Besenbacher erklærer sig permanent inhabil i forhold til ansøgninger fra fakultet

Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher vil ikke længere sidde med i bestyrelseslokalet, når der behandles naturvidenskabelige forskningsansøgninger fra Aarhus Universitet.

Flemming Besenbacher (foto: Jeanette Frank Nielsen)
"Det har på in­tet tids­punkt væ­ret min in­ten­tion at på­vir­ke in­ter­ne an­lig­gen­der el­ler pro­ces­ser på uni­ver­si­tet,” skri­ver Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i en kom­men­tar (fo­to: Je­a­net­te Frank Nielsen).

Sa­gen om Flem­m­ing Be­sen­ba­chers ind­blan­ding i en in­tern kon­flikt på Aar­hus Uni­ver­si­tet får nu kon­se­kven­ser for be­sty­rel­sens be­hand­ling af frem­ti­di­ge an­søg­nin­ger fra uni­ver­si­tets na­tur­vi­den­ska­be­li­ge fakultet. 

I Carls­berg­fon­det be­hand­les al­le an­søg­nin­ger af be­sty­rel­sens fem med­lem­mer. Men nu er­klæ­rer Flem­m­ing Be­sen­ba­cher sig in­ha­bil i al­le frem­ti­di­ge na­tur­vi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­an­søg­nin­ger fra universitetet. 

”For at und­gå mis­for­stå­el­ser har jeg be­slut­tet, i sam­råd med re­sten af be­sty­rel­sen, at jeg fremad­ret­tet vil er­klæ­re mig in­ha­bil i en­hver an­søg­ning, der ved­rø­rer Det Na­tur­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet på Aar­hus Uni­ver­si­tet,” skri­ver Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i en kom­men­tar på fon­dens hjem­mesi­de ef­ter be­sty­rel­sen har drøf­tet sa­gen, og han har und­skyldt sin op­før­sel over­for de øv­ri­ge medlemmer.

Undskylder sprogbrug

Re­ak­tio­nen kom­mer ef­ter Ber­ling­s­ke i sid­ste må­ned kun­ne af­slø­re, at Be­sen­ba­cher i usæd­van­ligt vold­som­me for­mu­le­rin­ger hav­de blan­det sig i uni­ver­si­tets­le­del­sens hånd­te­ring af en kon­flikt, hvor an­sat­te på uni­ver­si­tet kri­ti­se­re­de to kol­le­gers fejl­fyld­te vi­den­ska­be­li­ge artikler. 

”Som tid­li­ge­re kom­mu­ni­ke­ret øn­sker jeg at und­skyl­de min age­ren i sa­gen ved­rø­ren­de Aar­hus Uni­ver­si­tet. Det var en fejl fra min si­de at sen­de e-mails til per­so­ner på uni­ver­si­tet, og jeg skal op­rig­tigt und­skyl­de mit ord­valg i dis­se e-mails. Det har på in­tet tids­punkt væ­ret min in­ten­tion at på­vir­ke in­ter­ne an­lig­gen­der el­ler pro­ces­ser på uni­ver­si­tet,” skri­ver Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i kommentaren. 

Ud­over er­klæ­rin­gen om in­ha­bi­li­tet i kom­men­de fonds­an­søg­nin­ger fra faku­l­tet har fon­den æn­dret i nog­le af dens in­ter­ne pro­ces­ser for at sik­re, at no­get lig­nen­de ik­ke sker igen, op­ly­ser Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i kom­men­ta­ren, hvoraf det frem­går, at be­sty­rel­sen ik­ke har yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til sagen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer