Annoncespot_img

Whistleblower-ordninger til Nordea-fonden og Nordea Bank-fonden

Nordea-fonden og Nordea Bank-fonden etablerer nu to whistleblower-ordninger. Ordningerne skal værne om tilliden til de to fonde og deres forvaltning af støttemidler. Et spørgsmål om ordentlighed, siger fondenes kommunikationschef Tine Wickers.

Whistleblower-ordning
“In­tro­duk­tion af whi­st­le­blower-ord­ning for Nor­dea-fon­den og Nor­dea Bank-fon­den er set i et gover­nan­ce-per­spek­tiv et na­tur­ligt til­tag, og så er den i sam­klang med fon­de­nes vær­di ‘or­dent­lig­hed’,” si­ger fon­de­nes kom­mu­ni­ka­tions­chef Ti­ne Wickers.

Nye whi­st­le­blower-ord­nin­ger hos Nor­dea-fon­den og Nor­dea Bank-fon­den skal sik­re, at der bli­ver gre­bet ind over for al­vor­li­ge for­se­el­ser hos de to fon­de el­ler de­res bevillingsmodtagere.

Per­so­ner i el­ler uden for fon­de­ne kan så­le­des nu ano­nymt ind­be­ret­te al­vor­li­ge ur­e­gel­mæs­sig­he­der el­ler ulov­lig­he­der til et ek­ster­nt advokathus.

De nye ord­nin­ger er ble­vet etab­le­ret for at un­der­støt­te og vær­ne om fon­de­nes eg­ne vær­di­er, si­ger fon­de­nes kom­mu­ni­ka­tions­chef Ti­ne Wickers:

“In­tro­duk­tion af whi­st­le­blower-ord­ning for Nor­dea-fon­den og Nor­dea Bank-fon­den er set i et gover­nan­ce-per­spek­tiv et na­tur­ligt til­tag, og så er den i sam­klang med fon­de­nes vær­di ‘or­dent­lig­hed’.”

Ord­nin­ger­ne er så­le­des ik­ke kom­met i stand som føl­ge af kon­kre­te er­fa­rin­ger med al­vor­li­ge for­se­el­ser hos Nor­dea-fon­den el­ler Nor­dea Bank-fon­den, si­ger Ti­ne Wickers:

“Vi har ik­ke kon­sta­te­ret mis­brug af mid­ler i egen or­ga­ni­sa­tion el­ler hos støttemodtagere.”

Lig­nen­de ord­nin­ger ek­si­ste­rer iføl­ge Ti­ne Wi­ck­ers bå­de i ud­lan­det og i Danmark:

“Fle­re dan­ske og eu­ro­pæ­i­ske fon­de har og­så etab­le­ret ord­nin­ger. Ik­ke al­le er li­ge så eks­pli­cit­te om for­hold hos støt­te­mod­ta­ge­re,” si­ger hun.

Med de nye whi­st­le­blower-ord­nin­ger slut­ter Nor­dea-fon­den og Nor­dea Bank-fon­den sig så­le­des til en ræk­ke af dan­ske fon­de med whi­st­le­blower-ord­nin­ger, her­un­der Lund­beck­fon­den, Carls­berg­fon­det, Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fonden.

Ordning omfatter både fond og støttemodtagere

Den ene af de to nye whi­st­le­blower-ord­nin­ger ret­ter sig mod for­hold in­ter­nt i de to fon­de, mens den an­den ret­ter sig imod ek­ster­ne for­hold hos mod­ta­ger­ne af fon­de­nes midler.

Om den in­ter­ne ord­ning skri­ver fon­de­ne på de­res hjemmeside:

“Ord­nin­gen har til for­mål at sik­re, at per­so­ner, der har til­knyt­ning til Nor­dea-fon­den og Nor­dea Bank-fon­den, hur­tigt og for­tro­ligt kan ind­be­ret­te lo­vover­træ­del­ser og al­vor­li­ge for­se­el­ser be­gå­et af nu­væ­ren­de el­ler tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re i fon­de­ne, med­lem­mer af fon­de­nes be­sty­rel­ser el­ler di­rek­tion, re­viso­rer, ad­vo­ka­ter, le­ve­ran­dø­rer m.fl., der har en til­knyt­ning til fon­de­ne,” skri­ver fon­de­ne på de­res hjemmeside.

Om ord­nin­gen ret­tet mod mod­ta­ger­ne af fon­de­nes mid­ler skri­ver fon­de­ne på de­res hjemmeside:

“Ord­nin­gen har til for­mål at sik­re, at per­so­ner, der har vi­den el­ler be­grun­det mi­stan­ke om, at en støt­te­mod­ta­ger og/eller an­dre del­ta­ge­re i pro­jek­tet har mis­brugt el­ler an­vendt en ud­de­ling fra fon­de­ne i strid med de op­stil­le­de vil­kår, hur­tigt og for­tro­ligt kan ind­be­ret­te den po­ten­ti­el­le over­træ­del­se af vil­kå­re­ne til fon­de­ne,” skri­ver fon­de­ne på de­res hjemmeside.

Ik­ke al­le for­hold kan ind­be­ret­tes gen­nem de nye whi­st­le­blower-ord­nin­ger, kun så­kaldt ‘al­vor­li­ge forseelser’.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer