Annoncespot_img

Antallet af fonde i Danmark er faldet med over 1.500 på 20 år

Selvom der fra 1999 til 2019 i gennemsnit blev oprettet en ny fond hver tredje dag, er det samlede antal fonde i Danmark i perioden faldet med 1.546. Især antallet af almene, ikke-erhvervsdrivende fonde daler, viser en ny analyse fra Fondenes Videnscenter.

 

Tal­le­ne i en ny ana­ly­se ta­ler et klart og ty­de­ligt sprog: Der bli­ver fær­re fon­de i Dan­mark. Sam­ti­dig har de ud­de­len­de fon­de nu over­ha­let de ik­ke-ud­de­len­de i antal.

Det er Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, som står bag en end­nu ik­ke of­fent­lig­gjort ana­ly­se af ud­vik­lin­gen i an­tal­let af fon­de i Danmark.

Den vi­ser, at der i pe­ri­o­den fra 1999 til 2019 er sket et fald i det sam­le­de an­tal fon­de på 1.546, og i 17 af de 20 år har der væ­ret en ne­ga­tiv ud­vik­ling i det sam­le­de antal.

Og det er ik­ke for­di, der ik­ke bli­ver op­ret­tet nye fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger i Dan­mark. Det gør der – i stor stil, end­da. Iføl­ge ana­ly­sen er der så­le­des i lø­bet af den 20-åri­ge pe­ri­o­de ble­vet op­ret­tet 2.452 nye fon­de – sva­ren­de til, at der i gen­nem­snit er ble­vet op­ret­tet en ny fond i Dan­mark hver tred­je dag.

Men da der i sam­me pe­ri­o­de er ble­vet sagt far­vel til 3.998 fon­de, er fa­cit på bund­linj­en et mi­nus på 1.546 fonde.

I slut­nin­gen af 1999 var der i alt 11.343 fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger i Dan­mark – i slut­nin­gen af 2019 var an­tal­let un­der 10.000, helt præ­cis 9.797.

Ana­ly­sen vi­ser, at det især er al­me­ne, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som luk­ker og sluk­ker. Ale­ne i pe­ri­o­den fra 2016 til 2019 er an­tal­let af al­me­ne, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de fal­det i an­tal med 533.

Til gen­gæld er de er­hvervs­dri­ven­de fon­de i frem­march, og fle­re af fon­de­ne ud­de­ler pen­ge. I 2019 over­ha­le­de de ud­de­len­de fon­de for før­ste gang, si­den Fonds­sta­ti­stik­ken star­te­de i 2016, de ik­ke-ud­de­len­de fon­de i antal.

Stig­nin­gen er især mar­kant blandt fon­de, som år­ligt de­ler un­der to mil­li­o­ner kro­ner ud. Ana­ly­sen vi­ser, at langt stør­ste­delen af de ud­de­len­de fon­de har et år­ligt be­vil­lings­ni­veau på un­der én mil­li­on kroner.

Sværere for små fonde at skabe overskud

Iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen er det tan­ke­væk­ken­de, at det sam­le­de an­tal fon­de er fal­det så mar­kant i lø­bet af den 20-åri­ge periode.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har ik­ke no­get en­ty­digt svar på, hvor­for ud­vik­lin­gen har væ­ret, som ana­ly­sen vi­ser, men dét er et pro­jekt, vi­dens­cen­tret vil ar­bej­de vi­de­re med, op­ly­ser Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

”Fra 2016 og frem har vi Fonds­sta­ti­stik­ken at støt­te os til, og det gør det no­get let­te­re for os at for­kla­re, hvad der er sket si­den 2016. Men når det gæl­der ti­den før 2016, mang­ler vi bå­de kva­li­ta­ti­ve og kvan­ti­ta­ti­ve da­ta,” un­der­stre­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

På bag­grund af kon­kre­te ca­ses og med det nu­væ­ren­de vi­dens­ni­veau er der dog nog­le ten­den­ser om­kring fon­de­nes ram­me­vil­kår, som iføl­ge Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen kan væ­re med­vir­ken­de for­kla­rin­ger på, at fonds­dan­mark er ble­vet over 1.500 fon­de fær­re på 20 år.

En æn­dret ak­tie­be­skat­ning og det sæn­ke­de kon­so­li­de­rings­fradrag er gi­vet­vis og­så væ­sent­li­ge fak­to­rer for man­ge små fonde.

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen – se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Videnscenter 

”Der er in­gen tvivl om, at vil­kå­re­ne for man­ge små fon­de er ble­vet an­der­le­des, og ge­ne­relt er det ble­vet svæ­re­re for de små fon­de at ska­be over­skud i et nyt ren­te­mil­jø. En æn­dret ak­tie­be­skat­ning og det sæn­ke­de kon­so­li­de­rings­fradrag er gi­vet­vis og­så væ­sent­li­ge fak­to­rer for man­ge små fon­de. Vi ser frem til at kun­ne frem­læg­ge kon­kret vi­den om, hvil­ke aspek­ter af ram­me­vil­kår og mu­lig­vis an­dre fak­to­rer, der har ført til, at vi har få­et fær­re fon­de i he­le pe­ri­o­den fra 1999 til 2019. Det bli­ver in­ter­es­sant at ar­bej­de med, men det er en stor op­ga­ve, så det er ik­ke no­get, vi har svar på i mor­gen,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Da ana­ly­sen om ud­vik­lin­gen i an­tal­let af fon­de går til og med 2019, om­fat­ter den ik­ke kon­se­kven­ser­ne af den for­dob­le­de op­løs­nings­græn­se. Som be­skre­vet i Fun­dats i ju­ni 2020 be­slut­te­de Fondsmyn­dig­he­den sid­ste år at for­dob­le fon­des op­løs­nings­græn­se fra en for­mue på to til tre-fi­re mil­li­o­ner kroner.

Det ske­te, ef­ter at fle­re fol­ke­tings­med­lem­mer hav­de op­for­dret ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at re­de­gø­re for, om Ci­vilsty­rel­sen med en lem­pet prak­sis vil­le mu­lig­gø­re, at uren­tab­le, pas­si­ve fonds­for­mu­er kun­ne bli­ve ud­delt og der­med sti­mu­le­re øko­no­mi­en ef­ter coronakrisen.

Snigløbet af renteudviklingen

Fun­dats har i fle­re ar­tik­ler de se­ne­re år be­skre­vet, hvor­dan især min­dre fon­de har valgt at ka­ste hånd­klæ­det i ringen.

I maj 2020 for­tal­te vi for ek­sem­pel om Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat, som har få­et Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at de­le sin fond­s­ka­pi­tal på knap 1,8 mil­li­o­ner kro­ner ud og der­næst bli­ve op­løst. For­kla­rin­gen fra fon­dens for­mand Hen­rik Beck­er-Chri­sten­sen lød, at fon­den var ble­vet ”snig­lø­bet af renteudviklingen.”

Og i sep­tem­ber 2020 for­tal­te Fun­dats om Fyn­bo Fon­den, som har få­et Ci­vilsty­rel­sens grøn­ne lys til at af­vik­le fon­den over en tre­årig pe­ri­o­de.

”Vi har gen­nem fle­re år øn­sket at af­vik­le Fyn­bo Fon­den, og nu har vi en­de­lig få­et Ci­vilsty­rel­sens god­ken­del­se. Der er sim­pelt­hen ik­ke no­gen for­nø­jel­se læn­ge­re ved at dri­ve en fond, når vi er ne­de på at ud­de­le 10-15.000 kro­ner om året. Vo­res ka­pi­tal er – og har he­le ti­den væ­ret – på tre mil­li­o­ner kro­ner, og med de ren­te­sat­ser, der nu om da­ge er på vær­di­pa­pi­rer, er det me­get be­græn­set, hvad vi kan ud­de­le. For 12 år si­den var der helt an­der­le­des sat­ser på ren­ter­ne, men in­den for de se­ne­ste to-tre år er de fal­det og fal­det,” lød det fra Fyn­bo Fon­dens for­mand Jør­gen Kjeldsen.

Et dug­frisk ek­sem­pel på en min­dre fond, der i 2021 har ned­lagt sig selv, er Dansk Mo­ler Fon­den. Iføl­ge Sal­ling Avis over­dra­ges fon­dens re­ste­ren­de ka­pi­tal og skul­p­tu­ren Mo­ler­man­den til Fur Mu­se­ums Støtteforening.

Fon­den blev stif­tet i 1986 med blandt an­det det for­mål at støt­te nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re ved Dansk Mo­ler In­du­stri på Fur.

”Vi har ik­ke i dag sam­me for­bin­del­se til mo­ler­fa­brik­ker­ne og de an­sat­te, og der­for har vi be­slut­tet at ned­læg­ge fon­den nu,” si­ger be­sty­rel­ses­med­lem i Dansk Mo­ler Fon­den Mil­dred Fog til Sal­ling Avis.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer