Danske fonde uddelte rekordhøjt beløb i 2019

De dan­ske fon­de ud­del­te sam­men­lagt 19,7 mia. kr. i 2019. Det er 2,7 mia. kr. me­re end i 2018, hvor fon­de­ne ud­del­te 17 mia. kr. Stig­nin­gen er især dre­vet af fle­re be­vil­lin­ger til kul­tu­r­om­rå­det, der i 2019 modt­og 3 mia. kr., vi­ser nye tal fra Dan­marks Statistik.

Samlede bevillinger 2019
Med be­vil­lin­ger på i alt 19,7 mia. kr. ud­del­te de dan­ske fon­de re­kord­man­ge pen­ge i 2019, vi­ser nye tal fra Dan­marks Statistik.

Dan­ske fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger ud­del­te i 2019 et re­kord­højt be­løb på sam­let 19,7 mia. kr. Det vi­ser helt nye tal fra Dan­marks Statistik.

Med re­kor­den øger fon­de­ne de­res be­vil­lin­ger med 2,7 mia. kr. i for­hold til året før, hvor de ud­del­te 17 mia. kr. Det be­ty­der, at fon­de­ne i 2019 ud­del­te 16 pct. fle­re pen­ge end året før.

Ud­vik­lin­gen er især dre­vet af fle­re be­vil­lin­ger til kul­tu­rel­le for­mål, vi­ser de nye tal. Kul­tu­rel­le for­mål modt­og nem­lig 3,0 mia. kr. i 2019 mod 1,8 mia kr. året før.

Sam­ti­dig fo­re­tog fon­de­ne næ­sten dob­belt så man­ge be­vil­lin­ger på kul­tu­r­om­rå­det med godt 15.000 be­vil­lin­ger i 2019 mod godt 8.000 be­vil­lin­ger i 2018.

De nye tal vi­ser og­så, at stig­nin­gen i ud­de­lin­ger til kul­tu­rel­le for­mål især kom­mer fra de al­me­ne fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger. Ud­de­lin­ger­ne her­fra steg nem­lig fra 0,6 mia. kr. i 2018 til 1,5 mia. kr. i 2019. Pen­ge­ne gik især til mu­se­er og scenekunst.

De er­hvervs­dri­ven­de fon­de øge­de til sam­men­lig­ning de­res be­vil­lin­ger til det kul­tu­rel­le om­rå­de med 0,2 mia. kr., og der­med be­vil­ge­de de i run­de tal 1,4 mia. kr til kul­tur i 2019.

Videnskab stagnerer

De vi­den­ska­be­li­ge for­mål ud­gør – som van­ligt – det klart mest støt­te­de en­kelt­stå­en­de for­mål. Årets sam­le­de be­vil­lin­ger til vi­den­skab lig­ger på 8 mia. kr., og det er sam­me be­løb som i 2018.

De er­hvervs­dri­ven­de fon­de be­vil­ge­de sam­let 12,6 mia. kr. i 2019, og halv­de­len af det­te be­løb gik til vi­den­ska­be­li­ge formål.

Halv­de­len af bå­de de er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­des be­vil­lin­ger til vi­den­ska­be­li­ge for­mål gik til sund­heds­vi­den­skab og en fjer­de­del til na­tur­vi­den­skab. De øv­ri­ge be­vil­lin­ger blev for­delt in­den for om­rå­der­ne jord­brug og ve­te­ri­nær, tek­nik, sam­fund, hu­ma­ni­o­ra og tvær­fag­lig videnskab.

Mens det vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de med be­vil­lin­ger for 8 mia. kr. alt­så ik­ke dri­ver den nye ud­de­lings­re­kord, så går om­rå­der som na­­tur- og mil­jø­for­mål samt ud­­dan­­nel­­ses- og fol­ke­op­lys­nings­for­mål til gen­gæld ty­de­ligt frem.

De to for­mål modt­og sam­let 1,9 mia. kr. i 2018, mod i alt 2,8 mia. kr. i 2019.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Kommentar: Revisor svigtede i Aggesen-sagen

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lej­lig­heds­sa­gen fra Fre­de­riks­berg Al­lé kun­ne ha­ve ko­stet bå­de Si­mon Ag­ge­sen og den in­te­ta­nen­de ledelse…

Ny Due Jensen-fond vil forandre Danmarks hospitalssystem

En ny fond er sat i ver­den, og må­let er klart: At for­an­dre det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem. Ni­els Due Jen­sens Fond er, som nav­net an­ty­der, stiftet…

Her er læsernes foretrukne historier fra Fundats i 2020

  20 Hvem er de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark? Det har i en lang år­ræk­ke væ­ret et så­kaldt godt spørgs­mål. Si­den 1991 har…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Coronakrise

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…