Grundfosprisen 2019 går til professor bag gorillaglas

Grundfosprisen går i år til AAU-professor Morten Mattrup Smedskjær ved Institut for Kemi og Biovidenskab.

Morten Mattrup Smedskjærs (foto: Camilla Kristensen, AAU)
Mor­ten Mat­trup Smedskjærs, pro­fes­sor ved In­sti­tut for Ke­mi og Biovi­den­skab, Aal­borg Uni­ver­si­tet (fo­to: Ca­mil­la Kri­sten­sen, AAU)

Pro­fes­sor Mor­ten Mat­trup Smedskjær, der blandt an­det for­sker i glas på Aal­borg Uni­ver­si­tet, er årets vin­der af Grund­fospri­sen. Det er en pris, der blev indstif­tet af Po­ul Due Jen­sens Fond i 2001 og bli­ver ud­delt til forsk­ning på det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge område.

”Mor­ten Mat­trup Smedskjærs forsk­ning spæn­der over he­le spek­t­ret fra dy­be te­o­re­ti­ske ana­ly­ser over mo­del­le­ring og avan­ce­re­de eks­pe­ri­men­tel­le ana­ly­se­me­to­der til in­du­stri­el an­ven­del­se, som det er be­vid­net med hans me­get hø­je pa­ten­te­rings­ak­ti­vi­tet. Den er et for­nemt ek­sem­pel på nyt­te­in­spi­re­ret grund­forsk­ning,” ud­ta­ler be­sty­rel­ses­for­mand i Po­ul Due Jen­sens Fond, Jens Maaløe, i en pressemeddelelse.

Mor­ten Mat­trup Smedskjær er blandt an­det ho­ved­man­den bag en ma­te­ri­a­lemo­del for glas­sers hård­hed, der har dan­net ba­sis for ud­vik­lin­gen af den ek­stra stær­ke glas­ty­pe Cor­nings Go­ril­la Glass. En glas­ty­pe, der i dag bli­ver brugt i smartp­ho­nes ver­den over.

Grund­fospri­sen be­står af sta­tu­et­ten Be-Think-In­nova­te og en mil­li­on dan­ske kro­ner. Her­af er de 250.000 kro­ner en per­son­lig hæ­ders­ga­ve, mens de re­ste­ren­de 750.000 kro­ner frit kan an­ven­des til vi­de­re forsk­ning in­den for pris­mod­ta­ge­rens forskningsområde.

I 2017 be­slut­te­de Po­ul Due Jen­sens Fond, at Grund­fospri­sen i en år­ræk­ke især skal til­de­les yn­gre for­ske­re. Mor­ten Mat­trup Smedskjær er der­med den an­den un­ge for­sker, der mod­ta­ger prisen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer