Ugens uddelinger: Fondspenge til operafestival, søfartsmuseum, grundforskning, demensramte og økonomisk trængte børnefamilier

Et bredt spek­trum af pro­jek­ter, or­ga­ni­sa­tio­ner og for­ske­re ud­gør mod­ta­ger­ne af den­ne uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren. Gi­ve­re er 15. Ju­ni Fon­den, Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, No­vo Nor­disk Fon­den, Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen og Det Obel­ske Familiefond. 

Copenhagen Opera Festival (foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson)
Cas­san­dra Lemo­i­ne som Mu­set­ta i 'Tour de Bo­hè­me’ på Ref­fen. 15. Ju­ni Fon­den har gi­vet Co­pen­ha­gen Ope­ra Festi­val lov­ning på én mil­li­on kro­ner år­ligt i de kom­men­de tre år (fo­to: Co­pen­ha­gen Ope­ra Festi­val / Óla­fur Ste­i­nar Rye Gestsson).

Rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor star­ter den­ne gang hos 15. Ju­ni Fon­den, som i den sid­ste ud­de­lings­run­de i 2020 har slup­pet 33 pro­jek­ter blandt 162 an­søg­nin­ger gen­nem nåleøjet.

De 33 pro­jek­ter, der pri­mært om­hand­ler fon­dens ho­ved­om­rå­der na­tur og jagt, mod­ta­ger til­sam­men 59,2 mil­li­o­ner kroner.

Blandt mod­ta­ger­ne er og­så CPH Ope­ra Festi­val, som gen­nem en år­ræk­ke har få­et øko­no­misk støt­te fra 15. Ju­ni Fon­den, og nu har få­et lov­ning på én mil­li­on kro­ner år­ligt i de kom­men­de tre år. Fon­den be­grun­der den opad­vend­te tom­mel­finger med, at der er sket en kva­li­tets­ud­vik­ling si­den festi­va­lens start, og at man­ge af de for­ma­ter, der ud­vik­les i re­gi af CPH Ope­ra Festi­val, dan­ner grund­lag for og gi­ver in­spira­tion til an­dre ak­tø­rer på operafeltet.

15. Ju­ni Fon­den be­gun­sti­ger blandt an­dre og­så ’Sko­ven i Skolen’-samarbejdet, der ko­or­di­ne­res af Na­tio­nal­park Skjol­dun­ger­nes Land i sam­ar­bej­de med en ræk­ke na­­tur- og fril­uftsor­ga­ni­sa­tio­ner, med 1,5 mil­li­o­ner kro­ner. Og et pro­jekt, hvor Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Aar­hus Uni­ver­si­tet sam­ar­bej­der om at be­ly­se for­skel­li­ge græs­nings­re­gi­mers ef­fekt på na­tu­r­om­rå­ders øko­sy­ste­mer og bi­o­di­ver­si­tet, får 1.455.000 kro­ner for en tre­årig periode.

Penge til robot-fotografering af skibsskrog

Fra na­tur og jagt fort­sæt­ter rund­t­u­ren til det ma­ri­ti­me om­rå­de, hvor Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond net­op har be­vil­get 5,8 mil­li­o­ner kro­ner til seks pro­jek­ter. Der­med kom­mer fon­den i alt op på be­vil­lin­ger i 2020 på 43 mil­li­o­ner kro­ner til 39 pro­jek­ter in­den for ma­ri­ti­me er­hvervspro­jek­ter, ma­ri­tim forsk­ning, frem­me af Det Blå Dan­mark og uddannelseslegater.

Blandt de er­hvervspro­jek­ter, der har få­et støt­te i de­cem­ber, er Blue At­las Ro­bo­ti­cs, som er be­vil­get lån til at ud­vik­le et ro­bot­sty­ret un­der­vands­far­tøj. Her­fra kan man af­fo­to­gra­fe­re et helt skibs­skrog i en kon­stant af­stand uden men­ne­ske­lig involvering. 

Blandt de al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter, som Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond har valgt at støt­te, er DHI, som får en øko­no­misk hånds­ræk­ning til at ud­vik­le et dansk ma­ri­timt test­cen­ter, hvor virk­som­he­der kan få ad­gang til rå­d­giv­ning og tests af ma­ri­timt ud­styr og nye teknologier. 

Og­så Mu­se­et for Sø­fart i Hels­in­gør har få­et støt­te til at ud­vik­le en ny per­ma­nent ud­stil­ling, ’Dan­mark som sø­fart­s­na­tion’, der skal bi­dra­ge til, at mu­se­et kan fast­hol­de sin po­si­tion som ét af de sø­fart­s­mu­se­er i ver­den, der bedst for­mår at for­mid­le og bran­de sø­far­ten over for for­skel­li­ge målgrupper.

Bevillinger til 36 grundforskningsprojekter

Og­så No­vo Nor­disk Fon­den har haft gang i ud­de­lin­ger­ne i den for­gang­ne uge med i alt 80 mil­li­o­ner kro­ner til 36 grund­forsk­nings­pro­jek­ter in­den for biovi­den­skab og ba­sal biomedicin.

Må­let med pro­jek­ter­ne er at for­stå, hvor­dan li­vet fun­ge­rer, skri­ver No­vo Nor­disk Fon­den i en pres­se­med­del­el­se, og en så­dan nys­ger­rig­heds­dre­vet vi­den­skab kan væ­re med til at æn­dre, hvor­dan syg­dom for­ud­si­ges, di­ag­no­sti­ce­res, be­hand­les og forebygges.

”Vi har væ­ret me­get im­po­ne­re­de over kva­li­te­ten af de mod­tag­ne an­søg­nin­ger, som om­fat­ter pro­jek­ter, der af­prø­ver nye ide­er og hy­po­te­ser og ud­for­sker nye op­da­gel­ser, og for­ske­re, der ta­ger chan­cer og af­prø­ver an­dre ve­je. Dis­se be­vil­lin­ger på op til tre mil­li­o­ner kro­ner til grund­forsk­nings­pro­jek­ter af ét til tre års va­rig­hed er ik­ke kun et godt fun­da­ment for for­sker­ne; de er og­så en uund­vær­lig in­ve­ste­ring i forsk­ning, da de dan­ner grund­la­get for in­nova­tiv ud­vik­ling og frem­ti­dens sund­heds­vi­den­skab,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den for Bio­me­di­ci­ne & He­alth Sciences.

Blandt de 36 pro­jek­ter, som får en be­vil­ling fra fon­den, er en grup­pe af for­ske­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, der vil un­der­sø­ge, hvor­dan inak­ti­ve cel­ler re­ak­ti­ve­res til at bli­ve de­len­de cel­ler. I væv kan nog­le cel­ler for­la­de den inak­ti­ve til­stand og be­gyn­de at de­le sig igen. Det­te er en helt nor­mal me­ka­nis­me, men nog­le gan­ge kan det gå galt og frem­me ud­vik­lin­gen af ​syg­dom­me som for ek­sem­pel kræft. 

Ny digital platform til demensramte

I den for­gang­ne uge er og­så en ny di­gi­tal plat­form må­l­ret­tet de­mens­ram­te ble­vet lan­ce­ret. Plat­for­men hed­der Ak­ti­vi, er støt­tet af In­nova­tions­fon­den og ud­vik­let i et of­­fent­ligt-pri­vat part­ner­skab be­stå­en­de af blandt an­dre Roskil­de, Vej­le, Ran­ders og Ru­der­s­dal kom­mu­ner, fon­den Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen, Alzhei­mer­for­e­nin­gen og Kom­mu­ner­nes Landsforening.
For­må­let er at gi­ve men­ne­sker med de­mens og de­res på­rø­ren­de mu­lig­hed for at væ­re sam­men i di­gi­ta­le fæl­les­ska­ber midt i en cor­o­­na-tid, skri­ver Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen i en nyhed på sin hjemmeside.

Plat­for­men er åben for al­le og til­by­der blandt an­det en ræk­ke on­li­ne­ak­ti­vi­te­ter, som men­ne­sker med de­mens og de­res på­rø­ren­de kan del­ta­ge i hjemmefra.

Det er af­gø­ren­de nytænk­ning, at plat­for­men byg­ger på at mø­des om livskva­li­tet, ak­ti­vi­te­ter og fæl­les­skab frem for sygdom

Han­ne Munk­holm – for­stan­der for æl­dre og livskva­li­tet, Diakonissestiftelsen

”Plat­for­men spil­ler ind i det le­ve­de hver­dags­liv og gi­ver for­slag til ting, man kan gø­re der­hjem­me. Og så gi­ver den en ind­gang til fæl­les­ska­ber, som el­lers kan væ­re svæ­re at del­ta­ge i for ti­den. Det er af­gø­ren­de nytænk­ning, at plat­for­men byg­ger på at mø­des om livskva­li­tet, ak­ti­vi­te­ter og fæl­les­skab frem for syg­dom,” fast­slår for­stan­der for æl­dre og livskva­li­tet på Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen Han­ne Munkholm.

Julehjælp til børnefamilier i Aalborg

Med ju­len, der in­si­ste­ren­de ban­ker på dø­ren, slut­ter ud­de­lings­rund­t­u­ren me­get pas­sen­de med den fo­re­stå­en­de høj­tid. Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har valgt at støt­te tre hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner i Aal­borg, som der­med kan gi­ve en øko­no­misk hånds­ræk­ning til bør­ne­fa­mi­li­er, for hvem ju­len kan væ­re van­ske­lig at fin­de pen­ge til på budgettet.

Fonds­støt­ten, der skal kom­me ud­sat­te børn og de­res fa­mi­li­er i Aal­borg til go­de, er i år gi­vet til Kir­kens Kors­hær, Frel­sens Hær og Bør­ne­nes Kon­tor i Aalborg.

Ju­le­hjæl­pen er for­skel­lig fra or­ga­ni­sa­tion til or­ga­ni­sa­tion, men be­står of­te af ga­ve­kort til ind­køb af ju­le­ga­ver el­ler ju­lemad, mad i var­mestu­er el­ler en ak­ti­vi­tet i julemåneden.

Kir­kens Kors­hær i Aal­borg har brugt si­ne støt­te­kro­ner på at in­vi­te­re 120 børn og voks­ne fra ud­sat­te fa­mi­li­er med i by­ens zoo­lo­gi­ske ha­ve for at se på dyr og juleudsmykning.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: