Civilstyrelsen er inhabil i sag om Borgerretsfonden

Siden marts 2020 har Borgerretsfonden “udtrykkeligt” anmodet Civilstyrelsen om at lade Erhvervsstyrelsen overtage tilsynet med fonden. Civilstyrelsen er inhabil, fordi fonden støtter en retssag mod Justitsministeriet, mener fonden. Et nyt internt notat fra Civilstyrelsen giver fonden ret.

Inhabilitet
Ci­vilsty­rel­sen har hidtil af­vist at væ­re in­ha­bil i sa­gen. Men et nyt in­ter­nt no­tat, som net­op nu er un­der be­hand­ling i Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, æn­drer bil­le­det (mo­del­fo­to).

“Myn­dig­heds­in­ha­bi­li­tet fo­re­lig­ger for det før­ste, når myn­dig­he­den skal ta­ge stil­ling til for­hold, hvor den selv er part el­ler i øv­rigt har en sær­lig in­ter­es­se i sa­gens udfald.”

Så­dan ly­der en pas­sa­ge fra en juri­disk læ­re­bog, som Bor­ger­rets­fon­den i marts 2020 i en hen­ven­del­se ci­te­re­de for Civilstyrelsen.

Igen­nem næ­sten et år har fon­den for­søgt at få Ci­vilsty­rel­sen til at er­ken­de, at den som myn­dig­hed er in­ha­bil, når det hand­ler om at vur­de­re, om Bor­ger­rets­fon­den lov­ligt kan støt­te en rets­sag mod Justitsministeriet.

Rets­sa­gen er an­lagt af For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning. Si­den 2018 har Bor­ger­rets­fon­den fo­re­ta­get ram­me­be­vil­lin­ger til foreningen.

Sty­rel­sen som myn­dig­hed er in­ha­bil i for­hold til at yde kon­kret vej­led­ning og træf­fe af­gø­rel­se om fonds­ret­li­ge spørgs­mål, som kan ha­ve be­tyd­ning for For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­nings sagsanlæg.

Ci­vilsty­rel­sen

Ci­vilsty­rel­sen har hidtil af­vist at væ­re in­ha­bil i sa­gen. Men et nyt in­ter­nt no­tat, som net­op nu er un­der be­hand­ling i Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, æn­drer billedet.

Her indstil­ler Ci­vilsty­rel­sen, at en an­den myn­dig­hed over­ta­ger Ci­vilsty­rel­sens op­ga­ver på området.

“Det er der­for sty­rel­sens vur­de­ring, at sty­rel­sen som myn­dig­hed er in­ha­bil i for­hold til at yde kon­kret vej­led­ning og træf­fe af­gø­rel­se om fonds­ret­li­ge spørgs­mål, som kan ha­ve be­tyd­ning for For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­nings sags­an­læg. Ef­ter sty­rel­sens op­fat­tel­se bør vej­led­ning, spørgs­mål og af­gø­rel­ser her­om hen­vi­ses til et an­det mi­ni­ste­r­om­rå­de,” indstil­ler Ci­vilsty­rel­sen i notatet.

Ras­mus Feldt­hu­sen, pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, er enig i, at Ci­vilsty­rel­sen som fondsmyn­dig­hed bør be­trag­te sig som in­ha­bil i sa­gen. Selv­om mi­ni­ste­ri­el­le sty­rel­ser på man­ge må­der er uaf­hæn­gi­ge af de over­lig­gen­de de­par­te­men­ter, så er for­bin­del­sen mel­lem Ci­vilsty­rel­sen og Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et på net­op fonds­om­rå­det tæt nok til, at Ci­vilsty­rel­sen er en part.

Det er ef­ter min op­fat­tel­se kor­rekt, at Ci­vilsty­rel­sen er­klæ­rer sig in­ha­bil, så­le­des at sags­be­hand­lin­gen over­ta­ges af en an­den myndighed.

Ras­mus Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

“Hen­set til, at Ci­vilsty­rel­sens kom­pe­ten­ce på fonds­om­rå­det hvi­ler på en de­le­ga­tion af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kom­pe­ten­ce i hen­hold til fonds­lo­ven, og fon­dens ud­de­ling er til at støt­te et sags­an­læg mod Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, er det ef­ter min op­fat­tel­se kor­rekt, at Ci­vilsty­rel­sen er­klæ­rer sig in­ha­bil, så­le­des at sags­be­hand­lin­gen over­ta­ges af en an­den myn­dig­hed. Hen­sy­ne­ne bag ved in­ha­bi­li­tet, og her myn­dig­heds­in­ha­bi­li­tet, er, ud­over at sik­re at myn­dig­he­der træf­fer rig­ti­ge og lov­li­ge af­gø­rel­ser, til­li­ge at sik­re til­li­den til sags­be­hand­lin­gen og af­gø­rel­sen. Det er sam­ti­digt vig­tigt at op­ly­se for læ­ser­ne af Fun­dats, at fon­dens for­mand og jeg beg­ge er an­sat ved Det Juri­di­ske Faku­l­tet, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Slingrekurs

Bor­ger­rets­fon­den er til­freds med, at Ci­vilsty­rel­sen nu indstil­ler, at en an­den myn­dig­hed skal over­ta­ge sa­gen. Men iføl­ge fon­dens for­mand Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt, så har det se­ne­ste år væ­ret præ­get af en fru­stre­ren­de slin­gre­kurs i sags­be­hand­lin­gen fra Civilstyrelsen.

“Der er jo en grund til, at vi har reg­ler om myn­dig­heds­ha­bi­li­tet. For at si­ge det li­geud, så bry­der jeg mig ik­ke om at ha­ve en til­syns­myn­dig­hed, der når som helst kan slå ned på den her sag, når den sam­ti­dig er in­ha­bil. Der­for har jeg læn­ge kæm­pet for at få den­ne sag væk fra Ci­vilsty­rel­sens res­sort. Men Ci­vilsty­rel­sen bur­de ha­ve ind­set pro­ble­met. Der­for ir­ri­te­rer det mig, at de ik­ke tog sa­gen op tid­li­ge­re,” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Hun hen­vend­te sig blandt an­det i slut­nin­gen af marts 2020 til Ci­vilsty­rel­sen for at få flyt­tet til­sy­net med Bor­ger­rets­fon­den til Er­hvervs­sty­rel­sen, vi­ser en ræk­ke do­ku­men­ter om sa­gen, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

For at si­ge det li­geud, så bry­der jeg mig ik­ke om at ha­ve en til­syns­myn­dig­hed, der når som helst kan slå ned på den her sag, når den sam­ti­dig er inhabil.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – for­mand, Borgerretsfonden

“Bor­ger­rets­fon­den støt­ter ak­tu­elt et søgs­mål mod Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et. Be­sty­rel­sen har lø­ben­de gi­vet hø­fligt, men klart ud­tryk for un­der sam­ta­ler­ne med Ci­vilsty­rel­sens me­d­ar­bej­de­re, at be­sty­rel­sen er usik­ker på, om be­sty­rel­sen skal væ­re til­ba­ge­hol­den­de med at støt­te sa­ger mod Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et af hen­syn til at und­gå ube­vid­ste re­pres­sa­li­er fra Ci­vilsty­rel­sen. På bag­grund af dis­se sam­ta­ler har be­sty­rel­sen an­mo­det om, at til­sy­net med Bor­ger­rets­fon­den bli­ver over­flyt­tet til Er­hvervs­sty­rel­sen, der har er­fa­ring med til­syn med fon­de. Ci­vilsty­rel­sens di­rek­tør har sva­ret, at di­rek­tø­ren ik­ke fin­der grund til en så­dan di­a­log. Der­for an­mo­des nu ud­tryk­ke­ligt om, at til­sy­net med Bor­ger­rets­fon­den flyt­tes til Er­hvervs­sty­rel­sen,” skrev Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt til Ci­vilsty­rel­sen den 26. marts 2020.

Den­gang var Ci­vilsty­rel­sen imid­ler­tid ik­ke be­kym­ret for, at den vil­le væ­re inhabil.

“Be­sty­rel­sen har […] ‘ud­tryk­ke­ligt’ an­mo­det Ci­vilsty­rel­sen om, at til­sy­net med Bor­ger­rets­fon­den bli­ver over­flyt­tet til Er­hvervs­sty­rel­sen. Ci­vilsty­rel­sen har ik­ke fun­det grund­lag for at ta­ge skridt til, at til­sy­net flyt­tes til Er­hvervs­sty­rel­sen,” sva­rer Ci­vilsty­rel­sen den 3. april 2020.

Men se­ne­re på året be­gyn­der Ci­vilsty­rel­sen til­sy­ne­la­den­de al­li­ge­vel at ind­se, at den kan be­fin­de sig i en pro­ble­ma­tisk dob­bel­trol­le i sa­gen om be­vil­lin­gen til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­nings rets­sag mod Justitsministeriet.

“Ci­vilsty­rel­sen er sær­ligt til­ba­ge­hol­den­de med vej­led­ning om den konkrete
ud­de­ling [til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning, red.], for­di den på­gæl­den­de rets­sag blandt an­det er an­lagt mod Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, som Ci­vilsty­rel­sen hø­rer un­der,” skrev sty­rel­sen til fon­den den 10. november.

Uheldigt indtryk

I det nye no­tat skri­ver Ci­vilsty­rel­sen, at det er nye op­lys­nin­ger fra 15. de­cem­ber fra Bor­ger­rets­fon­den om be­vil­lin­ger­ne til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning, der har få­et sty­rel­sen til at re­a­ge­re for at få en an­den myn­dig­hed til at ta­ge sig af sagen.

Det er en for­kla­ring, som en svær at for­stå, si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

“Det er ved at væ­re et år si­den, at Ci­vilsty­rel­sen blev gjort ud­tryk­ke­ligt op­mærk­som på ha­bi­li­tets­pro­ble­met – af Bor­ger­rets­fon­den,” si­ger hun.

Fonds­rets­pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen me­ner og­så, at Ci­vilsty­rel­sen bur­de ha­ve ind­set sin egen in­ha­bi­li­tet tid­li­ge­re. For ek­sem­pel i novem­ber, da sty­rel­sen op­ly­ser til fon­den, at den er “sær­ligt til­ba­ge­hol­den­de” med vej­led­ning til fon­den om den kon­kre­te ud­de­ling til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Logning.

Det kan gi­ve et me­get, me­get uhel­digt ind­tryk, at sty­rel­sen først over­ve­jer ha­bi­li­te­ten på et tids­punkt, hvor de­res over­vej­el­ser kan for­sin­ke støt­ten til rets­sa­gen mod de­res minister.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – for­mand, Borgerretsfonden

“Det for­hold at Ci­vilsty­rel­sen i sin skri­vel­se i novem­ber 2020 an­fø­rer, at sty­rel­sen er nødt til at væ­re til­ba­ge­hol­den­de med sin vej­led­ning af fon­den i for­hold til spørgs­mål, der ved­rø­rer ud­de­lin­ger til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning, bur­de ef­ter min op­fat­tel­se ha­ve ført til, at Ci­vilsty­rel­sen al­le­re­de dér med­del­te Bor­ger­rets­fon­den, at vej­led­ning og sags­be­hand­ling ved­rø­ren­de fon­den og for­e­nin­gen nu vil­le over­gå til an­den myn­dig­hed på bag­grund af myn­dig­heds­in­ha­bi­li­tet,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt op­for­drer nu Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et og de øv­ri­ge myn­dig­he­der til at ha­ste­be­hand­le sa­gen. Blandt an­det skal myn­dig­he­der­ne af­gø­re, om Bor­ger­rets­fon­dens støt­te til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning over­ho­ve­det kan rum­mes in­den for fon­dens fundats.

Men jo læn­ge­re tid der går, de­sto stør­re bli­ver ri­si­ko­en for, at For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning kan væ­re nødt til at la­de sa­gen mod Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et falde.

Og dét ud­fald kan be­la­ste bor­ger­nes til­lid til myn­dig­he­der­ne, me­ner Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

“Det kan gi­ve et me­get, me­get uhel­digt ind­tryk, at sty­rel­sen først over­ve­jer ha­bi­li­te­ten på et tids­punkt, hvor de­res over­vej­el­ser kan for­sin­ke støt­ten til rets­sa­gen mod de­res mi­ni­ster. Det vil­le der­for væ­re rig­tig godt for bor­ger­nes til­lid til sty­rel­sens mo­ti­ver, at der sags­be­hand­les me­get hur­tigt nu,” si­ger hun.

Ci­vilsty­rel­sen har få­et fo­re­lagt kri­tik­ken i ar­tik­len. Ci­vilsty­rel­sen op­ly­ser, at den ger­ne vil sva­re på kri­tik­ken hur­tigst mu­ligt, men Ci­vilsty­rel­sen har ik­ke nå­et at ven­de til­ba­ge før re­dak­tio­nens deadline.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer