Annoncespot_img

KU-professor ny formand for Grundfos-fonden

Professor Flemming Konradsen er blevet valgt som ny formand for Poul Due Jensens Fond. Han afløser Jens Maaløe, der har valgt at trække sig fra posten af helbredsmæssige årsager.

KU-pro­fes­sor og Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den Flem­m­ing Kon­rad­sen er nu og­så be­sty­rel­ses­for­mand i Po­ul Due Jen­sens Fond. (fo­to: Si­mon Skipper)

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Po­ul Due Jen­sens Fond, der ejer 88 pro­cent af ak­tier­ne i Grund­fos-kon­cer­nen, har få­et ny bestyrelsesformand.

På fon­dens års­mø­de i sid­ste uge blev den hid­ti­di­ge næst­for­mand i be­sty­rel­sen Flem­m­ing Kon­rad­sen valgt som ny for­mand i ste­det for Jens Maaløe, der har valgt at træk­ke sig på grund af sit helbred.

Det op­ly­ser fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

68-åri­ge Jens Maaløe har væ­ret med­lem af Fon­dens be­sty­rel­se i pe­ri­o­den 2011-2017 og igen fra 2018. Han blev valgt som ny for­mand i 2019 og har gen­nem en år­ræk­ke og­så væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen for Grund­fos Holding. 

"Jens har ydet en emi­nent ind­sats i fonds­be­sty­rel­sen og som vo­res for­mand, og vi er me­get ke­de af hans be­slut­ning. Men sam­ti­dig har vi for­stå­el­se for, at Jens væl­ger at bru­ge al sin tid og ener­gi på at pas­se på sit hel­bred," si­ger Flem­m­ing Konradsen.

Den nye for­mand for fonds­be­sty­rel­sen er 58 år. Han er i cir­ka 40 pro­cent af sin ar­bejds­tid pro­fes­sor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet in­den for fol­kes­und­hed, mens de re­ste­ren­de 60 pro­cent af ar­bejds­ti­den si­den ja­nu­ar 2022 er ble­vet brugt i en stil­ling som Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­dens af­de­ling for ud­de­lin­ger til so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re formål. 

Flem­m­ing Kon­rad­sen blev ind­valgt i Po­ul Due Jen­sens Fonds be­sty­rel­se i 2019 og valgt som næst­for­mand i 2020.

Ny næst­for­mand er Jens Moberg.

Uddelte 237 mio. kr.

I for­bin­del­se med års­mø­det blev det sam­ti­dig of­fent­lig­gjort, at Po­ul Due Jen­sens Fond i 2022 ud­del­te 237 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter mod 200 mil­li­o­ner kro­ner i 2021.

Fon­den brug­te 38 pro­cent af pen­ge­ne på pro­jek­ter i Dan­mark, pri­mært in­den for forsk­ning og læ­ring samt in­klu­sion og sam­fund­sen­ga­ge­ment, mens knap to tred­je­de­le af ud­de­lings­pen­ge­ne til­faldt pro­jek­ter uden­for Danmark.

For 2023 har fonds­be­sty­rel­sen, li­ge­som sid­ste år, ved­ta­get en ram­me på 250 mil­li­o­ner kro­ner til al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter in­den for vand, forsk­ning og so­ci­al in­klu­sion. Her­af er 25 mil­li­o­ner øre­mær­ket til at bak­ke op om lo­ka­le pro­jek­ter, hvor Grund­fos-kon­cer­nens me­d­ar­bej­de­re kan an­sø­ge om mid­ler via fon­dens så­kald­te ’Com­mu­ni­ty En­ga­ge­ment Grant’.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer