Nyt call: Flere penge til naturvidenskab for børn og unge

Novo Nordisk Fonden har succes med at udbyde støtte til mere naturvidenskab til børn og unge. I februar åbner en ny ansøgningsrunde indenfor naturvidenskabelig uddannelse og formidling.

Novo Nordisk Fonden – Call 2019
"Vi glæ­der os til at mod­ta­ge an­søg­nin­ger med nye ini­ti­a­ti­ver til pro­jek­ter, og vi har fo­kus på fort­sat at læ­re, lyt­te og ud­vik­le os sam­men med an­sø­ger­ne, så vo­res op­slag un­der­støt­ter mil­jø­et bedst mu­ligt,” si­ger Be­rith Bjørn­holm, le­der af af­de­lin­gen for na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og for­mid­ling i No­vo Nor­disk Fonden.

Der var stor ef­ter­spørgsel på No­vo Nor­disk Fon­dens før­ste an­søg­nings­pul­je til na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og for­mid­ling for børn og un­ge. Nu lan­ce­rer fon­den en ny pul­je på 25 mio. kr. med an­søg­nings­frist i marts måned.

Det op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

”I No­vo Nor­disk Fon­den er vi stol­te af at væ­re trå­dt ind på are­na­en for na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og for­mid­ling, og det er vo­res lang­sig­te­de mis­sion at un­der­støt­te ar­bej­det på det­te om­rå­de. Vi glæ­der os til at mod­ta­ge an­søg­nin­ger med nye ini­ti­a­ti­ver til pro­jek­ter, og vi har fo­kus på fort­sat at læ­re, lyt­te og ud­vik­le os sam­men med an­sø­ger­ne, så vo­res op­slag un­der­støt­ter mil­jø­et bedst mu­ligt,” si­ger Be­rith Bjørn­holm, der er le­der af af­de­lin­gen for na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og for­mid­ling i No­vo Nor­disk Fonden.

Ved ef­ter­å­rets an­søg­nings­run­de modt­og fon­den 202 an­søg­nin­ger, hvoraf 19 fik støt­te. Blandt de pro­jek­ter, som fik støt­te fra pulj­en, var bå­de bør­ne­ha­vebørn og un­ge i grund­sko­le og gym­na­si­er samt mu­se­er, vi­den­skabs­for­mid­ling, forsk­ning og fritidstilbud.

I for­å­rets an­søg­nings­run­de kan man sø­ge støt­te til na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og for­mid­ling for børn og un­ge fra dag­in­sti­tu­tion til og med ung­doms­ud­dan­nel­ser. Her­u­d­over kan man sø­ge støt­te til pro­jek­ter, der ud­bre­der in­ter­es­sen for na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi til den bre­de be­folk­ning og styr­ker de­bat­ten på om­rå­det, skri­ver fon­den i pressemeddelelsen.

Der kan sø­ges om støt­te til pro­jek­ter med bud­get­ter mel­lem 100.000 kr. og 3 mio. kr. og med en va­rig­hed på op til fem år.

Den nye an­søg­nings­run­de åb­ner den 7. fe­bru­ar, og in­den da kan in­ter­es­se­re­de an­sø­ge­re få me­re at vi­de om mu­lig­he­den på tre in­for­ma­tions­mø­der, som No­vo Nor­disk Fon­den af­hol­der i Aar­hus, Oden­se og Hellerup.

Læs me­re om an­søg­nings­run­den her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer