Nobelpris-jubilæum markeres med fondsstøttet tv-julekalender

Fire danske fonde skyder tilsammen 45 millioner kroner ind i julekalenderen på TV2 i 2021, som i anledning af 100-året for overrækkelsen af Nobelprisen i fysik til Niels Bohr handler om naturvidenskab. Fælles for de fire fonde er ønsket om at fremme interessen og nysgerrigheden for naturvidenskab hos børn og unge.

Niels Bohr
I 2022 er det 100 år si­den at Ni­els Bo­hr modt­og No­bel­pri­sen i fy­sik. I de­cem­ber 2021 tyv­star­tes vi­den­skabsår­et med en tv-ju­le­ka­len­der på TV2, og fi­re fon­de har en stor del af æren for, at ju­le­ka­len­der­pro­duk­tio­nen med et sam­let bud­get på 55 mil­li­o­ner kro­ner kan realiseres.

Det kom­mer næp­pe til at gå man­ge dan­ske­res næ­se for­bi i 2022, at det er 100 år si­den, fy­si­ke­ren Ni­els Bo­hr modt­og No­bel­pri­sen i fy­sik for sin om­fat­ten­de kort­læg­ning af ato­mer­nes sam­men­sæt­ning af pro­to­ner, neut­ro­ner og elektroner.

100-året gø­res så­le­des til et na­tio­nalt vi­den­skabsår på ini­ti­a­tiv af Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet med en lang ræk­ke initiativer.

Al­le­re­de i de­cem­ber 2021 tyv­star­tes vi­den­skabsår­et med en tv-ju­le­ka­len­der på TV2, og fi­re fon­de har en stor del af æren for, at ju­le­ka­len­der­pro­duk­tio­nen med et sam­let bud­get på 55 mil­li­o­ner kro­ner kan re­a­li­se­res. Bit­ten & Mads Clau­sens Fond og Po­ul Due Jen­sens Fond sky­der så­le­des beg­ge 7,5 mil­li­o­ner kro­ner ind i pro­jek­tet, mens No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den hver bi­dra­ger med 15 mil­li­o­ner kroner.

Fæl­les for de fi­re fon­de er øn­sket om at frem­me in­ter­es­sen og nys­ger­rig­he­den for na­tur­vi­den­skab hos børn og unge.

Iføl­ge Pe­ter Mads Clau­sen, der er for­mand i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, lig­ger pro­jek­tet in­den for fon­dens fun­dats om at age­re til gavn for Danfoss.

”Bit­ten & Mads Clau­sens Fond er for­bun­det med Dan­foss, hvis suc­ces er knyt­tet til in­ge­ni­ør- og na­tur­vi­den­skab. Det er in­den­for det felt, at frem­ti­dens løs­nin­ger på tek­no­lo­gi­ske ud­for­drin­ger skal fin­des. Vi har der­for brug for børn og un­ge, som er nys­ger­ri­ge på na­tur­vi­den­skab. De bli­ver frem­ti­dens in­ge­ni­ø­rer, som vil bi­dra­ge til nye bæ­re­dyg­ti­ge grøn­ne løs­nin­ger,” si­ger Pe­ter Mads Clau­sen i en nyhed på fon­dens website.

Det er før­ste gang, at Bit­ten & Mads Clau­sens Fond er in­vol­ve­ret i et na­tio­nalt tv- og film­pro­jekt af den­ne karakter.

Naturvidenskabens tryllestøv ind på sofabordet

Fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted fra Po­ul Due Jen­sens Fond un­der­stre­ger, at fon­den al­le­re­de støt­ter en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter og sam­ar­bej­der, der frem­mer na­tur­vi­den­skab i sko­ler og gymnasier.

”Vi hå­ber, at vi med den­ne sats­ning og­så kan drys­se lidt af na­tur­vi­den­ska­bens tryl­le­støv helt ind på so­fa­bor­det, når Dan­marks bør­ne­fa­mi­li­er sam­les for at føl­ge med i ju­le­ka­len­de­ren,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted i en nyhed på Po­ul Due Jen­sens Fonds website.

No­vo Nor­disk Fon­den har be­vil­get 15 mil­li­o­ner kro­ner til Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet til ju­le­ka­len­de­ren og en ræk­ke an­dre ak­ti­vi­te­ter i til­knyt­ning til tv-se­ri­en. Be­rith Bjørn­holm, der er le­der af Ud­dan­nel­se og For­mid­ling i No­vo Nor­disk Fon­den, si­ger i en nyhed på fon­dens web­s­i­te, at hå­bet er at ska­be et ju­le­e­ven­tyr, som kan sam­le he­le fa­mi­li­en i na­tur­vi­den­ska­bens navn.

”Na­tur­vi­den­ska­ben kan li­ge­som ju­len væk­ke be­gej­string og fa­sci­na­tion, når man dyk­ker ned i den. Vi hå­ber, at ju­le­ka­len­de­ren vil med­fø­re, at der hos børn, un­ge og de­res for­æl­dre ska­bes po­si­ti­ve fæl­les op­le­vel­ser og snak­ke, der kan øge in­ter­es­se for og vi­den om na­tur­vi­den­skab og dens sto­re be­tyd­ning for vo­res sam­fund,” si­ger Be­rith Bjørnholm.

Når Vil­lum Fon­den be­vil­ger 15 mil­li­o­ner kro­ner til ka­len­der­pro­jek­tet un­der fon­dens pro­gram for børn, un­ge og sci­en­ce, er det og­så ud fra et håb om, at det vil øge in­ter­es­sen for na­tur­vi­den­skab blandt de un­ge se­e­re, po­in­te­r­er pro­gram­chef Agi Csonka.

”Det er vo­res mål, at børn og un­ge skal op­le­ve sci­en­ce som ved­kom­men­de i de­res hver­dag, og jule­u­ni­ver­set kan brin­ge na­tu­rens un­de­re og na­tur­vi­den­ska­bens op­da­gel­ser helt ind i stu­er­ne til bør­ne­fa­mi­li­er­ne. Hver dag vil der i til­knyt­ning til ju­le­ka­len­de­ren væ­re sjove og øjenåb­nen­de ak­ti­vi­te­ter, man kan prø­ve kræf­ter med på bå­de skærm og stu­e­gulv, og i he­le 2022 vil der bli­ve fulgt op med na­tur­vi­den­skab i bør­ne­høj­de rundt om­kring i he­le lan­det,” si­ger Agi Cson­ka i en nyhed på Vil­lum Fon­dens website.

Ny måde at formidle naturvidenskab på

In­sti­tut­le­der ved Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet, pro­fes­sor Jan W. Thom­sen, be­teg­ner ju­le­ka­len­de­ren som en ny må­de at for­mid­le na­tur­vi­den­skab på.

”Vi vil ska­be op­mærk­som­hed om og væk­ke in­ter­es­se for na­tur­vi­den­ska­ben. For selv­om na­tur­vi­den­skab er en na­tur­lig del af vo­res hver­dag, har de fle­ste børn, un­ge og voks­ne til go­de at op­da­ge, hvor stor en ind­fly­del­se, na­tur­vi­den­ska­ben rent fak­tisk har på vo­res dag­li­ge liv,” si­ger Jan W. Thomsen.

TV2-ju­le­ka­len­de­ren, der pro­du­ce­res af Nor­disk Film Pro­duction, vil bli­ve fulgt op af man­ge an­dre læ­rings­ak­ti­vi­te­ter, pro­jek­ter, ud­stil­lin­ger og fæl­les­ska­ber for børn og voks­ne i 2022.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer