Ugens uddelinger: Fondsstøtte til ny portal om dansk natur, frie købmænd, indsats mod trafikstøj og præstetavle

Ugens udvalgte uddelinger fra fondssektoren omfatter blandt andet penge fra Aage V. Jensen Naturfond og 15. Juni Fonden til en ny artsportal, rekordstor uddeling i 2020 fra KFI Erhvervsdrivende Fond til frie købmænd og støtte fra Realdania til et nyt projekt om reduktion af gener fra trafikstøj.

Trafikstøj (foto: Kaj Bonne / Realdania)
Gladsaxe og Fu­re­sø er nog­le af de kom­mu­ner i Dan­mark, som er mest pla­get af tra­fik­s­tøj. Et nyt pro­jekt støt­tet med 850.000 kro­ner fra Re­al­da­nia skal ind­sam­le vi­den om mu­lig­he­der­ne for at re­du­ce­re ge­ner­ne af tra­fik­s­tøj fra mo­tor­ve­je­ne (fo­to: Kaj Bon­ne / Realdania).

Rund­t­u­ren blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den for­gang­ne uge star­ter ude i den dan­ske na­tur. Na­tur­fon­de­ne Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond og 15. Ju­ni Fon­den støt­ter så­le­des den nye art­spor­tal ved navn Ar­ter med til­sam­men 10 mil­li­o­ner kroner.

Dan­sker­ne strøm­mer ud i na­tu­ren som al­drig før, og vi­den om blandt an­det pat­te­dyr og in­sek­ter er helt af­gø­ren­de for at kun­ne be­skyt­te og pas­se godt på bi­o­di­ver­si­te­ten, skri­ver Mil­jøsty­rel­sen i en pres­se­med­del­el­se. Der­for star­ter sty­rel­sen i et tæt sam­ar­bej­de med Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um nu en ind­sam­ling af al­le til­gæn­ge­li­ge in­for­ma­tio­ner om de vil­de ar­ter i Dan­mark, så for­ske­re, myn­dig­he­der, grøn­ne for­e­nin­ger og al­le dan­ske­re får ad­gang til fæl­les vi­den om, hvor ar­ter­ne be­fin­der sig.

”For de to na­tur­fon­de er ud­vik­lin­gen af den na­tio­na­le art­spor­tal Ar­ter en uom­gæn­ge­lig del af ind­dra­gel­se af al­le na­turin­ter­es­se­re­de i kend­skab til og be­skyt­tel­se af dansk na­tur og bi­o­di­ver­si­tet. Med de nye mid­ler bli­ver po­r­ta­len end­nu me­re at­trak­tiv og vel­fun­ge­ren­de, og den til­hø­ren­de app til felt­brug vil gø­re det me­get nem­me­re at bru­ge Ar­ter,” si­ger di­rek­tø­rer­ne for de to fon­de, Han­ne Haa­ck Lar­sen og Per Vo­et­mann, i pressemeddelelsen.

Iføl­ge vi­ce­di­rek­tør An­ne-Ma­rie Væg­ter Ras­mus­sen fra Mil­jøsty­rel­sen bli­ver Ar­ter et vær­di­fuldt nyt værk­tøj i naturforvaltningen.

Sam­ti­dig med, at for­ske­re og al­min­de­li­ge dan­ske­re får en op­da­te­ret vi­den om vo­res ar­ter, får for­val­ter­ne i kom­mu­ner og stat et hur­tigt og en­kelt over­blik over ar­ter­nes til­ste­de­væ­rel­se i vo­res natur.

An­ne-Ma­rie Væg­ter Ras­mus­sen – vi­ce­di­rek­tør, Miljøstyrelsen

”Sam­ti­dig med, at for­ske­re og al­min­de­li­ge dan­ske­re får en op­da­te­ret vi­den om vo­res ar­ter, får for­val­ter­ne i kom­mu­ner og stat et hur­tigt og en­kelt over­blik over ar­ter­nes til­ste­de­væ­rel­se i vo­res na­tur, som de kan bru­ge i de­res ar­bej­de,” si­ger An­ne-Ma­rie Væg­ter Rasmussen.

Vi­sio­nen er, at Ar­ter kom­mer til at in­de­hol­de fle­re end 40 mil­li­o­ner fund og be­skri­vel­ser af for­skel­li­ge arter.

Ud over fonds­mid­ler­ne har Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um og Mil­jøsty­rel­sen bi­dra­get med fem mil­li­o­ner kro­ner til at ud­vik­le portalen. 

Rekordstor uddeling fra KFI Erhvervsdrivende Fond

146 mil­li­o­ner kro­ner. Så man­ge pen­ge ud­del­te køb­mands­fon­den KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond i 2020 til de frie køb­mænd lan­det rundt og lo­ka­le ini­ti­a­ti­ver til gavn for sek­to­ren. Der­med sat­te fon­den ny uddelingsrekord. 

Be­lø­bet er for­delt på 1.144 en­kel­tud­de­lin­ger, hvil­ket er tre gan­ge så man­ge som i 2019, op­ly­ser KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond i en pressemeddelelse.
Si­den 2014 har KFI ud­delt me­re end en halv mil­li­ard kro­ner til de frie køb­mænd, og gen­nem åre­ne har køb­mands­fon­den fo­ku­se­ret sta­dig me­re på rol­len som ud­de­len­de fond. I 2018 vedt­og KFI en ud­de­lings­stra­te­gi, som er si­de­ord­net med for­ret­nings­stra­te­gi­en, og i 2019 an­sat­te fon­den en ud­de­lings­chef med hen­blik på at styr­ke om­fan­get og kva­li­te­ten af fon­dens uddelinger.

”Vi er sat i ver­den for at støt­te de frie køb­mænd, og vi er stol­te af at ha­ve væ­ret i stand til at ud­de­le et re­kord­s­tort be­løb i 2020,” si­ger Terje List, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond.

Langt stør­ste­delen af ud­de­lin­ger­ne blev, som de fo­re­gå­en­de år, an­vendt til mo­der­ni­se­ring, om­byg­ning og ud­vi­del­se af bu­tik­ker. Sam­ti­dig blev der ud­delt mid­ler fra ny­op­ret­te­de pul­jer må­l­ret­tet køb­mæn­de­nes ind­sats i for­bin­del­se med Covid-19.

Ud­de­lings­ram­men for 2021/22 fast­sæt­tes i maj med ud­gangs­punkt i fon­dens re­sul­tat for 2020, der li­ge­le­des præ­sen­te­res i maj.

Vil indsamle ny viden om trafikstøj

Gladsaxe og Fu­re­sø er nog­le af de kom­mu­ner i Dan­mark, som er mest pla­get af tra­fik­s­tøj, og nu skal et nyt pro­jekt støt­tet med 850.000 kro­ner fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia ind­sam­le vi­den om mu­lig­he­der­ne for at re­du­ce­re ge­ner­ne af tra­fik­s­tøj fra motorvejene.

Gladsaxes borg­me­ster Tri­ne Græ­se ser frem til at få ind­sam­let den ny­e­ste vi­den om løs­nin­ger, så der for al­vor kan bli­ve gjort no­get ved tra­fik­s­tøj­en, po­in­te­r­er hun i en pres­se­med­del­el­se fra Realdania. 

”Den bed­ste løs­ning på ud­for­drin­ger­ne med tra­fik­s­tøj er selv­føl­ge­lig at ska­be en helt an­der­le­des og langt me­re bæ­re­dyg­tig må­de at trans­por­te­re os på med me­get me­re kol­lek­tiv trans­port, sam­kør­sel og cyk­lis­me. Den bæ­re­dyg­ti­ge trans­port er og­så af­gø­ren­de for at re­du­ce­re CO2-ud­led­nin­gen. Alt det ar­bej­der vi må­l­ret­tet med. Sam­ti­dig er støj nu så stort et pro­blem for man­ge men­ne­sker, at de ri­si­ke­rer at bli­ve sy­ge af det. Så hvis vi øn­sker, at der fort­sat skal kun­ne bo men­ne­sker i vo­res by­er, bli­ver vi nødt til at stå på to ben i det her,” si­ger Tri­ne Græse. 

Vi le­der ef­ter de go­de løs­nin­ger fra ind- og ud­land på, hvor­dan vi kan ind­ret­te by­ens tor­ve, plad­ser, re­kre­a­ti­ve om­rå­der, sko­le­går­de, dag­in­sti­tu­tio­ner­nes udea­re­a­ler, så ge­ner­ne fra støj­en begrænses.

Björn Emil Här­tel Jen­sen – pro­jek­t­chef, Realdania

Pro­jek­tet vil ind­dra­ge eks­per­ter og ak­tø­rer, som ar­bej­der med ge­ner og løs­nin­ger på tra­fik­s­tøj­en. Det gæl­der for ek­sem­pel Vej­di­rek­to­ra­tet og Mil­jøsty­rel­sen. De kan blandt an­det hjæl­pe med den se­ne­ste vi­den om støjskær­me og støj­dæm­pen­de as­falt og kan hjæl­pe med at af­dæk­ke de juri­di­ske, øko­no­mi­ske og tek­ni­ske for­ud­sæt­nin­ger for at over­dæk­ke motorvejene.

”Fle­re ste­der i ud­lan­det fin­des der go­de ek­semp­ler på, hvor­dan man har løst støjpro­ble­mer­ne ved at over­dæk­ke mo­tor­ve­je og ud­vik­le by­er­ne hen over mo­tor­ve­je­ne. Det er de er­fa­rin­ger og den vi­den fra bå­de ind- og ud­land, vi skal ha­ve frem, så vi kan sik­re, at det fort­sat er at­trak­tivt at bo i vo­res by­er,” si­ger Fu­re­søs borg­me­ster Ole Bon­do Christensen.

Björn Emil Här­tel Jen­sen, der er pro­jek­t­chef i Re­al­da­nia, me­ner, at der er et stort ”vi­dens­hul” i for­hold til at fin­de de go­de in­nova­ti­ve løs­nin­ger på, hvor­dan vi kan ved­li­ge­hol­de og ud­vik­le de byrum og fri­a­re­a­ler, som er ud­for­dret af støj fra sto­re veje. 

”Vi le­der ef­ter de go­de løs­nin­ger fra ind- og ud­land på, hvor­dan vi kan ind­ret­te by­ens tor­ve, plad­ser, re­kre­a­ti­ve om­rå­der, sko­le­går­de, dag­in­sti­tu­tio­ner­nes udea­re­a­ler, så ge­ner­ne fra støj­en be­græn­ses. Vi vil rig­tig ger­ne støt­te op om, at vi får sam­let den vi­den, så vi al­le kan få gavn af den i ud­vik­lin­gen af vo­res by­er – ik­ke kun i Gladsaxe og Fu­re­sø, men i he­le Dan­mark,” si­ger Björn Emil Här­tel Jensen.

In­den som­mer­fe­ri­en skal der sam­men­sæt­tes to eks­pert­teams til at lø­se op­ga­ven. Re­sul­ta­ter­ne af pro­jek­tet for­ven­tes at lig­ge klar i 2022. 

Ud over de 850.000 kro­ner fra Re­al­da­nia bi­dra­ger Gladsaxe og Fu­re­sø kom­mu­ner til pro­jek­tet med hen­holds­vis 500.000 og 350.000 kroner.

Fondsstøtte til præstetavle i Vojens

Fra ho­ved­stads­om­rå­det fort­sæt­ter vi til Vo­jens, nær­me­re be­stemt til Vo­jens Kir­ke, som net­op har få­et en præ­ste­tav­le. Den er fi­nan­si­e­ret af en do­na­tion fra P.J. Schmidt-Fonden.

”Vi har i me­nig­heds­rå­det gen­nem en læn­ge­re pe­ri­o­de talt om, at vi kun­ne tæn­ke os en præ­ste­tav­le,” si­ger me­nig­heds­rå­ds­for­mand Pre­ben Holm­berg til dag­bla­det Jydskevestkysten.

Det vil­le de me­get ger­ne – og i sær­de­les­hed, for­di kir­ken bli­ver 100 år i sep­tem­ber 2025.

Pre­ben Holm­berg – me­nig­heds­rå­ds­for­mand, Vo­jens Kirke

Han for­tæl­ler, at kort tid ef­ter, me­nig­heds­rå­det hav­de sendt en an­søg­ning af sted til P.J. Sch­midt-Fon­den, kom der et po­si­tivt svar.

”Det vil­le de me­get ger­ne – og i sær­de­les­hed, for­di kir­ken bli­ver 100 år i sep­tem­ber 2025,” si­ger Pre­ben Holmberg.

Det er den lo­ka­le kunst­ner Ras­mus Bjørn, som har ud­ført opgaven.

Så snart, cor­o­na-lof­tet på det mak­si­ma­le an­tal til­ste­de­væ­ren­de i kir­ken bli­ver op­hæ­vet, kom­mer præ­ste­tav­len op at hæn­ge i Vo­jens Kirke.

Anerkendelse af forskning i stofskiftesygdomme

Rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger slut­ter med Ja­co­bæus Pri­sen, som ud­de­les i re­gi af Ko­mi­te for En­dokri­no­lo­gi og Me­ta­bo­lis­me un­der No­vo Nor­disk Fon­den. 2020-ud­ga­ven af Ja­co­bæus Pri­sen er net­op ble­vet til­delt den fran­ske pro­fes­sor Ka­ri­ne Clé­ment, der er pro­fes­sor i er­næ­ring ved Sor­bon­ne Uni­ver­si­tet og Pi­tié Sal­pêtrière Ho­spi­tal i Paris.

Ka­ri­ne Clé­ment mod­ta­ger pri­sen på 1,5 mil­li­o­ner kro­ner for sin kli­ni­ske forsk­ning i stof­skif­te­syg­dom­me. Hun har blandt an­det bi­dra­get til ud­vik­lin­gen af nye me­to­der og mo­del­ler, der kan bru­ges i det kli­ni­ske ar­bej­de med svær over­vægt og ty­pe 2-di­a­be­tes, op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

”Gen­nem he­le sin kar­ri­e­re har Ka­ri­ne Clé­ment gjort brug af ba­ne­bry­den­de mo­le­kylæ­re ana­ly­ser for at un­der­sø­ge kli­ni­ske spørgs­mål in­den for svær over­vægt, ty­pe 2-di­a­be­tes og me­ta­bo­li­ske syg­dom­me. Det vig­ti­ge ar­bej­de vil vi ger­ne hædre ved at til­de­le hen­de Ja­co­bæus Pri­sen,” si­ger pro­fes­sor An­na Krook, der er for­mand for ko­mi­te­en og pro­fes­sor ved In­sti­tu­tio­nen för fy­si­o­lo­gi och far­mako­lo­gi på Ka­rol­in­ska In­sti­tu­tet i Stockholm.

Ja­co­bæus Pri­sen blev indstif­tet i 1939 til min­de om den sven­ske pro­fes­sor H.C. Ja­co­bæus. Pri­sen har til for­mål at prom­ove­re me­di­cinsk forsk­ning og gi­ves år­ligt til en in­ter­na­tio­nalt an­er­kendt for­sker, der in­vi­te­res til at hol­de en fo­re­læs­ning om sin forskning.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer