Fonde har brug for fælles organisation til at informere – ikke til lobbyarbejde

For­man­den for Wil­li­am De­mant Fon­den Lars Nør­by Jo­han­sen sav­ner et fæl­les ta­le­rør for de dan­ske fon­de, som kan gå of­fen­sivt ud og for­tæl­le om fon­de­nes ind­sat­ser på do­na­tions­om­rå­det og sam­funds­mæs­si­ge be­tyd­ning. Man­den bag an­be­fa­lin­ger­ne til god sel­skabs­le­del­se er glad for den åben­hed, an­be­fa­lin­ger­nes pen­dant i fonds­ver­de­nen har ført med sig – men han ser ger­ne, at al­ders­græn­sen fjernes.

Lars Nørby Johansen (foto: Martin Sølyst)
”Man glem­mer ind imel­lem den sto­re sam­funds­mæs­si­ge be­tyd­ning, som fon­de­ne har som eje­re. Den sær­li­ge ejer­struk­tur i Dan­mark på fonds­om­rå­det har en lang ræk­ke vær­di­ska­ben­de og be­skæf­ti­gel­ses­mæs­si­ge for­de­le. Dén hi­sto­rie sy­nes jeg bør for­tæl­les of­te­re, og op­ga­ven bør va­re­ta­ges af en sam­men­slut­ning, som for­tæl­ler om fon­de­ne ge­ne­relt,” si­ger Lars Nør­by Jo­han­sen (fo­to: Mar­tin Sølyst)

Selv­om an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se har bi­dra­get po­si­tivt til en pro­fes­sio­na­li­se­ring af le­del­sen og har øget trans­pa­ren­sen ge­val­digt i man­ge dan­ske fon­de, er der sta­dig et stort be­hov for, at fon­de­ne kom­mer bed­re og bre­de­re ud med hi­sto­ri­er­ne om den po­si­ti­ve for­skel, de gør.

Så­dan ly­der det fra én af de mest er­far­ne stem­mer i be­sty­rel­ses­lo­ka­ler­ne i så­vel den dan­ske fonds­sek­tor som dansk er­hvervs­liv, 70-åri­­ge Lars Nør­by Johansen.

I et in­ter­view med Fun­dats be­nyt­ter for­man­den for blandt an­dre den er­hvervs­dri­ven­de fond Wil­li­am De­mant Fon­den fle­re gan­ge lej­lig­he­den til at op­for­dre dan­ske fon­de til at slut­te sig sam­men i en fæl­les organisation.

Lars Nør­by Jo­han­sen me­ner, at der er brug for at ned­bry­de den al­me­ne op­fat­tel­se af fon­de som ”bro­der­skabs­ag­ti­ge og små­hem­me­li­ge,” og op­ga­ven for en fondsor­ga­ni­sa­tion er klart og of­fen­sivt at ty­de­lig­gø­re den po­si­ti­ve for­skel, fon­de­ne bå­de gør på do­na­tions­om­rå­det og i re­la­tion til at frem­tids­sik­re dan­ske arbejdspladser.

Jeg kun­ne godt tæn­ke mig, at man me­re of­fen­sivt går ud og for­tæl­ler så fak­tu­elt, som man kan, om fon­de­nes ind­sats ik­ke kun på do­na­tions­om­rå­det, men og­så på he­le ejerskabsområdet.

Lars Nør­by Jo­han­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Wil­li­am De­mant Fonden

”Jeg kun­ne godt tæn­ke mig, at man me­re of­fen­sivt går ud og for­tæl­ler så fak­tu­elt, som man kan, om fon­de­nes ind­sats ik­ke kun på do­na­tions­om­rå­det, men og­så på he­le ejer­skab­s­om­rå­det. For­hå­bent­lig kan en øget op­lys­nings­ind­sats mod­vir­ke den mistænksom­hed, der er over for fon­de­nes virk­som­hed – her­un­der op­fat­tel­sen af, at det, fon­de­ne gør, pri­mært sker for at slip­pe for at be­ta­le skat, og at fon­de­ne er bro­der­skabs­ag­ti­ge og små­hem­me­li­ge. Den mystik, der sta­dig her­sker om fon­de­ne og den må­de, de fun­ge­rer på, kom­mer man kun til livs ved op­lys­ning og øget trans­pa­rens. Kom frem i ly­set! Der er slet ik­ke no­get at væ­re flov over – tvær­ti­mod,” op­for­drer Lars Nør­by Johansen.

Brancheforening kan vokse ud af Fondenes Videnscenter

Især aspek­tet om fon­de­nes be­tyd­ning for det dan­ske sam­fund me­ner han er over­set i man­ge fora og i den bre­de befolkning.

”Man glem­mer ind imel­lem den sto­re sam­funds­mæs­si­ge be­tyd­ning, som fon­de­ne har som eje­re. Den sær­li­ge ejer­struk­tur i Dan­mark på fonds­om­rå­det har en lang ræk­ke vær­di­ska­ben­de og be­skæf­ti­gel­ses­mæs­si­ge for­de­le. Dén hi­sto­rie sy­nes jeg bør for­tæl­les of­te­re, og op­ga­ven bør va­re­ta­ges af en sam­men­slut­ning, som for­tæl­ler om fon­de­ne ge­ne­relt – li­ge­som dét, I gør på Fun­dats,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

Det er es­sen­ti­elt for Lars Nør­by Jo­han­sen, at en bran­che­or­ga­ni­sa­tion for fon­de ik­ke bli­ver en tra­di­tio­nel lob­­by- el­ler in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, der skal va­re­ta­ge fon­de­nes in­ter­es­ser over for blandt an­dre po­li­ti­ke­re og organisationer.

”En egent­lig lob­by­or­ga­ni­sa­tion er jeg skep­tisk over for. Fon­de­ne i Dan­mark er så mang­fol­di­ge og har så man­ge for­skel­li­ge in­ter­es­se­rer, at jeg ik­ke tror, det gi­ver me­ning med én in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, der skal fav­ne al­le fon­de som for­hand­lings­part­ner over for ek­sem­pel­vis mi­ni­ste­ri­er. Dén op­ga­ve va­re­ta­ges bed­re af de sto­re fon­de. Men på op­lys­­nings- og for­mid­lings­om­rå­det tror jeg be­stemt godt, at en bran­che­or­ga­ni­sa­tion vil kun­ne skær­pe ind­sat­sen,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

Det kan jo even­tu­elt vok­se ud af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, og el­lers må den kreds af fon­de, som er med i vi­dens­cen­tret, vur­de­re, hvor­dan man kan ac­ce­le­re­re formidlingsindsatsen.

Lars Nør­by Jo­han­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Wil­li­am De­mant Fonden

– Hvem skal ta­ge ini­ti­a­ti­vet til en så­dan bran­che­for­e­ning, me­ner du?

”Det kan jo even­tu­elt vok­se ud af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, og el­lers må den kreds af fon­de, som er med i vi­dens­cen­tret, vur­de­re, hvor­dan man kan ac­ce­le­re­re for­mid­lings­ind­sat­sen,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

Skal ikke give støtte ud fra markedsføringsbehov

Wil­li­am De­mant Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand yt­re­de før­ste gang sit øn­ske om en bran­che­for­e­ning på PwC´s fond­s­kon­fe­ren­ce i ok­to­ber 2019.

På sam­me kon­fe­ren­ce of­fent­lig­gjor­des re­sul­ta­ter­ne af en må­ling af be­folk­nin­gens kend­skab til de dan­ske fon­de. Den vi­ser blandt an­det, at når be­folk­nin­gen tæn­ker på de al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de fon­de, duk­ker der ord op på den in­dre ly­stav­le som ‘gam­mel­dags’, ‘bu­reau­kra­tisk’, ‘skat­te­tænk­ning’ og ‘pen­ge­tank’. Til­med kan un­der halv­de­len af de ads­purg­te dan­ske­re, 43 pro­cent, iføl­ge må­lin­gen ik­ke næv­ne én ene­ste fond ved navn.

At fon­de­ne trods ef­ter­hån­den fle­re års be­stræ­bel­ser på at øge trans­pa­ren­sen i fonds­ver­de­nen sta­dig har et så blak­ket ry og be­græn­set kend­skab i be­folk­nin­gen, be­kym­rer Lars Nør­by Jo­han­sen. Han me­ner, at det langt hen ad vej­en bun­der i fon­de­nes tra­di­tio­nel­le øn­ske om at hol­de lav profil.

”Ét el­ler an­det sted skal fonds­ver­de­nen jo væ­re diskret. Når fon­de går ind og støt­ter et pro­jekt, skal de ik­ke ha­ve en sponsor- el­ler bran­ding­tan­ke­gang og gi­ve støt­te ud fra et mar­keds­fø­rings­be­hov. Men det er vig­tigt, at de en­kel­te fon­des respekt­ful­de man­gel på be­hov for at mar­keds­fø­re sig ik­ke står i vej­en for, at fon­de­ne som så­dan for­tæl­ler om den ind­sats, de la­ver i sam­fun­det,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

- Er I i Wil­li­am De­mant Fon­den go­de nok til at for­tæl­le om den ind­sats, I yder, og hvem I er? Tror du for ek­sem­pel at man­ge dan­ske­re ved, at I nu i et år har hed­det Wil­li­am De­mant Fon­den og ik­ke læn­ge­re Oti­con Fonden?

”Nej, det tror jeg, du har ret i. Vi er må­ske og­så lidt fan­get af vo­res diskrek­tions- og for­sig­tig­heds­po­li­tik. Jeg vil dog si­ge, at vi er ble­vet bed­re. Hvis man kig­ger på vo­res hjem­mesi­de og vo­res visu­el­le ud­tryk, er der sket me­get de sid­ste fem år. Og­så vo­res års­be­ret­nin­ger har få­et en helt an­den ka­rak­ter, hvor vi, så godt vi kan, for­sø­ger at le­ve op til an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se i vo­res for­mid­ling,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

Anbefalinger har ført til professionalisering

At Lars Nør­by Jo­han­sen ta­ger an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se i sin mund, er in­gen til­fæl­dig­hed. Han be­teg­nes som en af de pri­mæ­re fad­de­re til de se­ne­ste to år­ti­ers de­bat om god virk­som­heds­le­del­se, ef­ter at han i 2001 var med­for­fat­ter og lag­de navn til rap­por­ten ‘Nør­­by-ud­val­­gets rap­port om Cor­pora­te Gover­nan­ce i Dan­mark – An­be­fa­lin­ger for god sel­skabs­le­del­se i Dan­mark’. Rap­por­ten blev la­vet på be­stil­ling af da­væ­ren­de er­hvervs­mi­ni­ster Ole Stavad.

11 år se­ne­re, i 2012, fik an­be­fa­lin­ger­ne til god sel­skabs­le­del­se sin pen­dant i fonds­ver­de­nen. Og med den nye er­hvervs­fonds­lov fra 2015 blev det et lov­krav at fon­de­ne for­hol­der sig til anbefalingerne.

”Jeg sy­nes, an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se har haft en rig­tig god ef­fekt, og jeg har det godt med, at man har la­det sig in­spi­re­re af an­be­fa­lin­ger­ne til god sel­skabs­le­del­se og over­ført dem til fonds­re­gi med for­stå­el­se for fon­de­nes sær­li­ge pro­blem­stil­lin­ger, blandt an­det uaf­hæn­gig­heds­be­gre­bet, der har en helt an­den ka­rak­ter i fonds­ver­de­nen end i sel­skabs­ver­de­nen. Min vur­de­ring er, at an­be­fa­lin­ger­ne har bi­dra­get til en pro­fes­sio­na­li­se­ring af fon­de­nes ar­bej­de og en enormt vig­tig trans­pa­rens i for­hold til bå­de of­fent­lig­he­den ge­ne­relt og de myn­dig­he­der, som vi er un­der­lagt,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

I marts i år of­fent­lig­gjor­de Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se et ud­kast til en op­da­te­ring af an­be­fa­lin­ger­ne, hvor an­tal­let af an­be­fa­lin­ger som om­talt i Fun­dats er skru­et op fra 16 til 17, og hvor der er fo­re­ta­get en ræk­ke ju­ste­rin­ger i vej­led­nin­ger­ne ved­rø­ren­de blandt an­det fon­de­nes ek­ster­ne kom­mu­ni­ka­tion og strategidrøftelser.

Bør afskaffe aldersgrænse i anbefalinger

I for­hold til den tid­li­ge­re me­get om­dis­ku­te­re­de an­be­fa­ling om en al­ders­græn­se for fonds­be­sty­rel­ses­med­lem­mer, ind­går den fort­sat i an­be­fa­lin­ger­ne – i den nye ud­ga­ve blandt an­det til­fø­jet, at ”en al­ders­græn­se un­der­støt­ter for­ny­el­se i be­sty­rel­sen”. I Wil­li­am De­mant Fon­den føl­ger be­sty­rel­sen ik­ke an­be­fa­lin­gen om en al­ders­græn­se, og det er der iføl­ge for­man­den fle­re år­sa­ger til.

Der er sim­pelt­hen ik­ke be­hov for den anbefaling.

Lars Nør­by Jo­han­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Wil­li­am De­mant Fonden

”Det er lidt in­ter­es­sant, at mens vi i reg­ler­ne for god sel­skabs­le­del­se har fjer­net al­ders­be­græns­nin­gen, er den ble­vet bi­be­holdt i an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se. At vi i Wil­li­am De­mant Fon­den ik­ke føl­ger den, har ik­ke no­get at gø­re med det for­hold, at jeg til­fæl­dig­vis er 70 år. Det hand­ler der­i­mod om, at vi me­ner, det er vig­tigt at flug­te med, hvad der i øv­rigt sker i et sam­fund, hvor folk bli­ver æl­dre og æl­dre, og hvor man be­der folk om at ar­bej­de læn­ge­re. Der­u­d­over – og li­ge så vig­tigt – har man al­le­re­de an­be­fa­lin­gen om at be­sty­rel­ses­med­lem­mer skal væ­re på valg hvert el­ler hvert an­det år og an­be­fa­lin­gen om at fo­re­ta­ge en år­lig eva­lu­e­ring af he­le be­sty­rel­sen. Dis­se an­be­fa­lin­ger gi­ver ri­ge mu­lig­he­der for at frem­me det for­hold, der lig­ger til grund for al­ders­græn­sen, nem­lig at sik­re, at in­gen gror fast, og at man får for­ny­el­se i be­sty­rel­sen,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

– Sy­nes du, al­ders­græn­sen bør fjer­nes fra an­be­fa­lin­ger­ne til god fondsledelse?

”Ja, der er sim­pelt­hen ik­ke be­hov for den an­be­fa­ling. Hen­sy­net til at få for­ny­el­se i be­sty­rel­sen er al­le­re­de va­re­ta­get gen­nem an­dre an­be­fa­lin­ger. Så ud fra den be­tragt­ning sy­nes jeg, at al­ders­græn­ser er over­flø­di­ge – og i vær­ste fald diskri­mi­ne­ren­de,” fast­slår Lars Nør­by Jo­han­sen, som fyl­der 71 år til august.

På spørgs­må­let om, hvor læn­ge han for­ven­ter at fort­sæt­te sit vir­ke i Wil­li­am De­mant Fon­den og den øv­ri­ge lan­ge ræk­ke af be­sty­rel­ser, han sid­der i, ly­der svaret:

”Så læn­ge, an­dre me­ner, jeg kan gø­re en god ind­sats. Hvis man i eva­lu­e­rin­gen når frem til, at jeg fal­der af på den og ik­ke kan va­re­ta­ge mit job or­dent­ligt, så har fon­dens be­sty­rel­se jo mu­lig­he­den for at si­ge: ‘Så, nu er det vist ved at væ­re på ti­de, kam­me­rat!’, el­ler jeg kan selv kom­me til den op­fat­tel­se. Som jeg har det for øje­blik­ket, bå­de hel­breds­mæs­sigt og men­talt, vil jeg ger­ne fort­sæt­te, for jeg sy­nes, det er sjovt, og ar­bej­det gi­ver mig stor vær­di,” un­der­stre­ger han – og kan ik­ke la­de væ­re med at tilføje:

”Men man be­hø­ver ik­ke al­ders­græn­ser for at ta­ge den må­ske lidt svæ­re diskussion.”

Markante bidrag fra fondsverden under coronakrisen

En an­den dis­kus­sion, Lars Nør­by Jo­han­sen ger­ne ta­ger del i, hand­ler om fon­de­nes rol­le un­der cor­ona­kri­sen. Der er især to om­rå­der, hvor han me­ner, at dan­ske fon­de har ta­get et stort sam­funds­ansvar un­der krisen.

”Mens der sta­dig var tvivl om test­stra­te­gi­en i Dan­mark og dis­kus­sion om, hvor­vidt vi hav­de til­stræk­ke­ligt med vær­ne­mid­ler, gjor­de No­vo Nor­disk Fon­den en kæm­pe­stor og po­si­tiv for­skel med sin be­slut­ning om at be­vil­ge op til 250 mil­li­o­ner kro­ner til Sta­tens Se­rum In­sti­tuts etab­le­ring af Test­cen­ter Dan­mark. Der­u­d­over gjor­de det stort ind­tryk på mig, da en kreds af fon­de på det kul­tu­rel­le om­rå­de ind­gik en sær­lig af­ta­le for at hjæl­pe det kul­tur­liv, som har væ­ret sær­ligt trængt un­der cor­ona­kri­sen. Beg­ge er me­get mar­kan­te ek­semp­ler fra fonds­ver­de­nen, hvor der med do­na­tio­ner er løf­tet væ­sent­li­ge op­ga­ver skabt af kri­sen,” fast­slår Lars Nør­by Johansen.

Der­u­d­over gjor­de det stort ind­tryk på mig, da en kreds af fon­de på det kul­tu­rel­le om­rå­de ind­gik en sær­lig af­ta­le for at hjæl­pe det kul­tur­liv, som har væ­ret sær­ligt trængt un­der coronakrisen.

Lars Nør­by Jo­han­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Wil­li­am De­mant Fonden

– Me­ner du, at fon­de har et sær­ligt sam­funds­ansvar i en kri­se som den nuværende?

”Kig­ger man på No­vo Nor­disk Fon­dens støt­te til Test­cen­ter Dan­mark, må man si­ge, det er en vig­tig sam­funds­mæs­sig op­ga­ve, fon­den dér har løf­tet. Over­ord­net har fon­de­ne un­der en kri­se mu­lig­hed for at løf­te nog­le kon­kre­te om­rå­der, mens sta­ten går ind og på­ta­ger sig de stør­ste og vig­tig­ste op­ga­ver. Fon­de skal ik­ke over­ta­ge stats­li­ge op­ga­ver, men skal net­op ta­ge fat på nog­le af de om­rå­der, som el­lers ik­ke vil bli­ve støt­tet, og som vel at mær­ke er støt­te­vær­di­ge,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

Og­så Wil­li­am De­mant Fon­den har væ­ret ak­tiv un­der cor­ona­kri­sen, om end i en lidt an­den må­le­stok. Det har især væ­ret på det kul­tu­rel­le om­rå­de, hvor fon­den har støt­tet pro­jek­ter, som er ud­sprun­get af cor­ona­kri­sen. Blandt an­det er der gi­vet pen­ge til et pro­jekt kal­det ‘Cor­o­na­mo­no­lo­ger­ne’ på Te­a­ter Ré­pu­blique i København.

”Cor­o­na­mo­no­lo­ger­ne er et godt ek­sem­pel på, at vi hand­le­de hur­tigt og be­vil­ge­de støt­te til en ny må­de at la­ve kul­tur på. Der­u­d­over har vi for­søgt at hjæl­pe ar­ran­gø­rer bag af­ly­ste pro­jek­ter, og vi har blandt an­det væ­ret rund­hån­de­de med at la­de støt­ten gå til kunst­ne­re og mu­si­ke­re, som der­med fik løn, selv­om de ar­ran­ge­men­ter, hvor de skul­le ha­ve væ­ret på sce­nen, ik­ke blev af­holdt,” si­ger han.

Forventer at uddele 150 millioner kroner i år

De se­ne­ste 10 år har Wil­li­am De­mant Fon­den be­vil­get i alt over 700 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter, der fal­der ind un­der fun­dat­sens for­mål. Halv­de­len af de ud­del­te mid­ler går til forsk­ning og ud­bre­del­se af vi­den in­den for au­di­o­lo­gi, mens den an­den halv­del for­de­ler sig på de tre øv­ri­ge fun­dats­be­stemt om­rå­der: Kunst og kul­tur, un­ges ud­dan­nel­se og so­ci­a­le for­mål med fo­kus på børns trivsel.

Vi gør det i be­sty­rel­sen, at vi én gang om året gen­læ­ser vo­res fun­dats og stil­ler spørgs­må­let, om vi dels er i over­ens­stem­mel­se med fun­dats­be­stem­mel­ser­ne, dels om vi har den ret­te for­de­ling af midlerne.

Lars Nør­by Jo­han­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Wil­li­am De­mant Fonden

I 2019 nå­e­de Wil­li­am De­mant Fon­den helt op på at ud­de­le 153 mil­li­o­ner kro­ner, hvoraf to tred­je­de­le gik til pro­jek­ter til af­hjæl­p­ning af hø­re­tab i he­le ver­den. Trods kri­sen, som har få­et en ræk­ke an­dre fon­de til at skrue ned for årets for­ven­te­de sam­le­de ud­de­lin­ger, kal­ku­le­rer Lars Nør­by Jo­han­sen med, at fon­den i 2020 kom­mer til at ud­de­le no­gen­lun­de sam­me be­løb som i 2019.

Blå bog: Lars Nør­by Johansen
  • Født: 16. au­gust 1949 (70 år).
  • Ud­dan­net: Cand.phil.
  • Be­sty­rel­ses­po­ster: For­mand for be­sty­rel­sen i Wil­li­am De­mant Fon­den (si­den 2017), Wil­li­am De­mant In­vest A/S, Co­dan A/S, Dansk Vækst­ka­pi­tal, Kø­ben­havns Luft­hav­ne, Mon­ta­na Møb­ler og Fon­den for En­tre­pre­nør­skab – Yo­ung En­ter­pri­se. Næst­for­mand i Arp-Han­­sen Ho­tel Group A/S.
  • Er­hvervspo­ster: Tid­li­ge­re un­der­di­rek­tør i As­su­ran­dørso­cie­te­tet og Bal­ti­ca, direktør/koncernchef for Falcks Red­nings­kor­ps, Falck Hol­ding, Group 4 Falck og Group Falck Securi­cor (G4S).
  • Med­for­fat­ter til rap­por­ten ‘Nør­­by-ud­val­­gets rap­port om Cor­pora­te Gover­nan­ce i Dan­mark – An­be­fa­lin­ger for god sel­skabs­le­del­se i Dan­mark’ (2001).
  • Rid­der af Dan­ne­brog af 1. grad (2003).

”Jeg reg­ner med, vi lan­der på om­kring 150 mil­li­o­ner kro­ner plus/minus – af­hæn­gigt af an­søg­nings­mæng­den og om der kom­mer nog­le sto­re én­gangs­an­søg­nin­ger, som vi fin­der støt­te­vær­di­ge. I for­hold til cor­ona­kri­sen, som na­tur­lig­vis vil på­vir­ke mo­der­sel­ska­bet De­mant A/S og in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Wil­li­am De­mant In­vest, har vi en lidt an­den øko­no­mi end man­ge an­dre fon­de, idet vi ik­ke le­ver af ud­byt­te, og der­for på­vir­ker kri­sen os i min­dre grad,” un­der­stre­ger formanden.

Når Lars Nør­by Jo­han­sen kig­ger fremad, vur­de­rer han ik­ke umid­del­bart, at der vil ske en æn­dring i vægt­nin­gen af de om­rå­der, fon­den støtter.

”Vi gør det i be­sty­rel­sen, at vi én gang om året gen­læ­ser vo­res fun­dats og stil­ler spørgs­må­let, om vi dels er i over­ens­stem­mel­se med fun­dats­be­stem­mel­ser­ne, dels om vi har den ret­te for­de­ling af mid­ler­ne. Det fø­rer til en se­ri­øs dis­kus­sion ba­se­ret på de se­ne­ste tre-fem års for­de­lings­hi­sto­rie. Som jeg ser det nu, tror jeg ik­ke, vi står for­an væ­sent­li­ge æn­drin­ger,” si­ger Lars Nør­by Johansen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Top­le­del­se i
fonds­sek­to­ren


 

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: