Færchfonden skal igen have ny direktør

Efter mindre end et år på posten fratræder Ole Bridal nu posten som adm. direktør i Færch­fonden.

Ole Bridal
Ole Bri­dal fra­træ­der stil­lin­gen som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Færchfonden.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Fær­ch­fon­den, Ole Bri­dal, har be­slut­tet at fra­træ­de stil­lin­gen, som han over­tog i maj må­ned sid­ste år. År­sa­gen er, at Ole Bri­dal øn­sker at for­føl­ge kar­ri­e­re­mæs­si­ge mål, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

”Jeg har væ­ret glad for at ar­bej­de i Fær­ch­fon­den og ska­be vig­tig for­an­dring til for­del for vækst i det nord­ve­stjy­ske. Men jeg sav­ner at kun­ne sæt­te mi­ne le­del­ses­mæs­si­ge kom­pe­ten­cer i spil i stør­re or­ga­ni­sa­tio­ner og lø­se de kon­kre­te mar­keds- og drifts­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, de står i. Der­for er jeg og be­sty­rel­sen ble­vet eni­ge om, at vo­res sam­ar­bej­de op­hø­rer,” si­ger Ole Bridal.

Be­sty­rel­ses­for­mand An­ne­met­te Færch har væ­ret glad for sam­ar­bej­det med Ole Bri­dal. Blandt an­det er de to nye ini­ti­a­ti­ver Holste­bro Ud­vik­ling p/s og So­und­Hub Den­mark kom­met godt fra start, og be­sty­rel­sen er nu på ud­kig ef­ter ny driv­kraft, der kan gen­nem­fø­re fon­dens vig­ti­ge mål­sæt­nin­ger om at vi­de­re­ud­vik­le blandt an­det et in­ter­na­tio­nalt an­er­kendt øko­sy­stem for iværk­sæt­te­ri, samt kul­tur og ud­dan­nel­se som led i det en­tre­prenan­te liv i det nord­ve­stjy­ske, frem­går det af pressemeddelelsen.

”Vi tak­ker Ole for et godt sam­ar­bej­de. Be­sty­rel­sen har stor respekt for hans be­slut­ning om at for­føl­ge si­ne kar­ri­e­re­mæs­si­ge am­bi­tio­ner i er­hvervs­li­vet. Nu er vo­res fo­kus at fin­de den per­son, der kan ta­ge sta­fet­ten og vi­dere­fø­re Fær­ch­fon­dens am­bi­tio­ner om blandt an­det at vi­de­re­ud­vik­le iværk­sæt­ter-øko­sy­ste­met og ar­bej­de med til­sva­ren­de tan­ker for kul­tu­ren og ta­len­t­ud­vik­lin­gen i det nord­ve­stjy­ske om­rå­de, ” ud­ta­ler An­ne­met­te Færch.

Be­sty­rel­sen i fa­mi­lie­fon­den har i sam­ar­bej­de med re­k­rut­te­rings­fir­ma­et Rus­sell Rey­nolds igang­s­at pro­ces­sen med at fin­de en ny di­rek­tør til den nord­ve­stjy­ske fond. Ind­til da har be­sty­rel­sen kon­sti­tu­e­ret øko­no­mi­di­rek­tør Mar­tin Ny­gaard Chri­stof­fer­sen til at va­re­ta­ge rol­len som mid­ler­ti­dig ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Færchfonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer