Impact bliver omdrejningspunkt for Industriens Fond

Industriens Fond gør impact til omdrejningspunktet for sine filantropiske aktiviteter. Fremover vil alle ansøgninger blive prioriteret ud fra syv principper, der skal fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne baseret på videnskabelig evidens.

Thomas Hofman-Bang (foto: Industriens Fond)
"Hvis man som fond ik­ke kan må­le, hvor­dan det går med at ud­le­ve sin for­måls­pa­ra­graf, så har man jo bind for øj­ne­ne,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, Tho­mas Hof­man-Bang (fo­to: In­du­stri­ens Fond).

In­du­stri­ens Fond gør nu ‘im­pact’ til ker­nen i fon­dens filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter. Syv ny­for­mu­le­re­de prin­cip­per skal sik­re, at fon­den med ud­de­lin­ger på om­kring 250 mio. kr. år­ligt le­ver mak­si­malt op til sit for­mål om at frem­me dansk er­hvervs­livs konkurrenceevne.

Frem­over skal de syv prin­cip­per bå­de hjæl­pe fon­dens an­sø­ge­re til at skri­ve stær­ke­re an­søg­nin­ger, hjæl­pe fon­den med at pri­o­ri­te­re de ind­kom­ne an­søg­nin­ger på en me­re sy­ste­ma­tisk må­de og styr­ke fon­dens ar­bej­de med at eva­lu­e­re pro­jek­ter­ne, når de er ovre.

Og så skal prin­cip­per­ne ik­ke mindst gø­re det mu­ligt for fon­den at må­le sit sam­le­de fod­af­tryk på tværs af al­le dens projekter:

“Vi er op­ta­get af im­pact li­ge­som man­ge an­dre fon­de, for­di det i sid­ste en­de er dét, det hand­ler om: Hvil­ket fod­af­tryk sæt­ter vo­res ak­ti­vi­te­ter? Hvis man som fond ik­ke kan må­le, hvor­dan det går med at ud­le­ve sin for­måls­pa­ra­graf, så har man jo bind for øj­ne­ne,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, Tho­mas Hofman-Bang.

Iføl­ge Tho­mas Hof­man-Bang er eva­lu­e­ring og im­pact tæt for­bun­det med sel­ve filan­tro­pi­ens le­gi­ti­mi­tet. Og dén le­gi­ti­mi­tet vil sam­fun­det i de kom­men­de år ud­for­dre, hvis fon­de­ne ik­ke fort­sat føl­ger med ti­den, me­ner han.

Den nye agen­da er im­pact, hvor den tid­li­ge­re var transparens.

Tho­mas Hof­man-Bang – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

“Spørgs­må­let om le­gi­ti­mi­tet er jo helt cen­tralt for fon­de­ne. Sam­fun­det stil­ler i sti­gen­de grad krav til fon­de­ne, og den nye agen­da er im­pact, hvor den tid­li­ge­re var trans­pa­rens. Hvis vi ik­ke kan sva­re me­nings­fyldt på, hvad der kom­mer ud af vo­res ind­sats, så vil sam­fun­det – med ret­te – ud­for­dre fon­de­ne på det. De fon­de, der ik­ke kan rap­por­te­re, må­le og der­med do­ku­men­te­re, at de gør en for­skel, vil bli­ve ud­for­dret. Det er en del af sam­fund­s­kon­trak­ten,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Principperne udspringer af erfaring

De syv ny­for­mu­le­re­de prin­cip­per hand­ler kort for­talt om at få fon­dens filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter til at styr­ke dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne ved at gø­re dens ak­ti­vi­te­ter virk­som­heds­re­le­van­te, bæ­re­dyg­ti­ge, am­bi­tiø­se, ka­ta­ly­se­ren­de, pro­ak­ti­ve og anvendte.

Og selv­om den kon­kre­te for­mu­le­ring og de­fi­ni­tion af prin­cip­per­ne er et nyt ar­bejds­red­skab for fon­den, så kom­mer prin­cip­per­ne langt fra ud af det blå.

“En af vo­res kol­le­ga­er for­mu­le­re­de det så­dan, at prin­cip­per­ne ud­sprin­ger af fon­dens kol­lek­ti­ve in­tel­li­gens. Når man ser på prin­cip­per­ne, er de jo ik­ke ra­ketvi­den­skab, men ret in­tu­i­ti­ve. Men det var fak­tisk en læn­ge­re rej­se at kom­me frem til prin­cip­per­ne. Der har væ­ret al­ver­dens an­dre over­skrif­ter i spil un­der­vejs, og vi har brugt lang tid på at for­mu­le­re, hvad vi me­ner med de her prin­cip­per. Vi har ud­for­dret os selv igen og igen i ite­ra­ti­ve for­løb for at bli­ve helt skar­pe på at kom­me ind til ker­nen,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Ved si­den af ham sid­der to af fon­dens me­d­ar­bej­de­re, der har væ­ret tæt­test på ar­bej­det med de nye im­pact-prin­cip­per, nem­lig ud­vik­lings­chef Char­lot­te Kjeld­sen Krarup og pro­jekt­le­der Bri­an Christensen.

– Men I si­ger og­så, at der er en ob­jek­tiv – el­ler vi­den­ska­be­lig – for­bin­del­se mel­lem de her prin­cip­per og konkurrenceevne?

“Da vi hav­de fun­det prin­cip­per­ne og var ble­vet eni­ge om, at det er de rig­ti­ge prin­cip­per, fik vi Iris Group [kon­su­lent­hus, red.] til at do­ku­men­te­re, at der – med ud­gangs­punkt i lit­te­ra­tur og forsk­ning – er god år­sags­sam­men­hæng mel­lem kon­kur­ren­ce­ev­ne og de valg­te prin­cip­per Det ar­bej­de vi­ste, at de pro­jek­ter, som føl­ger prin­cip­per­ne alt an­det li­ge vil gi­ve stør­re im­pact på kon­kur­ren­ce­ev­ne end pro­jek­ter, der ik­ke gør.” si­ger Bri­an Christensen.

Vi vil ger­ne væ­re med til at ska­be yder­li­ge­re de­bat om, hvad im­pact egent­lig hand­ler om.

Tho­mas Hof­man-Bang – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

Og iføl­ge Tho­mas Hof­man-Bang er den­ne år­sags­sam­men­hæng cen­tral for fon­dens filan­tro­pi­ske ar­bej­de, der al­tid har dre­jet sig om at styr­ke dansk er­hvervs­livs konkurrenceevne.

“Ud fra de fak­ti­ske er­fa­rin­ger af, hvor vi skab­te kon­kur­ren­ce­ev­ne, så byg­ge­de vi prin­cip­per­ne. På den må­de var vi i stand til at på­vi­se år­sags­sam­men­hæn­gen mel­lem prin­cip­per­ne og kon­kur­ren­ce­ev­nen. For det er jo helt, helt af­gø­ren­de, at der er den år­sags­sam­men­hæng, og at det er de her prin­cip­per, der dri­ver kon­kur­ren­ce­ev­nen. Og der­med er ver­den jo li­ge plud­se­lig ble­vet ‘nem’ – i ci­ta­tions­tegn. For ved at væ­re sik­ker på, at al­le vo­res pro­jek­ter le­ver for­nuf­tigt op til prin­cip­per­ne på be­vil­lings­tids­punk­tet, og ved at de for­hå­bent­lig og­så gør det, når de har le­ve­ret, så har vi jo år­sags­sam­men­hæn­gen i og med, at vi al­le­re­de har do­ku­men­te­ret, at der er en sam­men­hæng mel­lem de syv prin­cip­per og kon­kur­ren­ce­ev­ne. Der­med vil vi væ­re i stand til på tværs af al­le vo­res pro­jek­ter at af­rap­por­te­re på, hvor­dan det går med at styr­ke kon­kur­ren­ce­ev­nen,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

– Det ly­der næ­sten for godt til at væ­re sandt, at I træk­ker på alt det, I har gjort hidtil, og der­ef­ter fin­der et kon­su­lent­hus forsk­nings­mæs­sigt be­læg for, at det er det rig­ti­ge at gøre?

“Det kan man godt si­ge, men om­vendt kan man si­ge, at alt der er fo­re­gå­et i pro­jek­ter­ne de sid­ste ti år jo ik­ke er til­fæl­digt. Det har ik­ke væ­ret do­ku­men­te­ret i form af søg­nin­ger i tids­skrif­ter og ar­tik­ler, men fon­dens me­d­ar­bej­de­re og le­del­se har jo en dyb for­stå­el­se for, hvad kon­kur­ren­ce­ev­ne er, og de har age­ret ud fra bå­de vi­den og er­fa­ring. Der­for er det ik­ke til­fæl­digt – når man kon­den­se­rer al den er­fa­ring – at man lan­der, hvor man lan­der. Det er jo fo­re­gå­et med ud­gangs­punkt i en mas­se er­fa­rin­ger og in­tu­i­tio­ner om, hvad der egent­lig dri­ver kon­kur­ren­ce­ev­ne. Og det ved vi jo godt,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Principperne skal hjælpe ansøgerne

Ud­over at gø­re det mu­ligt for fon­den at rap­por­te­re om sit sam­le­de fod­af­tryk, så for­ven­ter In­du­stri­ens Fond og­så, at de nye prin­cip­per vil gø­re an­søg­nin­ger­ne og der­med i sid­ste en­de fon­dens ak­ti­vi­te­ter bed­re, si­ger Char­lot­te Kjeld­sen Krarup.

Prin­cip­per­ne kan nem­lig fun­ge­re som vig­ti­ge ret­nings­linjer for fon­dens an­sø­ge­re og de­res part­ne­re ude i samfundet.

De syv prin­cip­per for impact

De syv prin­cip­per for im­pact i In­du­stri­ens Fond:

1. Kon­kur­ren­ce­ev­ne

Frem­me dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne til gavn for Dan­mark ved at styr­ke vi­den, kom­pe­ten­cer, in­nova­tion, ny tek­no­lo­gi og internationalisering.

Bag­grun­den er, at vi­den, kom­pe­ten­cer, in­nova­tion, ny tek­no­lo­gi og in­ter­na­tio­na­li­se­ring har stor og sti­gen­de be­tyd­ning for ud­vik­lin­gen af produktiviteten.

2. Virk­som­heds­re­le­vant

For­stå virk­som­he­der­nes mu­lig­he­der og ud­for­drin­ger. Støt virk­som­he­der­ne i at ud­nyt­te mu­lig­he­der. Skab virk­som­hedsnæ­re for­an­drin­ger. Af­hjælp be­græns­nin­ger og udæk­ke­de behov.

Bag­grun­den er, at en grun­dig, struk­tu­re­ret af­dæk­ning af be­hov er vig­tig for in­nova­tions­ak­ti­vi­te­ters suc­ces. Virk­som­he­der­nes tid­li­ge ind­fly­del­se på et pro­jekts mål og de­sign har stor be­tyd­ning for virk­som­he­ders en­ga­ge­ment og pro­jek­tets succes.

3. Bæ­re­dyg­tigt

Adres­sér glo­ba­le ud­for­drin­ger. Støt virk­som­he­der­ne i at re­a­li­se­re for­ret­nings­po­ten­ti­a­let i løs­nin­ger, som er øko­no­misk, so­ci­alt, mil­jø- og kli­ma­mæs­sigt holdbare.

Bag­grun­den er, at virk­som­he­der med fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed og glo­ba­le ud­for­drin­ger har en hø­je­re vækst end an­dre virk­som­he­der. In­ve­ste­rin­ger i grøn tek­no­lo­gi har stør­re af­kast end an­dre in­ve­ste­rin­ger og af­ka­stet af grøn­ne in­ve­ste­rin­ger er stigende.

4. Am­bi­tiøst

Sæt bar­ren højt, tænk nyt og glo­balt. Ud­nyt styr­kepo­si­tio­ner og find de bed­ste løs­nin­ger, der kan kom­me man­ge til gavn.

Bag­grun­den er, at pro­jek­tet med fo­kus på en re­gions el­ler et lands er­hvervs­mæs­si­ge styr­kepo­si­tio­ner har stør­re im­pact på vækst og pro­duk­ti­vi­tet end an­dre projekter.

5. Ka­ta­ly­se­ren­de

Sam­skab løs­nin­ger og skab sy­ner­gi, di­a­log, sam­ar­bej­de og part­ner­ska­ber på tværs af pro­jek­ter og ak­tø­rer. Skab ejer­skab og et fair, trans­pa­rent og til­lids­fuldt kli­ma og brug hin­an­dens vi­den, er­fa­rin­ger og kompetencer.

Bag­grun­den er, at sam­ar­bejds­pro­jek­ter med vi­de­nin­sti­tu­tio­ner styr­ker virk­som­he­ders in­nova­tion og pro­duk­ti­vi­tet, og pro­jek­ter med en høj grad af tvær­di­sci­pli­na­ri­tet fø­rer til en stør­re er­hvervs­mæs­sig impact.

6. Pro­ak­tivt

For­stå og vær på for­kant med ud­vik­lin­gen. Fast­hold re­le­vans igen­nem lø­ben­de til­pas­ning. Vær ri­si­ko­vil­lig og tag kal­ku­le­re­de risici.

Bag­grun­den er, at flek­si­bi­li­tet of­te fø­rer til en hø­je­re suc­ces­ra­te, me­re en­ga­ge­ment og bed­re innovation.

7. An­vendt

Skab vær­di for og styrk kom­pe­ten­cer hos fon­dens må­l­grup­per. Ud­bred og bring re­sul­ta­ter og vi­den i an­ven­del­se i er­hvervs­li­vet med sær­ligt fo­kus på fon­dens målgrupper.

Bag­grun­den er, at vi­denspred­ning er vig­tig, da spil­lover-ef­fek­ter of­te over­sti­ger de umid­del­ba­re ef­fek­ter for de del­ta­gen­de virksomheder.

“Prin­cip­per­ne hjæl­per og­så vo­res an­sø­ge­re med at udtæn­ke pro­jek­ter og la­ve de vægt­nin­ger, der skal til. Pro­jek­ter­ne op­står jo i et sam­spil med os og part­ne­re ude i sam­fun­det, og når prin­cip­per­ne bli­ver kendt, kan de fun­ge­re som en gu­i­de. For så kan an­sø­ger­ne stil­le sig selv spørgs­må­le­ne: Er vi pro­ak­ti­ve, er vi am­bi­tiø­se og så vi­de­re. Når an­sø­ger­ne ved, at vi ger­ne vil ha­ve, at de skal væ­re me­get pro­ak­ti­ve og am­bi­tiø­se, så kan de må­ske skrue lidt op for am­bi­tions­ni­veau­et,” si­ger Char­lot­te Kjeld­sen Krarup.

Hå­bet er og­så, at prin­cip­per­ne kan væ­re med til at for­bed­re den lø­ben­de sam­ta­le mel­lem fon­den og an­sø­ger­ne, så den bli­ver så re­le­vant som muligt.

“Som fond har vi jo en fæl­les in­ter­es­se med al­le vo­res an­sø­ge­re i at gø­re tin­ge­ne bedst mu­ligt. Og prin­cip­per­ne kan og­så væ­re med til at styr­ke di­a­lo­gen un­der­vejs med pro­jek­te­jer­ne, så vi snak­ker om det rig­ti­ge og det spæn­den­de frem for KPI'er, der må­ske hand­ler om an­tal­let af del­ta­ge­re på en wor­ks­hop. I ste­det snak­ker vi om pro­ak­ti­vi­tet og am­bi­tion. Det er en sjove­re sam­ta­le for os al­le sam­men,” si­ger Char­lot­te Kjeld­sen Krarup.

Impact på fondsniveau

Det er ik­ke nyt for In­du­stri­ens Fond at eva­lu­e­re si­ne ak­ti­vi­te­ter. Men med de syv ny­for­mu­le­re­de prin­cip­per bli­ver det i mod­sæt­ning til tid­li­ge­re nu mu­ligt at gå på tværs af pro­jek­ter­ne for at få et bil­le­de af fon­dens sam­le­de impact.

"Det bli­ver nemt som med æb­ler og pæ­rer og ba­na­ner, hvis du prø­ver at læg­ge pro­duk­tion, in­ter­na­tio­na­li­se­ring og bæ­re­dyg­tig­hed sam­men. Men nu har vi li­ge plud­se­lig få­et et værk­tøj, der går på tværs. Så nu kan vi dis­ku­te­re prin­cip­pet ‘virk­som­heds­re­le­vant’ på tværs af al­le vo­res pro­jek­ter – uan­set hvil­ken ty­pe pro­jekt, der er ta­le om. Det mu­lig­gør, at vi kan ta­ge sum­men på fonds­ni­veau af hund­re­de pro­jek­ter og drøf­te prin­cip­per som ‘pro­ak­tivt’, ‘an­vendt’, ‘ka­ta­ly­se­ren­de’ på tværs af vo­res pro­jek­ter. Sum­men er nog­le kon­klu­sio­ner om, i hvor høj grad vi lyk­kes med at skub­be på kon­kur­ren­ce­ev­nen og hvor­for,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

– Og om nog­le år vil I for­hå­bent­lig se, at In­du­stri­ens Fond bli­ver bed­re og bed­re til at skub­be på kon­kur­ren­ce­ev­nen. Men for at kun­ne må­le den for­an­dring, må prin­cip­per­ne ik­ke æn­dre sig for me­get. Hvor læn­ge reg­ner I med, at de sam­me prin­cip­per kan holde?

“Vi reg­ner med, at de kan hol­de læn­ge, og det skal de og­så. Vi går i gang med det her ar­bej­de nu, men det er først om nog­le år, at vi kan be­gyn­de at dra­ge kon­klu­sio­ner. Om syv-ot­te år har vi så me­get er­fa­ring, at vi må­ske ju­ste­rer lidt på prin­cip­per­ne, hvis vi f.eks. kan se, at no­get er vig­ti­ge­re end an­det, el­ler at nog­le af for­mu­le­rin­ger­ne, hvor vi fol­der de syv prin­cip­per ud, skal ha­ve et lidt an­det tvist,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Ef­ter at ha­ve væ­ret igen­nem ud­vik­lin­gen af de syv prin­cip­per hå­ber han, at an­dre fon­de frem­over og­så vil de­le og dis­ku­te­re de­res er­fa­rin­ger med eva­lu­e­ring og im­pact med hinanden.

“Vi vil ger­ne væ­re med til at ska­be yder­li­ge­re de­bat om, hvad im­pact egent­lig hand­ler om. Hvil­ke ve­je er der til at le­ve­re på den her ud­for­dring for fon­de­ne? Der er di­ver­si­tet, spænd­vid­de og man­ge mu­lig­he­der i det her felt. Det er ik­ke one-size-fits-all,” slut­ter Tho­mas Hofman-Bang.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer