Ny direktør i Nordisk Kulturfond

Norske Maria Mediaas Jørstad overtager til september direktørposten efter Benny Marcel, da hans ansættelseskontrakt udløber efter 8 år.

"Kun­sten og kul­tu­rens rol­le som en bro­byg­ger i Nor­den er en af­gø­ren­de del i det nor­di­ske sam­ar­bej­de, og det ser jeg vir­ke­lig frem til at bi­dra­ge til," si­ger Ma­ria Me­di­aas Jørstad.

Som di­rek­tør i Nor­disk Kul­tur­fond skal Ma­ria Me­di­aas Jørstad bi­dra­ge til at vi­de­re­ud­vik­le fon­dens frem­tids­ret­te­de ind­sats for at styr­ke det nor­di­ske kultursamarbejde.

Det skri­ver Nor­disk Kul­tur­fond i en pressemeddelelse.

For­vent­nin­gen fra fon­dens be­sty­rel­se og for­per­son Gu­n­il­la Carls­son er, at Ma­ria Me­di­aas Jørstad byg­ger vi­de­re på de se­ne­ste års ud­vik­ling af fon­den, som bl.a. har ført til en ty­de­li­ge­re kul­tur­po­li­tisk pro­fil og nye og me­re stra­te­gi­ske må­der at støt­te kunst- og kul­tur­li­vet på.

"Med Ma­ria Me­di­aas Jørstad får vi en vi­sio­nær le­der, der bå­de kan byg­ge vi­de­re på fon­dens ud­vik­ling og sik­re nye mu­lig­he­der for frem­ti­di­ge ind­sat­ser in­den for det nor­di­ske kunst- og kul­tur­sam­ar­bej­de. Hun kom­mer med en so­lid er­fa­ring fra kunst- og kul­tur­li­vet og er den helt rig­ti­ge per­son til at stå i spid­sen for Nor­disk Kul­tur­fond, der skal ar­bej­de pro­ak­tivt for at ska­be nye ram­mer for ud­vik­ling af nye sam­ar­bej­der og ind­sat­ser", si­ger Gu­n­il­la Carlsson.

Ma­ria Me­di­aas Jørstad kom­mer fra Nor­ge, hvor hun er i dag dag­lig le­der for or­ga­ni­sa­tio­nen Ta­lent Nor­ge, som støt­ter un­ge kunst­ne­re på vej­en mod en pro­fes­sio­nel kar­ri­e­re. Hun har væ­ret med til at ud­vik­le og op­byg­ge or­ga­ni­sa­tio­nen si­den dens etab­le­ring i 2015, og un­der hen­des le­del­se er Ta­lent Nor­ge vok­set til at væ­re en mar­kant ak­tør i norsk kunst- og kul­tur­liv. Ma­ria Me­di­aas Jørstad har en bag­grund som te­a­ter­pro­du­cent og har tid­li­ge­re i en lang år­ræk­ke ar­bej­det som chef­pro­du­cent ved Na­tio­nal­te­a­tret i Oslo. Selv si­ger hun om stillingen:

"Jeg er me­get glad og tak­nem­me­lig for at ha­ve få­et mu­lig­he­den for at le­de ar­bej­det i Nor­disk Kul­tur­fond. Vig­tig­he­den af det nor­di­ske sam­ar­bej­de er ty­de­lig og ik­ke mindst me­get ak­tu­el. Kun­sten og kul­tu­rens rol­le som en bro­byg­ger i Nor­den er en af­gø­ren­de del i det nor­di­ske sam­ar­bej­de, og det ser jeg vir­ke­lig frem til at bi­dra­ge til."

Fon­dens nu­væ­ren­de di­rek­tør Ben­ny Mar­cel fra­træ­der sin stil­ling i Nor­disk Kul­tur­fond fra sep­tem­ber 2023 i og med, at hans an­sæt­tel­ses­kon­trakt ud­lø­ber ef­ter 8 år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer