Ny bevillingschef til Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden ansætter professor Claus Felby som bevillingschef for life-science-forskning indenfor bæredygtig udvikling.

Claus Felby
 
No­vo Nor­disk Fon­den an­sæt­ter pr. 1. marts Pro­fes­sor Claus Fel­by som He­ad of Li­fe Sci­en­ce Re­search and In­du­stri­al Ap­pli­ca­tions Pro­mo­ting Sustainability.

Claus Fel­by skal stå i spid­sen for No­vo Nor­disk Fon­dens be­vil­lin­ger til li­fe-sci­en­ce-forsk­ning, der har po­ten­ti­a­le til at kun­ne om­sæt­tes til nye bi­o­tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger til gavn for men­ne­sker og miljø.

Det op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

Claus Fel­by kom­mer fra en stil­ling som pro­fes­sor i bio­mas­se og bio­e­ner­gi, In­sti­tut for Ge­ovi­den­skab og Na­tur­for­valt­ning, Det Na­tur­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet ved Kø­ben­havns Universitet. 

”Jeg glæ­der mig me­get til at væ­re med til at op­byg­ge fon­dens nye støt­te­o­m­rå­de in­den for bæ­re­dyg­tig­hed, som kom­mer til at bli­ve et mar­kant sats­nings­om­rå­de for No­vo Nor­disk Fon­den i frem­ti­den. Jeg hå­ber, at jeg med min vi­den og er­fa­ring på om­rå­det kan med­vir­ke til, at No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter for­mål, hvor der kan op­nås ba­ne­bry­den­de re­sul­ta­ter til gavn for sam­fun­det,” si­ger Claus Fel­by i pressemeddelelsen.

Fon­den op­ly­ser om Claus Fel­by, at han gen­nem sin kar­ri­e­re har op­nå­et im­po­ne­ren­de re­sul­ta­ter og har pu­bli­ce­ret 113 vi­den­ska­be­li­ge ar­tik­ler og ud­ta­get 24 pa­ten­ter el­ler pa­ten­tap­pli­ka­tio­ner. I 2016 op­da­ge­de han sam­men med en for­sker­grup­pe en ‘om­vendt fotosyntese’-proces, hvor sol­lys bru­ges til at ned­bry­de plan­te­ma­te­ri­a­le i ste­det for at op­byg­ge det. Op­da­gel­sen kan få stor be­tyd­ning for pro­duk­tio­nen af bio­brænds­ler og biokemikalier.

”Claus Fel­by er en vi­sio­nær, in­nova­tiv og er­fa­ren le­der in­den for det bi­o­tek­no­lo­gi­ske forsk­nings­felt. Han har stå­et i spid­sen for nytæn­ken­de forsk­nings­pro­jek­ter med na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le part­ne­re fra bå­de den aka­de­mi­ske og den in­du­stri­el­le ver­den. Med an­sæt­tel­sen af Claus Fel­by styr­kes vo­res støt­te­o­m­rå­de in­den for ba­sal og an­ven­del­ses­o­ri­en­te­ret li­fe-sci­en­ce-forsk­ning, der kan frem­me bæ­re­dyg­tig­hed til gavn for sam­fun­det, be­ty­de­ligt,” si­ger Bir­git­te Naun­tof­te, adm. di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer