Top-50: Disse personer sidder i flest fondsbestyrelser

Advokater og foreningsbosser dominerer i top-50 over personer med flest bestyrelsesposter i den almene fondssektor. På listen finder man dog også en række kendisser fra kulturlivet, og på toppen blandt de absolutte fondskonger og fondsdronninger er både en borgmester og flere folkevalgte fra venstrefløjen.

Top 50 – bestyrelsesposter
På top-50-li­sten over per­so­ner med flest be­sty­rel­ses­po­ster i den al­me­ne fonds­sek­tor fin­der man bå­de sku­e­spil­le­re, po­li­ti­ke­re, ad­vo­ka­ter og en bi­skop. Se li­sten ne­derst i artiklen.

Sku­e­spil­ler Ka­ren-Li­se Myn­s­ter, mu­si­ker Uf­fe Sa­ve­ry og kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster Fran­ciska Rosenkilde.

Det er nog­le af de over­ra­sken­de nav­ne, som træ­der frem på top-50-li­sten over per­so­ner med flest be­sty­rel­ses­po­ster i al­me­ne fon­de i Dan­mark (se li­sten nedenfor).

Men sam­men­hæn­gen bli­ver ty­de­li­ge­re, når man kig­ger nær­me­re på fon­de­ne bag hvert af nav­ne­ne på lan­dets fond­s­kon­ger og fonds­dron­nin­ger. Man­ge af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne har nem­lig på­ta­get sig fonds­rol­len som led i de­res ar­bej­de el­ler tillidshverv.

På plads nr. 50 fin­der man så­le­des rek­tor for Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet, An­ders Over­gaard Bjark­lev, som iføl­ge cvr-re­gi­ste­ret er be­sty­rel­ses­med­lem i 11 al­me­ne fon­de. Han sid­der ek­sem­pel­vis i be­sty­rel­sen for ’H.C. Ør­steds Fond for tek­nisk-vi­den­ska­be­li­ge un­der­sø­gel­ser og for­søg med nært lig­gen­de prak­ti­ske formål’.

På sam­me må­de sid­der Kø­ben­havns Stifts bi­skop, Pe­ter Hen­rik Skov-Jakob­sen, i be­sty­rel­sen for 12 fon­de med kir­ke­li­ge og krist­ne formål.

Skuespillere

Læn­ge­re op­pe på li­sten be­gyn­der fle­re for­e­nings­for­mænd at duk­ke op. For­man­den for Dan­ske Ma­ler­me­stre, Per Van­gekjær og næst­for­mand i Græn­se­for­e­nin­gen, Per Grau Møl­ler ind­ta­ger hen­holds­vis en 39. og en 36. plads. Og­så her er der ta­le om fon­de, hvis for­mål of­te lig­ger in­den for for­e­nin­ger­nes virkefelt.

Det sam­me gæl­der fle­re sku­e­spil­le­re som Ste­en Stig Lom­mer og Anet­te Stø­vel­bæk, der sid­der i en ræk­ke fon­de, der al­le ad­mi­ni­stre­res af Skuespillerforeningen.

For­e­nin­gens be­sty­rel­ses­for­mand Jo­en Ste­en­sen Bil­le er dog og­så selv over­ra­sket over, at han og kol­le­ger­ne er at fin­de i mid­ter­fel­tet af top-50-li­sten med 19 re­gi­stre­re­de be­sty­rel­ses­po­ster iføl­ge cvr-registeret.

Det er et hu­ma­ni­tært ar­bej­de, som vi fø­ler en for­plig­tel­se til at udføre.

Jo­en Ste­en­sen Bil­le – be­sty­rel­ses­for­mand, Skuespillerforeningen

”Jeg sid­der i Sku­e­spil­ler­for­e­nin­gens be­sty­rel­se, som be­sty­rer le­ga­ter­ne. Vi sid­der i én be­sty­rel­se – Sku­e­spil­ler­for­e­nin­gen,” si­ger Jo­en Ste­en­sen Bille.

Iføl­ge fonds­lo­ven kan man med fondsmyn­dig­he­dens til­la­del­se ind­træ­de som en kol­lek­tiv en­hed i en be­sty­rel­se i en fond. Og i Sku­e­spil­ler­for­e­nin­gen gør det sig gæl­den­de for de 19 fon­de, hvoraf man­ge er stif­tet af hæ­der­kro­ne­de skuespillere.

”Sku­e­spil­ler­for­e­nin­gen af 1987 blev stif­tet for at kun­ne hjæl­pe sku­e­spil­le­re. Den­gang var der jo ik­ke man­ge pen­ge i det. Lang­somt har sku­e­spil­le­re som f.eks. Ka­ren Berg, Olaf Us­sing, Po­ul Re­u­mert og an­dre te­sta­men­te­ret Sku­e­spil­ler­for­e­nin­gen pen­ge, så vi kan ud­de­le le­ga­ter i de­res navn en­ten som hæ­ders­ga­ver el­ler som støt­te og hjælp til f.eks. syg­dom el­ler stu­di­e­rej­ser," si­ger Jo­en Ste­en­sen Bille.

Der er dog ik­ke man­ge pen­ge i de gam­le fon­de, og Sku­e­spil­ler­for­e­nin­gens be­sty­rel­ses­med­lem­mer må da og­så på­ta­ge sig op­ga­ver­ne uden be­ta­ling, for­kla­rer formanden.

"På grund af ti­der­nes ugun­st er det ble­vet utro­lig få pen­ge ef­ter­hån­den på grund af ren­ter­ne. Men det er rig­tig: Vi sid­der med en helt mas­se le­ga­ter, som vi ud­de­ler. Her er der selv­føl­ge­lig en be­sty­rel­se i, som ar­bej­der gra­tis – inkl. mig selv som for­mand. Det er et hu­ma­ni­tært ar­bej­de, som vi fø­ler en for­plig­tel­se til at ud­fø­re,” si­ger Jo­en Ste­en­sen Bille.

Advokater og administratorer

Må­ske min­dre over­ra­sken­de fi­gu­re­rer en del ad­vo­ka­ter hø­je­re op­pe på li­sten. Det er dog ik­ke de sto­re ad­vo­kat­hu­se, som er re­præ­sen­te­ret med flest al­me­ne fon­de iføl­ge cvr. Så­le­des er ad­vo­kat Ri­chard Ru­dolf Sand fra Bech-Bruun kun re­præ­sen­te­ret i 14 al­me­ne fon­de. Han er des­u­den kendt som for­mand for Hem­pel Fon­den, som er en er­hvervs­dri­ven­de fond, der der­for ik­ke tæl­ler med i den­ne op­gø­rel­se. Og­så Hen­rik Da­hl fra Bruun & Hjej­le er på li­sten med 15 al­me­ne fonde.

Men det er blandt de no­get min­dre kon­to­rer man fin­der ad­vo­ka­ter­ne med flest be­sty­rel­ses­ka­sket­ter. Ek­sem­pel­vis er ad­vo­kat Ni­els Ka­hl­ke re­præ­sen­te­ret i 31 al­me­ne fon­de og ind­ta­ger der­med en 16. plads.

”Jeg er kom­met ind i fon­de­ne ad to for­skel­li­ge ka­na­ler. Den ene ka­nal er, at jeg har væ­ret på et ad­vo­kat­kon­tor he­le mit liv, hvor vi har haft rig­tig man­ge fon­de. Man­ge af fon­de­ne er op­ret­tet i 1930’erne og 1940’erne, så det er vo­res gam­le kol­le­ger, der har stif­tet fon­de for kli­en­ter, der den­gang var vel­ha­ven­de. I man­ge til­fæl­de er for­mu­er­ne så lang­somt smul­dret med ti­den,” si­ger Ni­els Ka­hl­ke fra Ad­vo­kat­fir­ma­et Kahlke.

Han hen­vi­ser der­med og­så til de ge­ne­rel­le pro­ble­mer med at skaf­fe af­kast, som er sto­re nok til bå­de at be­ta­le reg­nin­ger­ne, kon­so­li­de­re for­mu­er og ud­de­le til formålet.

I al­le de fon­de, jeg sid­der i, er jeg og­så administrator.

Ni­els Ka­hl­ke – ad­vo­kat, Ad­vo­kat­fir­ma­et Kahlke

Der­u­d­over har Ni­els Ka­hl­ke få­et en del be­sty­rel­ses­po­ster i kraft af sin rol­le som bo­be­sty­rer ved skif­te­ret­ter­ne i Kø­ben­havn og Lyngby.

”He­r­i­gen­nem har jeg en­kel­te gan­ge over­ta­get nog­le be­sty­rel­ses­po­ster. Det skyl­des, at når folk dør og via de­res te­sta­men­te har ind­sat en be­sty­rel­se i en fond, så ek­si­ste­rer de men­ne­sker må­ske ik­ke læn­ge­re, el­ler og­så vil de ud­pe­ge­de må­ske ik­ke på­ta­ge sig op­ga­ven. Så hæn­ger den lidt på bo­be­sty­re­ren, og jeg har der­for nog­le gan­ge sagt ja til at træ­de ind i ste­det for,” si­ger Ni­els Kahlke.

Det er dog ik­ke al­le be­sty­rel­ses­poster­ne, som gi­ver et ho­norar for ar­bej­det med bl.a. at gen­nem­gå an­søg­nin­ger, be­vil­ge og ud­be­ta­le penge.

”I min­dre fon­de er det of­te så­dan, at et af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne og­så er ad­mi­ni­stra­tor. I al­le de fon­de, jeg sid­der i, er jeg og­så ad­mi­ni­stra­tor, så selv­om det ik­ke er dem al­le, der gi­ver et be­sty­rel­ses­ho­norar, så er der et ho­norar for at ad­mi­ni­stre­re dem. Vi har nog­le en­kel­te fon­de på et par hund­re­de mil­li­o­ner, men fonds­om­rå­det er ale­ne en ni­che i vo­res ad­vo­kat­kon­tor,” si­ger Ni­els Kahlke.

Problemer med afkast og opløsning

Med næst­f­lest be­sty­rel­ses­po­ster lig­ger to re­præ­sen­tan­ter fra Dansk Blin­de­sam­fund, som sid­der i 46 fon­de – nem­lig næst­for­mand Ask Løvb­jerg Abild­gaard og lands­for­mand Thor­kild Ole­sen, der des­u­den er for­mand for Dan­ske Handicaporganisationer.

”Fon­de­ne er som re­gel stif­tet af en af­død, som har øn­sket, at Dansk Blin­de­sam­fund er med i be­sty­rel­sen, for­di ud­lod­ning skal ske til blin­de og svag­sy­ne­de. Nog­le fonds­stif­te­re har et bre­de­re for­mål end blin­de og svag­sy­ne­de, og så er vi med i be­sty­rel­sen, for­di stif­ter har øn­sket, at de må­l­grup­per, der er for fon­dens for­mål, er re­præ­sen­te­ret i be­sty­rel­sen,” si­ger lands­for­mand Thor­kild Olesen.

Han for­tæl­ler at en stor del af fon­de­ne er gan­ske små og har al­men­vel­gø­ren­de for­mål. Li­ge som man­ge an­dre fonds­be­sty­rel­ser op­le­ver han pro­ble­mer med at skaf­fe et af­kast, der gør det mu­ligt at op­ret­hol­de en ud­de­lings­ak­ti­vi­tet, når ud­gif­ter­ne er betalt.

”Fon­de­ne er som re­gel må­l­ret­tet ud­de­ling til en­kelt­per­so­ner, og når de bli­ver op­løst, bli­ver de ud­delt ef­ter for­må­let til en­kelt­per­so­ner. Vi har i en­kel­te til­fæl­de, hvor for­må­let har væ­ret me­re ge­ne­relt, el­ler hvor vi er fle­re for­e­nin­ger, der er ind­sat, for­søgt at få fon­de­ne op­løst og over­ført til eg­ne for­e­nin­ger, men det er me­get van­ske­ligt at få lov til. Jeg kan fak­tisk ik­ke hu­ske, det er lyk­ke­des, men på den an­den si­de er det og­så gan­ske sjæl­dent, det er for­søgt. Vi for­sø­ger sjæl­dent, for­di det er ret be­svær­ligt og sjæl­dent man får lov, selv om fon­de­ne er små,” si­ger Thor­kild Olesen.

Fondskonge fra Enhedslisten

Det er dog hver­ken ngo’er, ad­vo­ka­ter el­ler for­e­nings­re­præ­sen­tan­ter, der do­mi­ne­rer top­pen af li­sten over fond­s­kon­ger og dron­nin­ger. Det gør der­i­mod det sam­le­de Kul­tur- og Fri­tids­ud­valg (KFU) i Kø­ben­havns Kom­mu­nes Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion. Her­i­blandt og­så Kø­ben­havns Kul­tur- og Fri­tids­borg­me­ster Fran­ciska Ro­senkil­de fra Al­ter­na­ti­vet, som iføl­ge cvr-re­gi­stret er re­præ­sen­te­ret i 46 fonde.

Al­ler­f­lest be­sty­rel­ses­po­ster har de to med­lem­mer af kul­tur­ud­val­get fra En­heds­li­sten. Med 47 be­sty­rel­ses­po­ster kan Jens Kjær Chri­sten­sen og Rik­ke Lauritzen der­med på­ta­ge sig tit­ler­ne som kon­ge og dron­ning af den al­me­ne fondssektor.

Men for Jens Kjær Chri­sten­sen kom­mer det som en over­ra­skel­se, da Fun­dats rin­ger ham op for at få en kom­men­tar til hans po­si­tion i fondssektoren.

”Vi sid­der jo ik­ke på den må­de og hol­der be­sty­rel­ses­mø­der. Det kan væ­re, at der nog­le gan­ge er et le­gat, hvor der skal ud­lod­des fra. Og det vil så væ­re en sag på Kul­tur- og Fri­tids­ud­val­gets dags­or­den som så­dan, Det er ik­ke no­get se­pa­rat. Bort­set fra mit po­li­ti­ske ar­bej­de, så sid­der jeg ik­ke i no­gen fonds­be­sty­rel­se over­ho­ve­det,” si­ger Jens Kjær Christensen.

Han hen­vi­ser i ste­det til em­beds­mæn­de­ne i Kul­tur- og Fri­tids­for­valt­nin­gen. Her for­kla­rer chef­kon­su­lent Den­nis Krab­be Sø­ren­sen om bag­grun­den for de man­ge fon­de, der ad­mi­ni­stre­res og be­sty­res af kommunen:

”I fon­de­nes vedtæg­ter står der, at de skal be­sty­res og for­val­tes af med­lem­mer­ne af Kul­tur- og Fri­tids­ud­val­get. Nog­le af fon­de­ne er over 200 år gam­le og alt­så fra før Kul­tur- og Fri­tids­ud­val­gets tid. I de til­fæl­de er vedtæg­ter­ne si­den ble­vet æn­dret og op­da­te­ret med Ci­vilsty­rel­sens god­ken­del­se, for­di de op­rin­de­li­ge stif­te­re af fon­de­ne øn­ske­de, at de skul­le be­sty­res og for­val­tes af Kø­ben­havns Kommune.”

– Hvor­dan fo­re­går det i prak­sis, når med­lem­mer­ne af KFU la­ver be­sty­rel­ses­ar­bej­de i fondene?

”På et Kul­tur- og Fri­tids­ud­valgs­mø­de har en dags­or­den må­ske 50 punk­ter. Ét af dem kan ek­sem­pel­vis væ­re, at med­lem­mer­ne skal god­ken­de, at der ud­de­les 150.000 kro­ner til et be­stemt for­mål fra en gi­ven fond, der be­sty­res af ud­val­get. Mens punk­tet be­hand­les, op­hø­rer med­lem­mer­ne mid­ler­ti­digt med at væ­re med­lem­mer af Kul­tur- og Fri­tids­ud­val­get. I ste­det er de be­sty­rel­ses­med­lem­mer i den på­gæl­den­de fond og skal der­med va­re­ta­ge an­dre in­ter­es­ser – her må de ik­ke læn­ge­re tæn­ke kul­tur- el­ler so­ci­al­po­li­tisk, de skal kun va­re­ta­ge fon­dens in­ter­es­ser og ta­ge stil­ling til, hvor­vidt ud­de­lin­gen lig­ger in­den for fon­dens for­mål, og om det er no­get, de vil støt­te med det på­gæl­den­de be­løb,” si­ger Den­nis Krab­be Sørensen.

Vi ar­bej­der i hen­hold til det, der kal­des en ´stå­en­de be­myn­di­gel­se’, som Kul­tur- og Fri­tids­ud­val­get har gi­vet forvaltningen.

Den­nis Krab­be Sø­ren­sen – chef­kon­su­lent, Kul­tur- og Fri­tids­for­valt­nin­gen, Kø­ben­havns Kommune

– Er det ulov­ligt, at be­sty­rel­sen ik­ke ta­ger kon­kret stil­ling til al­le uddelinger?

”Vi ar­bej­der i hen­hold til det, der kal­des en ´stå­en­de be­myn­di­gel­se’, som Kul­tur- og Fri­tids­ud­val­get har gi­vet for­valt­nin­gen. Den be­myn­di­gel­se be­ty­der, at for­valt­nin­gen på ud­val­gets veg­ne kan træf­fe af­gø­rel­se om min­dre ud­de­lin­ger. Det er nær­me­re de­fi­ne­ret ved, at for­valt­nin­gen kan træf­fe af­gø­rel­se om ud­de­ling af op til 10.000 kro­ner til en­kelt­per­so­ner og op til 100.000 kro­ner til juri­di­ske per­so­ner,” si­ger Den­nis Krab­be Sørensen.

– Hen­rik Ap­pel Es­ben­sen er f.eks. re­gi­stre­ret med­lem af 34 be­sty­rel­ser, mens Jens Kjær Chri­sten­sen er re­gi­stre­ret med­lem af 47. Hvor­for er med­lem­mer­ne af KFU ik­ke med­lem af præ­cis li­ge man­ge be­sty­rel­ser, hvis de al­le au­to­ma­tisk bli­ver med­lem af de sam­me bestyrelser? 

”An­tal­let af be­sty­rel­ses­po­ster hos et med­lem af Kul­tur- og Fri­tids­ud­val­get af­spej­ler det an­tal fon­de, ud­val­get er be­sty­rel­se for på det tids­punkt, med­lem­met ind­træ­der. Ef­ter­som for­valt­nin­gen har gen­nem­gå­et et stør­re styk­ke ar­bej­de med at ned­brin­ge an­tal­let af fon­de via sam­men­læg­nin­ger og op­løs­nin­ger, vil an­tal­let af be­sty­rel­ses­po­ster for ny­ligt ind­t­rå­d­te med­lem­mer væ­re min­dre end hos med­lem­mer, der har sid­det i ud­val­get si­den ja­nu­ar 2018,” si­ger Den­nis Krab­be Sørensen.

Re­gi­stre­rin­ger­ne i cvr-re­gi­ste­ret for al­me­ne fon­de blev først ind­ført i 2017 i for­bin­del­se med im­ple­men­te­rin­gen af EU’s Hvid­va­sk­di­rek­tiv i dansk lov­giv­ning. Før var det ik­ke mu­ligt at se i cvr-re­gi­stret hvem, der sid­der i be­sty­rel­sen for de en­kel­te fonde.

Re­gi­stre­rin­ger­ne af kom­mu­nal­po­li­ti­ker­nes ak­tu­el­le po­ster er dog ik­ke helt op­da­te­re­de, for­tæl­ler Den­nis Krab­be Sørensen.

”I dag har vi godt 30 fon­de. Det skyl­des, at en del af fon­de­ne er lagt sam­men, mens an­dre er op­løst. På grund af ren­te­ud­vik­lin­gen er af­ka­ste­ne ble­vet me­get små, så der skal væ­re en pæn sum pen­ge i en fond, før det kan be­ta­le sig. Der­for har vi set på, hvor for­må­le­ne med fon­de­ne er ens nok til, at vi kan læg­ge fle­re små fon­de sam­men. Og i de til­fæl­de, hvor vi kan se, at af­ka­ste­ne bli­ver spist op af ud­gif­ter, har vi søgt fon­de­ne op­løst for at kun­ne ud­be­ta­le nog­le or­dent­li­ge be­løb. Vi mang­ler dog at få kon­se­kvens­ret­tet i cvr-re­gi­stret i for­hold til de fon­de, der så ik­ke læn­ge­re ek­si­ste­rer,” si­ger han.

Top-50

Klik på +teg­net til ven­stre for nav­net for at se, hvil­ke fon­de per­so­nen sid­der i be­sty­rel­sen for.

NavnTitelAntal fondeBestyrelsesposter i følgende fonde
101: Jens Kjær ChristensenKøbenhavns Borgerrepræsentation (E)47
 1. Sankt Annæ Pigekors Legatfond
 2. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Trængende Tjenstemænd, Enker Eller Ugifte Døtre Efter Disse
 3. O.G. Blechingbergs Understøttelseslegat
 4. Proprietær Lauritz Zacharias Jacobsens og Hustru J E F Jacobsen F.Wibergs Legat
 5. Grosserer Henrik Anker Nordenberg Cappelens Legat
 6. Bystævneparkens Venner
 7. Fabrikant J Ulfbeck og Hustru C F.Ranvers Mindelegat til Hjælp foruddannelse af Unge Mennesker
 8. Tandlæge Agnes Wibeks Mindelegat
 9. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd B
 10. Fælleslegat Bestående af Hidtidigelegater, tilknyttet Københavns Kommunale Skolevæsen
 11. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Nørre Hospital (Nu Sølund)
 12. Københavns Kommunes Fællesfond for Trængendes Landophold
 13. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Gammel Kloster
 14. Georg og Emilie Petersens Legatfond
 15. Jacob og Helene Michaelsens Fond
 16. Kuratelet for De forenede Kirkeskoler og Københavns Drengekor
 17. Tove og Christian Lypperts Legat
 18. Guldsmedemester Jørgen Dalsgaards Legatfond for Værdige Trængende Personer i København
 19. Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustrus Legat til Filantropiskeinstitutioner i København
 20. De 10 Gamle Legater
 21. Landinspektør, afdelingschef C.F.V. Boock og Hustrus Legat
 22. Casper Benzons Legat
 23. Harriet Førslev og Edna Vernings Fond til fordel for Beboerne i Pensionistboligerne Utterslevgård
 24. Københavns Kommunes Legat for Værdigt Trængende Personer
 25. Salomon Soldin og Hustru Hanne Soldins Legat til fordel for Private Københavnske Stiftelser
 26. Københavns Kommunes Legat for Institutioner
 27. Grosserer Niels Brocks og Hans Hustru Lene Bredals Legater
 28. Københavns Kommunes Fælleslegat for Eleverne ved Det Kgl. Opfostringshus
 29. Caroline Benzon-Lousske Legat
 30. Grosserer A.W. Galles og Hustru Karen Galles Legat
 31. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i De Gamles By
 32. Kong Frederik Den Ix`S Fond til Støtte for Rosporten i København
 33. Emmy og Edvard Arnhofs Legat for Huslejehjælp til De Fattigste Sygei København
 34. Frøken Gunhild Von Gersdorff Fløys Legat
 35. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd A
 36. Biblioteksgaardens Rejsefond
 37. Københavns Kommunes Legat til Stadens forskønnelse og Almene Bedste
 38. Københavns Kommunes Legat for Udd.Etablering Mv Samt Kbhskomms Fond til Minde om Danmarks Befrielse
 39. Fonden Gunhild Emilie Elisabeth Schones Legat for Beboere i Hus 10Plejehjemmet Lindegården
 40. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Børn og Unge
 41. Fhv. Kommunelærer Otto Ludvig Grønbech og Hustru Kirstine Maria F. Halkjærs Legat
 42. Poul Tobiesens Mindefond til fordel for Trængende Enker Efter Tjenstemænd i Københavns Kommune
 43. Københavns Kommunes Fælleslegat vedrørende Driften af Gammel Kloster
 44. Kong Christian D. Ix og Dronning Louises Jubilæumslegat
 45. Fhv. Brændevinsbrænder og Raadmandsyndergaards Legat
 46. Det Nissenske Kapelgods
 47. Fælleslegat til fordel for Københavns Brandvæsen
202: Rikke LauritzenKøbenhavns Borgerrepræsentation (E)47
 1. Sankt Annæ Pigekors Legatfond
 2. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Trængende Tjenstemænd, Enker Eller Ugifte Døtre Efter Disse
 3. O.G. Blechingbergs Understøttelseslegat
 4. Bystævneparkens Venner
 5. Proprietær Lauritz Zacharias Jacobsens og Hustru J E F Jacobsen F.Wibergs Legat
 6. Grosserer Henrik Anker Nordenberg Cappelens Legat
 7. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Gammel Kloster
 8. Georg og Emilie Petersens Legatfond
 9. Jacob og Helene Michaelsens Fond
 10. Kuratelet for De forenede Kirkeskoler og Københavns Drengekor
 11. Fabrikant J Ulfbeck og Hustru C F.Ranvers Mindelegat til Hjælp foruddannelse af Unge Mennesker
 12. Tandlæge Agnes Wibeks Mindelegat
 13. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd B
 14. Fælleslegat Bestående af Hidtidigelegater, tilknyttet Københavns Kommunale Skolevæsen
 15. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Nørre Hospital (Nu Sølund)
 16. Københavns Kommunes Fællesfond for Trængendes Landophold
 17. Tove og Christian Lypperts Legat
 18. Guldsmedemester Jørgen Dalsgaards Legatfond for Værdige Trængende Personer i København
 19. Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustrus Legat til Filantropiskeinstitutioner i København
 20. De 10 Gamle Legater
 21. Salomon Soldin og Hustru Hanne Soldins Legat til fordel for Private Københavnske Stiftelser
 22. Københavns Kommunes Legat for Værdigt Trængende Personer
 23. Københavns Kommunes Legat for Institutioner
 24. Grosserer Niels Brocks og Hans Hustru Lene Bredals Legater
 25. Københavns Kommunes Fælleslegat for Eleverne ved Det Kgl. Opfostringshus
 26. Landinspektør, afdelingschef C.F.V. Boock og Hustrus Legat
 27. Casper Benzons Legat
 28. Harriet Førslev og Edna Vernings Fond til fordel for Beboerne i Pensionistboligerne Utterslevgård
 29. Caroline Benzon-Lousske Legat
 30. Grosserer A.W. Galles og Hustru Karen Galles Legat
 31. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i De Gamles By
 32. Kong Frederik Den Ix`S Fond til Støtte for Rosporten i København
 33. Emmy og Edvard Arnhofs Legat for Huslejehjælp til De Fattigste Sygei København
 34. Frøken Gunhild Von Gersdorff Fløys Legat
 35. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd A
 36. Biblioteksgaardens Rejsefond
 37. Københavns Kommunes Legat til Stadens forskønnelse og Almene Bedste
 38. Københavns Kommunes Legat for Udd.Etablering Mv Samt Kbhskomms Fond til Minde om Danmarks Befrielse
 39. Fonden Gunhild Emilie Elisabeth Schones Legat for Beboere i Hus 10Plejehjemmet Lindegården
 40. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Børn og Unge
 41. Poul Tobiesens Mindefond til fordel for Trængende Enker Efter Tjenstemænd i Københavns Kommune
 42. Københavns Kommunes Fælleslegat vedrørende Driften af Gammel Kloster
 43. Kong Christian D. Ix og Dronning Louises Jubilæumslegat
 44. Fhv. Brændevinsbrænder og Raadmandsyndergaards Legat
 45. Fhv. Kommunelærer Otto Ludvig Grønbech og Hustru Kirstine Maria F. Halkjærs Legat
 46. Det Nissenske Kapelgods
 47. Fælleslegat til fordel for Københavns Brandvæsen
303: Ask Løvbjerg AbildgaardDansk Blindesamfund, næstformand46
 1. Edith Nollins Legat.
 2. Ellen Mølmark Hansens Legat til Kurser og Skoleophold for Voksne og Blinde Mv. Fra Fyns Amt
 3. Drejermester Jørgen Peter Hansen Hjorth og Hustru Anna Boline Hjorths Mindelegat
 4. Fru Inger Jørgensens Fond til Støtte for Blinde
 5. Tobaksfabrikant Lauritz Jensens Solgave til De Blinde (Fond)
 6. Disponent Finn O. Finter og Hustru Gudrun Finters Mindelegat/Fond
 7. Konsulinde Ritta Frida Nørbys Mindelegat/Fond
 8. Maskinmester Karl Herman Nielsen og Hustru Vera Nielsens Legat
 9. Manukfakth Aksel Godtfred Jensens og Hustru E Jensen F Larsens Legattil ford.for Dansk Blindesamfund
 10. Dansk Blindesamfunds Fælleslegat Ii for Blinde og Svagsynede
 11. Frederik Lindbergs Mindelegat til fordel for Dansk Blindesamfund
 12. Ekspeditionssekretær O. J. Estrup og Hustru Anna E. F. Florentzens Fond til fordel for Dansk Blindesamfunds Københavns Kreds
 13. Thorkild, Helga og Carl Petersens Mindefond
 14. Fru Ellen Hjorths Legat
 15. Anna Maria & Ruth Sandagers Legat
 16. Elise Inger Bjerløv Jakobsens Mindefond
 17. Ingeborg og Emanuel Jensens Mindelegat til Videnskabelig forskning
 18. Direktør Frantz Christensen og Hustru Karen Christensens Legat for Blinde
 19. Jutta Legat
 20. Legatet Alfred og Richard Jensens Minde
 21. Rentier Hjalmar Sigfried Madsens Legat
 22. Fælleslegatet af 1.November 1975 til Gavn for Blinde i Danmark
 23. Marie Amalie Jensens Legat til fordel for Dansk Blindesamfund
 24. Anna Sophie Jensens Fond Dansk Blindesamfund
 25. Bendt Karl og Marie Thomsens Fond
 26. Fysioterapeut Inga Bjarnovs Legat
 27. Blindelegatet af 22.Juni 1927
 28. Direktør Johannes Larsens Legat
 29. Fru Ingeborg A Albinus Larsens Mindelegat til fordel for Trængende og Ældre Enlige Blinde
 30. Anna Karoline Jensens Fond
 31. Grosserer Alfred Brøchner og Datter Jenny Brøchners Legat
 32. Frøken Marie Svendsens Legat til Minde om H. forældre Maskinm.Carl Svendsen og Hustru Dagmar Svendsen
 33. Maskining C Sjøberg,Overlæge A Sjøberg Frk M Sjøbergs Fond for Blinde
 34. Jytte og Jørgen Agerbo'S Fond
 35. Frøken Aida Jørgensens Legat
 36. Lisbeth Lomholdts Mindefond
 37. Fabrikant Rich.Madsens Legat.
 38. Christian Christensen og Sophie Christensens Legat/Fond for Blinde
 39. C.J. Jensen og Hustrus Legat
 40. Poul Myginds Legat
 41. Frøken Oda Gudrun Hansine Dybvigs Legat
 42. Dansk Blindesamfunds Fælleslegat Ifond for Blinde og Svagsynede.
 43. Skibsfører Ingberg Andersens Legat for Blinde
 44. Bodil og Poul Andersens Legat af 6.April 2001
 45. Henry Jensen og Hustru Tove Tranzers Legat
 46. Apoteker Johan Tolstrup og Hustru Ebba Tolstrup Født Jelstrup'S Mindefond,
404: Thorkild OlesenLandsformand for Dansk Blindesamfund og formand for Danske Handicaporganisationer46
 1. Fru Inger Jørgensens Fond til Støtte for Blinde
 2. Tobaksfabrikant Lauritz Jensens Solgave til De Blinde (Fond)
 3. Disponent Finn O. Finter og Hustru Gudrun Finters Mindelegat/Fond
 4. Konsulinde Ritta Frida Nørbys Mindelegat/Fond
 5. Drejermester Jørgen Peter Hansen Hjorth og Hustru Anna Boline Hjorths Mindelegat
 6. Edith Nollins Legat.
 7. Fru A E Nielsens Legat (Fond)
 8. Ellen Mølmark Hansens Legat til Kurser og Skoleophold for Voksne og Blinde Mv. Fra Fyns Amt
 9. Manukfakth Aksel Godtfred Jensens og Hustru E Jensen F Larsens Legattil ford.for Dansk Blindesamfund
 10. Frederik Lindbergs Mindelegat til fordel for Dansk Blindesamfund
 11. Thorkild, Helga og Carl Petersens Mindefond
 12. Ekspeditionssekretær O. J. Estrup og Hustru Anna E. F. Florentzens Fond til fordel for Dansk Blindesamfunds Københavns Kreds
 13. Dansk Blindesamfunds Fælleslegat Ii for Blinde og Svagsynede
 14. Fru Ellen Hjorths Legat
 15. Urmager Poul Bøttger og Hustrus Legat til fordel for Blinde
 16. Fonden Frikkes Legat
 17. Direktør Frantz Christensen og Hustru Karen Christensens Legat for Blinde
 18. Jutta Legat
 19. Rentier Hjalmar Sigfried Madsens Legat
 20. Legatet Alfred og Richard Jensens Minde
 21. P.O. Lindquist og Hustrus Mindelegat
 22. Fælleslegatet af 1.November 1975 til Gavn for Blinde i Danmark
 23. Marie Amalie Jensens Legat til fordel for Dansk Blindesamfund
 24. Anna Sophie Jensens Fond Dansk Blindesamfund
 25. Bendt Karl og Marie Thomsens Fond
 26. Fysioterapeut Inga Bjarnovs Legat
 27. Blindelegatet af 22.Juni 1927
 28. Anemarie Pedersens Mindelegat
 29. Maskining C Sjøberg,Overlæge A Sjøberg Frk M Sjøbergs Fond for Blinde
 30. Frøken Marie Svendsens Legat til Minde om H. forældre Maskinm.Carl Svendsen og Hustru Dagmar Svendsen
 31. Anna Karoline Jensens Fond
 32. Grosserer Alfred Brøchner og Datter Jenny Brøchners Legat
 33. Cyklehandler P. Th. Rasmussen og Hustru Alma Rasmussens Mindelegat til fordel for Blinde & Svagtsyned
 34. Øjenfonden
 35. Grosserer P L Jørgensen Mindefond
 36. Frøken Aida Jørgensens Legat
 37. Christian Christensen og Sophie Christensens Legat/Fond for Blinde
 38. Lisbeth Lomholdts Mindefond
 39. Dansk Blindesamfunds Fælleslegat Ifond for Blinde og Svagsynede.
 40. Skibsfører Ingberg Andersens Legat for Blinde
 41. Poul Myginds Legat
 42. Frøken Oda Gudrun Hansine Dybvigs Legat
 43. C.J. Jensen og Hustrus Legat
 44. Fabrikant Rich.Madsens Legat.
 45. Bodil og Poul Andersens Legat af 6.April 2001
 46. Henry Jensen og Hustru Tove Tranzers Legat
505: Franciska RosenkildeKultur- of Fritidsborgmester i Københavns Kommune (A)46
 1. Fonden Team Copenhagen
 2. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Nørre Hospital (Nu Sølund)
 3. Tandlæge Agnes Wibeks Mindelegat
 4. Kuratelet for De forenede Kirkeskoler og Københavns Drengekor
 5. Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustrus Legat til Filantropiskeinstitutioner i København
 6. Landinspektør, afdelingschef C.F.V. Boock og Hustrus Legat
 7. Casper Benzons Legat
 8. Georg og Emilie Petersens Legatfond
 9. Biblioteksgaardens Rejsefond
 10. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Gammel Kloster
 11. Københavns Kommunes Fælleslegat vedrørende Driften af Gammel Kloster
 12. O.G. Blechingbergs Understøttelseslegat
 13. Københavns Kommunes Fælleslegat for Eleverne ved Det Kgl. Opfostringshus
 14. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i De Gamles By
 15. Fhv. Brændevinsbrænder og Raadmandsyndergaards Legat
 16. Kong Christian D. Ix og Dronning Louises Jubilæumslegat
 17. Bystævneparkens Venner
 18. Harriet Førslev og Edna Vernings Fond til fordel for Beboerne i Pensionistboligerne Utterslevgård
 19. De 10 Gamle Legater
 20. Jacob og Helene Michaelsens Fond
 21. Salomon Soldin og Hustru Hanne Soldins Legat til fordel for Private Københavnske Stiftelser
 22. Emmy og Edvard Arnhofs Legat for Huslejehjælp til De Fattigste Sygei København
 23. Fhv. Kommunelærer Otto Ludvig Grønbech og Hustru Kirstine Maria F. Halkjærs Legat
 24. Grosserer A.W. Galles og Hustru Karen Galles Legat
 25. Grosserer Niels Brocks og Hans Hustru Lene Bredals Legater
 26. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd A
 27. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd B
 28. Frøken Gunhild Von Gersdorff Fløys Legat
 29. Caroline Benzon-Lousske Legat
 30. Københavns Kommunes Legat for Værdigt Trængende Personer
 31. Fælleslegat Bestående af Hidtidigelegater, tilknyttet Københavns Kommunale Skolevæsen
 32. Fælleslegat til fordel for Københavns Brandvæsen
 33. Københavns Kommunes Legat til Stadens forskønnelse og Almene Bedste
 34. Københavns Kommunes Legat for Udd.Etablering Mv Samt Kbhskomms Fond til Minde om Danmarks Befrielse
 35. Fabrikant J Ulfbeck og Hustru C F.Ranvers Mindelegat til Hjælp foruddannelse af Unge Mennesker
 36. Københavns Kommunes Legat for Institutioner
 37. Sankt Annæ Pigekors Legatfond
 38. Guldsmedemester Jørgen Dalsgaards Legatfond for Værdige Trængende Personer i København
 39. Fonden Gunhild Emilie Elisabeth Schones Legat for Beboere i Hus 10Plejehjemmet Lindegården
 40. Kong Frederik Den Ix`S Fond til Støtte for Rosporten i København
 41. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Børn og Unge
 42. Det Nissenske Kapelgods
 43. Københavns Kommunes Fællesfond for Trængendes Landophold
 44. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Trængende Tjenstemænd, Enker Eller Ugifte Døtre Efter Disse
 45. Poul Tobiesens Mindefond til fordel for Trængende Enker Efter Tjenstemænd i Københavns Kommune
 46. Fonden Ole Rømer Medaillen
606: Maria Johanna FrejKøbenhavns Borgerrepræsentation (SF)45
 1. Proprietær Lauritz Zacharias Jacobsens og Hustru J E F Jacobsen F.Wibergs Legat
 2. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Nørre Hospital (Nu Sølund)
 3. Tandlæge Agnes Wibeks Mindelegat
 4. Kuratelet for De forenede Kirkeskoler og Københavns Drengekor
 5. Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustrus Legat til Filantropiskeinstitutioner i København
 6. Landinspektør, afdelingschef C.F.V. Boock og Hustrus Legat
 7. Casper Benzons Legat
 8. Georg og Emilie Petersens Legatfond
 9. Biblioteksgaardens Rejsefond
 10. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Gammel Kloster
 11. Københavns Kommunes Fælleslegat vedrørende Driften af Gammel Kloster
 12. O.G. Blechingbergs Understøttelseslegat
 13. Københavns Kommunes Fælleslegat for Eleverne ved Det Kgl. Opfostringshus
 14. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i De Gamles By
 15. Kong Christian D. Ix og Dronning Louises Jubilæumslegat
 16. Bystævneparkens Venner
 17. Harriet Førslev og Edna Vernings Fond til fordel for Beboerne i Pensionistboligerne Utterslevgård
 18. De 10 Gamle Legater
 19. Jacob og Helene Michaelsens Fond
 20. Salomon Soldin og Hustru Hanne Soldins Legat til fordel for Private Københavnske Stiftelser
 21. Emmy og Edvard Arnhofs Legat for Huslejehjælp til De Fattigste Sygei København
 22. Fhv. Kommunelærer Otto Ludvig Grønbech og Hustru Kirstine Maria F. Halkjærs Legat
 23. Grosserer A.W. Galles og Hustru Karen Galles Legat
 24. Grosserer Niels Brocks og Hans Hustru Lene Bredals Legater
 25. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd A
 26. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd B
 27. Frøken Gunhild Von Gersdorff Fløys Legat
 28. Grosserer Henrik Anker Nordenberg Cappelens Legat
 29. Caroline Benzon-Lousske Legat
 30. Københavns Kommunes Legat for Værdigt Trængende Personer
 31. Fælleslegat Bestående af Hidtidigelegater, tilknyttet Københavns Kommunale Skolevæsen
 32. Fælleslegat til fordel for Københavns Brandvæsen
 33. Københavns Kommunes Legat til Stadens forskønnelse og Almene Bedste
 34. Københavns Kommunes Legat for Udd.Etablering Mv Samt Kbhskomms Fond til Minde om Danmarks Befrielse
 35. Fabrikant J Ulfbeck og Hustru C F.Ranvers Mindelegat til Hjælp foruddannelse af Unge Mennesker
 36. Tove og Christian Lypperts Legat
 37. Sankt Annæ Pigekors Legatfond
 38. Guldsmedemester Jørgen Dalsgaards Legatfond for Værdige Trængende Personer i København
 39. Fonden Gunhild Emilie Elisabeth Schones Legat for Beboere i Hus 10Plejehjemmet Lindegården
 40. Kong Frederik Den Ix`S Fond til Støtte for Rosporten i København
 41. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Børn og Unge
 42. Det Nissenske Kapelgods
 43. Københavns Kommunes Fællesfond for Trængendes Landophold
 44. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Trængende Tjenstemænd, Enker Eller Ugifte Døtre Efter Disse
 45. Poul Tobiesens Mindefond til fordel for Trængende Enker Efter Tjenstemænd i Københavns Kommune
707: Tue HækkerupKøbenhavns Borgerrepræsentation (S)45
 1. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Nørre Hospital (Nu Sølund)
 2. Tandlæge Agnes Wibeks Mindelegat
 3. Kuratelet for De forenede Kirkeskoler og Københavns Drengekor
 4. Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustrus Legat til Filantropiskeinstitutioner i København
 5. Landinspektør, afdelingschef C.F.V. Boock og Hustrus Legat
 6. Georg og Emilie Petersens Legatfond
 7. Biblioteksgaardens Rejsefond
 8. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Gammel Kloster
 9. Københavns Kommunes Fælleslegat vedrørende Driften af Gammel Kloster
 10. Københavns Kommunes Fælleslegat for Eleverne ved Det Kgl. Opfostringshus
 11. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i De Gamles By
 12. Kommunelærerinde Marie Carstensenslegat
 13. Fhv. Brændevinsbrænder og Raadmandsyndergaards Legat
 14. Kong Christian D. Ix og Dronning Louises Jubilæumslegat
 15. Bystævneparkens Venner
 16. Harriet Førslev og Edna Vernings Fond til fordel for Beboerne i Pensionistboligerne Utterslevgård
 17. De 10 Gamle Legater
 18. Jacob og Helene Michaelsens Fond
 19. Salomon Soldin og Hustru Hanne Soldins Legat til fordel for Private Københavnske Stiftelser
 20. Emmy og Edvard Arnhofs Legat for Huslejehjælp til De Fattigste Sygei København
 21. Fhv. Kommunelærer Otto Ludvig Grønbech og Hustru Kirstine Maria F. Halkjærs Legat
 22. Grosserer A.W. Galles og Hustru Karen Galles Legat
 23. Grosserer Niels Brocks og Hans Hustru Lene Bredals Legater
 24. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd A
 25. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd B
 26. Københavns Kommunes Legat for Værdigt Trængende Personer
 27. Fælleslegat Bestående af Hidtidigelegater, tilknyttet Københavns Kommunale Skolevæsen
 28. Fælleslegat til fordel for Københavns Brandvæsen
 29. Københavns Kommunes Legat til Stadens forskønnelse og Almene Bedste
 30. Københavns Kommunes Legat for Udd.Etablering Mv Samt Kbhskomms Fond til Minde om Danmarks Befrielse
 31. Fabrikant J Ulfbeck og Hustru C F.Ranvers Mindelegat til Hjælp foruddannelse af Unge Mennesker
 32. Københavns Kommunes Legat for Institutioner
 33. Sankt Annæ Pigekors Legatfond
 34. Guldsmedemester Jørgen Dalsgaards Legatfond for Værdige Trængende Personer i København
 35. Fonden Gunhild Emilie Elisabeth Schones Legat for Beboere i Hus 10Plejehjemmet Lindegården
 36. Kong Frederik Den Ix`S Fond til Støtte for Rosporten i København
 37. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Børn og Unge
 38. Det Nissenske Kapelgods
 39. Poul Tobiesens Mindefond til fordel for Trængende Enker Efter Tjenstemænd i Københavns Kommune
808: Jonas Bjørn JensenKøbenhavns Borgerrepræsentation (S)45
 1. O.G. Blechingbergs Understøttelseslegat
 2. Bystævneparkens Venner
 3. Sankt Annæ Pigekors Legatfond
 4. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Trængende Tjenstemænd, Enker Eller Ugifte Døtre Efter Disse
 5. Fælleslegat Bestående af Hidtidigelegater, tilknyttet Københavns Kommunale Skolevæsen
 6. Fabrikant J Ulfbeck og Hustru C F.Ranvers Mindelegat til Hjælp foruddannelse af Unge Mennesker
 7. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Nørre Hospital (Nu Sølund)
 8. Guldsmedemester Jørgen Dalsgaards Legatfond for Værdige Trængende Personer i København
 9. Kuratelet for De forenede Kirkeskoler og Københavns Drengekor
 10. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Gammel Kloster
 11. Georg og Emilie Petersens Legatfond
 12. Jacob og Helene Michaelsens Fond
 13. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd B
 14. Tandlæge Agnes Wibeks Mindelegat
 15. Københavns Kommunes Fællesfond for Trængendes Landophold
 16. Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustrus Legat til Filantropiskeinstitutioner i København
 17. De 10 Gamle Legater
 18. Harriet Førslev og Edna Vernings Fond til fordel for Beboerne i Pensionistboligerne Utterslevgård
 19. Københavns Kommunes Legat for Værdigt Trængende Personer
 20. Salomon Soldin og Hustru Hanne Soldins Legat til fordel for Private Københavnske Stiftelser
 21. Københavns Kommunes Fælleslegat for Eleverne ved Det Kgl. Opfostringshus
 22. Grosserer Niels Brocks og Hans Hustru Lene Bredals Legater
 23. Landinspektør, afdelingschef C.F.V. Boock og Hustrus Legat
 24. Casper Benzons Legat
 25. Københavns Kommunes Legat for Institutioner
 26. Fonden Team Copenhagen
 27. Grosserer A.W. Galles og Hustru Karen Galles Legat
 28. Emmy og Edvard Arnhofs Legat for Huslejehjælp til De Fattigste Sygei København
 29. Kong Frederik Den Ix`S Fond til Støtte for Rosporten i København
 30. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i De Gamles By
 31. Caroline Benzon-Lousske Legat
 32. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd A
 33. Frøken Gunhild Von Gersdorff Fløys Legat
 34. Fonden Gunhild Emilie Elisabeth Schones Legat for Beboere i Hus 10Plejehjemmet Lindegården
 35. Kong Christian D. Ix og Dronning Louises Jubilæumslegat
 36. Fhv. Kommunelærer Otto Ludvig Grønbech og Hustru Kirstine Maria F. Halkjærs Legat
 37. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Børn og Unge
 38. Poul Tobiesens Mindefond til fordel for Trængende Enker Efter Tjenstemænd i Københavns Kommune
 39. Københavns Kommunes Fælleslegat vedrørende Driften af Gammel Kloster
 40. Fælleslegat til fordel for Københavns Brandvæsen
 41. Københavns Kommunes Legat for Udd.Etablering Mv Samt Kbhskomms Fond til Minde om Danmarks Befrielse
 42. Biblioteksgaardens Rejsefond
 43. Det Nissenske Kapelgods
 44. Københavns Kommunes Legat til Stadens forskønnelse og Almene Bedste
 45. Fhv. Brændevinsbrænder og Raadmandsyndergaards Legat
909: Kim Allan HjerrildKøbenhavns Borgerrepræsentation (A)44
 1. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Nørre Hospital (Nu Sølund)
 2. Tandlæge Agnes Wibeks Mindelegat
 3. Kuratelet for De forenede Kirkeskoler og Københavns Drengekor
 4. Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustrus Legat til Filantropiskeinstitutioner i København
 5. Landinspektør, afdelingschef C.F.V. Boock og Hustrus Legat
 6. Casper Benzons Legat
 7. Georg og Emilie Petersens Legatfond
 8. Biblioteksgaardens Rejsefond
 9. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Gammel Kloster
 10. Københavns Kommunes Fælleslegat vedrørende Driften af Gammel Kloster
 11. O.G. Blechingbergs Understøttelseslegat
 12. Københavns Kommunes Fælleslegat for Eleverne ved Det Kgl. Opfostringshus
 13. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i De Gamles By
 14. Fhv. Brændevinsbrænder og Raadmandsyndergaards Legat
 15. Kong Christian D. Ix og Dronning Louises Jubilæumslegat
 16. Bystævneparkens Venner
 17. Harriet Førslev og Edna Vernings Fond til fordel for Beboerne i Pensionistboligerne Utterslevgård
 18. De 10 Gamle Legater
 19. Jacob og Helene Michaelsens Fond
 20. Salomon Soldin og Hustru Hanne Soldins Legat til fordel for Private Københavnske Stiftelser
 21. Emmy og Edvard Arnhofs Legat for Huslejehjælp til De Fattigste Sygei København
 22. Fhv. Kommunelærer Otto Ludvig Grønbech og Hustru Kirstine Maria F. Halkjærs Legat
 23. Grosserer A.W. Galles og Hustru Karen Galles Legat
 24. Grosserer Niels Brocks og Hans Hustru Lene Bredals Legater
 25. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd A
 26. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd B
 27. Frøken Gunhild Von Gersdorff Fløys Legat
 28. Caroline Benzon-Lousske Legat
 29. Københavns Kommunes Legat for Værdigt Trængende Personer
 30. Fælleslegat Bestående af Hidtidigelegater, tilknyttet Københavns Kommunale Skolevæsen
 31. Fælleslegat til fordel for Københavns Brandvæsen
 32. Københavns Kommunes Legat til Stadens forskønnelse og Almene Bedste
 33. Københavns Kommunes Legat for Udd.Etablering Mv Samt Kbhskomms Fond til Minde om Danmarks Befrielse
 34. Fabrikant J Ulfbeck og Hustru C F.Ranvers Mindelegat til Hjælp foruddannelse af Unge Mennesker
 35. Københavns Kommunes Legat for Institutioner
 36. Sankt Annæ Pigekors Legatfond
 37. Fonden Gunhild Emilie Elisabeth Schones Legat for Beboere i Hus 10Plejehjemmet Lindegården
 38. Kong Frederik Den Ix`S Fond til Støtte for Rosporten i København
 39. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Børn og Unge
 40. Det Nissenske Kapelgods
 41. Københavns Kommunes Fællesfond for Trængendes Landophold
 42. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Trængende Tjenstemænd, Enker Eller Ugifte Døtre Efter Disse
 43. Poul Tobiesens Mindefond til fordel for Trængende Enker Efter Tjenstemænd i Københavns Kommune
 44. Guldsmedemester Jørgen Dalsgaards Legatfond for Værdige Trængende Personer i København
1010: Christopher Røhl AndersenKøbenhavns Borgerrepræsentation (RV)44
 1. Bystævneparkens Venner
 2. Sankt Annæ Pigekors Legatfond
 3. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Trængende Tjenstemænd, Enker Eller Ugifte Døtre Efter Disse
 4. O.G. Blechingbergs Understøttelseslegat
 5. Fabrikant J Ulfbeck og Hustru C F.Ranvers Mindelegat til Hjælp foruddannelse af Unge Mennesker
 6. Tandlæge Agnes Wibeks Mindelegat
 7. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd B
 8. Fælleslegat Bestående af Hidtidigelegater, tilknyttet Københavns Kommunale Skolevæsen
 9. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Nørre Hospital (Nu Sølund)
 10. Københavns Kommunes Fællesfond for Trængendes Landophold
 11. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Gammel Kloster
 12. Georg og Emilie Petersens Legatfond
 13. Jacob og Helene Michaelsens Fond
 14. Kuratelet for De forenede Kirkeskoler og Københavns Drengekor
 15. Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustrus Legat til Filantropiskeinstitutioner i København
 16. De 10 Gamle Legater
 17. Salomon Soldin og Hustru Hanne Soldins Legat til fordel for Private Københavnske Stiftelser
 18. Københavns Kommunes Legat for Institutioner
 19. Grosserer Niels Brocks og Hans Hustru Lene Bredals Legater
 20. Københavns Kommunes Fælleslegat for Eleverne ved Det Kgl. Opfostringshus
 21. Landinspektør, afdelingschef C.F.V. Boock og Hustrus Legat
 22. Casper Benzons Legat
 23. Harriet Førslev og Edna Vernings Fond til fordel for Beboerne i Pensionistboligerne Utterslevgård
 24. Københavns Kommunes Legat for Værdigt Trængende Personer
 25. Caroline Benzon-Lousske Legat
 26. Grosserer A.W. Galles og Hustru Karen Galles Legat
 27. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i De Gamles By
 28. Kong Frederik Den Ix`S Fond til Støtte for Rosporten i København
 29. Emmy og Edvard Arnhofs Legat for Huslejehjælp til De Fattigste Sygei København
 30. Frøken Gunhild Von Gersdorff Fløys Legat
 31. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd A
 32. Biblioteksgaardens Rejsefond
 33. Københavns Kommunes Legat til Stadens forskønnelse og Almene Bedste
 34. Københavns Kommunes Legat for Udd.Etablering Mv Samt Kbhskomms Fond til Minde om Danmarks Befrielse
 35. Fonden Gunhild Emilie Elisabeth Schones Legat for Beboere i Hus 10Plejehjemmet Lindegården
 36. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Børn og Unge
 37. Fhv. Kommunelærer Otto Ludvig Grønbech og Hustru Kirstine Maria F. Halkjærs Legat
 38. Poul Tobiesens Mindefond til fordel for Trængende Enker Efter Tjenstemænd i Københavns Kommune
 39. Københavns Kommunes Fælleslegat vedrørende Driften af Gammel Kloster
 40. Kong Christian D. Ix og Dronning Louises Jubilæumslegat
 41. Fhv. Brændevinsbrænder og Raadmandsyndergaards Legat
 42. Det Nissenske Kapelgods
 43. Fælleslegat til fordel for Københavns Brandvæsen
 44. Guldsmedemester Jørgen Dalsgaards Legatfond for Værdige Trængende Personer i København
1111: John David HeilbrunnDansk Blindesamfund, næstformand42
 1. Drejermester Jørgen Peter Hansen Hjorth og Hustru Anna Boline Hjorths Mindelegat
 2. Fru Inger Jørgensens Fond til Støtte for Blinde
 3. Tobaksfabrikant Lauritz Jensens Solgave til De Blinde (Fond)
 4. Disponent Finn O. Finter og Hustru Gudrun Finters Mindelegat/Fond
 5. Konsulinde Ritta Frida Nørbys Mindelegat/Fond
 6. Edith Nollins Legat.
 7. Ellen Mølmark Hansens Legat til Kurser og Skoleophold for Voksne og Blinde Mv. Fra Fyns Amt
 8. Manukfakth Aksel Godtfred Jensens og Hustru E Jensen F Larsens Legattil ford.for Dansk Blindesamfund
 9. Dansk Blindesamfunds Fælleslegat Ii for Blinde og Svagsynede
 10. Frederik Lindbergs Mindelegat til fordel for Dansk Blindesamfund
 11. Ekspeditionssekretær O. J. Estrup og Hustru Anna E. F. Florentzens Fond til fordel for Dansk Blindesamfunds Københavns Kreds
 12. Thorkild, Helga og Carl Petersens Mindefond
 13. Urmager Poul Bøttger og Hustrus Legat til fordel for Blinde
 14. Fru Ellen Hjorths Legat
 15. Direktør Frantz Christensen og Hustru Karen Christensens Legat for Blinde
 16. Jutta Legat
 17. Legatet Alfred og Richard Jensens Minde
 18. Rentier Hjalmar Sigfried Madsens Legat
 19. Fonden Driftsinspektør Vagn Svendsens Legat
 20. Fælleslegatet af 1.November 1975 til Gavn for Blinde i Danmark
 21. Marie Amalie Jensens Legat til fordel for Dansk Blindesamfund
 22. Anna Sophie Jensens Fond Dansk Blindesamfund
 23. Bendt Karl og Marie Thomsens Fond
 24. Fysioterapeut Inga Bjarnovs Legat
 25. Blindelegatet af 22.Juni 1927
 26. Anemarie Pedersens Mindelegat
 27. Maskining C Sjøberg,Overlæge A Sjøberg Frk M Sjøbergs Fond for Blinde
 28. Anna Karoline Jensens Fond
 29. Grosserer Alfred Brøchner og Datter Jenny Brøchners Legat
 30. Frøken Marie Svendsens Legat til Minde om H. forældre Maskinm.Carl Svendsen og Hustru Dagmar Svendsen
 31. Øjenfonden
 32. Violinist og Musiklærer Peder Lybys Fond
 33. Frøken Aida Jørgensens Legat
 34. Lisbeth Lomholdts Mindefond
 35. Fabrikant Rich.Madsens Legat.
 36. Christian Christensen og Sophie Christensens Legat/Fond for Blinde
 37. C.J. Jensen og Hustrus Legat
 38. Poul Myginds Legat
 39. Frøken Oda Gudrun Hansine Dybvigs Legat
 40. Dansk Blindesamfunds Fælleslegat Ifond for Blinde og Svagsynede.
 41. Skibsfører Ingberg Andersens Legat for Blinde
 42. Bodil og Poul Andersens Legat af 6.April 2001
1212: Karina Soon BergmannKøbenhavns Borgerrepræsentation (K)38
 1. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Nørre Hospital (Nu Sølund)
 2. Tandlæge Agnes Wibeks Mindelegat
 3. Kuratelet for De forenede Kirkeskoler og Københavns Drengekor
 4. Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustrus Legat til Filantropiskeinstitutioner i København
 5. Landinspektør, afdelingschef C.F.V. Boock og Hustrus Legat
 6. Casper Benzons Legat
 7. Georg og Emilie Petersens Legatfond
 8. Biblioteksgaardens Rejsefond
 9. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Gammel Kloster
 10. Københavns Kommunes Fælleslegat vedrørende Driften af Gammel Kloster
 11. O.G. Blechingbergs Understøttelseslegat
 12. Københavns Kommunes Fælleslegat for Eleverne ved Det Kgl. Opfostringshus
 13. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i De Gamles By
 14. Fhv. Brændevinsbrænder og Raadmandsyndergaards Legat
 15. Bystævneparkens Venner
 16. Harriet Førslev og Edna Vernings Fond til fordel for Beboerne i Pensionistboligerne Utterslevgård
 17. De 10 Gamle Legater
 18. Jacob og Helene Michaelsens Fond
 19. Salomon Soldin og Hustru Hanne Soldins Legat til fordel for Private Københavnske Stiftelser
 20. Emmy og Edvard Arnhofs Legat for Huslejehjælp til De Fattigste Sygei København
 21. Fhv. Kommunelærer Otto Ludvig Grønbech og Hustru Kirstine Maria F. Halkjærs Legat
 22. Grosserer A.W. Galles og Hustru Karen Galles Legat
 23. Grosserer Niels Brocks og Hans Hustru Lene Bredals Legater
 24. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd A
 25. Frøken Gunhild Von Gersdorff Fløys Legat
 26. Caroline Benzon-Lousske Legat
 27. Københavns Kommunes Legat for Værdigt Trængende Personer
 28. Fælleslegat til fordel for Københavns Brandvæsen
 29. Københavns Kommunes Legat til Stadens forskønnelse og Almene Bedste
 30. Københavns Kommunes Legat for Udd.Etablering Mv Samt Kbhskomms Fond til Minde om Danmarks Befrielse
 31. Københavns Kommunes Legat for Institutioner
 32. Sankt Annæ Pigekors Legatfond
 33. Guldsmedemester Jørgen Dalsgaards Legatfond for Værdige Trængende Personer i København
 34. Kong Frederik Den Ix`S Fond til Støtte for Rosporten i København
 35. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Børn og Unge
 36. Det Nissenske Kapelgods
 37. Poul Tobiesens Mindefond til fordel for Trængende Enker Efter Tjenstemænd i Københavns Kommune
 38. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd B
1313: Flemming Steen MunchKøbenhavns Borgerrepræsentation (V)38
 1. O.G. Blechingbergs Understøttelseslegat
 2. Bystævneparkens Venner
 3. Sankt Annæ Pigekors Legatfond
 4. Georg og Emilie Petersens Legatfond
 5. Jacob og Helene Michaelsens Fond
 6. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Nørre Hospital (Nu Sølund)
 7. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Gammel Kloster
 8. Tandlæge Agnes Wibeks Mindelegat
 9. Guldsmedemester Jørgen Dalsgaards Legatfond for Værdige Trængende Personer i København
 10. Kuratelet for De forenede Kirkeskoler og Københavns Drengekor
 11. Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustrus Legat til Filantropiskeinstitutioner i København
 12. De 10 Gamle Legater
 13. Landinspektør, afdelingschef C.F.V. Boock og Hustrus Legat
 14. Salomon Soldin og Hustru Hanne Soldins Legat til fordel for Private Københavnske Stiftelser
 15. Grosserer Niels Brocks og Hans Hustru Lene Bredals Legater
 16. Københavns Kommunes Fælleslegat for Eleverne ved Det Kgl. Opfostringshus
 17. Casper Benzons Legat
 18. Københavns Kommunes Legat for Institutioner
 19. Harriet Førslev og Edna Vernings Fond til fordel for Beboerne i Pensionistboligerne Utterslevgård
 20. Københavns Kommunes Legat for Værdigt Trængende Personer
 21. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i De Gamles By
 22. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd A
 23. Frøken Gunhild Von Gersdorff Fløys Legat
 24. Grosserer A.W. Galles og Hustru Karen Galles Legat
 25. Caroline Benzon-Lousske Legat
 26. Kong Frederik Den Ix`S Fond til Støtte for Rosporten i København
 27. Emmy og Edvard Arnhofs Legat for Huslejehjælp til De Fattigste Sygei København
 28. Fhv. Kommunelærer Otto Ludvig Grønbech og Hustru Kirstine Maria F. Halkjærs Legat
 29. Det Nissenske Kapelgods
 30. Københavns Kommunes Legat til Stadens forskønnelse og Almene Bedste
 31. Fælleslegat til fordel for Københavns Brandvæsen
 32. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Børn og Unge
 33. Biblioteksgaardens Rejsefond
 34. Poul Tobiesens Mindefond til fordel for Trængende Enker Efter Tjenstemænd i Københavns Kommune
 35. Fhv. Brændevinsbrænder og Raadmandsyndergaards Legat
 36. Københavns Kommunes Legat for Udd.Etablering Mv Samt Kbhskomms Fond til Minde om Danmarks Befrielse
 37. Københavns Kommunes Fælleslegat vedrørende Driften af Gammel Kloster
 38. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd B
1414: Peter Tetens HaldAdvokat, Hald Guttenberg advokatfirma34
 1. Overvagtmester R. Chr. Hansen og Hustru Ida Hansen Født Ringbergs Mindelegat (Fond)
 2. Fru Asta Florida Bolding Født Andersens Mindelegat Fond.
 3. Fru Bertha Marie Bendtsens Legat til fordel for Sukkersyge
 4. Civilingeniør Chr Valdemar Jensen og Hustru Emilie Jensens Legat
 5. Frk Asta Petersens Legat til fordel for Evnesvage.
 6. Direktør Carl Christiansen og Hustru Louise Vilhelmine Christiansen Født Schwalbes Legat
 7. Frk Alma Caroline Madsens Mindelegat.
 8. Fru Bertha Marie Bendtsens Legat til fordel for Polioramte
 9. Stenhuggermester Vald. Handbergs Legat
 10. Assurandør Sv Aa Jensen og Søst E H Jensens Legat til fordel for Personer Ramt af Diss Sclerose
 11. Købmand Anker Wilhelm Schade og Hustru Caroline Elisabeth Schade Født Zedelers Legat
 12. Palsbøll-Fonden
 13. Skibsfører Poul Hartmann og Hustruida Bolette Hartmann F Mackeprangsmindelegat Oprettet af Deres Søn
 14. Grosserer Ch Winther Christensens Legat for Syersker
 15. Handelsgartner Peter Berg og Hustru Valborg Berg Født Nielsen Egestads Mindelegat.
 16. Assurandør Svend Aage Jensen og Søster Erna Helene Jensens Legat til fordel for Gigtsygdomme
 17. Fru Mary Seehuusens Legat til fordel for Blind Der Er Ude af Stand til At Tjene til Livets Oph
 18. Gudrun Elboths Mindelegat
 19. Anna Maria & Ruth Sandagers Legat
 20. Faginspektør Ellen Nyboe Andersensmindelegat
 21. Sigvald & Edith Annelise Cecine K. Rasmussen,Født Poulsens Minde- Legat
 22. Fru Ingeborg A Albinus Larsens Mindelegat til fordel for Trængende og Ældre Enlige Blinde
 23. Fru Ingeborg Albinus Larsens Mindelegat til fordel for Læger
 24. Understøttelsesfonden for Duzaine-Hansen A/S
 25. Eva og Hans Carl Adolf Holms Minde Legat
 26. Kriminalass. Ulla Christensen og Jens Christensens Legat
 27. Grosserer Carl Hansen og Hustru Elisabeth Hansen
 28. Alice Graffs Mindelegat
 29. Åse Bay`S Mindelegat (Fond)
 30. Ida Kirstine Ege Olesens og Rasmusmartin Ib Rasmussens Legat (Fond)
 31. Ulla og Arne Buchs Mindefond
 32. Elsa Kovrani og Alfred R. Larsens Mindelegat (Fond)
 33. Jenny og Søren Nielsens Mindefond
 34. Disponent Ove Mellerups Mindefond
1515: Henrik Appel EsbensenKøbenhavns Borgerrepræsentation (S) / Landsleder Tuba34
 1. Københavns Kommunes Legat for Værdigt Trængende Personer
 2. Københavns Kommunes Legat for Udd.Etablering Mv Samt Kbhskomms Fond til Minde om Danmarks Befrielse
 3. Københavns Kommunes Legat til Stadens forskønnelse og Almene Bedste
 4. Københavns Kommunes Legat for Institutioner
 5. Emmy og Edvard Arnhofs Legat for Huslejehjælp til De Fattigste Sygei København
 6. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd A
 7. Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd B
 8. Tandlæge Agnes Wibeks Mindelegat
 9. Grosserer Niels Brocks og Hans Hustru Lene Bredals Legater
 10. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Gammel Kloster
 11. Københavns Kommunes Fælleslegat vedrørende Driften af Gammel Kloster
 12. Københavns Kommunes Fælleslegat for Eleverne ved Det Kgl. Opfostringshus
 13. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i De Gamles By
 14. Københavns Kommunes Fælleslegat for Beboerne i Nørre Hospital (Nu Sølund)
 15. De 10 Gamle Legater
 16. Jacob og Helene Michaelsens Fond
 17. Fælleslegat til fordel for Københavns Brandvæsen
 18. Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustrus Legat til Filantropiskeinstitutioner i København
 19. Landinspektør, afdelingschef C.F.V. Boock og Hustrus Legat
 20. Grosserer A.W. Galles og Hustru Karen Galles Legat
 21. Fhv. Brændevinsbrænder og Raadmandsyndergaards Legat
 22. Fhv. Kommunelærer Otto Ludvig Grønbech og Hustru Kirstine Maria F. Halkjærs Legat
 23. Det Nissenske Kapelgods
 24. Georg og Emilie Petersens Legatfond
 25. Kong Frederik Den Ix`S Fond til Støtte for Rosporten i København
 26. Salomon Soldin og Hustru Hanne Soldins Legat til fordel for Private Københavnske Stiftelser
 27. Harriet Førslev og Edna Vernings Fond til fordel for Beboerne i Pensionistboligerne Utterslevgård
 28. Kuratelet for De forenede Kirkeskoler og Københavns Drengekor
 29. Biblioteksgaardens Rejsefond
 30. Guldsmedemester Jørgen Dalsgaards Legatfond for Værdige Trængende Personer i København
 31. Bystævneparkens Venner
 32. Sankt Annæ Pigekors Legatfond
 33. Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for Børn og Unge
 34. Poul Tobiesens Mindefond til fordel for Trængende Enker Efter Tjenstemænd i Københavns Kommune
1616: Niels Wilhelm KahlkeAdvokat, partner i Advokatfirmaet Kahlke31
 1. Oktober Fonden
 2. Oldefars Fond
 3. F Lørup F. Helms Mindelegat til fordel for Studerende ved Universitets Inst F Teor Fysik
 4. Erhard Andersens Legat
 5. Kaptajn J. Jensens Fond
 6. H.C.C. Møller og Hustru Wanda Møllers Legat
 7. Grosserer P L Jørgensen Mindefond
 8. Iris Preuss Mindefond
 9. Louise Grevenkop-Castenskiolds Le Gat
 10. Knud og Rigmor Wiedemanns Legat
 11. Proprietær D Wad og Hustru A Wad F. Kjeldsens Legat Oprettet af Jc Wad, Kirstine Wad & Valdemar Wad
 12. Alfred Helsted & Eli Møllers Legat
 13. Grosserer Andreas Collstrop og Sønrudolf Collstrops Mindelegat - afdeling A
 14. Frøken Elise Wimmers Legat
 15. Hannibal Sanders Fond (Margrethe Brinchs Legat)
 16. Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat
 17. Rigmor og Knud Wiedemanns Julelegat af 23 December 1948
 18. Knud Wiedemann og Hustru Rigmor Wiedemann Født Vogts Familielegat
 19. Julie Andrea Marie Neergaard F. Wegeners Familielegat
 20. Statsautoriseret Revisor, Cand.Jur. C.N.M. Christiansens Legat
 21. Prokurist Johs. Herfurth og Hustrumaria Herfurths Fond
 22. Margrethe Astrid Hedvig Schaufuss Legat
 23. Schioldanns Fond
 24. Hansi og Janus Larsens Familielegat
 25. Holger Larsens Enkes Mindefond
 26. Elisabeth Fonden
 27. Direktør Thor O.A. Erhoffs Familiefond
 28. Anita og Tage Therkelsens Fond
 29. Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond
 30. Edel og Wilhelm Daubenmerkls Fond til Støtte for Familie og Venner
 31. Else Frederiksens Fond
1717: Jens AndresenFormand for Grænseforeningen24
 1. Brdr. Brousts Legat til Støtte fordanskheden i Slesvig
 2. Christen Lundegårds Legat til Støtte for Dansk Skolearbejde i Sydslesvig
 3. Frøavler Jens Hvidbergs Sønderjydske Fond
 4. Søren Daugaard Iversens Legat
 5. De Piper Backhauske Legater - Fond
 6. Alving Fonden.
 7. Ingeborg og Thomas Thomsens Legat
 8. Søren Rahbek Sønderups og Hustru Christine Sønderups Legat
 9. Sagfører og Sparekassedir af Thi- Sted Thomas Thomsen & Hustru K M Thomsen F. Bahrs Legat
 10. Snedker Chr Nielsen og Hustrus Legat
 11. Overretssagfører Holger Boecks og Hustru Agnes Boecks Legat T fordelfor Danskheden i Sønderjylland
 12. Skovrider Einer Ulrich og Hustru Født Kofoeds Legat
 13. Telegrafbestyrer Ludvig Heinrich Claudius og Hustru Caroline Claudius Født Rooses Mindelegat
 14. Grænsefonden
 15. Aksel Jensen af Rønnes Legat
 16. Legatet Jer Nu
 17. Ella og Holger Andersens Legat
 18. Frøken Marie Bangs Legat
 19. Proprietær Thomas Godt Højris og Hustru Marie Magdalene Godt F Blichers Mindelegat Fond
 20. Museet Holmen Løgumkloster
 21. Det Unge Grænseværn - Fond
 22. Inger Johanne Christensens Fond
 23. Røhsmindefonden
 24. Fonden til Dybbøl Mølles vedligeholdelse
1818: Niels Ebbe ValdalValdal Advokatfirma23
 1. Urmager Poul Bøttger og Hustrus Legat til fordel for Blinde
 2. P.O. Lindquist og Hustrus Mindelegat
 3. Jørgen Metzs Mindelegat
 4. Cyklehandler P. Th. Rasmussen og Hustru Alma Rasmussens Mindelegat til fordel for Blinde & Svagtsyned
 5. Fælledgårdens Plejehjemsfond
 6. Øjenfonden
 7. Grosserer Georg C Riepl'S Fond
 8. Departementschef Hugo Engmann og Hustru Carla Engmanns Fond
 9. Ragnhild Folkmann'S Legat
 10. Ingrid og Knud Veilskovs Mindelegat (Fond)
 11. Pens Sygeplejerske Ellen Johanne Hansens Legat
 12. Fru A E Nielsens Legat (Fond)
 13. Ellen Mølmark Hansens Legat til Kurser og Skoleophold for Voksne og Blinde Mv. Fra Fyns Amt
 14. Henry Jensen og Hustru Tove Tranzers Legat
 15. Grosserer L. Hammerich og Hustru Ellen F. Liisbergs Legat
 16. Bodil og Kai Bisgaards Fond
 17. Blomsterhandler Orla Emil Christiansens Legat
 18. Bodil og Poul Andersens Legat af 6.April 2001
 19. F C Sielle og Hustru Født Böttzauw´S Legat
 20. Generalkonsul Friedrich Bøhm og Datter Else Bøhm'S Fond
 21. Knud Iversen & Hustru Alvilds Fond
 22. Lektor Lone Klausen Legat(Fond)
 23. Lektor Peer Rander Amundsens Legat - Fond
1919: Mads Harrel ThyregodAdvokat, Thyregod Advokater23
 1. Felbereder J.H. Haslund og Hustru Marie, Født Petersens Legat Opret-Tet af Deres Datter Laura Haslund
 2. Postkontrollør Magnus Tandberg og Fru Agnes Tandbergs Legat
 3. Erik og Kirsten Bønnelyckes Familiefond I
 4. Erik og Kirsten Bønnelyckes Familiefond Ii
 5. Johan Otto Wroblewskis Legat
 6. Prosektor Dr.Med.Axel Emil Søeborgohlsen og Ægtefælde Else Søeborg Ohlsens Mindelegat
 7. Grosserer Chr. Andersen & Hustru i O S Andersen, F. Schmidts Legat Opr. af L E Andersen
 8. Niels Juel Rysensteens Stiftelse til Minde om Juel Rysensteenerne
 9. Edith og Olfert Dines Hansens Legat
 10. Fabrikant Edward Goldschmidt og Hustru Helia, Født Wingaard Nielsens Fond
 11. Fonden Livslinien
 12. K.A. Larssens og Hustru L.M. Larssens Født Thodbergs Legat
 13. Apoteker af Aalborg Carl Otto Nielsens Mindelegat
 14. A. Villads Olsen og Hustrus Fond
 15. Direktør Svend Espersens Fond
 16. Sognepræst C.C. Berthelsen og Hustru Elise D. Berthelsen, F. Tommerups Familielegat
 17. Mindefonden for Skovrider, Godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster
 18. Mindefonden for Lærerinde Karen Svankjær Yde
 19. Kai Christen Nissens Fond
 20. Rejsefond, Hus7, Bocenter Lindegården
 21. G.J.'S Fond
 22. Aase og Ulrik Alfred Hansens Fond
 23. Simcha Fonden
2020: Emmet FeigenbergSkuespiller, bestyrelsesmedlem i skuespillerforeningen20
 1. Walt Rosenbergs Legat - 63756
 2. Teaterdirektørforeningens Hjælpefond
 3. Poul Reumerts Studielegat af 26 Marts 1958
 4. Agnes Rehnis Legat
 5. Theaterdirektør Vilhelm Petersen og Franciska Petersen Født Von Würdens Legat
 6. Marguerite Vibys Jubilæumsfond
 7. Holger Gabrielsens Mindelegat
 8. Birthe Daells Legat
 9. Hattemagermester F i Euren og Annaeuren Født Nielsens Legat
 10. Dansk - Svensk Kulturfond
 11. Fælleslegatet for Skuespillerforeningen af 1879
 12. Peter Kjærs Fond
 13. Olaf Ussings Fond
 14. Kasserer G Wellejus og Hustrus Fond
 15. Gudrun Vibeke Prip,Født Neiiendamslegat
 16. Georg Philipps Fond til Minde om Min Moder, Fru Edith Philipp, Født Brandes
 17. Karen Bergs Fond
 18. Kirsten Hindborgs Legat
 19. Sam Besekows Fond
 20. C. J. Hyltofts Legat - Fond
2121: Niels MazantiFhv. Finansdirektør C. L. Davids Fond og Samling19
 1. Kontorchef Kay Prebens Legat til Belønning til Personer Som Redder Husdyr Fra At Indebrænde
 2. Frk Rigmor Enevoldsens Legat til Minde om Hendes Fader Grosserer og Bogtrk Ejer Oscar J J Enevoldsen
 3. Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat
 4. Frøknerne Isaacsens Legat
 5. A. Rogvi-Kirkholm Fonden
 6. Fru Johanne Schiwes Understøttelsesfond
 7. Valdemar Vilhelm Sarups Fond
 8. Aase Borregaards Mindefond Ii
 9. Lone Galbergs Fond
 10. Hulda Kristine Andersens Fond
 11. omnia-Fonden Oprettet af Einar og Ellen Jensen
 12. Bhi Fonden
 13. Sven Torben og Margrethe Westenholz Slægtsfond
 14. Simon Fougner Hartmanns Familiefond
 15. Direktør Jp Lund og Hustru Vilhelmine Bugge'S Legat (Lund/Bugge Fonden)
 16. Fællesfonden af 2013
 17. Lissy Taumoses Alfred Taumoses og Valdemar Taumoses Legat
 18. Pedersens og Bergs Fond
 19. Wanda og Svend Jarlsbys Fond
2222: Uffe SaveryRektor, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium19
 1. Betty og Valdemar Van Hauens Fond
 2. Institutionen San Cataldo
 3. Arne Meyers Legat
 4. Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Fond for Sangere
 5. Robert Russels Mindelegat
 6. Tytte & Lillemor Faurschou'S Mindelegat
 7. Fonden af 1989
 8. Mary og John Hartwig'S Fond til fordel for Israelske Musik- Studerende
 9. Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Fond for Strygere
 10. Aennchen og Eigil Harbys Fond
 11. Annemarie Mortensens Legat
 12. Vera & Carl Johan Michaelsens Legat
 13. Jenny Stougaards Mindelegat
 14. Viggo Makwaeth og Hustru Veronika Makwarth'S Musiklegat
 15. Jens Bertel og Ruth Ekhauges Indelegat
 16. Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Fond for Pianister
 17. Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Almene Fond
 18. Eigil Koch Pallesens Legat
 19. Den Klassiske Slagtøjsfond Kirsten Berns Legat
2323: Karen-Lise MynsterSkuespiller, bestyrelsesmedlem i skuespillerforeningen19
 1. Holger Gabrielsens Mindelegat
 2. Peter Kjærs Fond
 3. Theaterdirektør Vilhelm Petersen og Franciska Petersen Født Von Würdens Legat
 4. Teaterdirektørforeningens Hjælpefond
 5. Marguerite Vibys Jubilæumsfond
 6. Hattemagermester F i Euren og Annaeuren Født Nielsens Legat
 7. Gudrun Vibeke Prip,Født Neiiendamslegat
 8. Karen Bergs Fond
 9. Georg Philipps Fond til Minde om Min Moder, Fru Edith Philipp, Født Brandes
 10. Olaf Ussings Fond
 11. Birthe Daells Legat
 12. Kirsten Hindborgs Legat
 13. Walt Rosenbergs Legat - 63756
 14. Poul Reumerts Studielegat af 26 Marts 1958
 15. Fælleslegatet for Skuespillerforeningen af 1879
 16. C. J. Hyltofts Legat - Fond
 17. Agnes Rehnis Legat
 18. Sam Besekows Fond
 19. Kasserer G Wellejus og Hustrus Fond
2424: Anette StøvelbækSkuespiller, bestyrelsesmedlem i skuespillerforeningen19
 1. Walt Rosenbergs Legat - 63756
 2. Teaterdirektørforeningens Hjælpefond
 3. Poul Reumerts Studielegat af 26 Marts 1958
 4. Agnes Rehnis Legat
 5. Theaterdirektør Vilhelm Petersen og Franciska Petersen Født Von Würdens Legat
 6. Marguerite Vibys Jubilæumsfond
 7. Holger Gabrielsens Mindelegat
 8. Birthe Daells Legat
 9. Hattemagermester F i Euren og Annaeuren Født Nielsens Legat
 10. Fælleslegatet for Skuespillerforeningen af 1879
 11. Peter Kjærs Fond
 12. Olaf Ussings Fond
 13. Kasserer G Wellejus og Hustrus Fond
 14. Gudrun Vibeke Prip,Født Neiiendamslegat
 15. Georg Philipps Fond til Minde om Min Moder, Fru Edith Philipp, Født Brandes
 16. Karen Bergs Fond
 17. Kirsten Hindborgs Legat
 18. Sam Besekows Fond
 19. C. J. Hyltofts Legat - Fond
2525: Joen Steensen BilleSkuespiller, bestyrelsesmedlem i skuespillerforeningen19
 1. Walt Rosenbergs Legat - 63756
 2. Teaterdirektørforeningens Hjælpefond
 3. Poul Reumerts Studielegat af 26 Marts 1958
 4. Agnes Rehnis Legat
 5. Theaterdirektør Vilhelm Petersen og Franciska Petersen Født Von Würdens Legat
 6. Marguerite Vibys Jubilæumsfond
 7. Holger Gabrielsens Mindelegat
 8. Birthe Daells Legat
 9. Hattemagermester F i Euren og Annaeuren Født Nielsens Legat
 10. Fælleslegatet for Skuespillerforeningen af 1879
 11. Peter Kjærs Fond
 12. Olaf Ussings Fond
 13. Kasserer G Wellejus og Hustrus Fond
 14. Gudrun Vibeke Prip,Født Neiiendamslegat
 15. Georg Philipps Fond til Minde om Min Moder, Fru Edith Philipp, Født Brandes
 16. Karen Bergs Fond
 17. Kirsten Hindborgs Legat
 18. Sam Besekows Fond
 19. C. J. Hyltofts Legat - Fond
2626: Gunvor ReynbergSkuespiller, bestyrelsesmedlem i skuespillerforeningen19
 1. Holger Gabrielsens Mindelegat
 2. Peter Kjærs Fond
 3. Teaterdirektørforeningens Hjælpefond
 4. Theaterdirektør Vilhelm Petersen og Franciska Petersen Født Von Würdens Legat
 5. Marguerite Vibys Jubilæumsfond
 6. Hattemagermester F i Euren og Annaeuren Født Nielsens Legat
 7. Gudrun Vibeke Prip,Født Neiiendamslegat
 8. Karen Bergs Fond
 9. Georg Philipps Fond til Minde om Min Moder, Fru Edith Philipp, Født Brandes
 10. Olaf Ussings Fond
 11. Birthe Daells Legat
 12. Kirsten Hindborgs Legat
 13. Walt Rosenbergs Legat - 63756
 14. C. J. Hyltofts Legat - Fond
 15. Agnes Rehnis Legat
 16. Sam Besekows Fond
 17. Fælleslegatet for Skuespillerforeningen af 1879
 18. Kasserer G Wellejus og Hustrus Fond
 19. Poul Reumerts Studielegat af 26 Marts 1958
2727: Githa LehrmannSkuespiller, bestyrelsesmedlem i skuespillerforeningen19
 1. Walt Rosenbergs Legat - 63756
 2. Teaterdirektørforeningens Hjælpefond
 3. Poul Reumerts Studielegat af 26 Marts 1958
 4. Agnes Rehnis Legat
 5. Theaterdirektør Vilhelm Petersen og Franciska Petersen Født Von Würdens Legat
 6. Marguerite Vibys Jubilæumsfond
 7. Holger Gabrielsens Mindelegat
 8. Birthe Daells Legat
 9. Hattemagermester F i Euren og Annaeuren Født Nielsens Legat
 10. Fælleslegatet for Skuespillerforeningen af 1879
 11. Peter Kjærs Fond
 12. Olaf Ussings Fond
 13. Kasserer G Wellejus og Hustrus Fond
 14. Gudrun Vibeke Prip,Født Neiiendamslegat
 15. Georg Philipps Fond til Minde om Min Moder, Fru Edith Philipp, Født Brandes
 16. Karen Bergs Fond
 17. Kirsten Hindborgs Legat
 18. Sam Besekows Fond
 19. C. J. Hyltofts Legat - Fond
2828: Steen Stig LommerSkuespiller, bestyrelsesmedlem i skuespillerforeningen19
 1. Walt Rosenbergs Legat - 63756
 2. Teaterdirektørforeningens Hjælpefond
 3. Poul Reumerts Studielegat af 26 Marts 1958
 4. Agnes Rehnis Legat
 5. Theaterdirektør Vilhelm Petersen og Franciska Petersen Født Von Würdens Legat
 6. Marguerite Vibys Jubilæumsfond
 7. Holger Gabrielsens Mindelegat
 8. Birthe Daells Legat
 9. Hattemagermester F i Euren og Annaeuren Født Nielsens Legat
 10. Fælleslegatet for Skuespillerforeningen af 1879
 11. Peter Kjærs Fond
 12. Olaf Ussings Fond
 13. Kasserer G Wellejus og Hustrus Fond
 14. Gudrun Vibeke Prip,Født Neiiendamslegat
 15. Georg Philipps Fond til Minde om Min Moder, Fru Edith Philipp, Født Brandes
 16. Karen Bergs Fond
 17. Kirsten Hindborgs Legat
 18. Sam Besekows Fond
 19. C. J. Hyltofts Legat - Fond
2929: Michael Henneberg PedersenØkonomi- og Administrationschef i Kræftens Bekæmpelse17
 1. Fælleslegatet til Støtte for Kræftpatienter (599)
 2. Fælleslegatet til Støtte for Kræftforskning (499)
 3. Ellen og Aage Fausbølls Helsefond af 1975
 4. Christian Thielst Fond
 5. Erhard Andersens Legat
 6. Martine Gammelgaards Legat
 7. Mindefond for Fru Karla Johnsen St.Heddinge
 8. Ingrid og Knud Veilskovs Mindelegat (Fond)
 9. Iris Preuss Mindefond
 10. Sigvald & Edith Annelise Cecine K. Rasmussen,Født Poulsens Minde- Legat
 11. Fællesfonden til Støtte for Bekæmpelse af Kræften (398)
 12. Margrethe Astrid Hedvig Schaufuss Legat
 13. Matilde og Karl Merrilds og Birte og Eriks Merrilds Feriefond
 14. Familien Spogards Fond til Minde om Hans afdøde Hustru Eva Spogard
 15. Fonden Driftsinspektør Vagn Svendsens Legat
 16. Jytte og Jørgen Agerbo'S Fond
 17. Jens Ole Frandsens Mindefond
3030: Niels Henrik HolmbladAdvokat, Moltke-Leth Advokater17
 1. Kommunelæge Vilhelm Christian Eilschou Holms Legat
 2. Søstrene Jacobsens Familielegat.
 3. Kaj Viderøs Fond
 4. Ambassadør M G i Melchior og Hustru Født Westenholzs Legat
 5. Konsul, Cand.Polit. Olaf Knudsen og Hustru, Sigrid Knudsens Legat
 6. Minister Bent Falkenstjernes Fond
 7. Understøttelsesfondet af 1924
 8. Johanne og Cornelius Petersens Legat I
 9. Emilius Marius Antonius Rasmussensmindelegat
 10. Husejer Oluf Olsens Legat
 11. Frøken Marie Bangs Legat
 12. Grete og Johan Herholdts Fond
 13. Købmand Mads Hansens Fond
 14. Elly Dalsgaard Jensens Mindelegat
 15. Eslagart Fonden
 16. Erik & Jytte Ryefelts Fond
 17. Elisabeth og Aage Petersen Beildorffs Legat - Fond
3131: Peter LøgstrupAdvokat, partner i Jordan / Løgstrup Advokatpartnerselskab16
 1. Billedhuggeren Gerhard Hennings Legat
 2. Kontorchef Gerhard Brøndsteds Rejselegat
 3. Margot og John Fribergs Familiefond
 4. Ansgarfonden af 1979
 5. Margot Fribergs Fond
 6. Ejd. Wichmannsgade 15
 7. Sct Joseph Søstrenes Understøttelseslegat
 8. Guildal Fondet V/Peter Løgstrup
 9. Frants Richters Fond
 10. Sct.Joseph Søstrenes Legat til fordel for Katolske Skoler i Danmark
 11. Den Gerstenbergske Fond
 12. Københavnske Advokaters Hjælpefond
 13. Danske Advokaters Hjælpefond
 14. C og A P Botveds Fond
 15. forfatterskab Fonden til Fremme af K.E. Løgstrups forfatterskab
 16. Inge Levinsens Fond
3232: Søren FriisFhv. direktør Forvaltningsinstituttet16
 1. Chr. og Valborg Bertelsens Fond
 2. G V Rieneck og Hustrus Fond
 3. Grosserer Curt Ebsten og Hustrus Legat
 4. Børnelegatet af 1976
 5. Det Klingenbergske Hospital
 6. Tømrerm.H.V Frederiksens Legat til Minde om Smedem.P.Frederiksen og Hustru af Vindinge
 7. Jens Dam-Nielsens Mindelegat
 8. Theodor A Chr Von Irgens-Bergh & Hustru Gisela Von Irgens-Bergh, F.Frankls Kunstnerlegat, afd Ii
 9. Elin Nobels Fond
 10. Anna og Otto Pipers Personalelegat
 11. Jørgen Mikkelsen Sørensens Familiefond
 12. Gerda Moltzens Mindefond
 13. Advokat Cai Starck-Sørensens Fond
 14. Anna og Otto Pipers Familielegat
 15. Tonekunstnerfondet
 16. Konditor Jørgen Chr. Nielsens Legat, forvaltningsinstituttet
3333: Erik WaageAdvokat, Brammer-Advokater16
 1. Fru Ellen Bremerdals Familiefond
 2. Fru Inge Nycander F. Jespersens Legat
 3. Kristine Petrea -Marius Claus og Erik Feldthusens Fond af 5-10-1975
 4. Maskinmester Karl Herman Nielsen og Hustru Vera Nielsens Legat
 5. Fru Ellen Bremerdals Fond til Hjælp for Hjemløse Katte og Andre Vildtlevende Dyr
 6. Frk Ingeborg Marie Bentsens Legat
 7. Kreaturkommisionær Poul L Sørensens Legat til fordel for Fattige og Syge
 8. Apotheker Fehrs Legat for Værdige og Trængende Enker og Uforsørgede Børn Efter Farmaceuter og Læger
 9. De Tuteinske Fam Legat V/Adv Erik Waage
 10. Ingeniør Hans Harald Ussing Løgstrup og Hustru Anne Marie Løgstrups Legat
 11. Det Løvenskiold-Bruhnske Legat
 12. Frøken Karen Wilhelmine Wessel- Browns Legat for Fynske og Sjællandske Præstedøtre.
 13. Frøken Stinna Jensen-Søholms Legatfor Ugifte Kvinder
 14. De Tre Søskende, Georg, Henrik og Cecilie Cappelens Legat
 15. Leif Knobelauchs Legat
 16. Grosserer Jens Møller Nielsen og Hustrus Fond
3434: Marianne MadsenDommer ved Københavns Byret16
 1. Entreprenør Povl Egon Hansens Fond
 2. Fælleslegatet af 1975 til fordel for Enker og Børn Efter Embedsmændjustitsministeriet
 3. Pastor Ørnborgs Legat
 4. Christen Møller Sørensens og Hustru Marie Christine Sørensens Fond
 5. Signi Grenness Fond
 6. Godsejer Peter Friedlieb Lagonis Legatfond
 7. Etatsraad Jacobsens og Frues Fideikommis
 8. Kirsten Lykkes Fond
 9. Det Warburgske Legat
 10. Chr. D. Schwendsens Familielegat
 11. Julie Damms Studiefond
 12. Aage Helfred Lundbye og Hustru Anemarie Hansine Lundbye Født Nielsens Legat
 13. Frøken Edith Ørums Mindelegat-Fond
 14. Niels Lindeskov Hansen og Hustru'S Familiefond
 15. Marie, Emil, Helle, Jytte og Preben Sørensen Fond
 16. Musik Oles Fond (Ole Johansens Fond)
3535: Henrik DahlAdvokat, Partner Bruun og Hjejle15
 1. Ferdinand Andersens Familielegat
 2. Norma og Frode S. Jacobsens Fond
 3. Ebbe Muncks Mindefond
 4. Ingrid Zachariae´S Fond
 5. Knud Højgaards Medarbejderlegat
 6. Fabrikant Edward Goldschmidt og Hustru Helia, Født Wingaard Nielsens Fond
 7. Fonden til Minde om Christian Langaard og Hustru Ellevive Marie Langaard
 8. Vinhandler Jørgen Dreyer og Hustru Fru Elisabeth Dreyer, Født Andersen'S Legat
 9. Henry Shaws Legat
 10. Overlæge Kjeld Andersen og Hustru Fru Ebba Andersen, Født Kielberg'S Legat
 11. Arkitekt Holger Hjortenberg og Hustru Dagmar Hjortenbergs Fond
 12. Mindefonden
 13. Oak Foundation Denmark
 14. Stefan Rozental og Hanna Kobylinski Rozentals Fond
 15. for Kong Frederik Viis Stiftelse for Fattige Fruentimmer af Arbejderklassen
3636: Per Grau MøllerNæstformand i Grænseforeningen, Historiker15
 1. Amanda Fonden
 2. Grænselandets Oplysningsfond
 3. Sagfører og Sparekassedir af Thi- Sted Thomas Thomsen & Hustru K M Thomsen F. Bahrs Legat
 4. Aksel Jensen af Rønnes Legat
 5. Søren Rahbek Sønderups og Hustru Christine Sønderups Legat
 6. Snedker Chr Nielsen og Hustrus Legat
 7. Søren Daugaard Iversens Legat
 8. Alving Fonden.
 9. Legatet Jer Nu
 10. Det Unge Grænseværn - Fond
 11. Overretssagfører Holger Boecks og Hustru Agnes Boecks Legat T fordelfor Danskheden i Sønderjylland
 12. Proprietær Thomas Godt Højris og Hustru Marie Magdalene Godt F Blichers Mindelegat Fond
 13. Christen Lundegårds Legat til Støtte for Dansk Skolearbejde i Sydslesvig
 14. Skovrider Einer Ulrich og Hustru Født Kofoeds Legat
 15. Ella og Holger Andersens Legat
3737: Richard Rudolf SandAdvokat, Partner Bech-Bruun14
 1. Mullerupgaard- og Gl Estrupfonden
 2. Høvdingsgaard Fonden
 3. Skjørringefonden.
 4. Erik Fjeldsøe Fonden
 5. Borrebyfonden
 6. Fonden til Sikring af Vennerslund Gods
 7. Børge Hinsch Fonden
 8. Rentier August Wolff og Hustru Sophie Wolff, Født Andersens Legat
 9. Godsejer Tove og Børge Friis Thorsens Familiefond Postboks 183, 1005 Kbh K
 10. Rosenfeldt Familiefond
 11. Hempels Medarbejderfond
 12. Gyrithe Olriks Mindelegat
 13. Uffe Skjald Christensen Fonden
 14. Hempels Medarbejderfond af 2017
3838: Torben SørensenTidligere stiftamtmand13
 1. Legat til Fremme af Menighedsliveti Aalborg
 2. Viborg Gråbrødre Kloster
 3. Frk. Gabels Legat til Værdige og Trængende Syge i Aalborg
 4. Legatet til ford for De Historiskestiftelser og Lign Institutioner Idanmark og Stiftelsernes Beboere
 5. Provst Jacob Christian Beckers Mindelegat
 6. Mathurinske Legat
 7. Randers Kloster
 8. Lundegaards Stiftelse
 9. Aalborg Kloster
 10. Kronprins Frederiks Fond af 17. September 1865
 11. Ribe Kloster
 12. Vor Frue Kloster i Århus
 13. Tredelingen Under Mathurinske Legat V/Ribe Stiftsadministration
3939: Per VangekjærFormand, Danske Malermestre13
 1. Snedkermester Rasmus Pedersens Fond
 2. Drejermester P.A. Parsfeldts Mindelegat
 3. Brdr. R. og F. Nielsens Legat
 4. Johan Bekker og Hustrus Stiftelse
 5. Håndværker-Skolehjemmet i København
 6. Fru Else Mynster Michelsen F. Fischers Mindelegat
 7. Det Getreurske Legat
 8. Det Massmannske Legat
 9. Haandværkerforeningens Understøttelsesfond
 10. Tømrermester Th. P. Stillinge og Hustru Caroline Amalie Stillinge, F.Krøijers Fond
 11. Ester Oline Nielsens Fond
 12. Håndværkerkollegiet i København.
 13. Fru Carell & Malermester Hans Larsens Legat
4040: Ole PerssonBestyrelsesmedlem13
 1. Kontorchef Kay Prebens Legat til Belønning til Personer Som Redder Husdyr Fra At Indebrænde
 2. Frk Rigmor Enevoldsens Legat til Minde om Hendes Fader Grosserer og Bogtrk Ejer Oscar J J Enevoldsen
 3. Frøknerne Isaacsens Legat
 4. A. Rogvi-Kirkholm Fonden
 5. Valdemar Vilhelm Sarups Fond
 6. Aase Borregaards Mindefond Ii
 7. Lone Galbergs Fond
 8. Hulda Kristine Andersens Fond
 9. omnia-Fonden Oprettet af Einar og Ellen Jensen
 10. Fællesfonden af 2013
 11. Lissy Taumoses Alfred Taumoses og Valdemar Taumoses Legat
 12. Pedersens og Bergs Fond
 13. Wanda og Svend Jarlsbys Fond
4141: Jørgen Bruun ChristensenBestyrelsesmedlem13
 1. Sagfører og Sparekassedir af Thi- Sted Thomas Thomsen & Hustru K M Thomsen F. Bahrs Legat
 2. Aksel Jensen af Rønnes Legat
 3. Søren Rahbek Sønderups og Hustru Christine Sønderups Legat
 4. Snedker Chr Nielsen og Hustrus Legat
 5. Søren Daugaard Iversens Legat
 6. Alving Fonden.
 7. Legatet Jer Nu
 8. Det Unge Grænseværn - Fond
 9. Overretssagfører Holger Boecks og Hustru Agnes Boecks Legat T fordelfor Danskheden i Sønderjylland
 10. Proprietær Thomas Godt Højris og Hustru Marie Magdalene Godt F Blichers Mindelegat Fond
 11. Christen Lundegårds Legat til Støtte for Dansk Skolearbejde i Sydslesvig
 12. Skovrider Einer Ulrich og Hustru Født Kofoeds Legat
 13. Ella og Holger Andersens Legat
4242: Peter Friedrich ChristensenFhv. borgmester i Højer Kommune13
 1. Strucks Legat
 2. Specht Petersens Familielegat
 3. Leos Legat
 4. Tønder Kommunes Legatfond Ii
 5. Borgmester Justitsråd Carsten Richtsen og Hustru Ingeborg Richtsens Legat
 6. Vajsen Husets Legat
 7. Helligåndshospitalet i Tønder
 8. Cristian Jacob Withs Mindelegat
 9. Rådmand Poul Popsen og Hustru Helena Popsens Legat
 10. Tønder Kommunes Legatfond I
 11. Ninna Jørgine og Marie Petersens Legat
 12. Fælleslegatet for Værdigt Trængende i Skærbæk Kommune
 13. Harriet Førslev og Edna Vernings Fond
4343: Carsten Boje LarsenFhv. afdelingsdirektør i Danske Bank13
 1. Kontorchef Kay Prebens Legat til Belønning til Personer Som Redder Husdyr Fra At Indebrænde
 2. Frk Rigmor Enevoldsens Legat til Minde om Hendes Fader Grosserer og Bogtrk Ejer Oscar J J Enevoldsen
 3. Frøknerne Isaacsens Legat
 4. A. Rogvi-Kirkholm Fonden
 5. Valdemar Vilhelm Sarups Fond
 6. Aase Borregaards Mindefond Ii
 7. Lone Galbergs Fond
 8. Hulda Kristine Andersens Fond
 9. omnia-Fonden Oprettet af Einar og Ellen Jensen
 10. Fællesfonden af 2013
 11. Lissy Taumoses Alfred Taumoses og Valdemar Taumoses Legat
 12. Pedersens og Bergs Fond
 13. Wanda og Svend Jarlsbys Fond
4444: Bjørn Hagen Bogasonfhv. vicedirektør, Bikuben, BG Bank og Danske Bank12
 1. Søstrene Jacobsens Familielegat.
 2. Kaj Viderøs Fond
 3. Konsul, Cand.Polit. Olaf Knudsen og Hustru, Sigrid Knudsens Legat
 4. Minister Bent Falkenstjernes Fond
 5. Johanne og Cornelius Petersens Legat I
 6. Emilius Marius Antonius Rasmussensmindelegat
 7. Husejer Oluf Olsens Legat
 8. Grete og Johan Herholdts Fond
 9. Harald Lyngse'S og Inger Lyngse'S Børnefond
 10. Fhv. Landejd. Besid.Poul Fr.Jensen og Hustru Ane Gr.F Buchs Familieleg. Stif. af Deres Søn
 11. Købmand Mads Hansens Fond
 12. Anna Plenge Jørgensens Understøt. og Særlig Fond
4545: Thomas Ørting JørgensenFhv. koncerndirektør A. P. Møller Mærsk12
 1. Specht Petersens Familielegat
 2. Strucks Legat
 3. Leos Legat
 4. Tønder Kommunes Legatfond Ii
 5. Borgmester Justitsråd Carsten Richtsen og Hustru Ingeborg Richtsens Legat
 6. Vajsen Husets Legat
 7. Tønder Kommunes Legatfond I
 8. Rådmand Poul Popsen og Hustru Helena Popsens Legat
 9. Helligåndshospitalet i Tønder
 10. Cristian Jacob Withs Mindelegat
 11. Fælleslegatet for Værdigt Trængende i Skærbæk Kommune
 12. Harriet Førslev og Edna Vernings Fond
4646: Peter Henrik Skov-JakobsenBiskob Københavns Stift12
 1. Københavns Bispeembedes Fond
 2. Niels Juel Rysensteens Stiftelse til Minde om Juel Rysensteenerne
 3. Maltfabrikant O.P.B. Møller og Hustrus Legat
 4. Understøttelsesfonden for Enker og Børn af Præster i Den Danske Folkekirke
 5. Hjemmesygeplejerske Elise Sørensens og Bankfuldmægtig Thora Sørensens Legat
 6. Understøttelsesfonden for Enker og Børn af Lærere i Den Danske Folkeskole.
 7. Hans Tausens Fond
 8. Zions Fond
 9. Det Danske Bibelselskab
 10. Magister Richard Nordhuus Legat
 11. Den Fælles Fond for De Københavnske Kirker
 12. H. L. Martensens Jubilæums Fond
4747: Winnie Elene KirchheinerBestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark12
 1. Entreprenør Povl Egon Hansens Fond
 2. Pastor Ørnborgs Legat
 3. Signi Grenness Fond
 4. Etatsraad Jacobsens og Frues Fideikommis
 5. Kirsten Lykkes Fond
 6. Det Warburgske Legat
 7. Chr. D. Schwendsens Familielegat
 8. Aage Helfred Lundbye og Hustru Anemarie Hansine Lundbye Født Nielsens Legat
 9. Frøken Edith Ørums Mindelegat-Fond
 10. Niels Lindeskov Hansen og Hustru'S Familiefond
 11. Marie, Emil, Helle, Jytte og Preben Sørensen Fond
 12. Musik Oles Fond (Ole Johansens Fond)
4848: Jesper SteenholdtBestyrelsesmedlem12
 1. Harriet Førslev og Edna Vernings Fond
 2. Tønder Kommunes Legatfond Ii
 3. Cristian Jacob Withs Mindelegat
 4. Specht Petersens Familielegat
 5. Helligåndshospitalet i Tønder
 6. Leos Legat
 7. Rådmand Poul Popsen og Hustru Helena Popsens Legat
 8. Borgmester Justitsråd Carsten Richtsen og Hustru Ingeborg Richtsens Legat
 9. Strucks Legat
 10. Vajsen Husets Legat
 11. Tønder Kommunes Legatfond I
 12. Fælleslegatet for Værdigt Trængende i Skærbæk Kommune
4949: Mathilde ZiefeldtBestyrelsesmedlem12
 1. Strucks Legat
 2. Specht Petersens Familielegat
 3. Leos Legat
 4. Tønder Kommunes Legatfond Ii
 5. Borgmester Justitsråd Carsten Richtsen og Hustru Ingeborg Richtsens Legat
 6. Vajsen Husets Legat
 7. Rådmand Poul Popsen og Hustru Helena Popsens Legat
 8. Helligåndshospitalet i Tønder
 9. Cristian Jacob Withs Mindelegat
 10. Tønder Kommunes Legatfond I
 11. Fælleslegatet for Værdigt Trængende i Skærbæk Kommune
 12. Harriet Førslev og Edna Vernings Fond
5050: Anders Overgaard BjarklevRektor DTU11
 1. H.C. Ørsteds Fond for Teknisk-Videnskabelige Undersøgelser og forsøg Med Nært Liggende Praktiske formål
 2. Ellen og Hans Hermers Fond
 3. Fabrikant Ulrik Brinch og Hustru Marie Brinchs Legat
 4. Aeg Elektronfonden - forsknings- og Uddannelseslegat
 5. Stud.Jur.Else Pughs Legat
 6. Kaj og Hermilla Ostenfeld'S Fond
 7. Fond til Støtte for Studerende ved Danmarks Tekniske Universitet
 8. Hans Juul-Bidstrup og Jytte Eva Cartwright'S Mindefond Ledelsessekretariatet
 9. Vera & Carl Johan Michaelsens Legat
 10. Civingeniør Henning Valdemar Vang Hansen og Fru Marie Rix Fond
 11. Fonden Ole Rømer Medaillen

Sådan gjorde vi:

Li­sten er ba­se­ret på of­fent­ligt til­gæn­ge­lig in­for­ma­tion fra cvr-re­gi­ste­ret. Vi har op­gjort hvil­ke per­so­ner, der er re­gi­stre­ret som ak­ti­ve re­el­le eje­re – dvs. be­sty­rel­ses­med­lem­mer –- i flest en­he­der un­der ka­te­go­ri­en “fon­de og an­dre sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner.” Den­ne ka­te­go­ri dæk­ker de al­me­ne fonde.

Her­ef­ter har vi be­skre­vet, hvil­ke fon­de de for­skel­li­ge per­so­ner sid­der i be­sty­rel­sen for.

Der ta­ges for­be­hold for, at fon­de kan væ­re un­der op­løs­ning, selv­om det ik­ke frem­går af cvr-re­gi­ste­ret. Li­ge­le­des kan fonds­be­sty­rel­ser ha­ve glemt at iagt­ta­ge de­res an­svar for at af­re­gi­stre­re fon­den, hvis den er nedlagt.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer