Bølgerne har lagt sig i Poul Due Jensens Fond

Efter et års tid med voldsom uro i Poul Due Jensens Fond, er der nu kommet ro i og uden­for bestyrel­ses­loka­let. Det fastslår Jens Maaløe, der i april i år satte sig for bord­enden i fonden som den fjerde formand siden marts 2018. Uenigheden i fonds­besty­relsen om, hvordan fondens pengetank skal admini­streres, er begravet. Og med transpa­rens som det primære værktøj har Jens Maaløe sikret arbejdsro i fondens 12 personer store besty­relse, der har den særlige sammen­sætning, at en tredjedel af med­lem­merne er udpeget af Due Jensen-familien.

Jens Maaløe
”Fon­den er en rig fond, som sid­der på en re­la­tivt stor sum pen­ge. Spørgs­må­let var, hvor­dan de pen­ge skul­le ad­mi­ni­stre­res. Det var der lidt for­skel­ligt syn på. Den ue­nig­hed er der ik­ke læn­ge­re, og nu er der igen enig­hed i be­sty­rel­sen om stra­te­gi­en,” si­ger Jens Maaløe, be­sty­rel­ses­for­mand i Po­ul Due Jen­sens Fond (fo­to: Po­ul Due Jen­sens Fond).
Blå bog Jens Maaløe

Jens Maaløe, 64 år

  • For­mand for Po­ul Due Jen­sens Fond si­den april 2019. Sad i sam­me be­sty­rel­se som me­nigt med­lem 2011-2017 og igen fra ok­to­ber 2018.
  • Ind­til maj i år top­chef i tek­no­lo­gi­virk­som­he­den Ter­ma gen­nem 16 år.
  • Tid­li­ge­re for­mand for Innovationsfonden.
  • Med­lem af be­sty­rel­sen i NKT, Niras og Grund­fos Holding.

Tur­bu­lens er et mildt ud­tryk at bru­ge om tin­ge­nes til­stand det se­ne­ste års tid i Po­ul Due Jen­sens Fond – en af Dan­marks ri­ge­ste og mest magt­ful­de er­hvervs­fon­de, der ejer 87,8 pct. af ak­tie­ka­pi­ta­len i den ver­den­s­oms­pæn­den­de pum­pe­gi­gant Grund­fos Hol­ding. Der har væ­ret tra­fik ind og især ud blandt be­sty­rel­sens med­lem­mer, der har væ­ret åben­lys ue­nig­hed om for­mu­e­for­valt­nin­gen – og ty­de­ligst af alt er uro­en kom­met til ud­tryk ved, at he­le fi­re per­so­ner har ta­get plads i fonds­be­sty­rel­sens for­mands­stol, ef­ter at Ni­els Due Jen­sen stop­pe­de som for­mand i marts 2018.

Men nu har bøl­ger­ne lagt sig. Der er fuld­stæn­dig enig­hed om stra­te­gi­en og fod­slag i for­hold til, hvad for­mu­en i fon­den skal bru­ges til. Det fast­slår Jens Maaløe, der i april sat­te sig i den var­me for­mands­stol i Po­ul Due Jen­sens Fond som den fem­te for­mand på godt ét år.

I et in­ter­view med Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de un­der­stre­ger Jens Maaløe, at det ik­ke har væ­ret van­ske­ligt at få gen­skabt ro­en og sam­ar­bej­det i be­sty­rel­sen oven på et sær­de­les tur­bu­lent år. Det vig­tig­ste red­skab, den er­far­ne er­hvervs­le­der har be­nyt­tet, og som han igen og igen frem­hæ­ver, er transparens.

”Ind­til vi­de­re har det ik­ke væ­ret en vold­somt svær op­ga­ve at sik­re ar­bejds­ro i be­sty­rel­sen. Det er vi­talt, bå­de når man ta­ler om be­sty­rel­ses­ar­bej­de ge­ne­relt, og når man ta­ler om Po­ul Due Jen­sens Fond, at ha­ve en me­get åben le­del­ses­form. Det gæl­der i for­hol­det til fonds­be­sty­rel­sen, se­kre­ta­ri­a­tet og be­sty­rel­sen i Grund­fos om at væ­re så trans­pa­rent, som man over­ho­ve­det kan væ­re. Og det har vist sig at væ­re en rig­tig god vej at gå, når vi ta­ler Po­ul Due Jen­sens Fond, at sik­re, at al­le er med på de be­slut­nin­ger, vi træf­fer, og at in­gen bli­ver over­ra­ske­de,” si­ger Jens Maaløe.

At skul­le bli­ve den fjer­de for­mand for fon­den, si­den Ni­els Due Jen­sen stop­pe­de, og må­ske der­med ta­ge plads i et ka­ta­pult­sæ­de, var ik­ke no­get, der umid­del­bart af­skræk­ke­de Jens Maaløe, da han i april fik tilbuddet.

”Den ri­si­ko er der al­tid. Man er jo al­tid kun for­mand i et vist tids­rum. Spørgs­må­let er ba­re, hvor langt det tids­rum er,” si­ger Jens Maaløe med et smil. Han er ind­til vi­de­re valgt som for­mand ind­til 2020.

”Jeg har den lil­le for­del at ha­ve væ­ret in­vol­ve­ret i Grund­fos´ be­sty­rel­se og tid­li­ge­re at ha­ve væ­ret med­lem af fonds­be­sty­rel­sen. Så jeg ken­der de men­ne­sker, jeg som for­mand nu ar­bej­der tæt sam­men med. Det gør, at jeg kan ta­ge mi­ne for­holds­reg­ler, når vi ta­ler om at ska­be det rig­ti­ge sam­ar­bejds­kli­ma, og sik­re, at alt fo­re­går på den rig­ti­ge må­de, og at al­le er in­for­me­ret kor­rekt og i ret­te tid,” si­ger Jens Maaløe.

Og så er kun­sten, som han ud­tryk­ker det, at ”fo­re­gri­be de mod­sæt­nin­ger, der kan væ­re,” i så god tid som muligt.

”Ind­til nu er det lyk­ke­des gan­ske fint, og jeg er ik­ke stødt på uove­r­ens­stem­mel­ser, hvor no­gen har tru­et med kamp­af­stem­nin­ger el­ler lig­nen­de,” si­ger fon­dens 64-åri­ge formand.

Uenighed om administration af ”relativt stor sum penge”

Da bøl­ger­ne gik hø­jest i Po­ul Due Jen­sens Fond i slut­nin­gen af 2018, om­tal­te fle­re me­di­er, at der var ue­nig­hed i fonds­be­sty­rel­sen om stra­te­gi­en og om for­valt­nin­gen af Grund­fos´ mil­li­ard­for­mue. Ue­nig­he­den før­te blandt an­det til, at Jens Ba­ger, der hav­de ef­ter­fulgt Ni­els Due Jen­sen som for­mand, tog sit go­de tøj og gik sam­men med to an­dre bestyrelsesmedlemmer.

Jens Maaløe be­kræf­ter, at ue­nig­he­der­ne i be­sty­rel­ses­lo­ka­let hand­le­de om for­valt­nin­gen af formuen.

”Fon­den er en rig fond, som sid­der på en re­la­tivt stor sum pen­ge. Spørgs­må­let var, hvor­dan de pen­ge skul­le ad­mi­ni­stre­res. Det var der lidt for­skel­ligt syn på. Den ue­nig­hed er der ik­ke læn­ge­re, og nu er der igen enig­hed i be­sty­rel­sen om stra­te­gi­en,” si­ger Jens Maaløe.

– Har ue­nig­he­der­ne i 2018 ført til æn­drin­ger i fon­dens strategi?

”Nej. Det var et rent spørgs­mål om ad­mi­ni­stra­tion af for­mu­en, og det er nu slå­et fast med syv­tom­mer­søm, at for­mu­en skal bru­ges til at sik­re, at vi er ver­dens bed­ste ejer af Grund­fos – ik­ke til at in­ve­ste­re i an­dre for­mål el­ler an­dre in­du­stri­virk­som­he­der. Det er der fuld enig­hed om i fon­den og fuld sup­port til i vo­res vig­tig­ste ak­tiv, nem­lig Grund­fos,” un­der­stre­ger Jens Maaløe.

Fonds­be­sty­rel­sen om­fat­ter 12 med­lem­mer: Fi­re ek­ster­ne, fi­re ef­ter­kom­me­re af Po­ul Due Jen­sen og fi­re me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter fra Grund­fos. Af vedtæg­ter­ne frem­går, at Po­ul Due Jen­sens børn kan fort­sæt­te i be­sty­rel­sen, så læn­ge de øn­sker, ind­til det fyld­te 70. år – der­næst skal de gen­væl­ges for en to-årig pe­ri­o­de. Kon­struk­tio­nen med at hånd­te­re en fonds­be­sty­rel­se, hvor en tred­je­del af med­lem­mer­ne er fa­mi­lie­valg­te, stil­ler nog­le sær­li­ge krav til formandskabet.

”Det gør, at vi som be­sty­rel­se – og især min næst­for­mand og jeg – skal bru­ge lidt ek­stra tid på at sik­re, at al­le er med. Man er tvun­get til at ac­cep­te­re, at folk sid­der med me­get for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer. Nog­le kan væ­re stær­ke til do­na­tion, men har må­ske lidt svæ­re­re ved at for­stå det fi­nan­si­el­le. Så det er vig­tigt at bru­ge den tid, der skal til, på at sik­re, at al­le har et til­pas for­stå­el­ses­ni­veau. Og det kan bå­de fø­re til, at be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne bli­ver lidt læn­ge­re, og at for­be­re­del­sen in­den be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne må­ske og­så bli­ver lidt læn­ge­re,” si­ger Jens Maaløe.

Forståelse for uddelingsområder

Ho­ved­for­må­let med fon­den, der blev stif­tet i 1975 af Grund­fos´ grund­læg­ger Po­ul Due Jen­sen, er iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den at ”væ­re ver­dens bed­ste ejer af Grund­fos”. Der­u­d­over ud­de­ler fon­den do­na­tio­ner in­den­for tre om­rå­der: Vand – især til tred­je­ver­denslan­de – forsk­ning og in­klu­sion. I 2018 be­løb do­na­tio­ner­ne sig i alt til 95 mil­li­o­ner kroner.

Fem for­mænd på ét år

Fem for­skel­li­ge per­so­ner har væ­ret for­mand for Po­ul Due Jen­sens Fond in­den for godt ét år.

I marts 2018 stop­pe­de Ni­els Due Jen­sen som for­mand­for Po­ul Due Jen­sens Fond ef­ter al­vor­lig syg­dom. Han blev af­løst af Jens Ba­ger, der sad i sto­len i syv må­ne­der frem til ok­to­ber 2018, hvor han trak sig som for­mand og i den for­bin­del­se send­te en kri­tisk re­de­gø­rel­se til Er­hvervs­sty­rel­sen om si­ne op­le­vel­ser i fon­den. Og­så næst­for­mand In­ge­li­se Bo­ga­son valg­te i sam­me for­bin­del­se at si­ge far­vel og tak.

Jens Ba­ger blev af­løst af Ni­els Due Jen­sens sø­ster, Estrid Due He­s­sel­holt, der har sid­det i be­sty­rel­sen si­den 1975. Ef­ter un­der fem må­ne­der valg­te hun og­så at for­la­de for­mands­sto­len med den be­grun­del­se, at der nu igen var ”en sær­de­les ar­bejd­s­om og en­ga­ge­ret be­sty­rel­se” og at bå­de ejer­ska­bet af Grund­fos og do­na­tio­ner­ne ”nu er i så god gæn­ge, at jeg fø­ler mig helt tryg ved at træ­de et skridt tilbage”.

I marts i år valg­te be­sty­rel­sen på ny en ny for­mand, den­ne gang hof­chef Chri­sti­an Schø­nau. Han fik kun to uger som for­mand, in­den han trak sig i kølvan­det på den kri­tik, der fra fle­re si­der blev rejst af kom­bi­na­tio­nen af bå­de at væ­re kron­prin­sens nær­me­ste rå­d­gi­ver og for­mand i en af Dan­marks ri­ge­ste erhvervsfonde.

I april over­tog Jens Maaløe – der på det tids­punkt var i gang med sin plan­lag­te fra­træ­den som top­chef i tek­no­lo­gi­virk­som­he­den Ter­ma og er­fa­rent be­sty­rel­ses­med­lem i bl.a. Po­ul Due Jen­sens Fond – for­mand­spo­sten i fon­den. Han er valgt ind­til 2020.

Be­sty­rel­ses­for­man­den an­slår, at ti­den i be­sty­rel­sen er for­delt cir­ka fifty/fifty mel­lem ejer­ska­bet og do­na­tio­ner­ne – må­ske med en lil­le over­vægt til de dis­kus­sio­ner og be­slut­nin­ger, der skal træf­fes som ho­ve­d­e­jer af Grund­fos. Det er sær­de­les vig­tigt for Jens Maaløe, at al­le med­lem­mer af be­sty­rel­sen skal ha­ve en for­stå­el­se for bå­de Grund­fos og drif­ten af Bjer­ring­bro-virk­som­he­den, men sam­ti­dig for­stå­el­se for og vi­den om de om­rå­der, der do­ne­res pen­ge til.

”Det sker blandt an­det ved he­le ti­den at ha­ve fo­kus på, hvem i be­sty­rel­sen, som har for­stand på hvad, og hvor vi even­tu­elt har hul­ler. Så når vi ek­sem­pel­vis i øje­blik­ket har en le­dig post i be­sty­rel­sen blandt de ek­ster­nt valg­te med­lem­mer, er det vig­tigt i søg­nin­gen ef­ter et nyt med­lem at fo­ku­se­re på, hvad vi har af hul­ler, og hvad det der­med er for en pro­fil, vi skal le­de ef­ter, så vi og­så er dæk­ket ind på dét felt in­den for do­na­tions­om­rå­det,” si­ger Jens Maaløe.

Han me­ner ik­ke, at han selv som for­mand for fonds­be­sty­rel­sens skal væ­re eks­pert in­den­for den bran­che, virk­som­he­den er i, og de fel­ter, der do­ne­res til.

”Men,” som Jens Maaløe ud­tryk­ker det, ”hvis man si­ger ja til at væ­re for­mand for Po­ul Due Jen­sens Fond, skal man en­ten ha­ve el­ler ha­ve lyst til at få et dy­be­re kend­skab til det, som fon­dens ho­ved­for­mål dre­jer sig om i for­hold til pum­per og vand. Har man ik­ke det, tror jeg, man skal væl­ge an­dre op­ga­ver. Man be­hø­ver ik­ke væ­re eks­pert og ha­ve 30 års er­fa­ring med at ud­vik­le el­ler sæl­ge pum­per. Om­vendt er det vig­tigt, at man som for­mand kan gå for­re­st og si­ge: Det her er vig­tigt, for­di det er fon­dens kla­re hovedformål.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Topledelse i
fondssektoren


 

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer