Fonde har brug for fælles organisation til at informere – ikke til lobbyarbejde

Formanden for William Demant Fonden Lars Nørby Johansen savner et fælles talerør for de danske fonde, som kan gå offensivt ud og fortælle om fondenes indsatser på donationsområdet og samfundsmæssige betydning. Manden bag anbefalingerne til god selskabsledelse er glad for den åbenhed, anbefalingernes pendant i fondsverdenen har ført med sig – men han ser gerne, at aldersgrænsen fjernes.

Lars Nørby Johansen (foto: Martin Sølyst)
”Man glem­mer ind imel­lem den sto­re sam­funds­mæs­si­ge be­tyd­ning, som fon­de­ne har som eje­re. Den sær­li­ge ejer­struk­tur i Dan­mark på fonds­om­rå­det har en lang ræk­ke vær­di­ska­ben­de og be­skæf­ti­gel­ses­mæs­si­ge for­de­le. Dén hi­sto­rie sy­nes jeg bør for­tæl­les of­te­re, og op­ga­ven bør va­re­ta­ges af en sam­men­slut­ning, som for­tæl­ler om fon­de­ne ge­ne­relt,” si­ger Lars Nør­by Jo­han­sen (fo­to: Mar­tin Sølyst)

Selv­om an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se har bi­dra­get po­si­tivt til en pro­fes­sio­na­li­se­ring af le­del­sen og har øget trans­pa­ren­sen ge­val­digt i man­ge dan­ske fon­de, er der sta­dig et stort be­hov for, at fon­de­ne kom­mer bed­re og bre­de­re ud med hi­sto­ri­er­ne om den po­si­ti­ve for­skel, de gør.

Så­dan ly­der det fra én af de mest er­far­ne stem­mer i be­sty­rel­ses­lo­ka­ler­ne i så­vel den dan­ske fonds­sek­tor som dansk er­hvervs­liv, 70-åri­ge Lars Nør­by Johansen.

I et in­ter­view med Fun­dats be­nyt­ter for­man­den for blandt an­dre den er­hvervs­dri­ven­de fond Wil­li­am De­mant Fon­den fle­re gan­ge lej­lig­he­den til at op­for­dre dan­ske fon­de til at slut­te sig sam­men i en fæl­les organisation.

Lars Nør­by Jo­han­sen me­ner, at der er brug for at ned­bry­de den al­me­ne op­fat­tel­se af fon­de som ”bro­der­skabs­ag­ti­ge og små­hem­me­li­ge,” og op­ga­ven for en fondsor­ga­ni­sa­tion er klart og of­fen­sivt at ty­de­lig­gø­re den po­si­ti­ve for­skel, fon­de­ne bå­de gør på do­na­tions­om­rå­det og i re­la­tion til at frem­tids­sik­re dan­ske arbejdspladser.

Jeg kun­ne godt tæn­ke mig, at man me­re of­fen­sivt går ud og for­tæl­ler så fak­tu­elt, som man kan, om fon­de­nes ind­sats ik­ke kun på do­na­tions­om­rå­det, men og­så på he­le ejerskabsområdet.

Lars Nør­by Jo­han­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Wil­li­am De­mant Fonden

”Jeg kun­ne godt tæn­ke mig, at man me­re of­fen­sivt går ud og for­tæl­ler så fak­tu­elt, som man kan, om fon­de­nes ind­sats ik­ke kun på do­na­tions­om­rå­det, men og­så på he­le ejer­skab­s­om­rå­det. For­hå­bent­lig kan en øget op­lys­nings­ind­sats mod­vir­ke den mistænksom­hed, der er over for fon­de­nes virk­som­hed – her­un­der op­fat­tel­sen af, at det, fon­de­ne gør, pri­mært sker for at slip­pe for at be­ta­le skat, og at fon­de­ne er bro­der­skabs­ag­ti­ge og små­hem­me­li­ge. Den mystik, der sta­dig her­sker om fon­de­ne og den må­de, de fun­ge­rer på, kom­mer man kun til livs ved op­lys­ning og øget trans­pa­rens. Kom frem i ly­set! Der er slet ik­ke no­get at væ­re flov over – tvær­ti­mod,” op­for­drer Lars Nør­by Johansen.

Brancheforening kan vokse ud af Fondenes Videnscenter

Især aspek­tet om fon­de­nes be­tyd­ning for det dan­ske sam­fund me­ner han er over­set i man­ge fora og i den bre­de befolkning.

”Man glem­mer ind imel­lem den sto­re sam­funds­mæs­si­ge be­tyd­ning, som fon­de­ne har som eje­re. Den sær­li­ge ejer­struk­tur i Dan­mark på fonds­om­rå­det har en lang ræk­ke vær­di­ska­ben­de og be­skæf­ti­gel­ses­mæs­si­ge for­de­le. Dén hi­sto­rie sy­nes jeg bør for­tæl­les of­te­re, og op­ga­ven bør va­re­ta­ges af en sam­men­slut­ning, som for­tæl­ler om fon­de­ne ge­ne­relt – li­ge­som dét, I gør på Fun­dats,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

Det er es­sen­ti­elt for Lars Nør­by Jo­han­sen, at en bran­che­or­ga­ni­sa­tion for fon­de ik­ke bli­ver en tra­di­tio­nel lob­by- el­ler in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, der skal va­re­ta­ge fon­de­nes in­ter­es­ser over for blandt an­dre po­li­ti­ke­re og organisationer.

”En egent­lig lob­by­or­ga­ni­sa­tion er jeg skep­tisk over for. Fon­de­ne i Dan­mark er så mang­fol­di­ge og har så man­ge for­skel­li­ge in­ter­es­se­rer, at jeg ik­ke tror, det gi­ver me­ning med én in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, der skal fav­ne al­le fon­de som for­hand­lings­part­ner over for ek­sem­pel­vis mi­ni­ste­ri­er. Dén op­ga­ve va­re­ta­ges bed­re af de sto­re fon­de. Men på op­lys­nings- og for­mid­lings­om­rå­det tror jeg be­stemt godt, at en bran­che­or­ga­ni­sa­tion vil kun­ne skær­pe ind­sat­sen,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

Det kan jo even­tu­elt vok­se ud af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, og el­lers må den kreds af fon­de, som er med i vi­dens­cen­tret, vur­de­re, hvor­dan man kan ac­ce­le­re­re formidlingsindsatsen.

Lars Nør­by Jo­han­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Wil­li­am De­mant Fonden

– Hvem skal ta­ge ini­ti­a­ti­vet til en så­dan bran­che­for­e­ning, me­ner du?

”Det kan jo even­tu­elt vok­se ud af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, og el­lers må den kreds af fon­de, som er med i vi­dens­cen­tret, vur­de­re, hvor­dan man kan ac­ce­le­re­re for­mid­lings­ind­sat­sen,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

Skal ikke give støtte ud fra markedsføringsbehov

Wil­li­am De­mant Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand yt­re­de før­ste gang sit øn­ske om en bran­che­for­e­ning på PwC´s fond­s­kon­fe­ren­ce i ok­to­ber 2019.

På sam­me kon­fe­ren­ce of­fent­lig­gjor­des re­sul­ta­ter­ne af en må­ling af be­folk­nin­gens kend­skab til de dan­ske fon­de. Den vi­ser blandt an­det, at når be­folk­nin­gen tæn­ker på de al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de fon­de, duk­ker der ord op på den in­dre ly­stav­le som ‘gam­mel­dags’, ‘bu­reau­kra­tisk’, ‘skat­te­tænk­ning’ og ‘pen­ge­tank’. Til­med kan un­der halv­de­len af de ads­purg­te dan­ske­re, 43 pro­cent, iføl­ge må­lin­gen ik­ke næv­ne én ene­ste fond ved navn.

At fon­de­ne trods ef­ter­hån­den fle­re års be­stræ­bel­ser på at øge trans­pa­ren­sen i fonds­ver­de­nen sta­dig har et så blak­ket ry og be­græn­set kend­skab i be­folk­nin­gen, be­kym­rer Lars Nør­by Jo­han­sen. Han me­ner, at det langt hen ad vej­en bun­der i fon­de­nes tra­di­tio­nel­le øn­ske om at hol­de lav profil.

”Ét el­ler an­det sted skal fonds­ver­de­nen jo væ­re diskret. Når fon­de går ind og støt­ter et pro­jekt, skal de ik­ke ha­ve en sponsor- el­ler bran­ding­tan­ke­gang og gi­ve støt­te ud fra et mar­keds­fø­rings­be­hov. Men det er vig­tigt, at de en­kel­te fon­des respekt­ful­de man­gel på be­hov for at mar­keds­fø­re sig ik­ke står i vej­en for, at fon­de­ne som så­dan for­tæl­ler om den ind­sats, de la­ver i sam­fun­det,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

- Er I i Wil­li­am De­mant Fon­den go­de nok til at for­tæl­le om den ind­sats, I yder, og hvem I er? Tror du for ek­sem­pel at man­ge dan­ske­re ved, at I nu i et år har hed­det Wil­li­am De­mant Fon­den og ik­ke læn­ge­re Oti­con Fonden?

”Nej, det tror jeg, du har ret i. Vi er må­ske og­så lidt fan­get af vo­res diskrek­tions- og for­sig­tig­heds­po­li­tik. Jeg vil dog si­ge, at vi er ble­vet bed­re. Hvis man kig­ger på vo­res hjem­mesi­de og vo­res visu­el­le ud­tryk, er der sket me­get de sid­ste fem år. Og­så vo­res års­be­ret­nin­ger har få­et en helt an­den ka­rak­ter, hvor vi, så godt vi kan, for­sø­ger at le­ve op til an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se i vo­res for­mid­ling,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

Anbefalinger har ført til professionalisering

At Lars Nør­by Jo­han­sen ta­ger an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se i sin mund, er in­gen til­fæl­dig­hed. Han be­teg­nes som en af de pri­mæ­re fad­de­re til de se­ne­ste to år­ti­ers de­bat om god virk­som­heds­le­del­se, ef­ter at han i 2001 var med­for­fat­ter og lag­de navn til rap­por­ten ‘Nør­by-ud­val­gets rap­port om Cor­pora­te Gover­nan­ce i Dan­mark – An­be­fa­lin­ger for god sel­skabs­le­del­se i Dan­mark’. Rap­por­ten blev la­vet på be­stil­ling af da­væ­ren­de er­hvervs­mi­ni­ster Ole Stavad.

11 år se­ne­re, i 2012, fik an­be­fa­lin­ger­ne til god sel­skabs­le­del­se sin pen­dant i fonds­ver­de­nen. Og med den nye er­hvervs­fonds­lov fra 2015 blev det et lov­krav at fon­de­ne for­hol­der sig til anbefalingerne.

”Jeg sy­nes, an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se har haft en rig­tig god ef­fekt, og jeg har det godt med, at man har la­det sig in­spi­re­re af an­be­fa­lin­ger­ne til god sel­skabs­le­del­se og over­ført dem til fonds­re­gi med for­stå­el­se for fon­de­nes sær­li­ge pro­blem­stil­lin­ger, blandt an­det uaf­hæn­gig­heds­be­gre­bet, der har en helt an­den ka­rak­ter i fonds­ver­de­nen end i sel­skabs­ver­de­nen. Min vur­de­ring er, at an­be­fa­lin­ger­ne har bi­dra­get til en pro­fes­sio­na­li­se­ring af fon­de­nes ar­bej­de og en enormt vig­tig trans­pa­rens i for­hold til bå­de of­fent­lig­he­den ge­ne­relt og de myn­dig­he­der, som vi er un­der­lagt,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

I marts i år of­fent­lig­gjor­de Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se et ud­kast til en op­da­te­ring af an­be­fa­lin­ger­ne, hvor an­tal­let af an­be­fa­lin­ger som om­talt i Fun­dats er skru­et op fra 16 til 17, og hvor der er fo­re­ta­get en ræk­ke ju­ste­rin­ger i vej­led­nin­ger­ne ved­rø­ren­de blandt an­det fon­de­nes ek­ster­ne kom­mu­ni­ka­tion og strategidrøftelser.

Bør afskaffe aldersgrænse i anbefalinger

I for­hold til den tid­li­ge­re me­get om­dis­ku­te­re­de an­be­fa­ling om en al­ders­græn­se for fonds­be­sty­rel­ses­med­lem­mer, ind­går den fort­sat i an­be­fa­lin­ger­ne – i den nye ud­ga­ve blandt an­det til­fø­jet, at ”en al­ders­græn­se un­der­støt­ter for­ny­el­se i be­sty­rel­sen”. I Wil­li­am De­mant Fon­den føl­ger be­sty­rel­sen ik­ke an­be­fa­lin­gen om en al­ders­græn­se, og det er der iføl­ge for­man­den fle­re år­sa­ger til.

Der er sim­pelt­hen ik­ke be­hov for den anbefaling.

Lars Nør­by Jo­han­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Wil­li­am De­mant Fonden

”Det er lidt in­ter­es­sant, at mens vi i reg­ler­ne for god sel­skabs­le­del­se har fjer­net al­ders­be­græns­nin­gen, er den ble­vet bi­be­holdt i an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se. At vi i Wil­li­am De­mant Fon­den ik­ke føl­ger den, har ik­ke no­get at gø­re med det for­hold, at jeg til­fæl­dig­vis er 70 år. Det hand­ler der­i­mod om, at vi me­ner, det er vig­tigt at flug­te med, hvad der i øv­rigt sker i et sam­fund, hvor folk bli­ver æl­dre og æl­dre, og hvor man be­der folk om at ar­bej­de læn­ge­re. Der­u­d­over – og li­ge så vig­tigt – har man al­le­re­de an­be­fa­lin­gen om at be­sty­rel­ses­med­lem­mer skal væ­re på valg hvert el­ler hvert an­det år og an­be­fa­lin­gen om at fo­re­ta­ge en år­lig eva­lu­e­ring af he­le be­sty­rel­sen. Dis­se an­be­fa­lin­ger gi­ver ri­ge mu­lig­he­der for at frem­me det for­hold, der lig­ger til grund for al­ders­græn­sen, nem­lig at sik­re, at in­gen gror fast, og at man får for­ny­el­se i be­sty­rel­sen,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

– Sy­nes du, al­ders­græn­sen bør fjer­nes fra an­be­fa­lin­ger­ne til god fondsledelse?

”Ja, der er sim­pelt­hen ik­ke be­hov for den an­be­fa­ling. Hen­sy­net til at få for­ny­el­se i be­sty­rel­sen er al­le­re­de va­re­ta­get gen­nem an­dre an­be­fa­lin­ger. Så ud fra den be­tragt­ning sy­nes jeg, at al­ders­græn­ser er over­flø­di­ge – og i vær­ste fald diskri­mi­ne­ren­de,” fast­slår Lars Nør­by Jo­han­sen, som fyl­der 71 år til august.

På spørgs­må­let om, hvor læn­ge han for­ven­ter at fort­sæt­te sit vir­ke i Wil­li­am De­mant Fon­den og den øv­ri­ge lan­ge ræk­ke af be­sty­rel­ser, han sid­der i, ly­der svaret:

”Så læn­ge, an­dre me­ner, jeg kan gø­re en god ind­sats. Hvis man i eva­lu­e­rin­gen når frem til, at jeg fal­der af på den og ik­ke kan va­re­ta­ge mit job or­dent­ligt, så har fon­dens be­sty­rel­se jo mu­lig­he­den for at si­ge: ‘Så, nu er det vist ved at væ­re på ti­de, kam­me­rat!’, el­ler jeg kan selv kom­me til den op­fat­tel­se. Som jeg har det for øje­blik­ket, bå­de hel­breds­mæs­sigt og men­talt, vil jeg ger­ne fort­sæt­te, for jeg sy­nes, det er sjovt, og ar­bej­det gi­ver mig stor vær­di,” un­der­stre­ger han – og kan ik­ke la­de væ­re med at tilføje:

”Men man be­hø­ver ik­ke al­ders­græn­ser for at ta­ge den må­ske lidt svæ­re diskussion.”

Markante bidrag fra fondsverden under coronakrisen

En an­den dis­kus­sion, Lars Nør­by Jo­han­sen ger­ne ta­ger del i, hand­ler om fon­de­nes rol­le un­der cor­ona­kri­sen. Der er især to om­rå­der, hvor han me­ner, at dan­ske fon­de har ta­get et stort sam­funds­ansvar un­der krisen.

”Mens der sta­dig var tvivl om test­stra­te­gi­en i Dan­mark og dis­kus­sion om, hvor­vidt vi hav­de til­stræk­ke­ligt med vær­ne­mid­ler, gjor­de No­vo Nor­disk Fon­den en kæm­pe­stor og po­si­tiv for­skel med sin be­slut­ning om at be­vil­ge op til 250 mil­li­o­ner kro­ner til Sta­tens Se­rum In­sti­tuts etab­le­ring af Test­cen­ter Dan­mark. Der­u­d­over gjor­de det stort ind­tryk på mig, da en kreds af fon­de på det kul­tu­rel­le om­rå­de ind­gik en sær­lig af­ta­le for at hjæl­pe det kul­tur­liv, som har væ­ret sær­ligt trængt un­der cor­ona­kri­sen. Beg­ge er me­get mar­kan­te ek­semp­ler fra fonds­ver­de­nen, hvor der med do­na­tio­ner er løf­tet væ­sent­li­ge op­ga­ver skabt af kri­sen,” fast­slår Lars Nør­by Johansen.

Der­u­d­over gjor­de det stort ind­tryk på mig, da en kreds af fon­de på det kul­tu­rel­le om­rå­de ind­gik en sær­lig af­ta­le for at hjæl­pe det kul­tur­liv, som har væ­ret sær­ligt trængt un­der coronakrisen.

Lars Nør­by Jo­han­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Wil­li­am De­mant Fonden

– Me­ner du, at fon­de har et sær­ligt sam­funds­ansvar i en kri­se som den nuværende?

”Kig­ger man på No­vo Nor­disk Fon­dens støt­te til Test­cen­ter Dan­mark, må man si­ge, det er en vig­tig sam­funds­mæs­sig op­ga­ve, fon­den dér har løf­tet. Over­ord­net har fon­de­ne un­der en kri­se mu­lig­hed for at løf­te nog­le kon­kre­te om­rå­der, mens sta­ten går ind og på­ta­ger sig de stør­ste og vig­tig­ste op­ga­ver. Fon­de skal ik­ke over­ta­ge stats­li­ge op­ga­ver, men skal net­op ta­ge fat på nog­le af de om­rå­der, som el­lers ik­ke vil bli­ve støt­tet, og som vel at mær­ke er støt­te­vær­di­ge,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

Og­så Wil­li­am De­mant Fon­den har væ­ret ak­tiv un­der cor­ona­kri­sen, om end i en lidt an­den må­le­stok. Det har især væ­ret på det kul­tu­rel­le om­rå­de, hvor fon­den har støt­tet pro­jek­ter, som er ud­sprun­get af cor­ona­kri­sen. Blandt an­det er der gi­vet pen­ge til et pro­jekt kal­det ‘Cor­o­na­mo­no­lo­ger­ne’ på Te­a­ter Ré­pu­blique i København.

”Cor­o­na­mo­no­lo­ger­ne er et godt ek­sem­pel på, at vi hand­le­de hur­tigt og be­vil­ge­de støt­te til en ny må­de at la­ve kul­tur på. Der­u­d­over har vi for­søgt at hjæl­pe ar­ran­gø­rer bag af­ly­ste pro­jek­ter, og vi har blandt an­det væ­ret rund­hån­de­de med at la­de støt­ten gå til kunst­ne­re og mu­si­ke­re, som der­med fik løn, selv­om de ar­ran­ge­men­ter, hvor de skul­le ha­ve væ­ret på sce­nen, ik­ke blev af­holdt,” si­ger han.

Forventer at uddele 150 millioner kroner i år

De se­ne­ste 10 år har Wil­li­am De­mant Fon­den be­vil­get i alt over 700 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter, der fal­der ind un­der fun­dat­sens for­mål. Halv­de­len af de ud­del­te mid­ler går til forsk­ning og ud­bre­del­se af vi­den in­den for au­di­o­lo­gi, mens den an­den halv­del for­de­ler sig på de tre øv­ri­ge fun­dats­be­stemt om­rå­der: Kunst og kul­tur, un­ges ud­dan­nel­se og so­ci­a­le for­mål med fo­kus på børns trivsel.

Vi gør det i be­sty­rel­sen, at vi én gang om året gen­læ­ser vo­res fun­dats og stil­ler spørgs­må­let, om vi dels er i over­ens­stem­mel­se med fun­dats­be­stem­mel­ser­ne, dels om vi har den ret­te for­de­ling af midlerne.

Lars Nør­by Jo­han­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Wil­li­am De­mant Fonden

I 2019 nå­e­de Wil­li­am De­mant Fon­den helt op på at ud­de­le 153 mil­li­o­ner kro­ner, hvoraf to tred­je­de­le gik til pro­jek­ter til af­hjæl­p­ning af hø­re­tab i he­le ver­den. Trods kri­sen, som har få­et en ræk­ke an­dre fon­de til at skrue ned for årets for­ven­te­de sam­le­de ud­de­lin­ger, kal­ku­le­rer Lars Nør­by Jo­han­sen med, at fon­den i 2020 kom­mer til at ud­de­le no­gen­lun­de sam­me be­løb som i 2019.

Blå bog: Lars Nør­by Johansen
  • Født: 16. au­gust 1949 (70 år).
  • Ud­dan­net: Cand.phil.
  • Be­sty­rel­ses­po­ster: For­mand for be­sty­rel­sen i Wil­li­am De­mant Fon­den (si­den 2017), Wil­li­am De­mant In­vest A/S, Co­dan A/S, Dansk Vækst­ka­pi­tal, Kø­ben­havns Luft­hav­ne, Mon­ta­na Møb­ler og Fon­den for En­tre­pre­nør­skab – Yo­ung En­ter­pri­se. Næst­for­mand i Arp-Han­sen Ho­tel Group A/S.
  • Er­hvervspo­ster: Tid­li­ge­re un­der­di­rek­tør i As­su­ran­dørso­cie­te­tet og Bal­ti­ca, direktør/koncernchef for Falcks Red­nings­kor­ps, Falck Hol­ding, Group 4 Falck og Group Falck Securi­cor (G4S).
  • Med­for­fat­ter til rap­por­ten ‘Nør­by-ud­val­gets rap­port om Cor­pora­te Gover­nan­ce i Dan­mark – An­be­fa­lin­ger for god sel­skabs­le­del­se i Dan­mark’ (2001).
  • Rid­der af Dan­ne­brog af 1. grad (2003).

”Jeg reg­ner med, vi lan­der på om­kring 150 mil­li­o­ner kro­ner plus/minus – af­hæn­gigt af an­søg­nings­mæng­den og om der kom­mer nog­le sto­re én­gangs­an­søg­nin­ger, som vi fin­der støt­te­vær­di­ge. I for­hold til cor­ona­kri­sen, som na­tur­lig­vis vil på­vir­ke mo­der­sel­ska­bet De­mant A/S og in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Wil­li­am De­mant In­vest, har vi en lidt an­den øko­no­mi end man­ge an­dre fon­de, idet vi ik­ke le­ver af ud­byt­te, og der­for på­vir­ker kri­sen os i min­dre grad,” un­der­stre­ger formanden.

Når Lars Nør­by Jo­han­sen kig­ger fremad, vur­de­rer han ik­ke umid­del­bart, at der vil ske en æn­dring i vægt­nin­gen af de om­rå­der, fon­den støtter.

”Vi gør det i be­sty­rel­sen, at vi én gang om året gen­læ­ser vo­res fun­dats og stil­ler spørgs­må­let, om vi dels er i over­ens­stem­mel­se med fun­dats­be­stem­mel­ser­ne, dels om vi har den ret­te for­de­ling af mid­ler­ne. Det fø­rer til en se­ri­øs dis­kus­sion ba­se­ret på de se­ne­ste tre-fem års for­de­lings­hi­sto­rie. Som jeg ser det nu, tror jeg ik­ke, vi står for­an væ­sent­li­ge æn­drin­ger,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Serie:

Topledelse i
fondssektoren


 

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer