Advokatmedie: Dreyers Fond efterlyser ansøgere med innovative projekter

Der er for lidt nytænk­ning i de pro­jekt­for­slag, som Drey­ers Fond mod­ta­ger fra an­sø­ger­fel­tet i ad­vo­kat- og ar­ki­tekt­stan­den. Be­sty­rel­sen har der­for over­ve­jet om den me­re pro­ak­tivt skal op­sø­ge de re­le­van­te or­ga­ni­sa­tio­ner. Det for­tæl­ler fon­dens for­mand, Bir­te Ras­mus­sen i et in­ter­view med ad­vo­kat­me­di­et K-News.

Birte Rasmussen, bestyrelsesformand i Dreyers Fond.
Bir­te Ras­mus­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Drey­ers Fond.

Nytænk­nin­gen er præ­get af en vis træg­hed i de pro­jek­tan­søg­nin­ger, som Drey­ers Fond mod­ta­ger fra ad­­vo­kat- og ar­ki­tekt­bran­cher­ne. Det for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand i Drey­ers Fond, Bir­te Ras­mus­sen i et in­ter­view med ad­vo­kat­me­di­et K-News.

”På det sid­ste har vi pri­mært set an­søg­nin­ger om rej­se­le­ga­ter, kon­fe­ren­cer el­ler lig­nen­de, hvor man træk­ker vi­den til Dan­mark. Det er ty­pisk uni­ver­si­te­ter­ne, der får dem. Her har vi gjort os nog­le over­vej­el­ser om, hvor­vidt vi skal væ­re pro­ak­ti­ve og ud at ha­ve fat i or­ga­ni­sa­tio­ner­ne,” si­ger Bir­te Ras­mus­sen til K-News.

Fon­den er stif­tet i 1976 med det for­mål at ud­de­le mid­ler til ini­ti­a­ti­ver og pro­jek­ter, hvis for­mål er at frem­me ad­­vo­kat- og ar­ki­tekt­stan­dens ud­vik­ling og sam­spil med sam­fun­det. Fon­den mod­ta­ger år­ligt over 600 an­søg­nin­ger og be­vil­ger le­ga­ter til godt det hal­ve. I 2017 ud­del­te fon­den i alt 19,6 mio. kr.

For at frem­me kva­li­te­ten af an­søg­nin­ger­ne har fon­den væ­ret i di­a­log med de to re­le­van­te bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner.

”Vi har haft mø­der med de to bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner Dan­ske Ad­vo­ka­ter og Ad­vo­kat­sam­fun­det om, hvor­dan vi kan bi­dra­ge. Vi ser og­så me­get ger­ne, at de to or­ga­ni­sa­tio­ner i fæl­les­skab sø­ger hos os. Så på den må­de bli­ver fon­den og­så me­re og me­re pro­ak­tiv. Hvis vi for­nem­mer, at der er nog­le om­rå­der, hvor det er værd at støt­te en ud­vik­ling, så ta­ger vi fat i dem, og ser hvad vi kan gø­re,” si­ger Bir­te Ras­mus­sen, der til dag­lig er ad­vo­kat i ad­vo­kat­fir­ma­et Hjul­mand & Kap­tain, til K-News.

Drey­ers Fond har to år­li­ge an­søg­nings­fri­ster med de­ad­li­nes den 15. ja­nu­ar og den 15. juli.

Læs he­le in­ter­viewet her.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.