Nobelpris-jubilæum markeres med fondsstøttet tv-julekalender

Fi­re dan­ske fon­de sky­der til­sam­men 45 mil­li­o­ner kro­ner ind i ju­le­ka­len­de­ren på TV2 i 2021, som i an­led­ning af 100-året for over­ræk­kel­sen af No­bel­pri­sen i fy­sik til Ni­els Bo­hr hand­ler om na­tur­vi­den­skab. Fæl­les for de fi­re fon­de er øn­sket om at frem­me in­ter­es­sen og nys­ger­rig­he­den for na­tur­vi­den­skab hos børn og un­ge.

Niels Bohr
I 2022 er det 100 år si­den at Ni­els Bo­hr modt­og No­bel­pri­sen i fy­sik. I de­cem­ber 2021 tyv­star­tes vi­den­skabsår­et med en tv-ju­le­ka­­len­­der på TV2, og fi­re fon­de har en stor del af æren for, at ju­le­ka­len­der­pro­duk­tio­nen med et sam­let bud­get på 55 mil­li­o­ner kro­ner kan re­a­li­se­res.

Det kom­mer næp­pe til at gå man­ge dan­ske­res næ­se for­bi i 2022, at det er 100 år si­den, fy­si­ke­ren Ni­els Bo­hr modt­og No­bel­pri­sen i fy­sik for sin om­fat­ten­de kort­læg­ning af ato­mer­nes sam­men­sæt­ning af pro­to­ner, neut­ro­ner og elek­tro­ner.

100-året gø­res så­le­des til et na­tio­nalt vi­den­skabsår på ini­ti­a­tiv af Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet med en lang ræk­ke ini­ti­a­ti­ver.

Al­le­re­de i de­cem­ber 2021 tyv­star­tes vi­den­skabsår­et med en tv-ju­le­ka­­len­­der på TV2, og fi­re fon­de har en stor del af æren for, at ju­le­ka­len­der­pro­duk­tio­nen med et sam­let bud­get på 55 mil­li­o­ner kro­ner kan re­a­li­se­res. Bit­ten & Mads Clau­sens Fond og Po­ul Due Jen­sens Fond sky­der så­le­des beg­ge 7,5 mil­li­o­ner kro­ner ind i pro­jek­tet, mens No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den hver bi­dra­ger med 15 mil­li­o­ner kro­ner.

Fæl­les for de fi­re fon­de er øn­sket om at frem­me in­ter­es­sen og nys­ger­rig­he­den for na­tur­vi­den­skab hos børn og un­ge.

Iføl­ge Pe­ter Mads Clau­sen, der er for­mand i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, lig­ger pro­jek­tet in­den for fon­dens fun­dats om at age­re til gavn for Dan­foss.

”Bit­ten & Mads Clau­sens Fond er for­bun­det med Dan­foss, hvis suc­ces er knyt­tet til in­­ge­­ni­ør- og na­tur­vi­den­skab. Det er in­den­for det felt, at frem­ti­dens løs­nin­ger på tek­no­lo­gi­ske ud­for­drin­ger skal fin­des. Vi har der­for brug for børn og un­ge, som er nys­ger­ri­ge på na­tur­vi­den­skab. De bli­ver frem­ti­dens in­ge­ni­ø­rer, som vil bi­dra­ge til nye bæ­re­dyg­ti­ge grøn­ne løs­nin­ger,” si­ger Pe­ter Mads Clau­sen i en nyhed på fon­dens web­s­i­te.

Det er før­ste gang, at Bit­ten & Mads Clau­sens Fond er in­vol­ve­ret i et na­tio­nalt tv- og film­pro­jekt af den­ne ka­rak­ter.

Naturvidenskabens tryllestøv ind på sofabordet

Fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted fra Po­ul Due Jen­sens Fond un­der­stre­ger, at fon­den al­le­re­de støt­ter en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter og sam­ar­bej­der, der frem­mer na­tur­vi­den­skab i sko­ler og gym­na­si­er.

”Vi hå­ber, at vi med den­ne sats­ning og­så kan drys­se lidt af na­tur­vi­den­ska­bens tryl­le­støv helt ind på so­fa­bor­det, når Dan­marks bør­ne­fa­mi­li­er sam­les for at føl­ge med i ju­le­ka­len­de­ren,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted i en nyhed på Po­ul Due Jen­sens Fonds web­s­i­te.

No­vo Nor­disk Fon­den har be­vil­get 15 mil­li­o­ner kro­ner til Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet til ju­le­ka­len­de­ren og en ræk­ke an­dre ak­ti­vi­te­ter i til­knyt­ning til tv-se­ri­en. Be­rith Bjørn­holm, der er le­der af Ud­dan­nel­se og For­mid­ling i No­vo Nor­disk Fon­den, si­ger i en nyhed på fon­dens web­s­i­te, at hå­bet er at ska­be et ju­le­e­ven­tyr, som kan sam­le he­le fa­mi­li­en i na­tur­vi­den­ska­bens navn.

”Na­tur­vi­den­ska­ben kan li­ge­som ju­len væk­ke be­gej­string og fa­sci­na­tion, når man dyk­ker ned i den. Vi hå­ber, at ju­le­ka­len­de­ren vil med­fø­re, at der hos børn, un­ge og de­res for­æl­dre ska­bes po­si­ti­ve fæl­les op­le­vel­ser og snak­ke, der kan øge in­ter­es­se for og vi­den om na­tur­vi­den­skab og dens sto­re be­tyd­ning for vo­res sam­fund,” si­ger Be­rith Bjørn­holm.

Når Vil­lum Fon­den be­vil­ger 15 mil­li­o­ner kro­ner til ka­len­der­pro­jek­tet un­der fon­dens pro­gram for børn, un­ge og sci­en­ce, er det og­så ud fra et håb om, at det vil øge in­ter­es­sen for na­tur­vi­den­skab blandt de un­ge se­e­re, po­in­te­r­er pro­gram­chef Agi Cson­ka.

”Det er vo­res mål, at børn og un­ge skal op­le­ve sci­en­ce som ved­kom­men­de i de­res hver­dag, og jule­u­ni­ver­set kan brin­ge na­tu­rens un­de­re og na­tur­vi­den­ska­bens op­da­gel­ser helt ind i stu­er­ne til bør­ne­fa­mi­li­er­ne. Hver dag vil der i til­knyt­ning til ju­le­ka­len­de­ren væ­re sjove og øjenåb­nen­de ak­ti­vi­te­ter, man kan prø­ve kræf­ter med på bå­de skærm og stu­e­gulv, og i he­le 2022 vil der bli­ve fulgt op med na­tur­vi­den­skab i bør­ne­høj­de rundt om­kring i he­le lan­det,” si­ger Agi Cson­ka i en nyhed på Vil­lum Fon­dens web­s­i­te.

Ny måde at formidle naturvidenskab på

In­sti­tut­le­der ved Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet, pro­fes­sor Jan W. Thom­sen, be­teg­ner ju­le­ka­len­de­ren som en ny må­de at for­mid­le na­tur­vi­den­skab på.

”Vi vil ska­be op­mærk­som­hed om og væk­ke in­ter­es­se for na­tur­vi­den­ska­ben. For selv­om na­tur­vi­den­skab er en na­tur­lig del af vo­res hver­dag, har de fle­ste børn, un­ge og voks­ne til go­de at op­da­ge, hvor stor en ind­fly­del­se, na­tur­vi­den­ska­ben rent fak­tisk har på vo­res dag­li­ge liv,” si­ger Jan W. Thom­sen.

TV2-ju­le­ka­­len­­de­ren, der pro­du­ce­res af Nor­disk Film Pro­duction, vil bli­ve fulgt op af man­ge an­dre læ­rings­ak­ti­vi­te­ter, pro­jek­ter, ud­stil­lin­ger og fæl­les­ska­ber for børn og voks­ne i 2022.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Millionbevilling skal bringe dansk forskning om erhvervsfonde til tops i Europa

Start­skud­det ly­der nu til det hidtil stør­ste dan­ske forsk­nings­pro­jekt om er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Med en be­vil­ling på mindst 10,8 mio. kr. fra 10 er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal…

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Social- og indenrigsministeren arbejder på ”ambitiøs fondsstrategi”

So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et bars­ler med en ny fonds­stra­te­gi, som skal styr­ke mi­ni­ste­ri­ets di­a­log og sam­ar­bej­de med de pri­va­te fon­de. Det skri­ver so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid…

Novo Nordisk Fonden kombinerer forretningsudvikling og fondsstøtte

Fem op­start­svirk­som­he­der og tre forsk­nings­pro­jek­ter med kom­merci­elt po­ten­ti­a­le in­den for li­fe sci­en­ce har net­op mod­ta­get i alt 104 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den. Me­re…

Bagger-Sørensen Fonden sælger fra og opruster uddelingspolitikken

Be­sty­rel­sen i Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den har am­bi­tio­ner om at øge ud­de­lin­ger­ne in­den­for en ræk­ke syg­doms- og forsk­nings­om­rå­der. Og for at ind­fri mål­sæt­nin­ger­ne har den tid­li­ge­re…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Coronakrise

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…