Ugens uddelinger: Fondsstøtte til ny portal om dansk natur, frie købmænd, indsats mod trafikstøj og præstetavle

Ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren om­fat­ter blandt an­det pen­ge fra Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond og 15. Ju­ni Fon­den til en ny art­spor­tal, re­kord­s­tor ud­de­ling i 2020 fra KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond til frie køb­mænd og støt­te fra Re­al­da­nia til et nyt pro­jekt om re­duk­tion af ge­ner fra trafikstøj.

Trafikstøj (foto: Kaj Bonne / Realdania)
Gladsaxe og Fu­re­sø er nog­le af de kom­mu­ner i Dan­mark, som er mest pla­get af tra­fik­s­tøj. Et nyt pro­jekt støt­tet med 850.000 kro­ner fra Re­al­da­nia skal ind­sam­le vi­den om mu­lig­he­der­ne for at re­du­ce­re ge­ner­ne af tra­fik­s­tøj fra mo­tor­ve­je­ne (fo­to: Kaj Bon­ne / Realdania).

Rund­t­u­ren blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den for­gang­ne uge star­ter ude i den dan­ske na­tur. Na­tur­fon­de­ne Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond og 15. Ju­ni Fon­den støt­ter så­le­des den nye art­spor­tal ved navn Ar­ter med til­sam­men 10 mil­li­o­ner kroner.

Dan­sker­ne strøm­mer ud i na­tu­ren som al­drig før, og vi­den om blandt an­det pat­te­dyr og in­sek­ter er helt af­gø­ren­de for at kun­ne be­skyt­te og pas­se godt på bi­o­di­ver­si­te­ten, skri­ver Mil­jøsty­rel­sen i en pres­se­med­del­el­se. Der­for star­ter sty­rel­sen i et tæt sam­ar­bej­de med Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um nu en ind­sam­ling af al­le til­gæn­ge­li­ge in­for­ma­tio­ner om de vil­de ar­ter i Dan­mark, så for­ske­re, myn­dig­he­der, grøn­ne for­e­nin­ger og al­le dan­ske­re får ad­gang til fæl­les vi­den om, hvor ar­ter­ne be­fin­der sig.

”For de to na­tur­fon­de er ud­vik­lin­gen af den na­tio­na­le art­spor­tal Ar­ter en uom­gæn­ge­lig del af ind­dra­gel­se af al­le na­turin­ter­es­se­re­de i kend­skab til og be­skyt­tel­se af dansk na­tur og bi­o­di­ver­si­tet. Med de nye mid­ler bli­ver po­r­ta­len end­nu me­re at­trak­tiv og vel­fun­ge­ren­de, og den til­hø­ren­de app til felt­brug vil gø­re det me­get nem­me­re at bru­ge Ar­ter,” si­ger di­rek­tø­rer­ne for de to fon­de, Han­ne Haa­ck Lar­sen og Per Vo­et­mann, i pressemeddelelsen.

Iføl­ge vi­ce­di­rek­tør An­­ne-Ma­rie Væg­ter Ras­mus­sen fra Mil­jøsty­rel­sen bli­ver Ar­ter et vær­di­fuldt nyt værk­tøj i naturforvaltningen.

Sam­ti­dig med, at for­ske­re og al­min­de­li­ge dan­ske­re får en op­da­te­ret vi­den om vo­res ar­ter, får for­val­ter­ne i kom­mu­ner og stat et hur­tigt og en­kelt over­blik over ar­ter­nes til­ste­de­væ­rel­se i vo­res natur.

An­­ne-Ma­rie Væg­ter Ras­mus­sen – vi­ce­di­rek­tør, Miljøstyrelsen

”Sam­ti­dig med, at for­ske­re og al­min­de­li­ge dan­ske­re får en op­da­te­ret vi­den om vo­res ar­ter, får for­val­ter­ne i kom­mu­ner og stat et hur­tigt og en­kelt over­blik over ar­ter­nes til­ste­de­væ­rel­se i vo­res na­tur, som de kan bru­ge i de­res ar­bej­de,” si­ger An­­ne-Ma­rie Væg­ter Rasmussen.

Vi­sio­nen er, at Ar­ter kom­mer til at in­de­hol­de fle­re end 40 mil­li­o­ner fund og be­skri­vel­ser af for­skel­li­ge arter.

Ud over fonds­mid­ler­ne har Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um og Mil­jøsty­rel­sen bi­dra­get med fem mil­li­o­ner kro­ner til at ud­vik­le portalen. 

Rekordstor uddeling fra KFI Erhvervsdrivende Fond

146 mil­li­o­ner kro­ner. Så man­ge pen­ge ud­del­te køb­mands­fon­den KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond i 2020 til de frie køb­mænd lan­det rundt og lo­ka­le ini­ti­a­ti­ver til gavn for sek­to­ren. Der­med sat­te fon­den ny uddelingsrekord. 

Be­lø­bet er for­delt på 1.144 en­kel­tud­de­lin­ger, hvil­ket er tre gan­ge så man­ge som i 2019, op­ly­ser KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond i en pressemeddelelse.
Si­den 2014 har KFI ud­delt me­re end en halv mil­li­ard kro­ner til de frie køb­mænd, og gen­nem åre­ne har køb­mands­fon­den fo­ku­se­ret sta­dig me­re på rol­len som ud­de­len­de fond. I 2018 vedt­og KFI en ud­de­lings­stra­te­gi, som er si­de­ord­net med for­ret­nings­stra­te­gi­en, og i 2019 an­sat­te fon­den en ud­de­lings­chef med hen­blik på at styr­ke om­fan­get og kva­li­te­ten af fon­dens uddelinger.

”Vi er sat i ver­den for at støt­te de frie køb­mænd, og vi er stol­te af at ha­ve væ­ret i stand til at ud­de­le et re­kord­s­tort be­løb i 2020,” si­ger Terje List, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond.

Langt stør­ste­delen af ud­de­lin­ger­ne blev, som de fo­re­gå­en­de år, an­vendt til mo­der­ni­se­ring, om­byg­ning og ud­vi­del­se af bu­tik­ker. Sam­ti­dig blev der ud­delt mid­ler fra ny­op­ret­te­de pul­jer må­l­ret­tet køb­mæn­de­nes ind­sats i for­bin­del­se med Covid-19.

Ud­de­lings­ram­men for 2021/22 fast­sæt­tes i maj med ud­gangs­punkt i fon­dens re­sul­tat for 2020, der li­ge­le­des præ­sen­te­res i maj.

Vil indsamle ny viden om trafikstøj

Gladsaxe og Fu­re­sø er nog­le af de kom­mu­ner i Dan­mark, som er mest pla­get af tra­fik­s­tøj, og nu skal et nyt pro­jekt støt­tet med 850.000 kro­ner fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia ind­sam­le vi­den om mu­lig­he­der­ne for at re­du­ce­re ge­ner­ne af tra­fik­s­tøj fra motorvejene.

Gladsaxes borg­me­ster Tri­ne Græ­se ser frem til at få ind­sam­let den ny­e­ste vi­den om løs­nin­ger, så der for al­vor kan bli­ve gjort no­get ved tra­fik­s­tøj­en, po­in­te­r­er hun i en pres­se­med­del­el­se fra Realdania. 

”Den bed­ste løs­ning på ud­for­drin­ger­ne med tra­fik­s­tøj er selv­føl­ge­lig at ska­be en helt an­der­le­des og langt me­re bæ­re­dyg­tig må­de at trans­por­te­re os på med me­get me­re kol­lek­tiv trans­port, sam­kør­sel og cyk­lis­me. Den bæ­re­dyg­ti­ge trans­port er og­så af­gø­ren­de for at re­du­ce­re CO2-ud­­led­­nin­­gen. Alt det ar­bej­der vi må­l­ret­tet med. Sam­ti­dig er støj nu så stort et pro­blem for man­ge men­ne­sker, at de ri­si­ke­rer at bli­ve sy­ge af det. Så hvis vi øn­sker, at der fort­sat skal kun­ne bo men­ne­sker i vo­res by­er, bli­ver vi nødt til at stå på to ben i det her,” si­ger Tri­ne Græse. 

Vi le­der ef­ter de go­de løs­nin­ger fra ind- og ud­land på, hvor­dan vi kan ind­ret­te by­ens tor­ve, plad­ser, re­kre­a­ti­ve om­rå­der, sko­le­går­de, dag­in­sti­tu­tio­ner­nes udea­re­a­ler, så ge­ner­ne fra støj­en begrænses.

Björn Emil Här­tel Jen­sen – pro­jek­t­chef, Realdania

Pro­jek­tet vil ind­dra­ge eks­per­ter og ak­tø­rer, som ar­bej­der med ge­ner og løs­nin­ger på tra­fik­s­tøj­en. Det gæl­der for ek­sem­pel Vej­di­rek­to­ra­tet og Mil­jøsty­rel­sen. De kan blandt an­det hjæl­pe med den se­ne­ste vi­den om støjskær­me og støj­dæm­pen­de as­falt og kan hjæl­pe med at af­dæk­ke de juri­di­ske, øko­no­mi­ske og tek­ni­ske for­ud­sæt­nin­ger for at over­dæk­ke motorvejene.

”Fle­re ste­der i ud­lan­det fin­des der go­de ek­semp­ler på, hvor­dan man har løst støjpro­ble­mer­ne ved at over­dæk­ke mo­tor­ve­je og ud­vik­le by­er­ne hen over mo­tor­ve­je­ne. Det er de er­fa­rin­ger og den vi­den fra bå­de ind- og ud­land, vi skal ha­ve frem, så vi kan sik­re, at det fort­sat er at­trak­tivt at bo i vo­res by­er,” si­ger Fu­re­søs borg­me­ster Ole Bon­do Christensen.

Björn Emil Här­tel Jen­sen, der er pro­jek­t­chef i Re­al­da­nia, me­ner, at der er et stort ”vi­dens­hul” i for­hold til at fin­de de go­de in­nova­ti­ve løs­nin­ger på, hvor­dan vi kan ved­li­ge­hol­de og ud­vik­le de byrum og fri­a­re­a­ler, som er ud­for­dret af støj fra sto­re veje. 

”Vi le­der ef­ter de go­de løs­nin­ger fra ind- og ud­land på, hvor­dan vi kan ind­ret­te by­ens tor­ve, plad­ser, re­kre­a­ti­ve om­rå­der, sko­le­går­de, dag­in­sti­tu­tio­ner­nes udea­re­a­ler, så ge­ner­ne fra støj­en be­græn­ses. Vi vil rig­tig ger­ne støt­te op om, at vi får sam­let den vi­den, så vi al­le kan få gavn af den i ud­vik­lin­gen af vo­res by­er – ik­ke kun i Gladsaxe og Fu­re­sø, men i he­le Dan­mark,” si­ger Björn Emil Här­tel Jensen.

In­den som­mer­fe­ri­en skal der sam­men­sæt­tes to eks­pert­teams til at lø­se op­ga­ven. Re­sul­ta­ter­ne af pro­jek­tet for­ven­tes at lig­ge klar i 2022. 

Ud over de 850.000 kro­ner fra Re­al­da­nia bi­dra­ger Gladsaxe og Fu­re­sø kom­mu­ner til pro­jek­tet med hen­holds­vis 500.000 og 350.000 kroner.

Fondsstøtte til præstetavle i Vojens

Fra ho­ved­stads­om­rå­det fort­sæt­ter vi til Vo­jens, nær­me­re be­stemt til Vo­jens Kir­ke, som net­op har få­et en præ­ste­tav­le. Den er fi­nan­si­e­ret af en do­na­tion fra P.J. Schmidt-Fonden.

”Vi har i me­nig­heds­rå­det gen­nem en læn­ge­re pe­ri­o­de talt om, at vi kun­ne tæn­ke os en præ­ste­tav­le,” si­ger me­nig­heds­rå­ds­for­mand Pre­ben Holm­berg til dag­bla­det Jydskevestkysten.

Det vil­le de me­get ger­ne – og i sær­de­les­hed, for­di kir­ken bli­ver 100 år i sep­tem­ber 2025.

Pre­ben Holm­berg – me­nig­heds­rå­ds­for­mand, Vo­jens Kirke

Han for­tæl­ler, at kort tid ef­ter, me­nig­heds­rå­det hav­de sendt en an­søg­ning af sted til P.J. Sch­­midt-Fon­­den, kom der et po­si­tivt svar.

”Det vil­le de me­get ger­ne – og i sær­de­les­hed, for­di kir­ken bli­ver 100 år i sep­tem­ber 2025,” si­ger Pre­ben Holmberg.

Det er den lo­ka­le kunst­ner Ras­mus Bjørn, som har ud­ført opgaven.

Så snart, cor­o­­na-lof­tet på det mak­si­ma­le an­tal til­ste­de­væ­ren­de i kir­ken bli­ver op­hæ­vet, kom­mer præ­ste­tav­len op at hæn­ge i Vo­jens Kirke.

Anerkendelse af forskning i stofskiftesygdomme

Rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger slut­ter med Ja­co­bæus Pri­sen, som ud­de­les i re­gi af Ko­mi­te for En­dokri­no­lo­gi og Me­ta­bo­lis­me un­der No­vo Nor­disk Fon­den. 2020-ud­­ga­ven af Ja­co­bæus Pri­sen er net­op ble­vet til­delt den fran­ske pro­fes­sor Ka­ri­ne Clé­ment, der er pro­fes­sor i er­næ­ring ved Sor­bon­ne Uni­ver­si­tet og Pi­tié Sal­pêtrière Ho­spi­tal i Paris.

Ka­ri­ne Clé­ment mod­ta­ger pri­sen på 1,5 mil­li­o­ner kro­ner for sin kli­ni­ske forsk­ning i stof­skif­te­syg­dom­me. Hun har blandt an­det bi­dra­get til ud­vik­lin­gen af nye me­to­der og mo­del­ler, der kan bru­ges i det kli­ni­ske ar­bej­de med svær over­vægt og ty­pe 2-di­a­­be­tes, op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

”Gen­nem he­le sin kar­ri­e­re har Ka­ri­ne Clé­ment gjort brug af ba­ne­bry­den­de mo­le­kylæ­re ana­ly­ser for at un­der­sø­ge kli­ni­ske spørgs­mål in­den for svær over­vægt, ty­pe 2-di­a­­be­tes og me­ta­bo­li­ske syg­dom­me. Det vig­ti­ge ar­bej­de vil vi ger­ne hædre ved at til­de­le hen­de Ja­co­bæus Pri­sen,” si­ger pro­fes­sor An­na Krook, der er for­mand for ko­mi­te­en og pro­fes­sor ved In­sti­tu­tio­nen för fy­si­o­lo­gi och far­mako­lo­gi på Ka­rol­in­ska In­sti­tu­tet i Stockholm.

Ja­co­bæus Pri­sen blev indstif­tet i 1939 til min­de om den sven­ske pro­fes­sor H.C. Ja­co­bæus. Pri­sen har til for­mål at prom­ove­re me­di­cinsk forsk­ning og gi­ves år­ligt til en in­ter­na­tio­nalt an­er­kendt for­sker, der in­vi­te­res til at hol­de en fo­re­læs­ning om sin forskning.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…