Annoncespot_img

Fondspriser giver penge tilbage til kunstnerne

Wilhelm Hansen Fonden ser sig selv som et led af en kunstnerisk forretningskæde, hvor pengene går tilbage til de udøvende kunstnere. Finn Juhl Prisen og Wilhelm Hansen Fondens hæderspriser er en del af den mission.

Karen-Lise Mynster modtog i 2016 Wilhelm Hansen Fondens hæderspris (foto Lars Nybøll)
Sku­e­spil­ler Ka­ren-Li­se Myn­s­ter modt­og i 2016 Wil­helm Han­sen Fon­dens hæ­der­spris på 500.000 kro­ner – her over­rakt af be­sty­rel­ses­for­mand Bjørn Bre­dal og da­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem Em­met Fei­gen­berg. Sam­me år blev Kim Brand­strup og Golds­ch­midts Mu­si­ka­ka­de­mi hædret med hver 200.000 kro­ner fra fon­den (fo­to Lars Nybøll).
Se­rie: fondspriser

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de sæt­ter i en ar­ti­kel­se­rie fo­kus på fond­spri­ser. Læs ar­tik­ler­ne her:

Helt si­den Wil­helm Han­sen Fon­dens op­ret­tel­se i 1995 har fon­den ud­delt hæ­der­spri­ser til fortjenst­ful­de per­son­lig­he­der in­den for mu­sik, te­a­ter og dans, og det har helt fra start stå­et ned­fæl­det i fon­dens fun­dats, at der år­ligt skal ud­de­les en ræk­ke fondspriser.

For stif­te­ren af fon­den, Han­ne Wil­helm Han­sen, hav­de nem­lig den hold­ning, at Wil­helm Han­sen Fon­den ik­ke skul­le ses som en mæ­cen el­ler en vel­gø­rer, men som en del af en kunst­ne­risk for­ret­nings­kæ­de. Hvor de pen­ge, hun og fa­mi­li­en hav­de tjent gen­nem fem ge­ne­ra­tio­ner på salg af no­der og ret­tig­he­der til kom­po­si­tio­ner og te­a­ter­ma­nuskrip­ter af pro­mi­nen­te nav­ne som Carl Ni­el­sen, H.C. Lum­bye, Astrid Lind­gren, Se­ba­sti­an og Lars Norén, skul­le til­ba­ge til kunstnerne.

”Han­ne Wil­helm Han­sen så fon­den som en del af en kunst­ne­risk er­hvervsprak­sis, hvor pen­ge­ne fra fon­den skal til­ba­ge til dem, der rent fak­tisk tje­ner pen­ge­ne på det kul­tu­rel­le om­rå­de. Nem­lig kunst­ner­ne. Og vo­res år­li­ge hæ­der­spri­ser og Finn Juhl Pri­sen er en del af den er­hvervsprak­sis,” for­tæl­ler Bjørn Bre­dal, be­sty­rel­ses­for­mand for Wil­helm Han­sen Fonden.

Prismodtagere bliver opinionsdannere

Hvert år si­den 1995 har Wil­helm Han­sen Fon­den ud­delt hæ­der­spri­ser in­den for mu­sik, te­a­ter og dans. I dag ud­de­les nor­malt om­kring 1 mil­li­on kro­ner år­ligt – i po­r­tio­ner á 200.000-500.000 kroner.

I 2003 kom Finn Juhl Pri­sen på 100.000 kro­ner til. En pris, der hvert år gi­ves til en per­son, der har gjort en sær­lig ind­sats in­den for mø­bel­ar­ki­tek­tur. Pri­sen blev indstif­tet af Han­ne Wil­helm Han­sen kort før sin død for at hædre sin mand Finn Juhls ind­sats som mø­bel­ar­ki­tekt og ar­ki­tekt. Si­den har fon­den og­så haft som for­mål at ud­de­le Finn Juhl Pri­sen hvert år.

”Ud over at pri­ser­ne er et led i fon­dens stra­te­gi om at væ­re en del af en kunst­ne­risk for­ret­nings­kæ­de, så gør pri­ser­ne os syn­li­ge. De vi­ser, at vi fin­des, og hvor­dan vi ar­bej­der som fond,” for­kla­rer Bjørn Bredal.

”Egent­lig er vi en fond, der le­ver ret stil­le, og det er vi på den ene si­de gla­de for. Om­vendt vil vi og­så ger­ne ha­ve de rig­ti­ge an­sø­ge­re, og fond­spri­ser kan væ­re med til at gi­ve bå­de fle­re og me­re kva­li­fi­ce­re­de ansøgninger.”

”Ud over syn­lig­he­den i pres­sen bli­ver pris­mod­ta­ger­ne og­så en form for opi­ni­ons­dan­ne­re i for­hold til en fond. Så op­mærk­som­he­den på fon­den går ad fle­re ve­je,” fort­sæt­ter Bjørn Bredal.

Hvem fik priserne?

Ved den se­ne­ste ud­de­ling i ok­to­ber 2018 blev Wil­helm Han­sen Fon­dens hæ­der­spri­ser gi­vet til:

  • Tid­li­ge­re rek­tor for dra­ma­ti­ker­ud­dan­nel­sen Ja­ni­cke Branth
  • For­fat­ter og dra­ma­ti­ker Astrid Saalbach
  • Sceno­graf Mia Steensgaard
  • Per­for­man­ce­kunst­ner Kri­stján Ingimarsson
  • Ac­cor­deo­nist Bjar­ke Mogensen.

De fik hver 200.000 kroner.

Ved den se­ne­ste ud­de­ling af Finn Juhl Pri­sen i maj 2019 blev pri­sen gi­vet til de to mø­belkunst­ne­re Eske Rex og An­ne Brandhøj.
De fik hver 100.000 kroner.

Hæderspriser med blik for både unge og erfarne

Hæ­der­spri­ser­ne ud­de­les hvert år – den sid­ste tirs­dag i ok­to­ber på Bør­sen i København.

”Med hæ­der­spri­ser­ne vil vi ger­ne hædre kunst­ne­re in­den for mu­sik, te­a­ter el­ler dans for en be­ri­gen­de og sær­lig ind­sats. Sam­ti­dig vil vi ger­ne frem­me kva­li­te­ten og ar­bej­det in­den for det på­gæl­den­de felt,” for­tæl­ler Bjørn Bredal.

”Vi bru­ger pri­sen til at hædre out­stan­ding kunst­ne­re, og vi har blik for de un­ge, det spæn­den­de og den fan­ta­sti­ske de­but, men vi har li­ge så me­get øje for dem, der fort­sæt­ter. Hvor vi bru­ger pri­ser­ne til op­mun­tring, til­skyn­del­se og som en an­er­ken­del­se af dem, der har væ­ret her længe.”

Det er fon­dens be­sty­rel­se, der bå­de indstil­ler og be­slut­ter, hvem der skal ha­ve hæderspriserne.

Hæder til krævende møbelarkitektur

Finn Juhl Pri­sen bli­ver ty­pisk ud­delt i maj måned.

”Pri­sen gi­ves som en an­er­ken­del­se af dyg­ti­ge men­ne­sker i et felt, som Finn Juhl vil­le ha­ve sans for; kre­a­tivt, kunst­ne­risk mø­bel­ar­ki­tek­tur, som er kræ­ven­de at pro­du­ce­re. For vi vil ger­ne på­vir­ke fle­re til at ar­bej­de med det kræ­ven­de og det udfordrende.”

”Ty­pisk går pri­sen til un­ge mø­belkunst­ne­re el­ler ar­ki­tek­ter, som gør en vær­di­fuld ind­sats for mø­bel­ar­ki­tek­tur, men den kan og­så gi­ves til gal­le­ri­ster, for­fat­te­re, for­mid­le­re,” for­tæl­ler Bjørn Bredal.

Iføl­ge fun­dat­sen er fon­den for­plig­tet til at ud­de­le mini­mum en Finn Juhl Pris, men de se­ne­ste år er der ble­vet ud­delt to el­ler tre pri­ser – á hver 100.000 kroner.

Om Wil­helm Han­sen Fonden

Wil­helm Han­sen Fon­den blev etab­le­ret i 1995 af Han­ne Wil­helm Han­sen. Med pen­ge fra salg af fa­mi­lie­fir­ma­et Wil­helm Han­sen, der hav­de en før­en­de po­si­tion i den in­ter­na­tio­na­le mu­sik­ver­den, og si­den sal­get af Nor­diska Strakosch Te­a­ter­för­la­get, som sø­stre­ne Han­ne og Lo­ne Wil­helm Han­sen grundlagde.

Fon­den blev grund­lagt med et for­mål om at yde støt­te til – for­trins­vis dansk – mu­sik, te­a­ter og dans.

Fon­dens for­mue lig­ger i dag på om­kring 100 mil­li­o­ner kro­ner i en po­r­te­føl­je af ak­tier og ob­liga­tio­ner, hvor­til kom­mer to sto­re ejen­dom­me i Go­t­hers­ga­de i Kø­ben­havn, ret­tig­he­der­ne til Finn Juhls møb­ler i he­le ver­den og 25 pro­cent af ak­tier­ne i Norsk Mu­sik­for­lag i Oslo.

Fon­den ud­de­ler ty­pisk 6-8 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt. De se­ne­ste år 8 mil­li­o­ner, da fon­dens for­mue sti­ger – især på grund af sti­gen­de in­ter­es­se for Finn Juhls møb­ler rundt i verden.

Be­sty­rel­sen i Wil­helm Han­sen Fonden:

  • For­mand Bjørn Bre­dal, for­stan­der på Jo­han Borups Højskole
  • Ben­te Lund Po­ul­sen, advokat
  • Ka­tri­ne Gis­lin­ge, koncertpianist
  • St­ef­fen Aar­fing, scenograf
  • Ka­ren-Ma­ria Bil­le, dramaturg.

”Jeg har kun væ­ret be­sty­rel­ses­for­mand i 5 år, så jeg ken­der ik­ke over­vej­el­ser­ne bag be­lø­bet, men 100.000 kro­ner er et dej­ligt rundt be­løb, og li­ge­som med hæ­der­spri­ser­ne og med fon­den i det he­le ta­get, vil vi ger­ne gø­re en for­skel for modtageren.”

Be­sty­rel­sen be­slut­ter og­så hvem der skal ha­ve prisen.

”Et af vo­res be­sty­rel­ses­med­lem­mer St­ef­fen Aar­fing har en me­get høj vi­den om møb­ler, men vi bru­ger og­så tit Chri­sti­an Bun­de­gaard, der har skre­vet en tyk bog om Finn Juhl, som kon­su­lent. Han be­slut­ter ik­ke no­get, men hjæl­per os til at fin­de de ret­te pris­mod­ta­ge­re,” si­ger Bjørn Bredal.

Indstift alene priser for modtagerens skyld

Pri­ser­ne hædrer, til­skyn­der og ska­ber respekt. De pro­fi­le­rer Wil­helm Han­sen Fon­den og gi­ver en mas­se po­si­tiv op­mærk­som­hed, men det er og­så et stort arbejde.

”Det er et kæm­pe­stort ar­bej­de, og no­get vi be­sty­rel­ses­med­lem­mer ar­bej­der på lø­ben­de hen over året. For ud over at fin­de frem til sel­ve pris­mod­ta­ger­ne, skal fe­sten ar­ran­ge­res. Den skal væ­re fest­lig, kunst­ne­re skal op­træ­de – så ja, det er et stort ar­bej­de, og vi er jo en fond med et lil­le se­kre­ta­ri­at, hvor ene­ste an­sat­te er en se­kre­tær på halv tid.”

Med ar­bejds­mæng­den in men­te me­ner Bjørn Bre­dal da og­så, at fon­de ude­luk­ken­de skal indstif­te pri­ser for mod­ta­ger­nes skyld. Al­drig for sin egen skyld.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer