden uddelte knap 10 mio. kr. i 2018

På trods af svingende afkast fra værdipapirer uddelte fonden i alt 9,6 mio. kr. sidste år. Dermed stiger uddelingsniveauet igen i år en smule for community-fonden trods mild turbolens på afkastfronten.

Frederiksberg Fonden

De fle­ste be­bo­e­re i ho­ved­stads­om­rå­det har på et tids­punkt pas­se­ret den 6-spo­re­de, søj­lebår­ne mo­tortra­fik­vej Bis­pe­eng­bu­en, som læg­ger as­falt til om­kring 50.000 bi­ler i døgnet.

Og et ud­vik­lings­pro­jekt un­der net­op Bis­pe­eng­bu­en blev gen­stand for Fre­de­riks­berg Fon­dens stør­ste ud­de­ling i 2018.

Pro­jek­tet URBAN 13 modt­og nem­lig 1 mio. kr. fra den sel­ver­klæ­re­de com­mu­ni­ty-fond. Sam­men med do­na­tio­ner fra blandt an­dre Re­al­da­nia skal pen­ge­ne fi­nan­si­e­re en opblom­string af blandt an­det re­stau­ran­ter, iværk­sæt­te­ri, kunst- og kul­tur, med­bor­ger­hus, mar­keds­plads og bu­tik­ker un­der Bis­pe­eng­bu­en, skri­ver fon­den i sit se­ne­ste nyhedsbrev.

Pro­jek­tet var blandt de 95 ud af i alt 163 an­søg­nin­ger, som Fre­de­riks­berg Fon­den helt el­ler del­vist imø­de­kom i 2018. Der­med fik 58 pct. af an­sø­ger­ne til­sagn, og det er en lil­le stig­ning i for­hold til året før.

Med be­vil­lin­ger for sam­let 9,6 mio. kr. op­brug­te Fre­de­riks­berg Fon­den i 2018 stort set he­le sin ud­de­lings­ram­me, selv­om den for­ven­ter et la­ve­re øko­no­misk re­sul­tat i 2018 end i 2017 på grund af svin­gen­de af­kast fra værdipapirer.

“Det er fon­dens be­sty­rel­ses be­slut­ning, at ud­de­lings­ram­men ik­ke skal på­vir­kes af vær­di­re­gu­le­rin­ger, da Fre­de­riks­berg Fon­den øn­sker en lang­sig­tet til­ste­de­væ­rel­se på si­ne ud­de­lings­om­rå­der,” skri­ver fon­den i nyhedsbrevet.

I 2019 bli­ver børns ude­liv et af fon­dens fo­ku­s­om­rå­der, li­ge­som fon­den i år kan fejre en slags ju­bilæum. Det er nem­lig 125 år si­den, at de før­ste kro­ner i fon­dens for­mue blev skil­lin­get sam­men, da Fre­de­riks­berg og Om­egns Spa­re­kas­se blev grund­lagt på Gl. Kon­ge­vej 160.

Uddelinger (i kr.) fordelt på hovedområder

fordelt på hovedområder

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer