Klaus Riskær Pedersen stiller op til Tryghedsgruppen

He­le 30 kan­di­da­ter stil­ler op, når der til ja­nu­ar er valg til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Re­gion Sjæl­land. Blandt de nye kan­di­da­ter er Klaus Riskær Pe­der­sen, som fo­re­slår, at for­sik­rings­kon­cer­nen ka­ster sig over at lø­se et vel­kendt pro­blem på realkreditmarkedet. 

Klaus Riskær Pedersen (foto: Nicolas Consedis)
Tryg­heds­grup­pens eks­pan­sions­pla­ner i for­sik­rings­sek­to­ren er ik­ke no­get pro­blem i for­hold til at ind­gå i nye for­ret­nings­om­rå­der i den fi­nan­si­el­le sek­tor, me­ner Klaus Riskær Pe­der­sen, som stil­ler op til valg til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Re­gion Sjæl­land (fo­to: Ni­co­las Consedis).

Val­ge­ne i Tryg­heds­grup­pen fort­sæt­ter med at sæt­te re­kor­der. Så­le­des og­så når der til ja­nu­ar skal væ­re valg til det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab i Tryg­heds­grup­pen. Årets valg fo­re­går i Re­gion Sjæl­land, hvor ti plad­ser er på spil. 

He­le 30 med­lem­mer har meldt sig klar til at kæm­pe om ta­bu­ret­ter­ne, og det er ny regionsrekord. 

De kan­di­da­ter, der bli­ver valgt, får bl.a. ind­fly­del­se på hvil­ke lo­ka­le al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter, som Tryg­fon­den skal støt­te, og om der skal ud­be­ta­les bonus til Tryg­heds­grup­pens medlemmer.

En af de nye kan­di­da­ter, der øn­sker at få ind­fly­del­se på for­sik­rings­ma­sto­don­tens ak­ti­vi­te­ter, er fi­nans­man­den, se­ri­ei­værk­sæt­te­ren og par­ti­stif­te­ren, Klaus Riskær Pedersen. 

”Mit for­mål med at stil­le op er, at jeg me­get ger­ne ser, at vi får etab­le­ret et re­al­kre­di­tin­sti­tut el­ler en ty­pe bo­lig­lån, der min­der om re­al­kre­dit­lån, men er uaf­hæn­gig af bankerne.”

Klaus Riskær Pe­der­sen er par­ti­le­der for Bor­ger­li­sten, som i øje­blik­ket sam­ler un­der­skrif­ter for at bli­ve op­stil­lings­be­ret­ti­get til næ­ste Fol­ke­tings­valg. Som en del af par­tiets po­li­ti­ske pro­gram ar­bej­der han sær­ligt for tre grup­per i sam­fun­det, som un­der det nu­væ­ren­de ban­ke­je­de re­al­kre­dit­sy­stem har svært ved at skaf­fe sig bo­lig­fi­nan­si­e­ring. Og det er og­så de tre grup­per, han har i tan­ker­ne i for­bin­del­se med sit en­ga­ge­ment i Tryghedsgruppen. 

Der­for ser jeg me­get ger­ne, at Tryg­heds­grup­pen bli­ver den le­den­de kraft i at etab­le­re så­dan et re­al­kre­di­tin­sti­tut, el­ler en ty­pe bo­lig­lån, der min­der om re­al­kre­dit­lån, men er uaf­hæn­gig af bankerne.

Klaus Riskær Pe­der­sen – par­ti­le­der, Borgerlisten

”Det er mig me­get magt­på­lig­gen­de, at vi får ge­ne­tab­le­ret en si­tu­a­tion, hvor un­ge men­ne­sker kan få fi­nan­si­e­ret kø­bet af de­res før­ste bo­lig. Det er og­så me­get vig­tig for mig at de folk, der bor i land­kom­mu­ner kan få en or­dent­lig belå­nings­vær­di af de­res fa­ste ejen­dom, og det sid­ste me­get af­gø­ren­de er, at æl­dre men­ne­sker ik­ke plud­se­lig ram­mes af en af­drags­byr­de, så de ik­ke kan bli­ve i de­res egen ejen­dom,” si­ger Klaus Riskær Pe­der­sen og uddyber. 

”Det­te er tre ting som er me­get svært at op­nå i den ek­si­ste­ren­de re­al­kre­dit ef­ter ban­ker­ne har over­ta­get de gam­le re­al­kre­dit­for­e­nin­ger, og der­for ser jeg me­get ger­ne, at Tryg­heds­grup­pen bli­ver den le­den­de kraft i at etab­le­re så­dan et re­al­kre­di­tin­sti­tut, el­ler en ty­pe bo­lig­lån, der min­der om re­al­kre­dit­lån, men er uaf­hæn­gig af ban­ker­ne,” si­ger han. 

Forsikringsbaseret boliglån

Tryg­heds­grup­pen med­del­te for ny­lig, at den med­lem­se­je­de Tryg-kon­­cern i sam­ar­bej­de med det Ca­na­di­ske sel­skab In­ta­ct øn­sker at ind­gå i et op­køb af den bri­ti­ske RSA In­su­ran­ce Group.

Men Tryg­heds­grup­pens eks­pan­sions­pla­ner i for­sik­rings­sek­to­ren er ik­ke no­get pro­blem i for­hold til at ind­gå i nye for­ret­nings­om­rå­der i den fi­nan­si­el­le sek­tor, me­ner Klaus Riskær Pedersen.

”Vi ta­ler om en ek­stremt vel­ka­pi­ta­li­se­ret kon­cern, som i sin ker­ne­ka­pi­tal har en vægt, som den kan læg­ge bag et even­tu­elt re­al­kre­di­tin­sti­tut. Men en al­ter­na­tiv vej er og­så at la­ve re­al­kre­dit­til­bud­det som et rent for­sik­rings­pro­dukt. Der ik­ke no­get til hin­der for at Tryg For­sik­ring, som har so­li­di­te­ten og des­u­den har mu­lig­he­den for at gen­for­sik­re sig, kun­ne ud­vik­le et bo­lig­pro­duk­ter som et for­sik­rings­ba­se­ret pro­dukt, der gør det mu­ligt for folk at rej­se sel­ve fi­nan­si­e­rin­gen via an­dre ka­na­ler i det fi­nan­si­el­le mar­ked,” si­ger han og un­der­stre­ger, at kon­struk­tio­nen des­u­den vil gi­ve Tryg nye kon­kur­ren­ce­for­de­le på forsikringsmarkedet.

Der ik­ke no­get til hin­der for at Tryg For­sik­ring, som har so­li­di­te­ten og des­u­den har mu­lig­he­den for at gen­for­sik­re sig, kun­ne ud­vik­le et bo­lig­pro­duk­ter som et for­sik­rings­ba­se­ret produkt.

Klaus Riskær Pe­der­sen – par­ti­le­der, Borgerlisten

”Jeg tror det vil ha­ve stor in­ter­es­se for Tryg­heds­grup­pen, for­di en me­get stor del af bo­lig­lå­ne­pro­duk­ter­ne vil ret­te sig mod un­ge men­ne­sker, som jo og­så er frem­ti­di­ge for­sik­rings­kun­der,” si­ger Klaus Riskær Pedersen. 

Han me­ner, at de nye for­ret­nings­ak­ti­vi­te­ter kan gå hånd i hånd med en fort­sat drift af de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Trygfonden. 

”Tryg­fon­den er jo rig­ti­ge pen­ge ude ilan­det. Jeg me­ner, at Tryg­fon­den har en vig­tig til­ste­de­væ­rel­se i man­ge lo­ka­le sam­men­hæn­ge uden for de sto­re by­er. Det er fak­tisk ik­ke ret man­ge ste­der man kan skaf­fe sig støt­te lo­kalt. Der­for sy­nes jeg, at man skal op­ret­hol­de Tryg­fon­dens pro­fil, men må­ske kun­ne man over­ve­je, om det i sær­ligt de stør­re by­er er li­ge så nød­ven­digt, og så kun­ne man om­di­ri­ge­re nog­le af de pen­ge så de kun­ne vir­ke me­re lo­kalt ude i he­le lan­det. Grund­læg­gen­de er jeg po­si­tivt indstil­let over­for Trygfonden.”

Flere kendte navne

Ud­over Klaus Riskær Pe­der­sen rum­mer kan­di­dat­lis­ten til årets valg fle­re nav­ne som er kendt i of­fent­lig­he­den og i fondssektoren. 

Så­le­des op­stil­ler og­så fhv. med­lem af Fol­ke­tin­get fra Ven­stre, Jens Hald Mad­sen, som i for­vej­en er med­lem af Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab. Og­så fhv. ad­mi­ni­stra­tions­chef i Hem­pel Fon­den, Klaus Jør­gen Sø­ren­sen er at fin­de på kandidatlisten. 

Og blandt genop­stil­ler­ne fin­der man blandt an­det nu­væ­ren­de med­lem af Tryg­heds­grup­pens be­sty­rel­se, for­bunds­for­mand Jørn Ri­se An­der­sen. Li­ge­le­des genop­stil­ler by­rå­ds­med­lem for Ven­stre i Næst­ved Kom­mu­ne Cat­hri­ne Ri­e­gels Gud­bergsen, der og­så er re­præ­sen­tant­skabs­med­lem i de filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger Re­al­da­nia og Vel­liv For­e­nin­gen, hvor hun des­u­den er med­lem af bestyrelsen. 

Val­get lø­ber af stab­len fra 25. ja­nu­ar til 12. fe­bru­ar 2021, hvor de ca. 200.000 med­lem­mer af Tryg­heds­grup­pen i Re­gion Sjæl­land – der er al­le Trygs og Al­kas kun­der i re­gio­nen – kan af­gi­ve de­res stemme.

Se he­le kan­di­dat­fel­tet her.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Kommentar: Revisor svigtede i Aggesen-sagen

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lej­lig­heds­sa­gen fra Fre­de­riks­berg Al­lé kun­ne ha­ve ko­stet bå­de Si­mon Ag­ge­sen og den in­te­ta­nen­de ledelse…

Ny Due Jensen-fond vil forandre Danmarks hospitalssystem

En ny fond er sat i ver­den, og må­let er klart: At for­an­dre det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem. Ni­els Due Jen­sens Fond er, som nav­net an­ty­der, stiftet…

Her er læsernes foretrukne historier fra Fundats i 2020

  20 Hvem er de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark? Det har i en lang år­ræk­ke væ­ret et så­kaldt godt spørgs­mål. Si­den 1991 har…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Coronakrise

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…