Annoncespot_img

Advokatmedie: Dreyers Fond efterlyser ansøgere med innovative projekter

Der er for lidt nytænkning i de projektforslag, som Dreyers Fond modtager fra an­sø­ger­fel­tet i advokat- og arkitektstanden. Bestyrelsen har derfor overvejet om den mere pro­ak­tivt skal opsøge de relevante organisationer. Det fortæller fondens formand, Birte Rasmussen i et interview med advokatmediet K-News.

Birte Rasmussen, bestyrelsesformand i Dreyers Fond.
Bir­te Ras­mus­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Drey­ers Fond.

Nytænk­nin­gen er præ­get af en vis træg­hed i de pro­jek­tan­søg­nin­ger, som Drey­ers Fond mod­ta­ger fra ad­vo­kat- og ar­ki­tekt­bran­cher­ne. Det for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand i Drey­ers Fond, Bir­te Ras­mus­sen i et in­ter­view med ad­vo­kat­me­di­et K-News.

”På det sid­ste har vi pri­mært set an­søg­nin­ger om rej­se­le­ga­ter, kon­fe­ren­cer el­ler lig­nen­de, hvor man træk­ker vi­den til Dan­mark. Det er ty­pisk uni­ver­si­te­ter­ne, der får dem. Her har vi gjort os nog­le over­vej­el­ser om, hvor­vidt vi skal væ­re pro­ak­ti­ve og ud at ha­ve fat i or­ga­ni­sa­tio­ner­ne,” si­ger Bir­te Ras­mus­sen til K-News.

Fon­den er stif­tet i 1976 med det for­mål at ud­de­le mid­ler til ini­ti­a­ti­ver og pro­jek­ter, hvis for­mål er at frem­me ad­vo­kat- og ar­ki­tekt­stan­dens ud­vik­ling og sam­spil med sam­fun­det. Fon­den mod­ta­ger år­ligt over 600 an­søg­nin­ger og be­vil­ger le­ga­ter til godt det hal­ve. I 2017 ud­del­te fon­den i alt 19,6 mio. kr.

For at frem­me kva­li­te­ten af an­søg­nin­ger­ne har fon­den væ­ret i di­a­log med de to re­le­van­te brancheorganisationer.

”Vi har haft mø­der med de to bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner Dan­ske Ad­vo­ka­ter og Ad­vo­kat­sam­fun­det om, hvor­dan vi kan bi­dra­ge. Vi ser og­så me­get ger­ne, at de to or­ga­ni­sa­tio­ner i fæl­les­skab sø­ger hos os. Så på den må­de bli­ver fon­den og­så me­re og me­re pro­ak­tiv. Hvis vi for­nem­mer, at der er nog­le om­rå­der, hvor det er værd at støt­te en ud­vik­ling, så ta­ger vi fat i dem, og ser hvad vi kan gø­re,” si­ger Bir­te Ras­mus­sen, der til dag­lig er ad­vo­kat i ad­vo­kat­fir­ma­et Hjul­mand & Kap­tain, til K-News.

Drey­ers Fond har to år­li­ge an­søg­nings­fri­ster med de­ad­li­nes den 15. ja­nu­ar og den 15. juli.

Læs he­le in­ter­viewet her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer