Danske fonde uddelte rekordhøjt beløb i 2019

De danske fonde uddelte sammenlagt 19,7 mia. kr. i 2019. Det er 2,7 mia. kr. mere end i 2018, hvor fondene uddelte 17 mia. kr. Stigningen er især drevet af flere bevillinger til kulturområdet, der i 2019 modtog 3 mia. kr., viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Samlede bevillinger 2019
Med be­vil­lin­ger på i alt 19,7 mia. kr. ud­del­te de dan­ske fon­de re­kord­man­ge pen­ge i 2019, vi­ser nye tal fra Dan­marks Statistik.

Dan­ske fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger ud­del­te i 2019 et re­kord­højt be­løb på sam­let 19,7 mia. kr. Det vi­ser helt nye tal fra Dan­marks Statistik.

Med re­kor­den øger fon­de­ne de­res be­vil­lin­ger med 2,7 mia. kr. i for­hold til året før, hvor de ud­del­te 17 mia. kr. Det be­ty­der, at fon­de­ne i 2019 ud­del­te 16 pct. fle­re pen­ge end året før.

Ud­vik­lin­gen er især dre­vet af fle­re be­vil­lin­ger til kul­tu­rel­le for­mål, vi­ser de nye tal. Kul­tu­rel­le for­mål modt­og nem­lig 3,0 mia. kr. i 2019 mod 1,8 mia kr. året før.

Sam­ti­dig fo­re­tog fon­de­ne næ­sten dob­belt så man­ge be­vil­lin­ger på kul­tu­r­om­rå­det med godt 15.000 be­vil­lin­ger i 2019 mod godt 8.000 be­vil­lin­ger i 2018.

De nye tal vi­ser og­så, at stig­nin­gen i ud­de­lin­ger til kul­tu­rel­le for­mål især kom­mer fra de al­me­ne fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger. Ud­de­lin­ger­ne her­fra steg nem­lig fra 0,6 mia. kr. i 2018 til 1,5 mia. kr. i 2019. Pen­ge­ne gik især til mu­se­er og scenekunst.

De er­hvervs­dri­ven­de fon­de øge­de til sam­men­lig­ning de­res be­vil­lin­ger til det kul­tu­rel­le om­rå­de med 0,2 mia. kr., og der­med be­vil­ge­de de i run­de tal 1,4 mia. kr til kul­tur i 2019.

Videnskab stagnerer

De vi­den­ska­be­li­ge for­mål ud­gør – som van­ligt – det klart mest støt­te­de en­kelt­stå­en­de for­mål. Årets sam­le­de be­vil­lin­ger til vi­den­skab lig­ger på 8 mia. kr., og det er sam­me be­løb som i 2018.

De er­hvervs­dri­ven­de fon­de be­vil­ge­de sam­let 12,6 mia. kr. i 2019, og halv­de­len af det­te be­løb gik til vi­den­ska­be­li­ge formål.

Halv­de­len af bå­de de er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­des be­vil­lin­ger til vi­den­ska­be­li­ge for­mål gik til sund­heds­vi­den­skab og en fjer­de­del til na­tur­vi­den­skab. De øv­ri­ge be­vil­lin­ger blev for­delt in­den for om­rå­der­ne jord­brug og ve­te­ri­nær, tek­nik, sam­fund, hu­ma­ni­o­ra og tvær­fag­lig videnskab.

Mens det vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de med be­vil­lin­ger for 8 mia. kr. alt­så ik­ke dri­ver den nye ud­de­lings­re­kord, så går om­rå­der som na­tur- og mil­jø­for­mål samt ud­dan­nel­ses- og fol­ke­op­lys­nings­for­mål til gen­gæld ty­de­ligt frem.

De to for­mål modt­og sam­let 1,9 mia. kr. i 2018, mod i alt 2,8 mia. kr. i 2019.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer