Civilstyrelsen er inhabil i sag om Borgerretsfonden

Si­den marts 2020 har Bor­ger­rets­fon­den “ud­tryk­ke­ligt” an­mo­det Ci­vilsty­rel­sen om at la­de Er­hvervs­sty­rel­sen over­ta­ge til­sy­net med fon­den. Ci­vilsty­rel­sen er in­ha­bil, for­di fon­den støt­ter en rets­sag mod Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, me­ner fon­den. Et nyt in­ter­nt no­tat fra Ci­vilsty­rel­sen gi­ver fon­den ret.

Inhabilitet
Ci­vilsty­rel­sen har hidtil af­vist at væ­re in­ha­bil i sa­gen. Men et nyt in­ter­nt no­tat, som net­op nu er un­der be­hand­ling i Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, æn­drer bil­le­det (mo­del­fo­to).

“Myn­dig­heds­in­ha­bi­li­tet fo­re­lig­ger for det før­ste, når myn­dig­he­den skal ta­ge stil­ling til for­hold, hvor den selv er part el­ler i øv­rigt har en sær­lig in­ter­es­se i sa­gens udfald.”

Så­dan ly­der en pas­sa­ge fra en juri­disk læ­re­bog, som Bor­ger­rets­fon­den i marts 2020 i en hen­ven­del­se ci­te­re­de for Civilstyrelsen.

Igen­nem næ­sten et år har fon­den for­søgt at få Ci­vilsty­rel­sen til at er­ken­de, at den som myn­dig­hed er in­ha­bil, når det hand­ler om at vur­de­re, om Bor­ger­rets­fon­den lov­ligt kan støt­te en rets­sag mod Justitsministeriet.

Rets­sa­gen er an­lagt af For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning. Si­den 2018 har Bor­ger­rets­fon­den fo­re­ta­get ram­me­be­vil­lin­ger til foreningen.

Sty­rel­sen som myn­dig­hed er in­ha­bil i for­hold til at yde kon­kret vej­led­ning og træf­fe af­gø­rel­se om fonds­ret­li­ge spørgs­mål, som kan ha­ve be­tyd­ning for For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­nings sagsanlæg.

Ci­vilsty­rel­sen

Ci­vilsty­rel­sen har hidtil af­vist at væ­re in­ha­bil i sa­gen. Men et nyt in­ter­nt no­tat, som net­op nu er un­der be­hand­ling i Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, æn­drer billedet.

Her indstil­ler Ci­vilsty­rel­sen, at en an­den myn­dig­hed over­ta­ger Ci­vilsty­rel­sens op­ga­ver på området.

“Det er der­for sty­rel­sens vur­de­ring, at sty­rel­sen som myn­dig­hed er in­ha­bil i for­hold til at yde kon­kret vej­led­ning og træf­fe af­gø­rel­se om fonds­ret­li­ge spørgs­mål, som kan ha­ve be­tyd­ning for For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­nings sags­an­læg. Ef­ter sty­rel­sens op­fat­tel­se bør vej­led­ning, spørgs­mål og af­gø­rel­ser her­om hen­vi­ses til et an­det mi­ni­ste­r­om­rå­de,” indstil­ler Ci­vilsty­rel­sen i notatet.

Ras­mus Feldt­hu­sen, pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, er enig i, at Ci­vilsty­rel­sen som fondsmyn­dig­hed bør be­trag­te sig som in­ha­bil i sa­gen. Selv­om mi­ni­ste­ri­el­le sty­rel­ser på man­ge må­der er uaf­hæn­gi­ge af de over­lig­gen­de de­par­te­men­ter, så er for­bin­del­sen mel­lem Ci­vilsty­rel­sen og Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et på net­op fonds­om­rå­det tæt nok til, at Ci­vilsty­rel­sen er en part.

Det er ef­ter min op­fat­tel­se kor­rekt, at Ci­vilsty­rel­sen er­klæ­rer sig in­ha­bil, så­le­des at sags­be­hand­lin­gen over­ta­ges af en an­den myndighed.

Ras­mus Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

“Hen­set til, at Ci­vilsty­rel­sens kom­pe­ten­ce på fonds­om­rå­det hvi­ler på en de­le­ga­tion af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kom­pe­ten­ce i hen­hold til fonds­lo­ven, og fon­dens ud­de­ling er til at støt­te et sags­an­læg mod Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, er det ef­ter min op­fat­tel­se kor­rekt, at Ci­vilsty­rel­sen er­klæ­rer sig in­ha­bil, så­le­des at sags­be­hand­lin­gen over­ta­ges af en an­den myn­dig­hed. Hen­sy­ne­ne bag ved in­ha­bi­li­tet, og her myn­dig­heds­in­ha­bi­li­tet, er, ud­over at sik­re at myn­dig­he­der træf­fer rig­ti­ge og lov­li­ge af­gø­rel­ser, til­li­ge at sik­re til­li­den til sags­be­hand­lin­gen og af­gø­rel­sen. Det er sam­ti­digt vig­tigt at op­ly­se for læ­ser­ne af Fun­dats, at fon­dens for­mand og jeg beg­ge er an­sat ved Det Juri­di­ske Faku­l­tet, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Slingrekurs

Bor­ger­rets­fon­den er til­freds med, at Ci­vilsty­rel­sen nu indstil­ler, at en an­den myn­dig­hed skal over­ta­ge sa­gen. Men iføl­ge fon­dens for­mand Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt, så har det se­ne­ste år væ­ret præ­get af en fru­stre­ren­de slin­gre­kurs i sags­be­hand­lin­gen fra Civilstyrelsen.

“Der er jo en grund til, at vi har reg­ler om myn­dig­heds­ha­bi­li­tet. For at si­ge det li­geud, så bry­der jeg mig ik­ke om at ha­ve en til­syns­myn­dig­hed, der når som helst kan slå ned på den her sag, når den sam­ti­dig er in­ha­bil. Der­for har jeg læn­ge kæm­pet for at få den­ne sag væk fra Ci­vilsty­rel­sens res­sort. Men Ci­vilsty­rel­sen bur­de ha­ve ind­set pro­ble­met. Der­for ir­ri­te­rer det mig, at de ik­ke tog sa­gen op tid­li­ge­re,” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Hun hen­vend­te sig blandt an­det i slut­nin­gen af marts 2020 til Ci­vilsty­rel­sen for at få flyt­tet til­sy­net med Bor­ger­rets­fon­den til Er­hvervs­sty­rel­sen, vi­ser en ræk­ke do­ku­men­ter om sa­gen, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

For at si­ge det li­geud, så bry­der jeg mig ik­ke om at ha­ve en til­syns­myn­dig­hed, der når som helst kan slå ned på den her sag, når den sam­ti­dig er inhabil.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – for­mand, Borgerretsfonden

“Bor­ger­rets­fon­den støt­ter ak­tu­elt et søgs­mål mod Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et. Be­sty­rel­sen har lø­ben­de gi­vet hø­fligt, men klart ud­tryk for un­der sam­ta­ler­ne med Ci­vilsty­rel­sens me­d­ar­bej­de­re, at be­sty­rel­sen er usik­ker på, om be­sty­rel­sen skal væ­re til­ba­ge­hol­den­de med at støt­te sa­ger mod Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et af hen­syn til at und­gå ube­vid­ste re­pres­sa­li­er fra Ci­vilsty­rel­sen. På bag­grund af dis­se sam­ta­ler har be­sty­rel­sen an­mo­det om, at til­sy­net med Bor­ger­rets­fon­den bli­ver over­flyt­tet til Er­hvervs­sty­rel­sen, der har er­fa­ring med til­syn med fon­de. Ci­vilsty­rel­sens di­rek­tør har sva­ret, at di­rek­tø­ren ik­ke fin­der grund til en så­dan di­a­log. Der­for an­mo­des nu ud­tryk­ke­ligt om, at til­sy­net med Bor­ger­rets­fon­den flyt­tes til Er­hvervs­sty­rel­sen,” skrev Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt til Ci­vilsty­rel­sen den 26. marts 2020.

Den­gang var Ci­vilsty­rel­sen imid­ler­tid ik­ke be­kym­ret for, at den vil­le væ­re inhabil.

“Be­sty­rel­sen har […] ‘ud­tryk­ke­ligt’ an­mo­det Ci­vilsty­rel­sen om, at til­sy­net med Bor­ger­rets­fon­den bli­ver over­flyt­tet til Er­hvervs­sty­rel­sen. Ci­vilsty­rel­sen har ik­ke fun­det grund­lag for at ta­ge skridt til, at til­sy­net flyt­tes til Er­hvervs­sty­rel­sen,” sva­rer Ci­vilsty­rel­sen den 3. april 2020.

Men se­ne­re på året be­gyn­der Ci­vilsty­rel­sen til­sy­ne­la­den­de al­li­ge­vel at ind­se, at den kan be­fin­de sig i en pro­ble­ma­tisk dob­bel­trol­le i sa­gen om be­vil­lin­gen til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­nings rets­sag mod Justitsministeriet.

“Ci­vilsty­rel­sen er sær­ligt til­ba­ge­hol­den­de med vej­led­ning om den konkrete
ud­de­ling [til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning, red.], for­di den på­gæl­den­de rets­sag blandt an­det er an­lagt mod Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, som Ci­vilsty­rel­sen hø­rer un­der,” skrev sty­rel­sen til fon­den den 10. november.

Uheldigt indtryk

I det nye no­tat skri­ver Ci­vilsty­rel­sen, at det er nye op­lys­nin­ger fra 15. de­cem­ber fra Bor­ger­rets­fon­den om be­vil­lin­ger­ne til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning, der har få­et sty­rel­sen til at re­a­ge­re for at få en an­den myn­dig­hed til at ta­ge sig af sagen.

Det er en for­kla­ring, som en svær at for­stå, si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

“Det er ved at væ­re et år si­den, at Ci­vilsty­rel­sen blev gjort ud­tryk­ke­ligt op­mærk­som på ha­bi­li­tets­pro­ble­met – af Bor­ger­rets­fon­den,” si­ger hun.

Fonds­rets­pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen me­ner og­så, at Ci­vilsty­rel­sen bur­de ha­ve ind­set sin egen in­ha­bi­li­tet tid­li­ge­re. For ek­sem­pel i novem­ber, da sty­rel­sen op­ly­ser til fon­den, at den er “sær­ligt til­ba­ge­hol­den­de” med vej­led­ning til fon­den om den kon­kre­te ud­de­ling til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Logning.

Det kan gi­ve et me­get, me­get uhel­digt ind­tryk, at sty­rel­sen først over­ve­jer ha­bi­li­te­ten på et tids­punkt, hvor de­res over­vej­el­ser kan for­sin­ke støt­ten til rets­sa­gen mod de­res minister.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – for­mand, Borgerretsfonden

“Det for­hold at Ci­vilsty­rel­sen i sin skri­vel­se i novem­ber 2020 an­fø­rer, at sty­rel­sen er nødt til at væ­re til­ba­ge­hol­den­de med sin vej­led­ning af fon­den i for­hold til spørgs­mål, der ved­rø­rer ud­de­lin­ger til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning, bur­de ef­ter min op­fat­tel­se ha­ve ført til, at Ci­vilsty­rel­sen al­le­re­de dér med­del­te Bor­ger­rets­fon­den, at vej­led­ning og sags­be­hand­ling ved­rø­ren­de fon­den og for­e­nin­gen nu vil­le over­gå til an­den myn­dig­hed på bag­grund af myn­dig­heds­in­ha­bi­li­tet,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt op­for­drer nu Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et og de øv­ri­ge myn­dig­he­der til at ha­ste­be­hand­le sa­gen. Blandt an­det skal myn­dig­he­der­ne af­gø­re, om Bor­ger­rets­fon­dens støt­te til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning over­ho­ve­det kan rum­mes in­den for fon­dens fundats.

Men jo læn­ge­re tid der går, de­sto stør­re bli­ver ri­si­ko­en for, at For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning kan væ­re nødt til at la­de sa­gen mod Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et falde.

Og dét ud­fald kan be­la­ste bor­ger­nes til­lid til myn­dig­he­der­ne, me­ner Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

“Det kan gi­ve et me­get, me­get uhel­digt ind­tryk, at sty­rel­sen først over­ve­jer ha­bi­li­te­ten på et tids­punkt, hvor de­res over­vej­el­ser kan for­sin­ke støt­ten til rets­sa­gen mod de­res mi­ni­ster. Det vil­le der­for væ­re rig­tig godt for bor­ger­nes til­lid til sty­rel­sens mo­ti­ver, at der sags­be­hand­les me­get hur­tigt nu,” si­ger hun.

Ci­vilsty­rel­sen har få­et fo­re­lagt kri­tik­ken i ar­tik­len. Ci­vilsty­rel­sen op­ly­ser, at den ger­ne vil sva­re på kri­tik­ken hur­tigst mu­ligt, men Ci­vilsty­rel­sen har ik­ke nå­et at ven­de til­ba­ge før re­dak­tio­nens deadline.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: