Besenbacher erklærer sig permanent inhabil i forhold til ansøgninger fra fakultet

Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher vil ik­ke læn­ge­re sid­de med i be­sty­rel­ses­lo­ka­let, når der be­hand­les na­tur­vi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­an­søg­nin­ger fra Aar­hus Universitet. 

Flemming Besenbacher (foto: Jeanette Frank Nielsen)
"Det har på in­tet tids­punkt væ­ret min in­ten­tion at på­vir­ke in­ter­ne an­lig­gen­der el­ler pro­ces­ser på uni­ver­si­tet,” skri­ver Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i en kom­men­tar (fo­to: Je­a­net­te Frank Nielsen).

Sa­gen om Flem­m­ing Be­sen­ba­chers ind­blan­ding i en in­tern kon­flikt på Aar­hus Uni­ver­si­tet får nu kon­se­kven­ser for be­sty­rel­sens be­hand­ling af frem­ti­di­ge an­søg­nin­ger fra uni­ver­si­tets na­tur­vi­den­ska­be­li­ge fakultet. 

I Carls­berg­fon­det be­hand­les al­le an­søg­nin­ger af be­sty­rel­sens fem med­lem­mer. Men nu er­klæ­rer Flem­m­ing Be­sen­ba­cher sig in­ha­bil i al­le frem­ti­di­ge na­tur­vi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­an­søg­nin­ger fra universitetet. 

”For at und­gå mis­for­stå­el­ser har jeg be­slut­tet, i sam­råd med re­sten af be­sty­rel­sen, at jeg fremad­ret­tet vil er­klæ­re mig in­ha­bil i en­hver an­søg­ning, der ved­rø­rer Det Na­tur­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet på Aar­hus Uni­ver­si­tet,” skri­ver Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i en kom­men­tar på fon­dens hjem­mesi­de ef­ter be­sty­rel­sen har drøf­tet sa­gen, og han har und­skyldt sin op­før­sel over­for de øv­ri­ge medlemmer.

Undskylder sprogbrug

Re­ak­tio­nen kom­mer ef­ter Ber­ling­s­ke i sid­ste må­ned kun­ne af­slø­re, at Be­sen­ba­cher i usæd­van­ligt vold­som­me for­mu­le­rin­ger hav­de blan­det sig i uni­ver­si­tets­le­del­sens hånd­te­ring af en kon­flikt, hvor an­sat­te på uni­ver­si­tet kri­ti­se­re­de to kol­le­gers fejl­fyld­te vi­den­ska­be­li­ge artikler. 

”Som tid­li­ge­re kom­mu­ni­ke­ret øn­sker jeg at und­skyl­de min age­ren i sa­gen ved­rø­ren­de Aar­hus Uni­ver­si­tet. Det var en fejl fra min si­de at sen­de e-mails til per­so­ner på uni­ver­si­tet, og jeg skal op­rig­tigt und­skyl­de mit ord­valg i dis­se e-mails. Det har på in­tet tids­punkt væ­ret min in­ten­tion at på­vir­ke in­ter­ne an­lig­gen­der el­ler pro­ces­ser på uni­ver­si­tet,” skri­ver Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i kommentaren. 

Ud­over er­klæ­rin­gen om in­ha­bi­li­tet i kom­men­de fonds­an­søg­nin­ger fra faku­l­tet har fon­den æn­dret i nog­le af dens in­ter­ne pro­ces­ser for at sik­re, at no­get lig­nen­de ik­ke sker igen, op­ly­ser Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i kom­men­ta­ren, hvoraf det frem­går, at be­sty­rel­sen ik­ke har yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til sagen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…