Fem fonde stiller skarpt på fremtidens museer

Hvor­dan ser frem­ti­dens mu­se­er ud? Det gi­ver fem fonds­di­rek­tø­rer de­res bud på i en po­dcast­se­rie med mu­se­ums­di­rek­tør Ja­ne Sand­berg fra Enig­ma i vært­s­rol­len. Hun løf­ter her slø­ret for nog­le af fonds­di­rek­tø­rer­nes ind­s­park og idéer.

Jane Sandberg (Foto: Enigma)
Iføl­ge Ja­ne Sand­berg, di­rek­tør for Enig­ma, spil­ler fon­de­ne i hø­je­re grad end tid­li­ge­re en rol­le som fag­li­ge spar­rings­part­ne­re for mu­se­er­ne (Fo­to: Enigma).

Dan­ske fon­de be­vil­ge­de 3 mia. kr. til kul­tu­r­om­rå­det i 2019, og her­af gik me­re end 1,2 mia. kr. til mu­se­er­ne. Og fon­de­nes sto­re be­tyd­ning for mu­se­umsland­ska­bet er net­op ud­gangs­punk­tet i en ny ræk­ke po­dcasts med tit­len Sam­fun­dets mu­se­er.

Bag se­ri­en står mu­se­ums­di­rek­tør Ja­ne Sand­berg. I den se­ne­ste sæ­son af po­dca­sten in­ter­viewer hun fem fonds­di­rek­tø­rer for at un­der­sø­ge de­res idéer og ind­s­park til, hvor­dan sam­fun­dets mu­se­er skal se ud i fremtiden.

Især nøg­le­or­det ‘sam­funds­be­vidst­hed’ går igen på tværs af de fem di­rek­tø­rers syn på frem­ti­dens mu­se­er, for­tæl­ler Ja­ne Sandberg.

“Det er sam­len­de for de fem fon­de, at de har et stort en­ga­ge­ment i mu­se­ums­ver­de­nen. Det kal­der på man­ge må­der og­så på en stor sam­funds­be­vidst­hed. Og den sam­funds­be­vidst­hed har jeg væ­ret rig­tig glad for at no­te­re mig hos al­le fonds­di­rek­tø­rer­ne,” si­ger Ja­ne Sandberg.

Hun står som mu­se­ums­di­rek­tør net­op nu over for at skul­le re­de­fi­ne­re Enig­ma, som er mu­se­um for post, te­le og kom­mu­ni­ka­tion. Det er ik­ke mindst i dén an­led­ning, at hun har sat di­rek­tø­rer fra Ve­lux Fon­den, A.P. Møl­ler Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den, Ny Carls­berg­fon­det og Eg­mont Fon­den i stævne.

Stærke holdninger

I po­dca­sten kom­mer de fem fonds­di­rek­tø­rer med de­res bud på, hvil­ke ve­je lan­dets mu­se­er kan gå i fremtiden.

“Jeg sy­nes, de har nog­le fi­ne ind­s­park og idéer. Der er ta­le om fem fonds­di­rek­tø­rer, som på hver sin må­de og med ud­gangs­punkt i de­res fun­dat­ser har stær­ke hold­nin­ger til, hvil­ken ret­ning mu­se­er­ne kan fol­de sig me­re ud i, og hvor­dan mu­se­er­ne i hø­je­re grad ta­ler ind i en sam­funds­de­bat,” si­ger Ja­ne Sandberg.

Vo­res op­ga­ve er i høj grad – og­så ved hjælp af fonds­mid­ler – at bli­ve dyg­ti­ge­re til at for­mid­le bredere

Ja­ne Sand­berg – di­rek­tør, Enig­ma - Mu­se­um for post, te­le og kommunikation

Hun gi­ver som ek­sem­pel Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, di­rek­tør i Eg­mont Fon­dens støt­te- og be­vil­lings­ad­mi­ni­stra­tion og des­u­den tid­li­ge­re næst­for­mand i Slots- og Kul­tursty­rel­sens rå­d­gi­ven­de or­gan ‘Det stra­te­gi­ske pa­nel på mu­se­ums­om­rå­det’ gen­nem seks år fra 2013 til 2019.

“Al­le di­rek­tø­rer­ne er op­mærk­som­me på sam­funds­de­bat­ten. Nog­le er me­re ud­tal­te end an­dre. En di­rek­tør som Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen ef­ter­ly­ser f.eks. me­re schwung i mu­se­ums­ver­de­nen – og må­ske og­så en stør­re ri­si­ko­vil­lig­hed i for­hold til at bru­ge mu­se­er­nes ram­mer som rum for sam­funds­sam­ta­ler. Og­så nog­le af de svæ­re,” si­ger Ja­ne Sandberg.

Museumsfaglig oprustning

Et grund­læg­gen­de ud­gangs­punkt for de fem in­ter­views er fon­de­nes øge­de pro­fes­sio­na­li­se­ring, og­så på det mu­se­ums­fag­li­ge om­rå­de, gen­nem de se­ne­re år. Her har fon­de­ne skru­et op for de mu­se­ums­fag­li­ge kom­pe­ten­cer i de­res sekretariater.

Det be­ty­der iføl­ge Ja­ne Sand­berg, at fon­de­ne i hø­je­re grad end tid­li­ge­re nu spil­ler en rol­le som fag­li­ge spar­rings­part­ne­re for mu­se­er­ne. Og den ud­vik­ling har be­tyd­ning for mu­se­er­nes ar­bej­de på fle­re pla­ner, for­tæl­ler hun.

“He­le eva­lu­e­rings­delen fyl­der me­re. Kra­ve­ne er ble­vet stør­re til, hvor­dan fon­de­ne eva­lu­e­rer på den ind­sats, som de har fi­nan­si­e­ret. Vi­den­de­ling fyl­der og­så me­re. Hvis man som fond gi­ver mid­ler til ét mu­se­um i en for­vent­ning om, at et pro­jekt bli­ver for­løst, så gør man sig nog­le er­fa­rin­ger, go­de som dår­li­ge, og de er­fa­rin­ger er fon­de­ne ble­vet langt me­re ge­ne­rø­se i at de­le med os an­dre, så vi ik­ke kom­mer til at be­gå de sam­me fejl,” si­ger Ja­ne Sand­berg og fortsætter:

“Der er og­så en ret høj grad af trans­pa­rens, som og­så er en ny må­de at ar­bej­de på. Jeg har væ­ret i mu­se­ums­ver­de­nen i man­ge år, og jeg kan godt hu­ske den­gang, man sat­te sig ned ved sit ta­sta­tur, skrev en an­søg­ning, kryd­se­de fin­gre og hå­be­de på, at der kom en ku­vert med et ven­ligt svar til­ba­ge. Så­dan er det ik­ke me­re. I dag er det langt me­re di­a­log­ba­se­ret, og det er fak­tisk en vold­som kva­li­fi­ce­ring af det ar­bej­de, vi la­ver på mu­se­er­ne,” si­ger Ja­ne Sandberg.

– Men hvor­dan på­vir­ker fon­de­nes krav så mu­se­er­nes produkter?

“Man har få­et et stør­re fo­kus på bru­gero­p­le­vel­sen. Og må­ske og­så på at in­klu­de­re nog­le af dem, som ik­ke kan klas­si­fi­ce­res som ty­pi­ske mu­se­ums­gæn­ge­re. Der er stør­re be­vidst­hed om, at mu­se­er­ne skal ar­bej­de på man­ge pla­ner for at væ­re til­gæn­ge­li­ge og re­le­van­te for fle­re,” si­ger Ja­ne Sand­berg og uddyber:

“Den sid­den­de re­ge­ring har en kul­tur­po­li­tik, der me­get ud­talt hand­ler om at få fle­re til at bru­ge kul­tu­ren. Og dét har jeg og­så væ­ret nys­ger­rig på, om fon­de­ne har sam­me stær­ke en­ga­ge­ment i. Og det har fle­re af dem be­kræf­tet. Der er en stør­re be­vidst­hed om, at mu­se­er­ne og­så skal læg­ge sig i se­len for at bli­ve re­le­van­te for fle­re, end de er i dag,” si­ger Ja­ne Sandberg.

– At læg­ge sig i se­len for at bli­ve re­le­vant for fle­re ly­der umid­del­bart som en god ting, men nog­le vil­le må­ske fryg­te, at den tænk­ning fø­rer til en for­dum­men­de ud­vik­ling på mu­se­er­ne – at mu­se­er­ne bli­ver til un­der­hold­ning­s­at­trak­tio­ner frem for at væ­re dannende?

“Det har væ­ret en dis­kus­sion, som har fyldt, og den er re­le­vant. Men ef­ter mi­ne sam­ta­ler og og­så ba­se­ret på mi­ne eg­ne er­fa­rin­ger med at hen­te fonds­mid­ler, så sy­nes jeg jo, at det er dér, mu­se­er­ne skal sæt­te ind. Vi skal kva­li­fi­ce­re for­mid­lin­gen, så vi net­op ik­ke for­fal­der til ‘ti­vo­li­se­ring’, som vi kald­te det for 10-15 år si­den. Vo­res ar­bej­de hand­ler me­get om at bli­ve dyg­ti­ge­re til at nå man­ge. Og må­der­ne hvor­på vi gør det skal jo så væ­re fun­de­ret i den vi­den og den me­to­dik, som vi bru­ger på mu­se­er­ne. Så vo­res op­ga­ve er i høj grad – og­så ved hjælp af fonds­mid­ler – at bli­ve dyg­ti­ge­re til at for­mid­le bre­de­re,” si­ger Ja­ne Sandberg.

– Fon­de­ne spil­ler en stor rol­le, men hvor stor bør fon­de­nes rol­le egent­lig væ­re, når det kom­mer til at be­stem­me ud­vik­lin­gen af frem­ti­dens mu­se­er – kan der ik­ke væ­re en ri­si­ko for, at fon­de­ne får for stor indflydelse?

“Det var fuld­stæn­dig mit eget ud­gangs­punkt, men der har jeg så ba­re måt­tet æn­dre min an­ta­gel­se, ef­ter jeg har talt med fon­de­ne. Der er en ret fin for­stå­el­se blandt fon­de­ne for, at den vi­den, der er ind­lej­ret i de mu­se­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner, skal ha­ve lov at fol­de sig ud. Som jeg hø­rer dem, så har fon­de­ne ik­ke lyst til at be­dri­ve ‘Dan­marks kul­tur­po­li­tik’. Det er slet ik­ke dét ær­in­de, de er ude i. De er lyt­ten­de, har stor respekt for mu­se­er­nes fag­lig­hed og vil ger­ne, som Frank Re­chen­dor­ff fra Au­gusti­nus Fon­den si­ger, støt­te de dyg­ti­ge og nytæn­ken­de ini­ti­a­ti­ver. Men selv­føl­ge­lig er de be­vid­ste om, at de med de­res man­ge, man­ge mid­ler ba­lan­ce­rer på en kniv­sæg. For det er svært. Jeg har som tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ar­ki­tekt­for­e­nin­gen for ti år si­den hørt man­ge dis­kus­sio­ner om, hvor­vidt Re­al­da­nia egent­lig bed­rev stats­lig ar­ki­tek­tur­po­li­tik. Men fon­de­ne er alt­så me­get be­vid­ste om de­res rol­le,” si­ger Ja­ne Sandberg.

Ja­ne Sand­berg plan­læg­ger at ud­vi­de po­dca­stræk­ken med en ny sæ­son, hvor Fol­ke­tin­gets kul­tu­r­ord­fø­re­re for­tæl­ler om blandt an­det de­res syn på fon­de­nes rol­le i ud­vik­lin­gen af frem­ti­dens mu­se­er og snit­fla­den mel­lem fon­de og politikere.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Kommentar: Revisor svigtede i Aggesen-sagen

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lej­lig­heds­sa­gen fra Fre­de­riks­berg Al­lé kun­ne ha­ve ko­stet bå­de Si­mon Ag­ge­sen og den in­te­ta­nen­de ledelse…

Ny Due Jensen-fond vil forandre Danmarks hospitalssystem

En ny fond er sat i ver­den, og må­let er klart: At for­an­dre det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem. Ni­els Due Jen­sens Fond er, som nav­net an­ty­der, stiftet…

Her er læsernes foretrukne historier fra Fundats i 2020

  20 Hvem er de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark? Det har i en lang år­ræk­ke væ­ret et så­kaldt godt spørgs­mål. Si­den 1991 har…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Coronakrise

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…