Ny bevillingschef til Novo Nordisk Fonden

No­vo Nor­disk Fon­den an­sæt­ter pro­fes­sor Claus Fel­by som be­vil­lings­chef for li­fe-sci­en­ce-forsk­ning in­den­for bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling.

Claus Felby
 
No­vo Nor­disk Fon­den an­sæt­ter pr. 1. marts Pro­fes­sor Claus Fel­by som He­ad of Li­fe Sci­en­ce Re­search and In­du­stri­al Ap­pli­ca­tions Pro­mo­ting Sustai­na­bi­li­ty.

Claus Fel­by skal stå i spid­sen for No­vo Nor­disk Fon­dens be­vil­lin­ger til li­­fe-sci­en­­ce-forsk­­ning, der har po­ten­ti­a­le til at kun­ne om­sæt­tes til nye bi­o­tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger til gavn for men­ne­sker og mil­jø.

Det op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

Claus Fel­by kom­mer fra en stil­ling som pro­fes­sor i bio­mas­se og bio­e­ner­gi, In­sti­tut for Ge­ovi­den­skab og Na­tur­for­valt­ning, Det Na­tur­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

”Jeg glæ­der mig me­get til at væ­re med til at op­byg­ge fon­dens nye støt­te­o­m­rå­de in­den for bæ­re­dyg­tig­hed, som kom­mer til at bli­ve et mar­kant sats­nings­om­rå­de for No­vo Nor­disk Fon­den i frem­ti­den. Jeg hå­ber, at jeg med min vi­den og er­fa­ring på om­rå­det kan med­vir­ke til, at No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter for­mål, hvor der kan op­nås ba­ne­bry­den­de re­sul­ta­ter til gavn for sam­fun­det,” si­ger Claus Fel­by i pres­se­med­del­el­sen.

Fon­den op­ly­ser om Claus Fel­by, at han gen­nem sin kar­ri­e­re har op­nå­et im­po­ne­ren­de re­sul­ta­ter og har pu­bli­ce­ret 113 vi­den­ska­be­li­ge ar­tik­ler og ud­ta­get 24 pa­ten­ter el­ler pa­ten­tap­pli­ka­tio­ner. I 2016 op­da­ge­de han sam­men med en for­sker­grup­pe en ‘om­vendt fotosyntese’-proces, hvor sol­lys bru­ges til at ned­bry­de plan­te­ma­te­ri­a­le i ste­det for at op­byg­ge det. Op­da­gel­sen kan få stor be­tyd­ning for pro­duk­tio­nen af bio­brænds­ler og bi­o­ke­mi­ka­li­er.

”Claus Fel­by er en vi­sio­nær, in­nova­tiv og er­fa­ren le­der in­den for det bi­o­tek­no­lo­gi­ske forsk­nings­felt. Han har stå­et i spid­sen for nytæn­ken­de forsk­nings­pro­jek­ter med na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le part­ne­re fra bå­de den aka­de­mi­ske og den in­du­stri­el­le ver­den. Med an­sæt­tel­sen af Claus Fel­by styr­kes vo­res støt­te­o­m­rå­de in­den for ba­sal og an­ven­del­ses­o­ri­en­te­ret li­­fe-sci­en­­ce-forsk­­ning, der kan frem­me bæ­re­dyg­tig­hed til gavn for sam­fun­det, be­ty­de­ligt,” si­ger Bir­git­te Naun­tof­te, adm. di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.