Klaus Riskær Pedersen stiller op til Tryghedsgruppen

He­le 30 kan­di­da­ter stil­ler op, når der til ja­nu­ar er valg til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Re­gion Sjæl­land. Blandt de nye kan­di­da­ter er Klaus Riskær Pe­der­sen, som fo­re­slår, at for­sik­rings­kon­cer­nen ka­ster sig over at lø­se et vel­kendt pro­blem på realkreditmarkedet. 

Klaus Riskær Pedersen (foto: Nicolas Consedis)
Tryg­heds­grup­pens eks­pan­sions­pla­ner i for­sik­rings­sek­to­ren er ik­ke no­get pro­blem i for­hold til at ind­gå i nye for­ret­nings­om­rå­der i den fi­nan­si­el­le sek­tor, me­ner Klaus Riskær Pe­der­sen, som stil­ler op til valg til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Re­gion Sjæl­land (fo­to: Ni­co­las Consedis).

Val­ge­ne i Tryg­heds­grup­pen fort­sæt­ter med at sæt­te re­kor­der. Så­le­des og­så når der til ja­nu­ar skal væ­re valg til det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab i Tryg­heds­grup­pen. Årets valg fo­re­går i Re­gion Sjæl­land, hvor ti plad­ser er på spil. 

He­le 30 med­lem­mer har meldt sig klar til at kæm­pe om ta­bu­ret­ter­ne, og det er ny regionsrekord. 

De kan­di­da­ter, der bli­ver valgt, får bl.a. ind­fly­del­se på hvil­ke lo­ka­le al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter, som Tryg­fon­den skal støt­te, og om der skal ud­be­ta­les bonus til Tryg­heds­grup­pens medlemmer.

En af de nye kan­di­da­ter, der øn­sker at få ind­fly­del­se på for­sik­rings­ma­sto­don­tens ak­ti­vi­te­ter, er fi­nans­man­den, se­ri­ei­værk­sæt­te­ren og par­ti­stif­te­ren, Klaus Riskær Pedersen. 

”Mit for­mål med at stil­le op er, at jeg me­get ger­ne ser, at vi får etab­le­ret et re­al­kre­di­tin­sti­tut el­ler en ty­pe bo­lig­lån, der min­der om re­al­kre­dit­lån, men er uaf­hæn­gig af bankerne.”

Klaus Riskær Pe­der­sen er par­ti­le­der for Bor­ger­li­sten, som i øje­blik­ket sam­ler un­der­skrif­ter for at bli­ve op­stil­lings­be­ret­ti­get til næ­ste Fol­ke­tings­valg. Som en del af par­tiets po­li­ti­ske pro­gram ar­bej­der han sær­ligt for tre grup­per i sam­fun­det, som un­der det nu­væ­ren­de ban­ke­je­de re­al­kre­dit­sy­stem har svært ved at skaf­fe sig bo­lig­fi­nan­si­e­ring. Og det er og­så de tre grup­per, han har i tan­ker­ne i for­bin­del­se med sit en­ga­ge­ment i Tryghedsgruppen. 

Der­for ser jeg me­get ger­ne, at Tryg­heds­grup­pen bli­ver den le­den­de kraft i at etab­le­re så­dan et re­al­kre­di­tin­sti­tut, el­ler en ty­pe bo­lig­lån, der min­der om re­al­kre­dit­lån, men er uaf­hæn­gig af bankerne.

Klaus Riskær Pe­der­sen – par­ti­le­der, Borgerlisten

”Det er mig me­get magt­på­lig­gen­de, at vi får ge­ne­tab­le­ret en si­tu­a­tion, hvor un­ge men­ne­sker kan få fi­nan­si­e­ret kø­bet af de­res før­ste bo­lig. Det er og­så me­get vig­tig for mig at de folk, der bor i land­kom­mu­ner kan få en or­dent­lig belå­nings­vær­di af de­res fa­ste ejen­dom, og det sid­ste me­get af­gø­ren­de er, at æl­dre men­ne­sker ik­ke plud­se­lig ram­mes af en af­drags­byr­de, så de ik­ke kan bli­ve i de­res egen ejen­dom,” si­ger Klaus Riskær Pe­der­sen og uddyber. 

”Det­te er tre ting som er me­get svært at op­nå i den ek­si­ste­ren­de re­al­kre­dit ef­ter ban­ker­ne har over­ta­get de gam­le re­al­kre­dit­for­e­nin­ger, og der­for ser jeg me­get ger­ne, at Tryg­heds­grup­pen bli­ver den le­den­de kraft i at etab­le­re så­dan et re­al­kre­di­tin­sti­tut, el­ler en ty­pe bo­lig­lån, der min­der om re­al­kre­dit­lån, men er uaf­hæn­gig af ban­ker­ne,” si­ger han. 

Forsikringsbaseret boliglån

Tryg­heds­grup­pen med­del­te for ny­lig, at den med­lem­se­je­de Tryg-kon­­cern i sam­ar­bej­de med det Ca­na­di­ske sel­skab In­ta­ct øn­sker at ind­gå i et op­køb af den bri­ti­ske RSA In­su­ran­ce Group.

Men Tryg­heds­grup­pens eks­pan­sions­pla­ner i for­sik­rings­sek­to­ren er ik­ke no­get pro­blem i for­hold til at ind­gå i nye for­ret­nings­om­rå­der i den fi­nan­si­el­le sek­tor, me­ner Klaus Riskær Pedersen.

”Vi ta­ler om en ek­stremt vel­ka­pi­ta­li­se­ret kon­cern, som i sin ker­ne­ka­pi­tal har en vægt, som den kan læg­ge bag et even­tu­elt re­al­kre­di­tin­sti­tut. Men en al­ter­na­tiv vej er og­så at la­ve re­al­kre­dit­til­bud­det som et rent for­sik­rings­pro­dukt. Der ik­ke no­get til hin­der for at Tryg For­sik­ring, som har so­li­di­te­ten og des­u­den har mu­lig­he­den for at gen­for­sik­re sig, kun­ne ud­vik­le et bo­lig­pro­duk­ter som et for­sik­rings­ba­se­ret pro­dukt, der gør det mu­ligt for folk at rej­se sel­ve fi­nan­si­e­rin­gen via an­dre ka­na­ler i det fi­nan­si­el­le mar­ked,” si­ger han og un­der­stre­ger, at kon­struk­tio­nen des­u­den vil gi­ve Tryg nye kon­kur­ren­ce­for­de­le på forsikringsmarkedet.

Der ik­ke no­get til hin­der for at Tryg For­sik­ring, som har so­li­di­te­ten og des­u­den har mu­lig­he­den for at gen­for­sik­re sig, kun­ne ud­vik­le et bo­lig­pro­duk­ter som et for­sik­rings­ba­se­ret produkt.

Klaus Riskær Pe­der­sen – par­ti­le­der, Borgerlisten

”Jeg tror det vil ha­ve stor in­ter­es­se for Tryg­heds­grup­pen, for­di en me­get stor del af bo­lig­lå­ne­pro­duk­ter­ne vil ret­te sig mod un­ge men­ne­sker, som jo og­så er frem­ti­di­ge for­sik­rings­kun­der,” si­ger Klaus Riskær Pedersen. 

Han me­ner, at de nye for­ret­nings­ak­ti­vi­te­ter kan gå hånd i hånd med en fort­sat drift af de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Trygfonden. 

”Tryg­fon­den er jo rig­ti­ge pen­ge ude ilan­det. Jeg me­ner, at Tryg­fon­den har en vig­tig til­ste­de­væ­rel­se i man­ge lo­ka­le sam­men­hæn­ge uden for de sto­re by­er. Det er fak­tisk ik­ke ret man­ge ste­der man kan skaf­fe sig støt­te lo­kalt. Der­for sy­nes jeg, at man skal op­ret­hol­de Tryg­fon­dens pro­fil, men må­ske kun­ne man over­ve­je, om det i sær­ligt de stør­re by­er er li­ge så nød­ven­digt, og så kun­ne man om­di­ri­ge­re nog­le af de pen­ge så de kun­ne vir­ke me­re lo­kalt ude i he­le lan­det. Grund­læg­gen­de er jeg po­si­tivt indstil­let over­for Trygfonden.”

Flere kendte navne

Ud­over Klaus Riskær Pe­der­sen rum­mer kan­di­dat­lis­ten til årets valg fle­re nav­ne som er kendt i of­fent­lig­he­den og i fondssektoren. 

Så­le­des op­stil­ler og­så fhv. med­lem af Fol­ke­tin­get fra Ven­stre, Jens Hald Mad­sen, som i for­vej­en er med­lem af Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab. Og­så fhv. ad­mi­ni­stra­tions­chef i Hem­pel Fon­den, Klaus Jør­gen Sø­ren­sen er at fin­de på kandidatlisten. 

Og blandt genop­stil­ler­ne fin­der man blandt an­det nu­væ­ren­de med­lem af Tryg­heds­grup­pens be­sty­rel­se, for­bunds­for­mand Jørn Ri­se An­der­sen. Li­ge­le­des genop­stil­ler by­rå­ds­med­lem for Ven­stre i Næst­ved Kom­mu­ne Cat­hri­ne Ri­e­gels Gud­bergsen, der og­så er re­præ­sen­tant­skabs­med­lem i de filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger Re­al­da­nia og Vel­liv For­e­nin­gen, hvor hun des­u­den er med­lem af bestyrelsen. 

Val­get lø­ber af stab­len fra 25. ja­nu­ar til 12. fe­bru­ar 2021, hvor de ca. 200.000 med­lem­mer af Tryg­heds­grup­pen i Re­gion Sjæl­land – der er al­le Trygs og Al­kas kun­der i re­gio­nen – kan af­gi­ve de­res stemme.

Se he­le kan­di­dat­fel­tet her.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…