Antallet af fonde i Danmark er faldet med over 1.500 på 20 år

Selv­om der fra 1999 til 2019 i gen­nem­snit blev op­ret­tet en ny fond hver tred­je dag, er det sam­le­de an­tal fon­de i Dan­mark i pe­ri­o­den fal­det med 1.546. Især an­tal­let af al­me­ne, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de da­ler, vi­ser en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Videnscenter.

 

Tal­le­ne i en ny ana­ly­se ta­ler et klart og ty­de­ligt sprog: Der bli­ver fær­re fon­de i Dan­mark. Sam­ti­dig har de ud­de­len­de fon­de nu over­ha­let de ik­ke-ud­­de­­len­­de i antal.

Det er Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, som står bag en end­nu ik­ke of­fent­lig­gjort ana­ly­se af ud­vik­lin­gen i an­tal­let af fon­de i Danmark.

Den vi­ser, at der i pe­ri­o­den fra 1999 til 2019 er sket et fald i det sam­le­de an­tal fon­de på 1.546, og i 17 af de 20 år har der væ­ret en ne­ga­tiv ud­vik­ling i det sam­le­de antal.

Og det er ik­ke for­di, der ik­ke bli­ver op­ret­tet nye fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger i Dan­mark. Det gør der – i stor stil, end­da. Iføl­ge ana­ly­sen er der så­le­des i lø­bet af den 20-åri­­ge pe­ri­o­de ble­vet op­ret­tet 2.452 nye fon­de – sva­ren­de til, at der i gen­nem­snit er ble­vet op­ret­tet en ny fond i Dan­mark hver tred­je dag.

Men da der i sam­me pe­ri­o­de er ble­vet sagt far­vel til 3.998 fon­de, er fa­cit på bund­linj­en et mi­nus på 1.546 fonde.

I slut­nin­gen af 1999 var der i alt 11.343 fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger i Dan­mark – i slut­nin­gen af 2019 var an­tal­let un­der 10.000, helt præ­cis 9.797.

Ana­ly­sen vi­ser, at det især er al­me­ne, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de, som luk­ker og sluk­ker. Ale­ne i pe­ri­o­den fra 2016 til 2019 er an­tal­let af al­me­ne, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de fal­det i an­tal med 533.

Til gen­gæld er de er­hvervs­dri­ven­de fon­de i frem­march, og fle­re af fon­de­ne ud­de­ler pen­ge. I 2019 over­ha­le­de de ud­de­len­de fon­de for før­ste gang, si­den Fonds­sta­ti­stik­ken star­te­de i 2016, de ik­ke-ud­­de­­len­­de fon­de i antal.

Stig­nin­gen er især mar­kant blandt fon­de, som år­ligt de­ler un­der to mil­li­o­ner kro­ner ud. Ana­ly­sen vi­ser, at langt stør­ste­delen af de ud­de­len­de fon­de har et år­ligt be­vil­lings­ni­veau på un­der én mil­li­on kroner.

Sværere for små fonde at skabe overskud

Iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen er det tan­ke­væk­ken­de, at det sam­le­de an­tal fon­de er fal­det så mar­kant i lø­bet af den 20-åri­­ge periode.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har ik­ke no­get en­ty­digt svar på, hvor­for ud­vik­lin­gen har væ­ret, som ana­ly­sen vi­ser, men dét er et pro­jekt, vi­dens­cen­tret vil ar­bej­de vi­de­re med, op­ly­ser Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

”Fra 2016 og frem har vi Fonds­sta­ti­stik­ken at støt­te os til, og det gør det no­get let­te­re for os at for­kla­re, hvad der er sket si­den 2016. Men når det gæl­der ti­den før 2016, mang­ler vi bå­de kva­li­ta­ti­ve og kvan­ti­ta­ti­ve da­ta,” un­der­stre­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

På bag­grund af kon­kre­te ca­ses og med det nu­væ­ren­de vi­dens­ni­veau er der dog nog­le ten­den­ser om­kring fon­de­nes ram­me­vil­kår, som iføl­ge Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen kan væ­re med­vir­ken­de for­kla­rin­ger på, at fonds­dan­mark er ble­vet over 1.500 fon­de fær­re på 20 år.

En æn­dret ak­tie­be­skat­ning og det sæn­ke­de kon­so­li­de­rings­fradrag er gi­vet­vis og­så væ­sent­li­ge fak­to­rer for man­ge små fonde.

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen – se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Videnscenter 

”Der er in­gen tvivl om, at vil­kå­re­ne for man­ge små fon­de er ble­vet an­der­le­des, og ge­ne­relt er det ble­vet svæ­re­re for de små fon­de at ska­be over­skud i et nyt ren­te­mil­jø. En æn­dret ak­tie­be­skat­ning og det sæn­ke­de kon­so­li­de­rings­fradrag er gi­vet­vis og­så væ­sent­li­ge fak­to­rer for man­ge små fon­de. Vi ser frem til at kun­ne frem­læg­ge kon­kret vi­den om, hvil­ke aspek­ter af ram­me­vil­kår og mu­lig­vis an­dre fak­to­rer, der har ført til, at vi har få­et fær­re fon­de i he­le pe­ri­o­den fra 1999 til 2019. Det bli­ver in­ter­es­sant at ar­bej­de med, men det er en stor op­ga­ve, så det er ik­ke no­get, vi har svar på i mor­gen,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Da ana­ly­sen om ud­vik­lin­gen i an­tal­let af fon­de går til og med 2019, om­fat­ter den ik­ke kon­se­kven­ser­ne af den for­dob­le­de op­løs­nings­græn­se. Som be­skre­vet i Fun­dats i ju­ni 2020 be­slut­te­de Fondsmyn­dig­he­den sid­ste år at for­dob­le fon­des op­løs­nings­græn­se fra en for­mue på to til tre-fi­re mil­li­o­ner kroner.

Det ske­te, ef­ter at fle­re fol­ke­tings­med­lem­mer hav­de op­for­dret ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at re­de­gø­re for, om Ci­vilsty­rel­sen med en lem­pet prak­sis vil­le mu­lig­gø­re, at uren­tab­le, pas­si­ve fonds­for­mu­er kun­ne bli­ve ud­delt og der­med sti­mu­le­re øko­no­mi­en ef­ter coronakrisen.

Snigløbet af renteudviklingen

Fun­dats har i fle­re ar­tik­ler de se­ne­re år be­skre­vet, hvor­dan især min­dre fon­de har valgt at ka­ste hånd­klæ­det i ringen.

I maj 2020 for­tal­te vi for ek­sem­pel om Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat, som har få­et Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at de­le sin fond­s­ka­pi­tal på knap 1,8 mil­li­o­ner kro­ner ud og der­næst bli­ve op­løst. For­kla­rin­gen fra fon­dens for­mand Hen­rik Beck­­er-Chri­­sten­­sen lød, at fon­den var ble­vet ”snig­lø­bet af renteudviklingen.”

Og i sep­tem­ber 2020 for­tal­te Fun­dats om Fyn­bo Fon­den, som har få­et Ci­vilsty­rel­sens grøn­ne lys til at af­vik­le fon­den over en tre­årig pe­ri­o­de.

”Vi har gen­nem fle­re år øn­sket at af­vik­le Fyn­bo Fon­den, og nu har vi en­de­lig få­et Ci­vilsty­rel­sens god­ken­del­se. Der er sim­pelt­hen ik­ke no­gen for­nø­jel­se læn­ge­re ved at dri­ve en fond, når vi er ne­de på at ud­de­le 10-15.000 kro­ner om året. Vo­res ka­pi­tal er – og har he­le ti­den væ­ret – på tre mil­li­o­ner kro­ner, og med de ren­te­sat­ser, der nu om da­ge er på vær­di­pa­pi­rer, er det me­get be­græn­set, hvad vi kan ud­de­le. For 12 år si­den var der helt an­der­le­des sat­ser på ren­ter­ne, men in­den for de se­ne­ste to-tre år er de fal­det og fal­det,” lød det fra Fyn­bo Fon­dens for­mand Jør­gen Kjeldsen.

Et dug­frisk ek­sem­pel på en min­dre fond, der i 2021 har ned­lagt sig selv, er Dansk Mo­ler Fon­den. Iføl­ge Sal­ling Avis over­dra­ges fon­dens re­ste­ren­de ka­pi­tal og skul­p­tu­ren Mo­ler­man­den til Fur Mu­se­ums Støtteforening.

Fon­den blev stif­tet i 1986 med blandt an­det det for­mål at støt­te nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re ved Dansk Mo­ler In­du­stri på Fur.

”Vi har ik­ke i dag sam­me for­bin­del­se til mo­ler­fa­brik­ker­ne og de an­sat­te, og der­for har vi be­slut­tet at ned­læg­ge fon­den nu,” si­ger be­sty­rel­ses­med­lem i Dansk Mo­ler Fon­den Mil­dred Fog til Sal­ling Avis.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…