Annoncespot_img

Dreyers Fond hæver sine filantropiske ambitioner

Advokat Claus Barrett Christiansen, der i november tiltrådte som formand for Dreyers Fond, står i spidsen for en række markante ændringer i fondens måde at arbejde og disponere på. Øverst på listen står et delt formandskab, tilknytning af flere projektmedarbejdere, større involvering i de støttede projekter, øget synlighed og stort fokus på almennyttige projekter.

Claus Barrett Christiansen (foto: Dreyer Fond)
Drey­ers Fond vil i de kom­men­de år fort­sæt­te og in­ten­si­ve­re den ud­vik­ling, der har væ­ret i gang de se­ne­re år, hvor al­men­nyt­ti­ge for­mål får en væ­sent­lig del af de sam­men­lagt 30-40 mil­li­o­ner kro­ner, som fon­den år­ligt de­ler ud, si­ger fon­dens for­mand Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen (fo­to: Drey­er Fond).

Fle­re af ide­er­ne har væ­ret på teg­ne­bræt­tet i be­sty­rel­ses­lo­ka­let gen­nem fle­re år. Og nu, hvor den 49-åri­ge ad­vo­kat Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen er til­t­rå­dt som ny for­mand i Drey­ers Fond, er ti­den mo­den til at igang­sæt­te en ræk­ke æn­drin­ger i ar­bejds­gan­ge og dis­po­si­tio­ner i fon­den, der mest af alt er kendt for sin støt­te til ad­vo­kat- og ar­ki­tekt­stan­dens ud­vik­ling i Danmark.

I et in­ter­view med Fun­dats løf­ter Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen blandt an­det slø­ret for, at be­sty­rel­sen i frem­ti­den i hø­je­re grad vil bli­ve le­det af et for­mand­skab end en for­mand, og at de se­ne­re års øge­de fo­kus på det al­men­nyt­ti­ge om­rå­de skal in­ten­si­ve­res oven på et cor­o­na-år, hvor støt­ten til al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter har sat ny re­kord for fonden.

På spørgs­må­let om, hvor­dan man især kom­mer til at mær­ke, at Drey­ers Fond har få­et ny for­mand, si­ger Claus Bar­rett Christiansen:

”Bir­te Ras­mus­sen, som jeg har af­løst, har væ­ret en frem­ra­gen­de for­mand for fon­den. Dét, at jeg nu er ble­vet for­mand, vil især kom­me til ud­tryk ved et delt for­mand­skab, hvor min næst­for­mand, ar­ki­tekt Mat­hil­de Pe­tri, og jeg i høj grad vil de­le op­ga­ver­ne mel­lem os. Og så glæ­der jeg mig me­get til at sæt­te gang i en pro­ces, der har væ­ret un­der­vejs i be­sty­rel­sen gen­nem fle­re år, hvor vi vil knyt­te langt fle­re pro­jek­t­me­d­ar­bej­de­re til vo­res projekter.”

Skal være involveret i projekter 

For­man­den, der er part­ner i ad­vo­kat­fir­ma­et Bech Bruun og spe­ci­a­list i im­ma­te­ri­al- og mar­keds­fø­rings­ret, næv­ner fle­re kon­kre­te pro­jek­ter, hvor fon­den som en ny må­de at ar­bej­de på net­op har få­et el­ler frem­over vil til­knyt­te projektmedarbejdere. 

Det gæl­der for ek­sem­pel et pro­jekt, som vi er rig­tig gla­de for, mel­lem den juri­di­ske tæn­ket­ank Ju­sti­tia og Red Bar­net, hvor ad­vo­ka­ter, ad­vo­kat­fuld­mæg­ti­ge og stu­de­ren­de får un­der­vis­ning i menneskerettigheder.

Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Drey­ers Fond

”Be­sty­rel­sen har af­talt med fon­dens di­rek­tør Bo Ry­gaard, at vi som fond skal væ­re me­re in­vol­ve­ret i pro­jek­ter­ne – ik­ke for­di, vi skal be­stem­me over de pro­jek­ter, vi støt­ter, men for­di vi ger­ne vil sik­re, at bå­de vi og part­ner­ne får det op­ti­ma­le ud af sam­ar­bej­det. Det gæl­der for ek­sem­pel et pro­jekt, som vi er rig­tig gla­de for, mel­lem den juri­di­ske tæn­ket­ank Ju­sti­tia og Red Bar­net, hvor ad­vo­ka­ter, ad­vo­kat­fuld­mæg­ti­ge og stu­de­ren­de får un­der­vis­ning i men­ne­ske­ret­tig­he­der. Her hjæl­per fon­dens pro­jek­t­me­d­ar­bej­de­re med at fa­ci­li­te­re sam­ar­bej­det og med at sæt­te fo­kus på de ting, som vi især sy­nes er vig­ti­ge. Det sam­me gæl­der pro­jek­tet for hjem­lø­se, ’Hjem til Al­le’, hvor vi ger­ne vil ha­ve en pro­jek­t­me­d­ar­bej­der med, som kan rap­por­te­re til­ba­ge til os, om der for ek­sem­pel er no­get, vi kan gø­re an­der­le­des, el­ler om det gi­ver me­ning at øge støt­ten til pro­jek­tet,” si­ger Claus Bar­rett Christiansen.

Til­knyt­nin­gen af pro­jek­t­me­d­ar­bej­de­re ind­be­fat­ter ik­ke en ud­vi­del­se af fon­dens se­kre­ta­ri­at, un­der­stre­ger den nyvalg­te for­mand. Pro­jek­t­me­d­ar­bej­der­ne skal an­sæt­tes på ad hoc-vis i pe­ri­o­der på ty­pisk tre el­ler seks må­ne­der og hånd­pluk­kes fra pro­jekt til pro­jekt ud fra de­vi­sen, at de skal be­sid­de en stor vi­den på et kon­kret område.

Nog­le gan­ge vil der væ­re ta­le om løn­net ar­bej­de, an­dre gan­ge fri­vil­ligt ar­bej­de ud­ført af for ek­sem­pel un­ge advokater.

Større fokus på det almennyttige

Drey­ers Fond vil og­så i de kom­men­de år fort­sæt­te og in­ten­si­ve­re den ud­vik­ling, der har væ­ret i gang de se­ne­re år, hvor al­men­nyt­ti­ge for­mål får en væ­sent­lig del af de sam­men­lagt 30-40 mil­li­o­ner kro­ner, som fon­den år­ligt de­ler ud – en ud­vik­ling, der især har væ­ret mar­kant i in­de­væ­ren­de år un­der coronakrisen.

”De se­ne­ste år har vi haft stig­nin­ger på over 10 pro­cent i vo­res ud­de­lings­be­løb i for­læn­gel­se af, at især Bo Ry­gaard sam­men med den øv­ri­ge be­sty­rel­se har væ­ret dyg­tig til at væk­ste vo­res for­ret­ning på en sik­ker og or­dent­lig må­de. Der­med har der, som fun­dat­sen fo­re­skri­ver, ik­ke kun væ­ret pen­ge til ar­ki­tekt- og ad­vo­kat­for­mål, men og­så til at støt­te al­men­nyt­ti­ge for­mål. Og jo fle­re pen­ge, vi får, de­sto fle­re pen­ge bli­ver der og­så til at støt­te me­re mar­kant al­men­nyt­tigt,” si­ger Claus Bar­rett Christiansen.

– Hvor­dan skal for­de­lin­gen væ­re frem­over mel­lem je­res støt­te til ar­ki­tekt­for­mål, ad­vo­kat­for­mål og al­men­nyt­ti­ge aktiviteter?

”Jeg fo­re­stil­ler mig ik­ke, at det skal væ­re en tred­je­del til hver. Og­så frem­over vil vi gi­ve flest pen­ge til ar­ki­tekt- og ad­vo­kat­for­mål, men jeg vil ik­ke af­vi­se, at der kan væ­re nog­le år, hvor be­ho­vet for støt­te til ad­vo­kat­for­mål er min­dre, og at vi der­for gi­ver fle­re pen­ge til al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter og vi­ce ver­sa. Og her i 2020 har vi støt­tet me­re al­men­nyt­tigt end no­gen­sin­de før på grund af covid-19,” si­ger Claus Bar­rett Christiansen.

Støtte til hjemløse og narkomaner

En af de or­ga­ni­sa­tio­ner, som i 2020 har nydt godt af Drey­ers Fonds vel­vil­je, er bør­ne­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Red Bar­net, hvor fon­den har kun­net slå to flu­er med ét smæk og bå­de støt­tet al­men­nyt­tigt og bi­dra­get med juri­disk ekspertise.

”Grun­det covid-19 har Red Bar­net blandt an­det måt­tet luk­ke al­le de­res for­ret­nin­ger og haft sto­re ud­for­drin­ger og ek­straud­gif­ter i for­bin­del­se med af­stand­s­kra­ve­ne på de­res som­mer­lej­re for de børn, som el­lers ik­ke vil­le kom­me på fe­rie. Det er jo et åben­lyst godt for­mål at støt­te. Sam­ti­dig vil Red Bar­net ger­ne ha­ve ad­vo­kat­bi­stand for at kun­ne sik­re et hø­je­re be­skyt­tel­ses­ni­veau for børn og bør­ne­fa­mi­li­er, blandt an­det for at kun­ne på­vir­ke det po­li­ti­ske sy­stem på en god må­de. Der­for har vi knyt­tet en tre-årig an­sæt­tel­se af en jurist til Red Bar­net, og når de tre er gå­et, be­ta­ler or­ga­ni­sa­tio­nen selv for an­sæt­tel­sen,” si­ger Claus Bar­rett Christiansen.

Det vil væ­re godt for ad­vo­kat­stan­den, men og­så rig­tig godt per­son­ligt for de yn­gre ad­vo­ka­ter, hvis de går me­re ind i al­men­nyt­tigt ar­bej­de, uan­set hvor travlt de har med job­bet og karrieren.

Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Drey­ers Fond

An­dre pro­jek­ter, der har få­et Drey­ers Fonds øko­no­mi­ske kær­lig­hed at fø­le i det for­gang­ne år, er det før­nævn­te ’Hjem til Al­le’, der har til for­mål at af­skaf­fe hjem­løs­hed, og ’Junk Food’, som sik­rer mad på bor­det til blandt an­dre hjem­lø­se og narkomaner.

”Det har væ­ret en stor glæ­de for os at kun­ne hjæl­pe nog­le af de ste­der, der har væ­ret un­der et stort pres grun­det covid-19. Men vi skal ik­ke nød­ven­dig­vis frem­over væ­re kendt som en fond, der støt­ter hjem­lø­se, for vi skal støt­te man­ge for­skel­li­ge ting. Hjem­løs­hed er dog et stort sam­fund­spro­blem, som vi ik­ke kan væ­re be­kendt,” si­ger Claus Bar­rett Christiansen.

Unge advokater skal engagere sig mere

Pa­ral­lelt med de al­men­nyt­ti­ge ini­ti­a­ti­ver og pro­jek­ter, fon­den ak­tivt støt­ter, er det Claus Bar­rett Chri­sti­an­sens håb, at fon­den kan på­vir­ke især un­ge ad­vo­ka­ter til at en­ga­ge­re sig me­re i at ska­be et bed­re sam­fund, blandt an­det ved at in­vol­ve­re sig me­re i al­men­nyt­tigt ar­bej­de rundt om­kring i Danmark.

– Er de un­ge dan­ske ad­vo­ka­ter set med di­ne og Drey­ers Fonds øj­ne ik­ke al­le­re­de til­stræk­ke­ligt en­ga­ge­re­de i at ska­be et bed­re samfund?

”Jeg op­le­ver, at man­ge dan­ske­re ik­ke an­ser ad­vo­ka­ter som væ­ren­de så in­vol­ve­re­de og en­ga­ge­re­de, som man må­ske kun­ne øn­ske, og det vil væ­re godt for ad­vo­kat­stan­den, men og­så rig­tig godt per­son­ligt for de yn­gre ad­vo­ka­ter, hvis de går me­re ind i al­men­nyt­tigt ar­bej­de, uan­set hvor travlt de har med job­bet og kar­ri­e­ren. Vi vil sam­ti­dig rig­tig ger­ne gø­re no­get me­re for Ad­vo­kat­sam­fun­dets kreds­be­sty­rel­ser, og det kan blandt an­det ske ved at op­for­dre de un­ge ad­vo­ka­ter til at træ­de ind i be­sty­rel­ser­ne, væ­re med til at gi­ve rets­hjælp el­ler på an­den må­de gø­re en for­skel. Og jeg har ik­ke mødt en ene­ste ung ad­vo­kat, som ik­ke har ud­trykt glæ­de ved det fri­vil­li­ge al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de, når de først har prø­vet det,” si­ger Claus Bar­rett Christiansen. 

Behov for øget synlighed

Syn­lig­hed er et an­det vig­tigt pej­le­mær­ke for den nye for­mand for Drey­ers Fond. Han for­ven­ter, at den øge­de brug af pro­jek­t­me­d­ar­bej­de­re vil få en po­si­tivt, af­smit­ten­de ef­fekt på syn­lig­he­den om­kring fon­den i blandt an­det ad­vo­kat- og ar­ki­tekt­fir­ma­er og blandt de stu­de­ren­de på uni­ver­si­te­ter­ne og arkitektskolerne.

Der­u­d­over har fon­den tid­li­ge­re på året ud­vi­det sit se­kre­ta­ri­at med en fuld­tids­an­sat kommunikationsmedarbejder.

”Når det er så vig­tigt for mig, at vi som fond bli­ver me­re syn­li­ge, er det ik­ke for vo­res egen for­fæn­ge­lig­heds skyld, men der­i­mod for at skaf­fe fle­re go­de pro­jek­ter til fon­den, så vi i end­nu hø­je­re grad end hidtil kan bli­ve kendt som et sted, hvor man kan sø­ge om mid­ler til no­get sær­ligt og væ­sent­ligt for ad­vo­ka­ter, ar­ki­tek­ter og al­men­nyt­ti­ge for­mål,” si­ger Claus Bar­rett Christiansen.

Når det er så vig­tigt for mig, at vi som fond bli­ver me­re syn­li­ge, er det ik­ke for vo­res egen for­fæn­ge­lig­heds skyld, men der­i­mod for at skaf­fe fle­re go­de pro­jek­ter til fonden.

Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Drey­ers Fond

Det frem­ti­di­ge øko­no­mi­ske fun­da­ment for Drey­ers Fond er de se­ne­re år blandt an­det ble­vet sik­ret ved, som for­man­den ud­tryk­ker det, at ”bru­ge rig­tig me­get ener­gi på at op­ti­me­re fon­dens ejendomsportefølje.”

Han til­skri­ver især fon­dens di­rek­tør Bo Ry­gaard, der har en man­ge­facet­te­ret kar­ri­e­re i dansk er­hvervs­liv og ak­tu­elt be­sty­rel­ses­for­mand­spo­ster i blandt an­det Par­ken Sport & En­tertain­ment, Net­com­pa­ny og KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, æren for, at der er ”godt styr på ejendomsporteføljen.”

”Vi be­væ­ger os i ret­ning af kun at ha­ve en ræk­ke me­get vel­be­lig­gen­de bo­li­ge­jen­dom­me, som gør os ret im­mu­ne i for­hold til kri­ser og konjunk­tu­rer. Igen­nem de se­ne­ste 10 år har vi væ­ret i gang med en pro­ces, hvor vi har skilt os af med nog­le ejen­dom­me, blandt an­det in­du­stri- og kon­to­re­jen­dom­me. I ste­det har vi in­ve­ste­ret i nog­le an­dre ejen­dom­me ud fra en me­re kon­ser­va­tiv in­ve­ste­rings­stra­te­gi, som sik­rer, at vi og­så om 50 og 100 år har pen­ge til at de­le ud,” si­ger Claus Bar­rett Christiansen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Topledelse i
fondssektoren


­

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer