Ugens uddelinger: Fondspenge til operafestival, søfartsmuseum, grundforskning, demensramte og økonomisk trængte børnefamilier

Et bredt spektrum af projekter, organisationer og forskere udgør modtagerne af denne uges udvalgte uddelinger fra fondssektoren. Givere er 15. Juni Fonden, Den Danske Maritime Fond, Novo Nordisk Fonden, Diakonissestiftelsen og Det Obelske Familiefond.

Copenhagen Opera Festival (foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson)
Cas­san­dra Lemo­i­ne som Mu­set­ta i 'Tour de Bo­hè­me’ på Ref­fen. 15. Ju­ni Fon­den har gi­vet Co­pen­ha­gen Ope­ra Festi­val lov­ning på én mil­li­on kro­ner år­ligt i de kom­men­de tre år (fo­to: Co­pen­ha­gen Ope­ra Festi­val / Óla­fur Ste­i­nar Rye Gestsson).

Rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor star­ter den­ne gang hos 15. Ju­ni Fon­den, som i den sid­ste ud­de­lings­run­de i 2020 har slup­pet 33 pro­jek­ter blandt 162 an­søg­nin­ger gen­nem nåleøjet.

De 33 pro­jek­ter, der pri­mært om­hand­ler fon­dens ho­ved­om­rå­der na­tur og jagt, mod­ta­ger til­sam­men 59,2 mil­li­o­ner kroner.

Blandt mod­ta­ger­ne er og­så CPH Ope­ra Festi­val, som gen­nem en år­ræk­ke har få­et øko­no­misk støt­te fra 15. Ju­ni Fon­den, og nu har få­et lov­ning på én mil­li­on kro­ner år­ligt i de kom­men­de tre år. Fon­den be­grun­der den opad­vend­te tom­mel­finger med, at der er sket en kva­li­tets­ud­vik­ling si­den festi­va­lens start, og at man­ge af de for­ma­ter, der ud­vik­les i re­gi af CPH Ope­ra Festi­val, dan­ner grund­lag for og gi­ver in­spira­tion til an­dre ak­tø­rer på operafeltet.

15. Ju­ni Fon­den be­gun­sti­ger blandt an­dre og­så ’Sko­ven i Skolen’-samarbejdet, der ko­or­di­ne­res af Na­tio­nal­park Skjol­dun­ger­nes Land i sam­ar­bej­de med en ræk­ke na­tur- og fril­uftsor­ga­ni­sa­tio­ner, med 1,5 mil­li­o­ner kro­ner. Og et pro­jekt, hvor Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Aar­hus Uni­ver­si­tet sam­ar­bej­der om at be­ly­se for­skel­li­ge græs­nings­re­gi­mers ef­fekt på na­tu­r­om­rå­ders øko­sy­ste­mer og bi­o­di­ver­si­tet, får 1.455.000 kro­ner for en tre­årig periode.

Penge til robot-fotografering af skibsskrog

Fra na­tur og jagt fort­sæt­ter rund­t­u­ren til det ma­ri­ti­me om­rå­de, hvor Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond net­op har be­vil­get 5,8 mil­li­o­ner kro­ner til seks pro­jek­ter. Der­med kom­mer fon­den i alt op på be­vil­lin­ger i 2020 på 43 mil­li­o­ner kro­ner til 39 pro­jek­ter in­den for ma­ri­ti­me er­hvervspro­jek­ter, ma­ri­tim forsk­ning, frem­me af Det Blå Dan­mark og uddannelseslegater.

Blandt de er­hvervspro­jek­ter, der har få­et støt­te i de­cem­ber, er Blue At­las Ro­bo­ti­cs, som er be­vil­get lån til at ud­vik­le et ro­bot­sty­ret un­der­vands­far­tøj. Her­fra kan man af­fo­to­gra­fe­re et helt skibs­skrog i en kon­stant af­stand uden men­ne­ske­lig involvering. 

Blandt de al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter, som Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond har valgt at støt­te, er DHI, som får en øko­no­misk hånds­ræk­ning til at ud­vik­le et dansk ma­ri­timt test­cen­ter, hvor virk­som­he­der kan få ad­gang til rå­d­giv­ning og tests af ma­ri­timt ud­styr og nye teknologier. 

Og­så Mu­se­et for Sø­fart i Hels­in­gør har få­et støt­te til at ud­vik­le en ny per­ma­nent ud­stil­ling, ’Dan­mark som sø­fart­s­na­tion’, der skal bi­dra­ge til, at mu­se­et kan fast­hol­de sin po­si­tion som ét af de sø­fart­s­mu­se­er i ver­den, der bedst for­mår at for­mid­le og bran­de sø­far­ten over for for­skel­li­ge målgrupper.

Bevillinger til 36 grundforskningsprojekter

Og­så No­vo Nor­disk Fon­den har haft gang i ud­de­lin­ger­ne i den for­gang­ne uge med i alt 80 mil­li­o­ner kro­ner til 36 grund­forsk­nings­pro­jek­ter in­den for biovi­den­skab og ba­sal biomedicin.

Må­let med pro­jek­ter­ne er at for­stå, hvor­dan li­vet fun­ge­rer, skri­ver No­vo Nor­disk Fon­den i en pres­se­med­del­el­se, og en så­dan nys­ger­rig­heds­dre­vet vi­den­skab kan væ­re med til at æn­dre, hvor­dan syg­dom for­ud­si­ges, di­ag­no­sti­ce­res, be­hand­les og forebygges.

”Vi har væ­ret me­get im­po­ne­re­de over kva­li­te­ten af de mod­tag­ne an­søg­nin­ger, som om­fat­ter pro­jek­ter, der af­prø­ver nye ide­er og hy­po­te­ser og ud­for­sker nye op­da­gel­ser, og for­ske­re, der ta­ger chan­cer og af­prø­ver an­dre ve­je. Dis­se be­vil­lin­ger på op til tre mil­li­o­ner kro­ner til grund­forsk­nings­pro­jek­ter af ét til tre års va­rig­hed er ik­ke kun et godt fun­da­ment for for­sker­ne; de er og­så en uund­vær­lig in­ve­ste­ring i forsk­ning, da de dan­ner grund­la­get for in­nova­tiv ud­vik­ling og frem­ti­dens sund­heds­vi­den­skab,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den for Bio­me­di­ci­ne & He­alth Sciences.

Blandt de 36 pro­jek­ter, som får en be­vil­ling fra fon­den, er en grup­pe af for­ske­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, der vil un­der­sø­ge, hvor­dan inak­ti­ve cel­ler re­ak­ti­ve­res til at bli­ve de­len­de cel­ler. I væv kan nog­le cel­ler for­la­de den inak­ti­ve til­stand og be­gyn­de at de­le sig igen. Det­te er en helt nor­mal me­ka­nis­me, men nog­le gan­ge kan det gå galt og frem­me ud­vik­lin­gen af ​syg­dom­me som for ek­sem­pel kræft. 

Ny digital platform til demensramte

I den for­gang­ne uge er og­så en ny di­gi­tal plat­form må­l­ret­tet de­mens­ram­te ble­vet lan­ce­ret. Plat­for­men hed­der Ak­ti­vi, er støt­tet af In­nova­tions­fon­den og ud­vik­let i et of­fent­ligt-pri­vat part­ner­skab be­stå­en­de af blandt an­dre Roskil­de, Vej­le, Ran­ders og Ru­der­s­dal kom­mu­ner, fon­den Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen, Alzhei­mer­for­e­nin­gen og Kom­mu­ner­nes Landsforening.
For­må­let er at gi­ve men­ne­sker med de­mens og de­res på­rø­ren­de mu­lig­hed for at væ­re sam­men i di­gi­ta­le fæl­les­ska­ber midt i en cor­o­na-tid, skri­ver Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen i en nyhed på sin hjemmeside.

Plat­for­men er åben for al­le og til­by­der blandt an­det en ræk­ke on­li­ne­ak­ti­vi­te­ter, som men­ne­sker med de­mens og de­res på­rø­ren­de kan del­ta­ge i hjemmefra.

Det er af­gø­ren­de nytænk­ning, at plat­for­men byg­ger på at mø­des om livskva­li­tet, ak­ti­vi­te­ter og fæl­les­skab frem for sygdom

Han­ne Munk­holm – for­stan­der for æl­dre og livskva­li­tet, Diakonissestiftelsen

”Plat­for­men spil­ler ind i det le­ve­de hver­dags­liv og gi­ver for­slag til ting, man kan gø­re der­hjem­me. Og så gi­ver den en ind­gang til fæl­les­ska­ber, som el­lers kan væ­re svæ­re at del­ta­ge i for ti­den. Det er af­gø­ren­de nytænk­ning, at plat­for­men byg­ger på at mø­des om livskva­li­tet, ak­ti­vi­te­ter og fæl­les­skab frem for syg­dom,” fast­slår for­stan­der for æl­dre og livskva­li­tet på Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen Han­ne Munkholm.

Julehjælp til børnefamilier i Aalborg

Med ju­len, der in­si­ste­ren­de ban­ker på dø­ren, slut­ter ud­de­lings­rund­t­u­ren me­get pas­sen­de med den fo­re­stå­en­de høj­tid. Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har valgt at støt­te tre hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner i Aal­borg, som der­med kan gi­ve en øko­no­misk hånds­ræk­ning til bør­ne­fa­mi­li­er, for hvem ju­len kan væ­re van­ske­lig at fin­de pen­ge til på budgettet.

Fonds­støt­ten, der skal kom­me ud­sat­te børn og de­res fa­mi­li­er i Aal­borg til go­de, er i år gi­vet til Kir­kens Kors­hær, Frel­sens Hær og Bør­ne­nes Kon­tor i Aalborg.

Ju­le­hjæl­pen er for­skel­lig fra or­ga­ni­sa­tion til or­ga­ni­sa­tion, men be­står of­te af ga­ve­kort til ind­køb af ju­le­ga­ver el­ler ju­lemad, mad i var­mestu­er el­ler en ak­ti­vi­tet i julemåneden.

Kir­kens Kors­hær i Aal­borg har brugt si­ne støt­te­kro­ner på at in­vi­te­re 120 børn og voks­ne fra ud­sat­te fa­mi­li­er med i by­ens zoo­lo­gi­ske ha­ve for at se på dyr og juleudsmykning.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer