Niels Peter Louis-Hansen: En af fondens piloteringspæle er at skabe glæde

Tre fjer­de­de­le af ud­de­lin­ger­ne fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond en­der hos kun­sten og kul­tu­ren, og fon­den mod­ta­ger et sti­gen­de an­tal an­søg­nin­ger fra dis­se om­rå­der. Iføl­ge fon­dens for­mand Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­sen har kul­tu­ren ik­ke me­re brug for fon­de­ne nu, end til­fæl­det al­tid har væ­ret, og han ud­tryk­ker sam­ti­dig be­tæn­ke­lig­hed ved, hvis fon­de­ne fi­nan­si­e­rer drif­ten af kul­turin­sti­tu­tio­ner. Den 72-åri­ge søn af stif­ter­ne af så­vel fon­den som Co­l­o­p­last har sid­det i be­sty­rel­sen i 42 år og er valgt som for­mand på liv­s­tid – og fo­re­lø­big har han in­gen pla­ner om at slip­pe tøj­ler­ne, for­tæl­ler han i det­te sjæld­ne in­ter­view.

Niels Peter Louis-Hansen (foto: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond)
Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen (fo­to: Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond)

For­man­den for Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond, Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen, smi­ler of­te med he­le an­sig­tet og har let til lat­ter. Og han lig­ner ab­so­lut en mand, der me­ner, hvad han si­ger, når han fle­re gan­ge smi­len­de slår fast, hvor stor glæ­de det gi­ver ham og re­sten af fon­den at de­le pen­ge ud.

”Vi er,” som han ud­tryk­ker det, ”så gla­de for, vi kan hjæl­pe. Og det er jo en af fon­dens pi­lo­te­rings­pæ­le, at vi støt­ter med glæ­de og ger­ne vil ska­be glæ­de dér, hvor vi støt­ter.”

Den 72-åri­­ge for­mand har de se­ne­ste år haft sta­dig me­re at smi­le og glæ­de sig over. Sam­ti­dig med, at an­tal­let af mod­tag­ne an­søg­nin­ger er ste­get mar­kant de se­ne­re år, og i regn­skabsår­et 2018-2019 nå­e­de op på 2.050, er og­så kur­ven over det sam­le­de år­li­ge ud­de­lings­be­løb og an­tal­let af be­vil­lin­ger stærkt op­ad­gå­en­de. I 2018-2019 ud­del­te fon­den 245 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 689 be­vil­lin­ger, sva­ren­de til en be­mær­kel­ses­vær­dig høj be­vil­lings­an­del på 32 pro­cent af de ind­kom­ne an­søg­nin­ger.

Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen læg­ger ik­ke skjul på, at han er godt til­freds med den sta­dig hø­je­re sta­bel af an­søg­nin­ger – men sam­ti­dig sky­der han en for­sig­tig pil i ret­ning af, at be­vil­lings­an­de­len frem­over ik­ke nød­ven­dig­vis for­bli­ver på så højt et ni­veau som i se­ne­ste regn­skabsår.

Selv­om fon­den ik­ke er sat i ver­den for at væ­re eje­ren af Co­l­o­p­last, kan jeg ik­ke se for mig, at fon­den skal slip­pe virk­som­he­den.

Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond

”Ud­vik­lin­gen med, at vi mod­ta­ger mar­kant fle­re an­søg­nin­ger år for år, gi­ver først og frem­mest me­re ar­bej­de, men det er sam­ti­dig dej­ligt ar­bej­de, for­di der kom­mer fle­re in­ter­es­san­te an­søg­nin­ger ind fra et sta­dig bre­de­re spek­trum af især kul­tur­li­vet. I for­hold til be­vil­lings­an­de­len har vi tid­li­ge­re gen­nem­snit­ligt lig­get på be­vil­lin­ger til cir­ka 25 pro­cent af an­sø­ger­ne, og det kan godt væ­re, vi fal­der der­ned imod igen. Men det er ik­ke no­gen be­vidst stra­te­gi fra fon­dens si­de, at be­vil­lings­an­de­len skal ned. Vo­res ud­gangs­punkt er fort­sat at gå ef­ter, at de an­søg­nin­ger, som vi sy­nes fortje­ner et be­løb fra os, får det,” si­ger Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen i et sjæl­dent in­ter­view.

Virksomhed og fond grundlagt af forældre

Hi­sto­ri­en om Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond er sam­ti­dig i me­get høj grad hi­sto­ri­en om Co­l­o­p­last – den si­den 1983 børsno­te­re­de, dan­ske­je­de pro­du­cent af blandt an­det st­o­mipo­ser med glo­balt 12.000 me­d­ar­bej­de­re.

I 1957 grund­lag­de Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sens for­æl­dre, ci­vil­in­ge­ni­ør og plast­fa­bri­kant Aa­ge og sy­geple­jer­ske Jo­han­ne Lou­is-Han­­sen, Co­l­o­p­last. I 1966 dø­de Aa­ge Lou­is-Han­­sen, og tre år se­ne­re op­ret­te­de hans en­ke fon­den – i før­ste om­gang be­nævnt som en min­de­fond til ære for sin af­dø­de mand. I 1997 blev fon­den lagt sam­men med en fa­mi­lie­fond, stif­tet i 1982, og fik det nu­væ­ren­de navn.

Jo­han­ne Lou­is-Han­­sen var for­mand for fon­den ind­til 1995, hvor søn­nen over­tog for­mands­hver­vet. Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen ind­t­rå­d­te al­le­re­de i be­sty­rel­sen i 1978 og kan så­le­des i dag se til­ba­ge på fo­re­lø­big 42 år som med­lem af be­sty­rel­sen og et kvart år­hund­re­de som for­mand.

Al­le fon­dens ak­tier i Co­l­o­p­last har si­den 2015 lig­get i dat­ter­sel­ska­bet Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sen ApS. Di­rek­tør­po­sten i an­part­s­sel­ska­bet, der ejer godt 11 pro­cent af ak­tie­ka­pi­ta­len og 15 pro­cent af stem­mer­ne i Co­l­o­p­last, va­re­ta­ges af Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen sam­men med tre med­di­rek­tø­rer, og han er end­vi­de­re næst­for­mand i Co­l­o­p­lasts be­sty­rel­se.

Stadig større økonomiske muskler

Qua den øko­no­mi­ske kob­ling og Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sens po­si­tio­ner beg­ge ste­der er bån­de­ne mel­lem Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond og Co­l­o­p­last så­le­des li­ge så tæt­te i dag, som de al­tid har væ­ret, og Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen har, un­der­stre­ger han, ik­ke fan­ta­si til at fo­re­stil­le sig, at det bli­ver an­der­le­des.

”Selv­om fon­den ik­ke er sat i ver­den for at væ­re eje­ren af Co­l­o­p­last, kan jeg ik­ke se for mig, at fon­den skal slip­pe virk­som­he­den. Det vil væ­re ren spe­ku­la­tion at tæn­ke den tan­ke,” si­ger han.

At fon­den, som mo­de­ren stif­te­de for 51 år si­den, i sid­ste regn­skabsår fo­re­tog ud­de­lin­ger i stør­rel­ses­or­de­nen en kvart mil­li­ard kro­ner og i in­de­væ­ren­de regn­skabsår har hæ­vet ud­de­lings­ram­men fra 250 til 300 mil­li­o­ner kro­ner stod iføl­ge Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen på in­gen må­de skre­vet i kor­te­ne.

”Fon­den har væ­ret på en rej­se, hvor den er ble­vet stær­ke­re øko­no­misk set, og fon­den er i den hel­di­ge si­tu­a­tion, at den har en so­lid virk­som­hed bag sig – en virk­som­hed, som vok­ser. Det var slet ik­ke en rej­se, man kun­ne for­ud­se, den­gang fon­den blev stif­tet. Så det er ik­ke re­sul­ta­tet af nog­le op­rin­de­li­ge am­bi­tio­ner, at vi er dér, hvor vi er i dag, men sna­re­re re­sul­ta­tet af ud­vik­lin­gen i fon­dens ejer­skab og ind­tægts­grund­lag. Og de sta­dig stør­re øko­no­mi­ske mus­k­ler har gjort, at vi kan ud­de­le fle­re og fle­re le­ga­ter in­den for de om­rå­der, der in­ter­es­se­rer os,” si­ger Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen.

Tre fjerdedele af uddelinger til kunst og kultur

Og dét, der især in­ter­es­se­rer Lou­is-Han­­sen Fon­den, er kunst og kul­tur. Stu­de­rer man li­sten over fon­dens stør­ste be­vil­lin­ger i det se­ne­ste regn­skabsår, stø­der man blandt an­det på 30 mil­li­o­ner kro­ner til De­sign­mu­se­um Dan­mark, 15 mil­li­o­ner kro­ner til Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um, som fon­den i pa­ren­tes be­mær­ket tid­li­ge­re har subsi­di­e­ret med 100 mil­li­o­ner kro­ner, og 10 mil­li­o­ner kro­ner til en ny kul­turin­sti­tu­tion i Ebelt­oft.

Kun­sten og kul­tu­ren har de se­ne­ste tre år sat sig på tre fjer­de­de­le af fon­dens ud­de­lin­ger, svin­gen­de mel­lem 71 og 81 pro­cent, og det er der fle­re grun­de til, for­kla­rer for­man­den.

”Selv­om vi og­så støt­ter forsk­ning og ud­dan­nel­se samt so­ci­a­le og vel­gø­ren­de ini­ti­a­ti­ver, træk­ker kun­sten og kul­tu­ren man­ge støt­te­kro­ner. Kunst og kul­tur ska­ber glæ­de hos man­ge – og ska­ber og­så de­bat, hvis man ik­ke kan li­de det, man ser og hø­rer. I det he­le ta­get er det et kryd­de­ri på til­væ­rel­sen,” me­ner Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen.

En af de pri­mæ­re for­kla­rin­ger på, at fon­den de se­ne­re år har op­le­vet en stig­ning i an­tal­let af mod­tag­ne an­søg­nin­ger, kan net­op til­skri­ves en vækst in­den for kunst og kul­tur. Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen me­ner dog ik­ke, at man der­med kan kon­klu­de­re, at kul­tur­li­vet får sta­dig stør­re brug for fon­de­nes vel­vil­je.

Det er klart, at når du ta­ger kul­tu­ro­p­le­vel­ser, hvor pu­bli­kum kun be­ta­ler 10-15 pro­cent el­ler slet in­gen­ting, har kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne i høj grad brug for bå­de de pri­va­te fon­de og støt­te fra Sta­tens Kunst­fond.

Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond

”Kul­tur­li­vet har al­tid haft brug for fon­de­ne. Det er klart, at når du ta­ger kul­tu­ro­p­le­vel­ser, hvor pu­bli­kum kun be­ta­ler 10-15 pro­cent el­ler slet in­gen­ting, har kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne i høj grad brug for bå­de de pri­va­te fon­de og støt­te fra Sta­tens Kunst­fond,” si­ger han.

Meget støtte fra fonde til kultur minder om driftsstøtte

I for­hold til den lø­ben­de de­bat om, hvor­vidt fon­de­ne pri­mært skal støt­te en­kel­tar­ran­ge­men­ter og gi­ve iso­le­re­de be­vil­lin­ger el­ler og­så med­fi­nan­si­e­re den egent­li­ge drift af kunst- og kul­turin­sti­tu­tio­ner, er Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen grund­læg­gen­de, som han ud­tryk­ker det, ”ik­ke glad for, hvis fon­de fi­nan­si­e­rer drift.” Om­vendt sy­nes han ik­ke nød­ven­dig­vis, at dis­kus­sio­nen er så sort-hvid.

”Hvis en ar­ran­gør af kul­tu­rel­le be­gi­ven­he­der ek­sem­pel­vis fast to gan­ge om året får fonds­støt­te til spe­ci­a­lud­stil­lin­ger el­ler an­dre nye pro­jek­ter, så ér det jo i prin­cip­pet en form for drifts­støt­te. Men fon­de­ne har selvsagt kun de mid­ler, de har ind­tjent, til at gi­ve vi­de­re i støt­te og kan mod­sat sta­ten ik­ke ud­skri­ve skat­ter til at un­der­hol­de kul­tur­li­vet. Det er for mig at se en væ­sent­lig for­skel. I al­min­de­lig­hed kan fon­de jo ik­ke gæld­sæt­te sig for fort­sat at støt­te mu­se­er el­ler kun­stin­sti­tu­tio­ner, med­min­dre der lig­ger no­get helt spe­ci­fikt i fon­dens fun­dats her­om,” po­in­te­r­er Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen.

Trods cor­ona­kri­sen mod­ta­ger Lou­is-Han­­sen Fon­den ik­ke i øje­blik­ket et sti­gen­de an­tal an­søg­nin­ger fra nød­li­den­de kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og for­man­den øn­sker end­nu ik­ke at kom­me med sit bud på, hvad kri­sen får af kon­se­kven­ser for mæng­den af an­søg­nin­ger fra kul­turin­sti­tu­tio­ner, som ef­ter en lang pe­ri­o­de med luk­ke­de dø­re til­med kan ri­si­ke­re kun at måt­te luk­ke gan­ske få – el­ler må­ske slet in­gen – gæ­ster og be­sø­gen­de ind op til halvan­det år frem i ti­den.

”Det er for tid­ligt at si­ge. Sam­ti­dig står vi lidt af­ven­ten­de i det­te øje­blik, for­di Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et jo skal fin­de de­res eg­ne ben i for­hold til, hvor og hvor me­get de vil støt­te, så det er lidt svært for os an­dre at gen­nem­skue, hvad det kom­mer til at be­ty­de for le­ga­tud­de­lin­ger­ne og hvor stor ef­fekt, cor­ona­kri­sen i det he­le ta­get kom­mer til at få for årets sam­le­de ud­de­lin­ger,” si­ger Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen.

Han øn­sker hel­ler ik­ke at kom­men­te­re, hvil­ke øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser cor­ona­kri­sen ven­tes af få for Co­l­o­p­last og der­med og­så for fon­dens øko­no­mi­ske grund­lag. Umid­del­bart ty­der det dog ik­ke på, at cor­ona­kri­sen har gjort vold­somt ondt på Co­l­o­p­last, idet virk­som­he­den iføl­ge me­di­et Fi­nans sam­men med Am­bu og No­vo Nor­disk var de ene­ste sel­ska­ber på det dan­ske C25-ak­tie­in­­deks, som kom igen­nem årets før­ste tre må­ne­der uden kurs­fald. Fak­tisk steg Co­l­o­p­last-ak­tien med knap 20 pro­cent i før­ste kvar­tal.

Fonde altid forpligtet til at vise samfundssind

Som Fun­dats har kun­net be­ret­te om i en lang ræk­ke ar­tik­ler i marts og april, har dan­ske fon­de i me­get stor stil støt­tet di­ver­se cor­o­­na-re­la­te­re­­de ini­ti­a­ti­ver bå­de i og uden­for Dan­mark, og blandt an­dre di­rek­tø­ren for Po­ul Due Jen­sens Fond, Kim Nøhr Skib­sted, var i mid­ten af marts ude med en op­for­dring til, at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de over­ve­jer, hvad de kan gø­re for at hol­de sam­funds­struk­tu­ren op­pe. Kim Nøhr Skib­sted plæ­de­re­de sam­ti­dig for, at fon­de­ne i kri­se­ti­den skal bli­ve bed­re til at se ud over ek­si­ste­ren­de reg­ler og må­der at tæn­ke på.

På spørgs­må­let, om fon­de­ne un­der cor­ona­kri­sen har et end­nu stør­re an­svar end van­ligt for at vi­se sam­funds­sind, sva­rer Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen i før­ste om­gang med et mod­spørgs­mål:

”Hvor­dan vil du de­fi­ne­re sam­funds­sind?” spør­ger han og kom­mer lidt ef­ter selv med et bud på sva­ret:

Som jeg ser det, kan sam­funds­sind og­så væ­re at støt­te op om den virk­som­hed, man får si­ne ind­tæg­ter fra.

Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond

”Hvis fon­de­ne i for­vej­en støt­ter kul­tur­li­vet, er det så ik­ke at vi­se sam­funds­sind? I fon­de­ne har vi he­le ti­den en for­plig­tel­se til at vi­se sam­funds­sind. Jeg kan ik­ke se, der bli­ver den sto­re for­skel, om sam­funds­sin­det bli­ver vist i nor­ma­le el­ler i ek­stra­or­di­næ­re ti­der, og vi har jo al­tid en for­plig­tel­se til at bru­ge de mid­ler, vi får som ind­tæg­ter i fon­de­ne. Som jeg ser det, kan sam­funds­sind og­så væ­re at støt­te op om den virk­som­hed, man får si­ne ind­tæg­ter fra,” si­ger Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen.

Tre personer i bestyrelsen med 79 års erfaring

Be­sty­rel­sen i Lou­is-Han­­sen Fon­den be­står ud over for­man­den af ad­vo­kat Per Magid, der har sid­det 24 år i be­sty­rel­sen, og di­rek­tør Brit­ta An­der­sen fra Gam­mel Estrup, Dan­marks her­re­gårds­mu­se­um på Djursland, som har 13 år på ba­gen i be­sty­rel­sen. De tre be­sty­rel­ses­med­lem­mer har til­sam­men 79 års er­fa­ring i fonds­be­sty­rel­sen.

Iføl­ge fun­dat­sen skal be­sty­rel­sen be­stå af ”tre-fem ube­ryg­te­de, myn­di­ge og ve­der­hæf­ti­ge mænd el­ler kvin­der.” men iføl­ge Ni­els Pe­ter Lou­is Han­sen er der in­gen ak­tu­el­le pla­ner om at ud­vi­de be­sty­rel­sen fra tre til fem.

”Det er jo ik­ke ual­min­de­ligt i fonds­ver­de­nen kun at væ­re tre per­so­ner i be­sty­rel­sen. Fun­dat­sen gi­ver os en fri­hed i be­sty­rel­sen til, at vi even­tu­elt kan ud­vi­de med fle­re per­so­ner, hvis der i en pe­ri­o­de bli­ver brug for sær­li­ge kom­pe­ten­cer. Men jeg ser nu nok så me­get styr­ke i, at man har nog­le go­de ge­ne­ra­li­ster,” si­ger han.

Har måske efterfølger i tankerne

Som for­mand er Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen valgt for liv­s­tid, og fun­dat­sen fo­re­skri­ver, at han selv ud­pe­ger sin ef­ter­føl­ger. På spørgs­må­let, om hvor­for det er hen­sigts­mæs­sigt at ha­ve en for­mand, som er valgt for liv­s­tid, ly­der hans af­væb­nen­de svar i før­ste om­gang ”For­di det står i fun­dat­sen” – ef­ter­fulgt af et grin.

– Men at væ­re for­mand for liv­s­tid bånd­læg­ger dig jo?

”Ja, ja. Men jeg har da min fri­hed til at træ­de fra, hvis jeg vil, men den fri­hed har jeg ik­ke i det­te øje­blik tænkt mig at be­nyt­te mig af.”

– Hvis du skal kig­ge fremad, har du så et bud på, hvem der skal ef­ter­føl­ge dig?

”Jeg skal jo ha­ve en ef­ter­føl­ger i tan­ker­ne en skøn­ne dag – det er klart. Det er én af mi­ne op­ga­ver. Og må­ske har jeg en ef­ter­føl­ger i tan­ker­ne. Me­re kan jeg ik­ke åb­ne for det.”

– Er det dig, som su­verænt væl­ger din ef­ter­føl­ger, el­ler bli­ver det et be­sty­rel­ses­an­lig­gen­de?

Blå bog: Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen
  • Født 25. ok­to­ber 1947 (72 år).
  • Ud­dan­net ci­vilø­ko­nom.
  • Søn af Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sen, som i 1957 stif­te­de Dansk Co­l­o­p­last A/S (se­ne­re Co­l­o­p­last A/S).
  • For­mand for den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond. Ind­valgt i fon­dens be­sty­rel­se i 1978, for­mand si­den 1995 og jævn­før fun­dat­sen valgt som be­sty­rel­ses­for­mand for liv­s­tid.
  • Næst­for­mand for be­sty­rel­sen i Co­l­o­p­last A/S og di­rek­tør for an­part­s­sel­ska­ber­ne Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sen og N.P. Lou­is-Han­­sen.

”Det er et be­sty­rel­ses­an­lig­gen­de at si­ge god for min ef­ter­føl­ger en skøn­ne dag.”

– Men vil den per­son, du har i tan­ker­ne, bli­ve dis­ku­te­ret om­kring mø­de­bor­det?

”Man vil drøf­te det over nog­le gan­ge, hvor­dan per­so­nen pas­ser ind i be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning. Me­re kan jeg ik­ke si­ge, før den dag kom­mer.”

– Men det ly­der ik­ke som om, det bli­ver hver­ken i dag, i mor­gen el­ler næ­ste år?

”Man kan jo få en tag­sten i ho­ve­d­et. Men jeg har be­stemt sta­dig ly­sten og ener­gi­en til at fort­sæt­te. Jeg har in­gen pla­ner om at dros­le ned – det er dej­ligt at ar­bej­de,” ly­der det med end­nu et smil fra Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­­sen.

Serie:

Top­le­del­se i
fonds­sek­to­ren

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Millionbevilling skal bringe dansk forskning om erhvervsfonde til tops i Europa

Start­skud­det ly­der nu til det hidtil stør­ste dan­ske forsk­nings­pro­jekt om er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Med en be­vil­ling på mindst 10,8 mio. kr. fra 10 er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal…

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Social- og indenrigsministeren arbejder på ”ambitiøs fondsstrategi”

So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et bars­ler med en ny fonds­stra­te­gi, som skal styr­ke mi­ni­ste­ri­ets di­a­log og sam­ar­bej­de med de pri­va­te fon­de. Det skri­ver so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid…

Novo Nordisk Fonden kombinerer forretningsudvikling og fondsstøtte

Fem op­start­svirk­som­he­der og tre forsk­nings­pro­jek­ter med kom­merci­elt po­ten­ti­a­le in­den for li­fe sci­en­ce har net­op mod­ta­get i alt 104 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den. Me­re…

Bagger-Sørensen Fonden sælger fra og opruster uddelingspolitikken

Be­sty­rel­sen i Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den har am­bi­tio­ner om at øge ud­de­lin­ger­ne in­den­for en ræk­ke syg­doms- og forsk­nings­om­rå­der. Og for at ind­fri mål­sæt­nin­ger­ne har den tid­li­ge­re…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Coronakrise

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…