Forening: Justitsministeriet trækker tiden for at skade vores sag

Justitsministeriet trækker med fuldt overlæg sin sagsbehandling vedrørende Borgerretsfonden i langdrag. På den måde kan ministeriet nemlig få en retssag imod sig selv til at falde. Sådan lyder anklagen fra Foreningen imod Ulovlig Logning.

Ulovlig logning
“Det er helt sik­kert en be­vidst tak­tik fra sta­tens si­de. Det ly­der kon­spira­to­risk. Men Ci­vilsty­rel­sen er en del af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, som er part i det her," si­ger Ras­mus Mal­ver, tals­mand for For­e­nin­gen imod Ulov­lig Logning.

Fron­ter­ne er truk­ket sær­de­les skar­pt op mel­lem Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, Bor­ger­rets­fon­den og For­e­nin­gen imod Ulov­lig Logning.

For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning har sagsøgt Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et for at over­vå­ge bor­ger­ne i Dan­mark ulov­ligt. Bor­ger­rets­fon­den øn­sker at støt­te for­e­nin­gen økonomisk.

Nu be­skyl­der for­e­nin­gen Ci­vilsty­rel­sen, som hø­rer un­der Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, og Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment for med fuldt over­læg at træk­ke ti­den i sags­be­hand­lin­gen af be­vil­lin­ger fra Bor­ger­rets­fon­den til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Logning.

På den må­de kan mi­ni­ste­ri­et nem­lig for­ha­le fon­dens be­vil­lin­ger og der­med kvæ­le he­le rets­sa­gen mod sig selv, si­ger foreningen.

Rets­sa­gen er ble­vet be­ram­met til ho­ved­for­hand­ling den 5. maj 2021. Men hvis vi ik­ke kan be­ta­le vo­res reg­nin­ger, så duk­ker ad­vo­ka­ter­ne ik­ke op, og så er sa­gen tabt.

Ras­mus Mal­ver – tals­mand, For­e­nin­gen imod Ulov­lig Logning

"Og det er jo dét, myn­dig­he­der­ne går ef­ter. Rets­sa­gen er ble­vet be­ram­met til ho­ved­for­hand­ling den 5. maj 2021. Men hvis vi ik­ke kan be­ta­le vo­res reg­nin­ger, så duk­ker ad­vo­ka­ter­ne ik­ke op, og så er sa­gen tabt. Så har vi spildt en mil­li­on kro­ner, og magt­mis­bru­get fort­sæt­ter,” si­ger Ras­mus Mal­ver, som er tals­mand for For­e­nin­gen imod Ulov­lig Logning.

Helt kort op­rid­set ly­der for­hi­sto­ri­en så­dan her:

Bor­ger­rets­fon­den har an­mo­det om at få en an­den til­syns­myn­dig­hed end Ci­vilsty­rel­sen si­den be­gyn­del­sen af 2020. Iføl­ge fon­den er Ci­vilsty­rel­sen nem­lig er in­ha­bil, for­di den er part i sa­gen om støt­ten til rets­sa­gen mod Justitsministeriet.

Et lil­le år se­ne­re nå­e­de Ci­vilsty­rel­sen den 5. ja­nu­ar 2021 frem til sam­me re­sul­tat. Sam­ti­dig skrev sty­rel­sen, at en an­den myn­dig­hed end den selv bør se nær­me­re på, om Bor­ger­rets­fon­dens be­vil­lin­ger til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning stri­der mod fon­dens fundats.

Sa­gen lig­ger alt­så nu på et mi­ni­ste­ri­elt skri­ve­bord, ind­til det af­gø­res, hvil­ken myn­dig­hed, der skal be­hand­le sa­gen og om fon­dens ud­de­lin­ger til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning er lovlige.

Sags­be­hand­ling­sti­den ska­ber pro­ble­mer for bå­de Bor­ger­rets­fon­den og For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning. For ind­til myn­dig­he­der­ne får skred i sa­gen, er Bor­ger­rets­fon­den til­ba­ge­hol­den­de med at ud­be­ta­le pen­ge til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Logning.

Be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i Bor­ger­rets­fon­den ri­si­ke­rer nem­lig at skul­le be­ta­le er­stat­ning til fon­den af egen lom­me, hvis en myn­dig­hed på et tids­punkt af­gør, at fon­den slet ik­ke må støt­te foreningen.

Bor­ger­rets­fon­dens for­mand gi­ver ud­tryk for, at Ci­vilsty­rel­sen først over­ve­jer sin ha­bi­li­tet på et tids­punkt, hvor sty­rel­sens over­vej­el­ser kan for­sin­ke støt­ten til en rets­sag mod ju­stits­mi­ni­ste­ren. Den ud­læg­ning fra fon­dens for­mand må Ci­vilsty­rel­sen ta­ge af­stand fra

Ci­vilsty­rel­sen

Bor­ger­rets­fon­dens for­mand, Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt, kri­ti­se­re­de for ny­lig, at myn­dig­he­der­nes sags­be­hand­lings­tid kan ska­de retssagen.

“Det kan gi­ve et me­get, me­get uhel­digt ind­tryk, at sty­rel­sen først over­ve­jer ha­bi­li­te­ten på et tids­punkt, hvor de­res over­vej­el­ser kan for­sin­ke støt­ten til rets­sa­gen mod de­res mi­ni­ster. Det vil­le der­for væ­re rig­tig godt for bor­ger­nes til­lid til sty­rel­sens mo­ti­ver, at der sags­be­hand­les me­get hur­tigt nu,” lød kritikken.

Fun­dats har fo­re­lagt Bor­ger­rets­fon­dens kri­tik for Ci­vilsty­rel­sen, som af­vi­ser den.

“Bor­ger­rets­fon­dens for­mand gi­ver ud­tryk for, at Ci­vilsty­rel­sen først over­ve­jer sin ha­bi­li­tet på et tids­punkt, hvor sty­rel­sens over­vej­el­ser kan for­sin­ke støt­ten til en rets­sag mod ju­stits­mi­ni­ste­ren. Den ud­læg­ning fra fon­dens for­mand må Ci­vilsty­rel­sen ta­ge af­stand fra,” skri­ver Ci­vilsty­rel­sen til Fun­dats som svar på Bor­ger­rets­fon­dens kritik.

Fun­dats har og­så fo­re­lagt kri­tik­ken fra For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning for bå­de Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment og Ci­vilsty­rel­sen. In­gen af ste­der­ne har kom­men­ta­rer til for­e­nin­gens kritik.

Erklæret ulovlig af EU-domstol

For at for­stå den be­tænd­te sag med de vold­som­me sag bag de vold­som­me an­kla­ger, skal man først og frem­mest vi­de, at den dan­ske stat log­ger al­le bor­ger­nes teleoplysninger.

EU-dom­sto­len har fle­re gan­ge er­klæ­ret log­nin­gen ulov­lig, se­ne­st i ef­ter­å­ret 2020. De dan­ske myn­dig­he­der fort­sæt­ter al­li­ge­vel log­nin­gen med hen­vis­ning til, at den som føl­ge af EU-dom­men nok er nødt til at skrue ned for log­nin­gen, men at den slags ta­ger tid.

Ras­mus Mal­ver er ik­ke im­po­ne­ret over sta­tens hånd­te­ring af sagen.

“Det er jo et spørgs­mål om, at al­les mo­bil­te­le­fo­ner over­vå­ges på al­le tids­punk­ter. Når du bru­ger din mo­bil­te­le­fon til at rin­ge el­ler sen­de sms’er, så bli­ver det skre­vet ned, hvem der rin­ger til hvem, hvor­når, hvor del­ta­ger­ne i sam­ta­len var hen­ne på det tids­punkt. De in­for­ma­tio­ner kan man så bru­ge til at kon­klu­de­re en mas­se for­ker­te ting. Det har vi al­le­re­de set,” si­ger Ras­mus Malver.

Som be­skre­vet af avi­sen In­for­ma­tion, kan sta­tens log­ning af bor­ger­ne al­le­re­de ha­ve haft al­vor­li­ge kon­se­kven­ser. Po­li­ti­et har nem­lig for­klud­ret de ind­sam­le­de log­nings­da­ta, før op­lys­nin­ger­ne blev frem­lagt af po­li­ti­et i rets­sa­ger som væg­ti­ge be­vi­ser, der har få­et bor­ge­re dømt for kriminalitet.

Det er helt sik­kert en be­vidst tak­tik fra sta­tens si­de. Det ly­der kon­spira­to­risk. Men Ci­vilsty­rel­sen er en del af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, som er part i det her.

Ras­mus Mal­ver – tals­mand, For­e­nin­gen imod Ulov­lig Logning

Med an­dre ord kan bor­ge­re væ­re ble­vet uskyl­digt dømt på grund af te­le­op­lys­nin­ger, som sta­ten har ind­sam­let ulov­ligt og der­ef­ter be­hand­let fejl­ag­tigt. En kon­se­kvens, som Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et selv net­op har af­vist, ef­ter en uaf­hæn­gig in­stans har gen­nem­gå­et 5.000 straf­fesa­ger for fejl.

Nu vil For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning sæt­te en stop­per for log­nin­gen gen­nem en rets­sag. Men Ras­mus Mal­ver vur­de­rer, at Ci­vilsty­rel­sen og Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et spæn­der ben ved at træk­ke sin sags­be­hand­ling af Bor­ger­rets­fon­dens støt­te til for­e­nin­gen i lang­drag med fuldt overlæg.

“Det er helt sik­kert en be­vidst tak­tik fra sta­tens si­de. Det ly­der kon­spira­to­risk. Men Ci­vilsty­rel­sen er en del af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, som er part i det her. Du må ger­ne ci­te­re mig for, at jeg be­skyl­der dem for at gø­re det her med vil­je,” si­ger Ras­mus Malver.

Svær sag

Fra Bor­ger­rets­fon­den i for­å­ret 2020 gjor­de Ci­vilsty­rel­sen op­mærk­som på, at den kun­ne væ­re in­ha­bil, til sty­rel­sen nå­e­de frem til sam­me re­sul­tat den 5. ja­nu­ar 2020 gik næ­sten et år.

Spørgs­må­let er, om Ci­vilsty­rel­sen tid­li­ge­re bur­de ha­ve er­klæ­ret sig inhabil.

Iføl­ge Sten Bøn­sing, pro­fes­sor i for­valt­nings­ret ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, er det svært at sva­re på. Der­med er det og­så iføl­ge Bøn­sing usik­kert, om Bor­ger­rets­fon­den og For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning har grund til at væ­re util­freds med Ci­vilsty­rel­sens sagsbehandling.

Der fin­des nem­lig ik­ke man­ge juri­di­ske hol­de­punk­ter at støt­te sig til i sa­ger om myn­dig­heds­in­ha­bi­li­tet, si­ger Sten Bønsing:

"Der­for er det svært at sva­re på, hvor hur­tigt Ci­vilsty­rel­sen skul­le ha­ve be­slut­tet sig for, at de var in­ha­bi­le. Det fin­des der så­dan set ik­ke kon­kre­te el­ler fa­ste stan­dar­der el­ler prin­cip­per for,” si­ger han.

Det er da klart, at det er et pro­blem, at det ta­ger så lang tid i den kon­kre­te sag. Især når der er ble­vet gjort op­mærk­som på problemet.

Sten Bøn­sing – pro­fes­sor i for­valt­nings­ret, Aal­borg Universitet

Al­li­ge­vel for­står han Bor­ger­rets­fon­dens frustration.

“Det er da klart, at det er et pro­blem, at det ta­ger så lang tid i den kon­kre­te sag. Især når der er ble­vet gjort op­mærk­som på pro­ble­met. Det er et spørgs­mål, som har stor be­tyd­ning for sa­gen – for sel­ve ho­ved­spørgs­må­let. Dét gør det jo sær­ligt ube­lej­ligt for fon­den, for­di det gi­ver pro­ble­mer for den rets­sag, som fon­den net­op støt­ter mod ju­stits­mi­ni­ste­ren," si­ger Sten Bønsing.

Ubetrådt sne

Ci­vilsty­rel­sen har kun er­klæ­ret sig in­ha­bil i for­hold til Bor­ger­rets­fon­den, når det hand­ler helt spe­ci­fikt om at vej­le­de og træf­fe af­gø­rel­ser i fon­dens kon­kre­te støt­te til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Logning.

Men om Ci­vilsty­rel­sen som mod­part til Bor­ger­rets­fon­den i dén sam­men­hæng der­med og­så er in­ha­bil i an­dre sam­men­hæn­ge, der f.eks. hand­ler om præ­ce­dens­ska­ben­de tolk­ning af fon­dens for­måls­pa­ra­graf el­ler om be­sty­rel­sens er­stat­nings­ansvar, kan in­gen sva­re skråsik­kert på, si­ger Sten Bønsing.

"Det kan jeg ik­ke gi­ve et svar på. Det hø­rer med til den her hi­sto­rie, at myn­dig­heds­in­ha­bi­li­tet ik­ke er lov­re­gu­le­ret. Vi træk­ker på me­get, me­get tyndt fun­de­ret rets­prak­sis – må­ske i vir­ke­lig­hed ba­re ad­mi­ni­stra­tiv prak­sis, for jeg er fak­tisk ik­ke sik­ker på, at der over­ho­ve­det har væ­ret sa­ger ved dom­sto­le­ne. Der har væ­ret ud­gi­vet juri­disk te­o­ri, som har for­søgt at gø­re sig klog på pro­blem­stil­lin­gen. Men vi har vir­ke­lig, vir­ke­lig lidt juri­disk ma­te­ri­a­le. Det er nok næ­sten helt ube­t­rå­dt sne,” si­ger Sten Bønsing.

Han til­fø­jer, at sa­gen i sid­ste en­de kan en­de hos Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand, hvis den spid­ser yder­li­ge­re til.

Det hø­rer med til den her hi­sto­rie, at myn­dig­heds­in­ha­bi­li­tet ik­ke er lovreguleret.

Sten Bøn­sing – pro­fes­sor i for­valt­nings­ret, Aal­borg Universitet

“Sel­ve in­ha­bi­li­tets­spørgs­må­let, men og­så sel­ve sags­be­hand­ling­sti­den, vil væ­re no­get, som der skal ta­ges stil­ling til. Det vil nok væ­re Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand, der i før­ste om­gang er op­lagt. Dom­sto­le­ne ta­ger sand­syn­lig­vis ik­ke stil­ling til sags­be­hand­ling­sti­der – der skal i hvert fald vir­ke­lig me­get til – men de vil godt kun­ne ta­ge stil­ling til in­ha­bi­li­tets­spørgs­må­let. Der er så det pro­blem, at en rets­sag vil ta­ge to, tre, fi­re år el­ler me­re. Hvis Om­buds­man­den vil kig­ge på sa­gen, så kan man hå­be på, at han kan be­hand­le sa­gen i lø­bet af må­ske et halvt el­ler et helt år,” si­ger Sten Bønsing.

Selv har Ci­vilsty­rel­sen af­vist, at den bør flyt­te he­le til­sy­net med Bor­ger­rets­fon­den til en an­den myn­dig­hed, selv­om Ci­vilsty­rel­sen på nog­le om­rå­der i øje­blik­ket er mod­part til Borgerretsfonden.

“Ci­vilsty­rel­sen vil som myn­dig­hed væ­re in­ha­bil i for­hold til at yde kon­kret vej­led­ning og træf­fe af­gø­rel­se om fonds­ret­li­ge spørgs­mål, når der kan sås tvivl om sty­rel­sens upar­tisk­hed. Ci­vilsty­rel­sens kom­pe­ten­ce på fonds­om­rå­det be­ror på de­le­ga­tion af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kom­pe­ten­ce ef­ter fonds­lo­ven, og sty­rel­sen vil der­for i al­min­de­lig­hed væ­re in­ha­bil i sam­me om­fang som Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et. Men her må der son­dres mel­lem ge­ne­rel in­ha­bi­li­tet og spe­ci­el in­ha­bi­li­tet. Bor­ger­rets­fon­dens for­mål er ik­ke ret­tet spe­ci­fikt mod rets­sa­ger med vi­de­re mod Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et. Der er der­for ik­ke ta­le om, at he­le til­sy­net med Bor­ger­rets­fon­den skal flyt­tes til et an­det mi­ni­ste­r­om­rå­de, så­dan som be­sty­rel­sen an­mo­de­de om i slut­nin­gen af marts 2020,” skri­ver Civilstyrelsen.

Sagen om ulovlig logning kort

Si­den 2007 har Dan­mark log­get bor­ger­nes mo­bil­da­ta som føl­ge af det eu­ro­pæ­i­ske log­nings­di­rek­tiv, der og­så er im­ple­men­te­ret i dansk ret.

Den 8. april 2014 er­klæ­re­de EU-Dom­sto­len i en op­sigtsvæk­ken­de dom log­nings­di­rek­ti­vet for ugyldigt.

Dom­sto­lens be­grun­del­sen lød, at log­ning af da­ta er et sær­ligt al­vor­lig ind­greb i den grund­læg­gen­de ret til respekt for pri­vat­liv og be­skyt­tel­se af per­so­nop­lys­nin­ger. Den lag­ring af da­ta, der kræ­ves i hen­hold til di­rek­ti­vet, er i strid med pro­por­tio­na­li­tets­prin­cip­pet, da det ik­ke er be­græn­set til det strengt nødvendige.

For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning er stif­tet for at for­be­re­de, ko­or­di­ne­re og støt­te, her­un­der øko­no­misk, sags­an­læg ved dan­ske dom­sto­le med det for­mål at få kendt log­nings­be­kendt­gø­rel­sen ulovlig.

For­e­nin­gen stæv­ne­de i 2018 den tid­li­ge­re ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Po­ul­sen. For­e­nin­gens på­stand er, at sta­ten skal an­er­ken­de at log­nings­be­kendt­gø­rel­sen er ugyl­dig, for­di den stri­der imod EU-retten.

For­di sa­gen er prin­ci­pi­el blev den hen­vist til Østre Lands­ret. I au­gust 2020 ud­sat­te Østre Lands­ret sa­gen til ok­to­ber 2021.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer