Whistleblower-ordninger til Nordea-fonden og Nordea Bank-fonden

Nor­dea-fon­den og Nor­dea Bank-fon­den etab­le­rer nu to whi­st­le­blower-ord­nin­ger. Ord­nin­ger­ne skal vær­ne om til­li­den til de to fon­de og de­res for­valt­ning af støt­te­mid­ler. Et spørgs­mål om or­dent­lig­hed, si­ger fon­de­nes kom­mu­ni­ka­tions­chef Ti­ne Wi­ck­ers.

Whistleblower-ordning
“In­tro­duk­tion af whi­st­le­blower-ord­­ning for Nor­­dea-fon­­den og Nor­dea Bank-fon­­den er set i et gover­­nan­­ce-per­spek­tiv et na­tur­ligt til­tag, og så er den i sam­klang med fon­de­nes vær­di ‘or­dent­lig­hed’,” si­ger fon­de­nes kom­mu­ni­ka­tions­chef Ti­ne Wi­ck­ers.

Nye whi­st­le­blower-ord­­nin­­ger hos Nor­­dea-fon­­den og Nor­dea Bank-fon­­den skal sik­re, at der bli­ver gre­bet ind over for al­vor­li­ge for­se­el­ser hos de to fon­de el­ler de­res be­vil­lings­mod­ta­ge­re.

Per­so­ner i el­ler uden for fon­de­ne kan så­le­des nu ano­nymt ind­be­ret­te al­vor­li­ge ur­e­gel­mæs­sig­he­der el­ler ulov­lig­he­der til et ek­ster­nt ad­vo­kat­hus.

De nye ord­nin­ger er ble­vet etab­le­ret for at un­der­støt­te og vær­ne om fon­de­nes eg­ne vær­di­er, si­ger fon­de­nes kom­mu­ni­ka­tions­chef Ti­ne Wi­ck­ers:

“In­tro­duk­tion af whi­st­le­blower-ord­­ning for Nor­­dea-fon­­den og Nor­dea Bank-fon­­den er set i et gover­­nan­­ce-per­spek­tiv et na­tur­ligt til­tag, og så er den i sam­klang med fon­de­nes vær­di ‘or­dent­lig­hed’.”

Ord­nin­ger­ne er så­le­des ik­ke kom­met i stand som føl­ge af kon­kre­te er­fa­rin­ger med al­vor­li­ge for­se­el­ser hos Nor­­dea-fon­­den el­ler Nor­dea Bank-fon­­den, si­ger Ti­ne Wi­ck­ers:

“Vi har ik­ke kon­sta­te­ret mis­brug af mid­ler i egen or­ga­ni­sa­tion el­ler hos støt­te­mod­ta­ge­re.”

Lig­nen­de ord­nin­ger ek­si­ste­rer iføl­ge Ti­ne Wi­ck­ers bå­de i ud­lan­det og i Dan­mark:

“Fle­re dan­ske og eu­ro­pæ­i­ske fon­de har og­så etab­le­ret ord­nin­ger. Ik­ke al­le er li­ge så eks­pli­cit­te om for­hold hos støt­te­mod­ta­ge­re,” si­ger hun.

Med de nye whi­st­le­blower-ord­­nin­­ger slut­ter Nor­­dea-fon­­den og Nor­dea Bank-fon­­den sig så­le­des til en ræk­ke af dan­ske fon­de med whi­st­le­blower-ord­­nin­­ger, her­un­der Lund­beck­fon­den, Carls­berg­fon­det, Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den.

Ordning omfatter både fond og støttemodtagere

Den ene af de to nye whi­st­le­blower-ord­­nin­­ger ret­ter sig mod for­hold in­ter­nt i de to fon­de, mens den an­den ret­ter sig imod ek­ster­ne for­hold hos mod­ta­ger­ne af fon­de­nes mid­ler.

Om den in­ter­ne ord­ning skri­ver fon­de­ne på de­res hjem­mesi­de:

“Ord­nin­gen har til for­mål at sik­re, at per­so­ner, der har til­knyt­ning til Nor­­dea-fon­­den og Nor­dea Bank-fon­­den, hur­tigt og for­tro­ligt kan ind­be­ret­te lo­vover­træ­del­ser og al­vor­li­ge for­se­el­ser be­gå­et af nu­væ­ren­de el­ler tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re i fon­de­ne, med­lem­mer af fon­de­nes be­sty­rel­ser el­ler di­rek­tion, re­viso­rer, ad­vo­ka­ter, le­ve­ran­dø­rer m.fl., der har en til­knyt­ning til fon­de­ne,” skri­ver fon­de­ne på de­res hjem­mesi­de.

Om ord­nin­gen ret­tet mod mod­ta­ger­ne af fon­de­nes mid­ler skri­ver fon­de­ne på de­res hjem­mesi­de:

“Ord­nin­gen har til for­mål at sik­re, at per­so­ner, der har vi­den el­ler be­grun­det mi­stan­ke om, at en støt­te­mod­ta­ger og/eller an­dre del­ta­ge­re i pro­jek­tet har mis­brugt el­ler an­vendt en ud­de­ling fra fon­de­ne i strid med de op­stil­le­de vil­kår, hur­tigt og for­tro­ligt kan ind­be­ret­te den po­ten­ti­el­le over­træ­del­se af vil­kå­re­ne til fon­de­ne,” skri­ver fon­de­ne på de­res hjem­mesi­de.

Ik­ke al­le for­hold kan ind­be­ret­tes gen­nem de nye whi­st­le­blower-ord­­nin­­ger, kun så­kaldt ‘al­vor­li­ge for­se­el­ser’.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.