Klaus Riskær Pedersen stiller op til Tryghedsgruppen

Hele 30 kandidater stiller op, når der til januar er valg til Tryghedsgruppens repræsentantskab i Region Sjælland. Blandt de nye kandidater er Klaus Riskær Pedersen, som foreslår, at forsikringskoncernen kaster sig over at løse et velkendt problem på realkreditmarkedet.

Klaus Riskær Pedersen (foto: Nicolas Consedis)
Tryg­heds­grup­pens eks­pan­sions­pla­ner i for­sik­rings­sek­to­ren er ik­ke no­get pro­blem i for­hold til at ind­gå i nye for­ret­nings­om­rå­der i den fi­nan­si­el­le sek­tor, me­ner Klaus Riskær Pe­der­sen, som stil­ler op til valg til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Re­gion Sjæl­land (fo­to: Ni­co­las Consedis).

Val­ge­ne i Tryg­heds­grup­pen fort­sæt­ter med at sæt­te re­kor­der. Så­le­des og­så når der til ja­nu­ar skal væ­re valg til det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab i Tryg­heds­grup­pen. Årets valg fo­re­går i Re­gion Sjæl­land, hvor ti plad­ser er på spil. 

He­le 30 med­lem­mer har meldt sig klar til at kæm­pe om ta­bu­ret­ter­ne, og det er ny regionsrekord. 

De kan­di­da­ter, der bli­ver valgt, får bl.a. ind­fly­del­se på hvil­ke lo­ka­le al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter, som Tryg­fon­den skal støt­te, og om der skal ud­be­ta­les bonus til Tryg­heds­grup­pens medlemmer.

En af de nye kan­di­da­ter, der øn­sker at få ind­fly­del­se på for­sik­rings­ma­sto­don­tens ak­ti­vi­te­ter, er fi­nans­man­den, se­ri­ei­værk­sæt­te­ren og par­ti­stif­te­ren, Klaus Riskær Pedersen. 

”Mit for­mål med at stil­le op er, at jeg me­get ger­ne ser, at vi får etab­le­ret et re­al­kre­di­tin­sti­tut el­ler en ty­pe bo­lig­lån, der min­der om re­al­kre­dit­lån, men er uaf­hæn­gig af bankerne.”

Klaus Riskær Pe­der­sen er par­ti­le­der for Bor­ger­li­sten, som i øje­blik­ket sam­ler un­der­skrif­ter for at bli­ve op­stil­lings­be­ret­ti­get til næ­ste Fol­ke­tings­valg. Som en del af par­tiets po­li­ti­ske pro­gram ar­bej­der han sær­ligt for tre grup­per i sam­fun­det, som un­der det nu­væ­ren­de ban­ke­je­de re­al­kre­dit­sy­stem har svært ved at skaf­fe sig bo­lig­fi­nan­si­e­ring. Og det er og­så de tre grup­per, han har i tan­ker­ne i for­bin­del­se med sit en­ga­ge­ment i Tryghedsgruppen. 

Der­for ser jeg me­get ger­ne, at Tryg­heds­grup­pen bli­ver den le­den­de kraft i at etab­le­re så­dan et re­al­kre­di­tin­sti­tut, el­ler en ty­pe bo­lig­lån, der min­der om re­al­kre­dit­lån, men er uaf­hæn­gig af bankerne.

Klaus Riskær Pe­der­sen – par­ti­le­der, Borgerlisten

”Det er mig me­get magt­på­lig­gen­de, at vi får ge­ne­tab­le­ret en si­tu­a­tion, hvor un­ge men­ne­sker kan få fi­nan­si­e­ret kø­bet af de­res før­ste bo­lig. Det er og­så me­get vig­tig for mig at de folk, der bor i land­kom­mu­ner kan få en or­dent­lig belå­nings­vær­di af de­res fa­ste ejen­dom, og det sid­ste me­get af­gø­ren­de er, at æl­dre men­ne­sker ik­ke plud­se­lig ram­mes af en af­drags­byr­de, så de ik­ke kan bli­ve i de­res egen ejen­dom,” si­ger Klaus Riskær Pe­der­sen og uddyber. 

”Det­te er tre ting som er me­get svært at op­nå i den ek­si­ste­ren­de re­al­kre­dit ef­ter ban­ker­ne har over­ta­get de gam­le re­al­kre­dit­for­e­nin­ger, og der­for ser jeg me­get ger­ne, at Tryg­heds­grup­pen bli­ver den le­den­de kraft i at etab­le­re så­dan et re­al­kre­di­tin­sti­tut, el­ler en ty­pe bo­lig­lån, der min­der om re­al­kre­dit­lån, men er uaf­hæn­gig af ban­ker­ne,” si­ger han. 

Forsikringsbaseret boliglån

Tryg­heds­grup­pen med­del­te for ny­lig, at den med­lem­se­je­de Tryg-kon­cern i sam­ar­bej­de med det Ca­na­di­ske sel­skab In­ta­ct øn­sker at ind­gå i et op­køb af den bri­ti­ske RSA In­su­ran­ce Group.

Men Tryg­heds­grup­pens eks­pan­sions­pla­ner i for­sik­rings­sek­to­ren er ik­ke no­get pro­blem i for­hold til at ind­gå i nye for­ret­nings­om­rå­der i den fi­nan­si­el­le sek­tor, me­ner Klaus Riskær Pedersen.

”Vi ta­ler om en ek­stremt vel­ka­pi­ta­li­se­ret kon­cern, som i sin ker­ne­ka­pi­tal har en vægt, som den kan læg­ge bag et even­tu­elt re­al­kre­di­tin­sti­tut. Men en al­ter­na­tiv vej er og­så at la­ve re­al­kre­dit­til­bud­det som et rent for­sik­rings­pro­dukt. Der ik­ke no­get til hin­der for at Tryg For­sik­ring, som har so­li­di­te­ten og des­u­den har mu­lig­he­den for at gen­for­sik­re sig, kun­ne ud­vik­le et bo­lig­pro­duk­ter som et for­sik­rings­ba­se­ret pro­dukt, der gør det mu­ligt for folk at rej­se sel­ve fi­nan­si­e­rin­gen via an­dre ka­na­ler i det fi­nan­si­el­le mar­ked,” si­ger han og un­der­stre­ger, at kon­struk­tio­nen des­u­den vil gi­ve Tryg nye kon­kur­ren­ce­for­de­le på forsikringsmarkedet.

Der ik­ke no­get til hin­der for at Tryg For­sik­ring, som har so­li­di­te­ten og des­u­den har mu­lig­he­den for at gen­for­sik­re sig, kun­ne ud­vik­le et bo­lig­pro­duk­ter som et for­sik­rings­ba­se­ret produkt.

Klaus Riskær Pe­der­sen – par­ti­le­der, Borgerlisten

”Jeg tror det vil ha­ve stor in­ter­es­se for Tryg­heds­grup­pen, for­di en me­get stor del af bo­lig­lå­ne­pro­duk­ter­ne vil ret­te sig mod un­ge men­ne­sker, som jo og­så er frem­ti­di­ge for­sik­rings­kun­der,” si­ger Klaus Riskær Pedersen. 

Han me­ner, at de nye for­ret­nings­ak­ti­vi­te­ter kan gå hånd i hånd med en fort­sat drift af de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Trygfonden. 

”Tryg­fon­den er jo rig­ti­ge pen­ge ude ilan­det. Jeg me­ner, at Tryg­fon­den har en vig­tig til­ste­de­væ­rel­se i man­ge lo­ka­le sam­men­hæn­ge uden for de sto­re by­er. Det er fak­tisk ik­ke ret man­ge ste­der man kan skaf­fe sig støt­te lo­kalt. Der­for sy­nes jeg, at man skal op­ret­hol­de Tryg­fon­dens pro­fil, men må­ske kun­ne man over­ve­je, om det i sær­ligt de stør­re by­er er li­ge så nød­ven­digt, og så kun­ne man om­di­ri­ge­re nog­le af de pen­ge så de kun­ne vir­ke me­re lo­kalt ude i he­le lan­det. Grund­læg­gen­de er jeg po­si­tivt indstil­let over­for Trygfonden.”

Flere kendte navne

Ud­over Klaus Riskær Pe­der­sen rum­mer kan­di­dat­lis­ten til årets valg fle­re nav­ne som er kendt i of­fent­lig­he­den og i fondssektoren. 

Så­le­des op­stil­ler og­så fhv. med­lem af Fol­ke­tin­get fra Ven­stre, Jens Hald Mad­sen, som i for­vej­en er med­lem af Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab. Og­så fhv. ad­mi­ni­stra­tions­chef i Hem­pel Fon­den, Klaus Jør­gen Sø­ren­sen er at fin­de på kandidatlisten. 

Og blandt genop­stil­ler­ne fin­der man blandt an­det nu­væ­ren­de med­lem af Tryg­heds­grup­pens be­sty­rel­se, for­bunds­for­mand Jørn Ri­se An­der­sen. Li­ge­le­des genop­stil­ler by­rå­ds­med­lem for Ven­stre i Næst­ved Kom­mu­ne Cat­hri­ne Ri­e­gels Gud­bergsen, der og­så er re­præ­sen­tant­skabs­med­lem i de filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger Re­al­da­nia og Vel­liv For­e­nin­gen, hvor hun des­u­den er med­lem af bestyrelsen. 

Val­get lø­ber af stab­len fra 25. ja­nu­ar til 12. fe­bru­ar 2021, hvor de ca. 200.000 med­lem­mer af Tryg­heds­grup­pen i Re­gion Sjæl­land – der er al­le Trygs og Al­kas kun­der i re­gio­nen – kan af­gi­ve de­res stemme.

Se he­le kan­di­dat­fel­tet her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer