Carlsbergfondet dropper tre bestyrelsesposter i Carlsberg A/S

Carls­berg­fon­det har si­den 1970 sid­det på fem be­sty­rel­ses­po­ster i bryg­ge­ri­virk­som­he­den. Fra 2023 vil fon­det kun ha­ve to.

Carlsbergfondets hus (foto: Carlsbergfondet)
Ef­ter børsno­te­rin­gen af Carls­berg A/S i 1970 har de fem med­lem­mer af Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se per tra­di­tion og­så væ­ret med­lem­mer af be­sty­rel­sen i Carls­berg A/S (fo­to: Carlsbergfondet).

Carls­berg­fon­det æn­drer sin gover­nan­ce af bryg­ge­ri­virk­som­he­den Carls­berg A/S.

På Carls­berg A/S’ ge­ne­ral­for­sam­ling i 2023 vil Carls­berg­fon­det så­le­des kun frem­sæt­te to med­lem­mer af Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se som kan­di­da­ter til be­sty­rel­sen i Carls­berg A/S.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Be­slut­nin­gen er et brud med fon­dens og sel­ska­bets hi­sto­rie. Si­den Carls­berg­fon­det blev grund­lagt i 1876 har fon­den haft en be­sty­rel­se på fem med­lem­mer valgt af og blandt de dan­ske med­lem­mer af Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Selskab.

Ef­ter børsno­te­rin­gen af Carls­berg A/S i 1970 har de fem med­lem­mer af Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se per tra­di­tion og­så væ­ret med­lem­mer af be­sty­rel­sen i Carls­berg A/S.

Den frem­ti­di­ge æn­dring i sam­men­sæt­nin­gen af be­sty­rel­sen for Carls­berg A/S bun­der i god selskabsledelse.

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher – be­sty­rel­ses­for­mand, Carlsbergfondet

Pro­fes­sor Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, be­sty­rel­ses­for­mand for Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se og for­mand for be­sty­rel­sen i Carls­berg A/S, be­grun­der æn­drin­gen således:

”Den frem­ti­di­ge æn­dring i sam­men­sæt­nin­gen af be­sty­rel­sen for Carls­berg A/S bun­der i god sel­skabs­le­del­se og hen­syn­ta­gen til den di­ver­si­tet, det bran­che­kend­skab og de glo­ba­le er­hvervs­mæs­si­ge er­fa­rin­ger, som be­sty­rel­sen for en mo­der­ne og pro­g­res­siv in­ter­na­tio­nal virk­som­hed bør re­præ­sen­te­re. Æn­drin­ger­ne er og­så i tråd med, hvor­dan an­dre dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de over de se­ne­re år har valgt at æn­dre de­res re­præ­sen­ta­tion i be­sty­rel­ser­ne for de virk­som­he­der, de kontrollerer.”

Fon­den vil og­så i frem­ti­den vil væ­re ga­rant for lang­sig­tet tænk­ning i bryg­ge­ri­virk­som­he­den, slår Flem­m­ing Be­sen­ba­cher fast:

“Ef­ter 2023 vil Carls­berg­fon­det fort­sat væ­re kon­trol­le­ren­de ho­ve­d­ak­tio­nær i Carls­berg A/S i over­ens­stem­mel­se med fon­dets fun­dats. I kraft af fon­dets re­præ­sen­tan­ter i Carls­bergs be­sty­rel­se vil fon­det som hidtil sik­re, at virk­som­he­den til en­hver tid fast­hol­der høj kva­li­tet, tæn­ker og age­rer lang­sig­tet, til­træk­ker og op­når en for­skel­lig­ar­tet ta­lent­mas­se samt bi­dra­ger til et bed­re sam­fund i hen­hold til for­må­let for Carls­berg,” si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

Fon­den op­ly­ser des­u­den i pres­se­med­del­el­sen, at den vil “ved­bli­ve med at væ­re en en­ga­ge­ret ejer for Carls­berg A/S.”

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…