Lars Frederiksen: Det er blevet vigtigere at opføre sig ordentligt

De danske fonde er de seneste år blevet langt mere transparente, og bestyrelserne har fået en større bevidsthed om, at de skal kunne stå på mål for alt, hvad de foretager sig – blandt andet hjulpet på vej af anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse. Men enkelte brodne kar risikerer fortsat at give fondsbranchen et plettet image. Det vurderer bestyrelsesformand i Hedorfs Fond Lars Frederiksen, der også er formand for Komitéen for God Selskabsledelse.

Lars Frederiksen
”Jeg sy­nes, at ar­bej­det i en fonds­be­sty­rel­se sam­men­lig­net med en be­sty­rel­ses­post i en in­du­stri­virk­som­hed stil­ler end­nu stør­re krav til or­dent­lig­hed," si­ger Lars Fre­de­rik­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Hedor­fs Fond og for­mand for Ko­mitéen for God Selskabsledelse.
Blå bog: Lars Frederiksen
  • 61 år
  • Ud­dan­net cand.merc.
  • Med­lem af be­sty­rel­sen i Hedor­fs Fond si­den 2009 og for­mand si­den 2017. Lars Fre­de­rik­sen er valgt ind­til ud­gan­gen af 2020 og har al­le­re­de be­slut­tet, at han ger­ne ta­ger fi­re år me­re i formandsstolen.
  • Der­u­d­over bl.a. be­sty­rel­ses­for­mand i Ma­tas A/S, for­mand for Ko­mi­te­en for god Sel­skabs­le­del­se og me­nigt med­lem af en ræk­ke bestyrelser.

Ud­tryk som ”Vi skal kun­ne tå­le at bli­ve gen­nem­lyst”, ”Vi læg­ger vægt på at op­fø­re os or­dent­ligt”, ”Vi er ble­vet me­re trans­pa­ren­te” og ”Vi skal kun­ne stå på mål for alt det, vi gør” går igen, når for­man­den for Hedor­fs Fond Lars Fre­de­rik­sen ta­ler om den mo­der­ne må­de at ud­fø­re be­sty­rel­ses­ar­bej­de i en fond i Danmark.

I et in­ter­view med Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de un­der­stre­ger Lars Fre­de­rik­sen, at fon­de­ne i Dan­mark på fle­re pla­ner er i gang med en om­fat­ten­de og, som han ser det, sær­de­les po­si­tiv trans­for­ma­tion på fle­re ni­veau­er: Dels hand­ler det om en ge­ne­relt langt stør­re be­vidst­hed om at væ­re trans­pa­rent og op­fø­re sig or­dent­ligt – hjul­pet på vej af blandt an­det an­be­fa­lin­ger­ne fra Ko­mitéen for God Fondsledelse.

Og dels hand­ler det om en ny må­de at ad­mi­ni­stre­re de of­te sto­re mid­ler på, hvor ud­vik­lin­gen går i ret­ning af et me­re pro­g­res­sivt for­søg på må­l­ret­tet at un­der­støt­te et sær­ligt for­mål i en spe­ci­fik bran­che i ste­det for tid­li­ge­re ti­ders me­re pas­si­ve og re­ak­ti­ve ud­væl­gel­se blandt de ind­løb­ne ansøgninger.

”An­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se har i fon­de­ne ge­ne­relt og i Hedor­fs Fond spe­ci­fikt ført til, at vi i dag læg­ger me­get me­re vægt på at op­fø­re os or­dent­ligt, do­ku­men­te­re alt, hvad vi fo­re­ta­ger os, og ge­ne­relt ar­bej­de i et me­re trans­pa­rent mil­jø, end det ske­te for 10 år si­den. Det er en me­get sund og po­si­tiv ud­vik­ling, som lig­ner den, der og­så ken­de­teg­ner øv­rigt be­sty­rel­ses­ar­bej­de i Dan­mark tak­ket væ­re an­be­fa­lin­ger­ne til god sel­skabs­le­del­se. At vi har få­et den­ne langt stør­re be­vidst­hed om, at man skal kun­ne stå på mål for det, vi gør, er star­tet i de sto­re fon­de. De er gå­et for­re­st, og tan­ke­gan­gen har spredt sig ned gen­nem sy­ste­met til de fle­ste øv­ri­ge fon­de,” fast­slår Lars Frederiksen.

Når be­sty­rel­sen mø­des i Hedor­fs Fond, hand­ler det om in­ve­ste­rin­ger, ud­de­lin­ger og ad­mi­ni­stra­tion af fon­dens kol­le­gi­um på Fre­de­riks­berg. Men be­sty­rel­sen bru­ger og­så, som for­man­den ud­tryk­ker det, ”en del tid og kræf­ter på mø­de­r­ne på at sik­re sig, at vi op­fø­rer os or­dent­ligt” i re­la­tion til an­be­fa­lin­ger­ne for god fondsledelse.

”Vi skal kun­ne tå­le at bli­ve gen­nem­lyst. Der­for op­ly­ser vi al­le for­hold, for ek­sem­pel hvad be­sty­rel­sen og di­rek­tio­nen får i ho­norar, hvem vi støt­ter og hvor­for. Vi skal væ­re trans­pa­ren­te og stå på mål for det. Det nyt­ter ik­ke no­get, at ét el­ler fle­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer ik­ke kan stå på mål for alt, hvad der sker i fon­den,” me­ner Lars Frederiksen.

Fortsat brodne kar

I en tid, hvor or­dent­lig­hed og trans­pa­rens er nøg­le­ord i de fle­ste af Dan­marks fon­de, ærg­rer det Lars Fre­de­rik­sen sær­lig me­get, når der i ny og næ duk­ker sa­ger op med brod­ne kar i fonds­ver­de­nen, som ri­si­ke­rer at væ­re skyld i en ne­ga­tiv af­smit­ten­de ef­fekt på de pæ­ne børn i klassen.

De ne­ga­ti­ve sa­ger med ad­vo­ka­ter, som ta­ger sig godt be­talt, be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der ta­ger sig godt be­talt, el­ler fon­de, som for­for­de­ler fa­mi­lie­med­lem­mer, smit­ter ne­ga­tivt af på he­le fonds­ver­de­nen, og det sy­nes jeg er et rig­tig, rig­tig stort problem.

Lars Fre­de­rik­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Hedor­fs Fond

”Desvær­re fin­des der sta­dig ek­semp­ler på min­dre fon­de, som ik­ke op­fø­rer sig kor­rekt i hen­hold til an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se. De ne­ga­ti­ve sa­ger med ad­vo­ka­ter, som ta­ger sig godt be­talt, be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der ta­ger sig godt be­talt, el­ler fon­de, som for­for­de­ler fa­mi­lie­med­lem­mer, smit­ter ne­ga­tivt af på he­le fonds­ver­de­nen, og det sy­nes jeg er et rig­tig, rig­tig stort pro­blem. En lil­le fond i Nord­jyl­land, på Lol­land-Fal­ster el­ler Born­holm, som træ­der ved si­den af, kan øde­læg­ge ima­get for samt­li­ge dan­ske fon­de. Og når vi ta­ler ima­ge, hand­ler det jo ik­ke kun om ima­ge i be­folk­nin­gen, men og­så om det ima­ge, fon­de­ne får blandt de po­li­ti­ke­re, der la­ver lov­giv­nin­gen,” si­ger Lars Frederiksen.

Ud over po­sten som for­man­den for be­sty­rel­sen i Hedor­fs Fond sid­der Lars Fre­de­rik­sen blandt an­det og­så for bor­den­den i Ko­mitéen for God Sel­skabs­le­del­se, og han har man­ge­åri­ge er­fa­rin­ger fra be­sty­rel­ser i bå­de fon­de og virk­som­he­der. Når han skal pe­ge på, hvad der især ken­de­teg­ner ar­bej­det i en fonds­be­sty­rel­se og rol­len som fonds­be­sty­rel­ses­for­mand, hand­ler det igen om at op­fø­re sig ordentligt.

”Jeg sy­nes, at ar­bej­det i en fonds­be­sty­rel­se sam­men­lig­net med en be­sty­rel­ses­post i en in­du­stri­virk­som­hed stil­ler end­nu stør­re krav til or­dent­lig­hed. Det har no­get at gø­re med, at man via en fun­dats for­val­ter pen­ge, som kom ind i fon­den for man­ge, man­ge år si­den, og man skal ef­ter bed­ste ev­ne for­sø­ge at le­ve op til et for­mål, som en an­den per­son har skre­vet ned for må­ske 50 el­ler 60 år si­den. Det gør, at du i en fonds­be­sty­rel­se er nødt til at for­sø­ge at ef­ter­ra­tio­na­li­se­re dig frem til nog­le tan­ker og vi­sio­ner, som en af­død per­son har haft. Som for­mand skal man kun­ne for­stå og sæt­te sig ind i den rol­le, stif­te­ren i sin tid har haft, så man er nødt til at ha­ve en bre­de­re til­gang til dét at væ­re i en be­sty­rel­se, end det kræ­ves i en in­du­stri­virk­som­hed,” un­der­stre­ger Lars Frederiksen.

Aldersgrænse gør, at tyren tages ved hornene

Det er Lars Fre­de­rik­sens vur­de­ring, at an­be­fa­lin­ger­ne fra Ko­mitéen for God Sel­skabs­le­del­se og Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se går hånd i hånd uden at væ­re iden­ti­ske. Som ek­sem­pel næv­ner han den al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der ef­ter en del de­bat er ble­vet slet­tet i an­be­fa­lin­ger­ne til sel­ska­ber­ne, men som fast­hol­des i an­be­fa­lin­ger­ne til fondsbestyrelserne.

Lars Fre­de­rik­sen er per­son­ligt til­hæn­ger af an­be­fa­lin­gen om at træ­de ud af en fonds­be­sty­rel­se, når man run­der en vis al­der – en an­be­fa­ling, som ef­ter­le­ves i vedtæg­ter­ne for Hedor­fs Fond med 75 år som al­ders­græn­se – og for­man­den me­ner ik­ke, at ti­den end­nu er mo­den til at drop­pe al­der­skri­te­ri­et i fondsverdenen.

Som for­mand skal man kun­ne for­stå og sæt­te sig ind i den rol­le, stif­te­ren i sin tid har haft, så man er nødt til at ha­ve en bre­de­re til­gang til dét at væ­re i en be­sty­rel­se, end det kræ­ves i en industrivirksomhed.

Lars Fre­de­rik­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Hedor­fs Fond

”Når vi ved den sid­ste op­da­te­ring af an­be­fa­lin­ger­ne for god sel­skabs­le­del­se fjer­ne­de al­der­san­be­fa­lin­gen til sel­ska­ber­ne på 70 år, var det for­di, al­der ef­ter 20 år med an­be­fa­lin­ger­ne ik­ke læn­ge­re er et pro­blem i dan­ske sel­skabs­be­sty­rel­ser. Men al­der­s­sam­men­sæt­nin­gen i fon­de­ne er an­der­le­des, og fonds­be­sty­rel­ser­ne er end­nu ik­ke i til­stræk­ke­lig grad ble­vet for­ny­et på linje med, hvad der er sket i sel­ska­ber­ne. Det er der­for fort­sat vig­tigt at sik­re en lø­ben­de ud­skift­ning i fonds­be­sty­rel­ser­ne, så de ik­ke be­står af Tor­denskjolds sol­da­ter,” si­ger Lars Frederiksen.

Han af­vi­ser, at der er no­get ge­ne­relt pro­ble­ma­tisk ved at fast­hol­de en al­ders­græn­se i en tid med po­li­tisk fo­kus på ”det grå guld” og se­ne­re pensionsalder.

”Jeg har hørt fra an­dre fon­de, som op­le­ver, at al­ders­græn­sen på 75 år gør, at de får sat en el­lers nog­le gan­ge prekær dis­kus­sion på agen­da­en. Man kan si­ge, at en ob­jek­tiv 75-års græn­se bru­ges som be­grun­del­se for at ta­ge ty­ren ved hor­ne­ne. Og i for­hold til Hedor­fs Fond skal det ik­ke væ­re no­gen hem­me­lig­hed, at vi i lø­bet af de sid­ste fem år har gen­nem­gå­et en vold­som foryn­gel­se og for­ny­el­se af he­le vo­res set-up på be­sty­rel­ses- og di­rek­tions­ni­veau. Re­sul­ta­tet er, at vi har få­et bragt en gen­nem­snitsal­der for fem år si­den på over 70 år be­trag­te­ligt ned,” si­ger 61-åri­ge Lars Frederiksen.

Dynamik og nytænkning i fondene

Når det er vig­tigt for Lars Fre­de­rik­sen at fast­hol­de al­ders­be­stem­mel­ser­ne for fonds­be­sty­rel­ser – i hvert fald ind­til vi­de­re – hand­ler det og­så om den ge­ne­rel­le be­væ­gel­se, som han op­le­ver i dis­se år i fon­de­ne, her­un­der i Hedor­fs Fond. Der sker en po­si­tiv trans­for­ma­tion, me­ner han, væk fra det re­ak­ti­ve i ret­ning af me­re pro­ak­ti­vi­tet og en langt me­re må­l­ret­tet må­de at bru­ge fon­de­nes mid­ler på.

I den for­bin­del­se er det vi­talt, at be­sty­rel­ses­plad­ser­ne i fon­de­ne er be­sat med per­so­ner, der – som han ud­tryk­ker det – ”kan sik­re dy­na­mik og nytænk­ning i fondene."

Om Hedor­fs Fond

Hedor­fs Fond – med det op­rin­de­li­ge navn Ge­ne­ral­kon­sulin­de An­na Hedorf og Ge­ne­ral­kon­sul Fro­de Hedor­fs Fond – ud­de­ler en ræk­ke ud­dan­nel­ses­le­ga­ter og forsk­nings­pri­ser og støt­ter re­le­van­te pro­jek­ter in­den for han­del, lo­gi­stik og trans­port, sær­ligt god­strans­port. Ud­de­lin­ger­ne har de se­ne­ste år lig­ger på om­kring fem mil­li­o­ner kro­ner årligt.

Fon­den har etab­le­ret Hedorf A/S, som ejes 100 pct. og va­re­ta­ger in­ve­ste­rin­gen af fon­dens midler.

Hedor­fs Fond dri­ver der­u­d­over Hedor­fs Kol­le­gi­um på Fre­de­riks­berg, som har 52 værelser.

Be­sty­rel­sen be­står af tre per­so­ner: For­mand Lars Fre­de­rik­sen, Sven Buhr­kall og Tor­ben Mö­ger Pe­der­sen. Med­lem­mer­ne er valgt for fi­re år ad gangen. 

”Fonds­be­sty­rel­ses­ar­bej­det har ud­vik­let sig fra at væ­re me­re sta­tisk til at væ­re langt me­re pro­g­res­sivt og di­rek­te fo­ku­se­ret på, hvor­dan vi kan bru­ge de mid­ler, vi har, til at kom­me ind og for­me et spe­ci­fikt om­rå­de el­ler bran­che. I Hedor­fs Fond er vo­res fo­kus på trans­port­bran­chen, som er ud­for­dret blandt an­det på grund af di­gi­ta­li­se­ring, og her ar­bej­der vi som fond nu med pro­jek­ter, som har det kon­kre­te for­mål at for­bed­re kon­kur­ren­ce­ev­nen in­den for trans­port­bran­chen og -er­hver­vet. Vi vil ger­ne væ­re med til at ka­ta­ly­se­re nog­le af de for­an­drin­ger, der skal ske i bran­chen, og den ud­vik­ling kom­mer til at bli­ve end­nu me­re ty­de­lig de næ­ste par år. Til gen­gæld har vi skå­ret lidt ned på de pas­si­ve støt­te­ak­ti­vi­te­ter, hvor man sø­ger pen­ge i Hedor­fs Fond til et gi­vent pro­jekt, uden at pro­jek­tet må­ske pe­ger fremad for trans­por­t­er­hver­vet,” for­kla­rer Lars Frederiksen.

På den kor­te ba­ne har Hedor­fs Fond som føl­ge af et un­der­skud på 10 mil­li­o­ner kro­ner i regn­ska­bet for 2018 haft et 2019, hvor der er ble­vet pas­set ek­stra godt på pen­ge­ne. Iføl­ge for­man­den er der ble­vet brem­set ”en lil­le smu­le op” for fon­dens ud­de­lin­ger i år for at sik­re en lang­sig­tet, sund ud­de­ling for fonden.

”Men 2019 ser ind­til vi­de­re ud til at bli­ve et for­nuf­tigt år rent in­ve­ste­rings­mæs­sigt, så vi for­ven­ter snart at væ­re til­ba­ge på spo­ret igen,” un­der­stre­ger Lars Frederiksen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Topledelse i
fondssektoren


 

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer