Carlsbergfondet dropper tre bestyrelsesposter i Carlsberg A/S

Carlsbergfondet har siden 1970 siddet på fem bestyrelsesposter i bryggerivirksomheden. Fra 2023 vil fondet kun have to.

Carlsbergfondets hus (foto: Carlsbergfondet)
Ef­ter børsno­te­rin­gen af Carls­berg A/S i 1970 har de fem med­lem­mer af Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se per tra­di­tion og­så væ­ret med­lem­mer af be­sty­rel­sen i Carls­berg A/S (fo­to: Carlsbergfondet).

Carls­berg­fon­det æn­drer sin gover­nan­ce af bryg­ge­ri­virk­som­he­den Carls­berg A/S.

På Carls­berg A/S’ ge­ne­ral­for­sam­ling i 2023 vil Carls­berg­fon­det så­le­des kun frem­sæt­te to med­lem­mer af Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se som kan­di­da­ter til be­sty­rel­sen i Carls­berg A/S.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Be­slut­nin­gen er et brud med fon­dens og sel­ska­bets hi­sto­rie. Si­den Carls­berg­fon­det blev grund­lagt i 1876 har fon­den haft en be­sty­rel­se på fem med­lem­mer valgt af og blandt de dan­ske med­lem­mer af Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Selskab.

Ef­ter børsno­te­rin­gen af Carls­berg A/S i 1970 har de fem med­lem­mer af Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se per tra­di­tion og­så væ­ret med­lem­mer af be­sty­rel­sen i Carls­berg A/S.

Den frem­ti­di­ge æn­dring i sam­men­sæt­nin­gen af be­sty­rel­sen for Carls­berg A/S bun­der i god selskabsledelse.

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher – be­sty­rel­ses­for­mand, Carlsbergfondet

Pro­fes­sor Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, be­sty­rel­ses­for­mand for Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se og for­mand for be­sty­rel­sen i Carls­berg A/S, be­grun­der æn­drin­gen således:

”Den frem­ti­di­ge æn­dring i sam­men­sæt­nin­gen af be­sty­rel­sen for Carls­berg A/S bun­der i god sel­skabs­le­del­se og hen­syn­ta­gen til den di­ver­si­tet, det bran­che­kend­skab og de glo­ba­le er­hvervs­mæs­si­ge er­fa­rin­ger, som be­sty­rel­sen for en mo­der­ne og pro­g­res­siv in­ter­na­tio­nal virk­som­hed bør re­præ­sen­te­re. Æn­drin­ger­ne er og­så i tråd med, hvor­dan an­dre dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de over de se­ne­re år har valgt at æn­dre de­res re­præ­sen­ta­tion i be­sty­rel­ser­ne for de virk­som­he­der, de kontrollerer.”

Fon­den vil og­så i frem­ti­den vil væ­re ga­rant for lang­sig­tet tænk­ning i bryg­ge­ri­virk­som­he­den, slår Flem­m­ing Be­sen­ba­cher fast:

“Ef­ter 2023 vil Carls­berg­fon­det fort­sat væ­re kon­trol­le­ren­de ho­ve­d­ak­tio­nær i Carls­berg A/S i over­ens­stem­mel­se med fon­dets fun­dats. I kraft af fon­dets re­præ­sen­tan­ter i Carls­bergs be­sty­rel­se vil fon­det som hidtil sik­re, at virk­som­he­den til en­hver tid fast­hol­der høj kva­li­tet, tæn­ker og age­rer lang­sig­tet, til­træk­ker og op­når en for­skel­lig­ar­tet ta­lent­mas­se samt bi­dra­ger til et bed­re sam­fund i hen­hold til for­må­let for Carls­berg,” si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

Fon­den op­ly­ser des­u­den i pres­se­med­del­el­sen, at den vil “ved­bli­ve med at væ­re en en­ga­ge­ret ejer for Carls­berg A/S.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer