Nyt bestyrelsesmedlem i Industriens Fond

Bestyrelsen i Industriens Fond har valgt 34-årige Mia Grosen som nyt medlem.

Mia Gro­sen er nyt be­sty­rel­ses­med­lem i In­du­stri­ens Fond. Fo­to: Met­te Overgaard

Iværk­sæt­ter og in­ve­stor Mia Gro­sen er nyt med­lem af In­du­stri­ens Fonds be­sty­rel­se. Hun af­lø­ser Lis­bet Thy­ge Frand­sen, der ud­træ­der ef­ter 13 år i bestyrelsen.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Mia Gro­sen står blandt an­det bag virk­som­he­den Ca­nu­te Aps, der hjæl­per dan­ske tech-scaleups med at ska­le­re til nye mar­ke­der samt rej­se in­ter­na­tio­nal ka­pi­tal. I som­me­ren 2023 solg­te hun sel­ska­bet til rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Thurs­day Con­sul­ting, hvor det i dag le­des vi­de­re un­der nav­net Ca­nu­te by Thurs­day - fort­sat med Mia Gro­sen i spidsen.

”Jeg glæ­der mig utro­lig me­get til at ta­ge hul på ar­bej­det og bi­dra­ge med min er­fa­ring fra me­re end 10 år som ak­tiv del af startup-øko­sy­ste­met i Dan­mark. In­du­stri­ens Fond er en vig­tig ak­tør, der har mus­k­ler og mu­lig­hed for at støt­te pro­jek­ter i et mil­jø, hvor der sjæl­dent er man­ge mid­ler at gø­re godt med. Jeg ser det som min for­nem­me­ste op­ga­ve at sik­re, at pro­jek­ter­ne af­spej­ler det, der re­elt er be­hov for, hvis da­gens startups skal bli­ve mor­gen­da­gens vækstvirk­som­he­der. Og her kan jeg gø­re en for­skel – især for­di jeg fort­sat er ak­tiv i øko­sy­ste­met,” si­ger hun.

For­mand for be­sty­rel­sen i In­du­stri­ens Fond, Lars-Pe­ter Sø­bye ser frem til samarbejdet:

”Jeg er over­be­vist om, at Mia vil bi­dra­ge med fri­ske per­spek­ti­ver og fag­lig eks­per­ti­se til be­sty­rel­sens ar­bej­de med at sik­re støt­te til de rig­ti­ge ini­ti­a­ti­ver, der ska­ber ef­fekt og styr­ket kon­kur­ren­ce­ev­ne i et bre­de­re per­spek­tiv. Med af­sæt i en åben an­søg­nings­pro­ces har vi haft et stærkt og mang­fol­digt felt af kan­di­da­ter. Mia kom­mer med en ak­tiv er­hvervskar­ri­e­re og so­lid er­fa­ring med iværk­sæt­te­ri og er der­med et godt match til be­sty­rel­sens øv­ri­ge kom­pe­ten­cer,” si­ger Lars-Pe­ter Sø­bye med med hen­vis­ning til fon­dens an­non­ce­ring af den le­di­ge be­sty­rel­ses­post tid­li­ge­re på året.

Om Mia Grosen

• An­ge­lin­ve­stor og iværksætter
• Solg­te i som­me­ren 2023 sin virk­som­hed Ca­nu­te ApS til Thurs­day Consulting
• Le­der i dag Ca­nu­te by Thurs­day, der fo­ku­se­rer på rå­d­giv­ning og fi­nan­si­e­ring af dan­ske tech scaleups i vækst
• 2018 – 2019 In­nova­tions­kon­su­lent i Udenrigsministeriet
• 2016 – 2017 Part­ner og lan­de­ansvar­lig for LuggageHero
• 2014 – 2016 Co-fo­un­der af Comundu

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer