Prins Henriks Fond lukker

Seks bevillingsmodtagere har netop modtaget penge fra den sidste uddelingsrunde i Hans Kongelige Højhed Prins Henriks Fond.

Prins Henrik (foto: Torben Eskerod / Kongehuset)
I den sid­ste ud­de­lings­run­de i Hans Kon­ge­li­ge Højhed Prins Hen­riks Fond be­slut­te­de be­sty­rel­sen at ud­de­le seks sti­pen­di­er af 65.000 kr. in­den for om­rå­der, der stod prin­sen nær (fo­to: Tor­ben Eskerod / Kongehuset).

En af de små fon­de om­kring kon­ge­hu­set, Hans Kon­ge­li­ge Højhed Prins Hen­riks Fond, har net­op ud­delt seks sti­pen­di­er og bli­ver nu opløst. 

Det frem­går af en nyhed på kon­ge­hu­sets hjemmeside. 

Af hi­sto­ri­ske år­sa­ger har kon­ge­hu­set stif­tet en ræk­ke fon­de med ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge formål.

En af de helt små fon­de er Prins Hen­riks Fond, som al­le­re­de for fle­re år si­den måt­te se sin for­mue skrum­pe helt ned un­der en-mil­li­on-græn­sen og der­med ik­ke læn­ge­re er om­fat­tet af de al­min­de­li­ge be­stem­mel­ser i fondsloven. 

I regn­skabsår­et 2017/2018 hav­de fon­den en egen­ka­pi­tal på 836.000 kr. Hidtil har Ci­vilsty­rel­sen kun­net gi­ve til­la­del­se til at op­lø­se fon­de med en for­mue på un­der to mil­li­o­ner kr., men bl.a. på grund af lav­ren­teø­ko­no­mi­en be­slut­te­de fondsmyn­dig­he­den tid­li­ge­re i år at hæ­ve op­løs­nings­græn­sen til 3-4 mio. kr.

Fon­den modt­og ik­ke an­søg­nin­ger og i sid­ste ud­de­lings­run­de i de­cem­ber i år be­slut­te­de be­sty­rel­sen at ud­de­le seks sti­pen­di­er af 65.000 kr. ”in­den for om­rå­der, der stod Prin­sen nær,” skri­ver kongehuset.

Modtagerne af de sidste seks bevillinger

  • Mu­sik: Oboi­sten Carl Juli­us Le­febv­re Hansen
  • Ga­stro­no­mi: Kok Ron­ni Ve­xøe Mortensen
  • Sejlsport: Kon­ge­lig Dansk Ya­cht Klub. Sti­pen­di­et de­les mel­lem nedenstående to besætninger: 
    • 49: Da­ni­el Ny­gaard & Se­ba­sti­an Wright Olsen
    • Na­cra: Mat­hi­as Bruun Bor­re­skov & Na­ta­cha Sauma-Pedersen
  • Lit­te­ra­tur: In­sti­tut Français i Kø­ben­havn – pro­jek­tet ”Te­xte-tekst: di­gi­tal prom­ove­ring af fran­ske for­fat­te­re i Danmark”.
  • Grøn­land: Ke­ra­mi­ker Kri­sti­ne Spo­re Kreutzmann
  • Færø­er­ne: Færø­er­nes sym­fo­ni­o­r­ke­ster / Sym­fo­ni­o­r­ke­s­tur Før­oya – ny ind­spil­ning af den færø­ske nationalsang

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer