Borgerretsfonden kræver svar: vil støtte retssag om ulovlig logning

Bor­ger­rets­fon­den ri­si­ke­rer igen at bli­ve un­der­kendt af myn­dig­he­der­ne for at fo­re­ta­ge be­vil­lin­ger i strid med fon­dens fundats.

Ulovlig logning
Bor­ger­rets­fon­den har i næ­sten et år for­søgt at få af­kla­ret, om fon­dens be­vil­ling til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning er i over­ens­stem­mel­se med myn­dig­he­der­nes for­tolk­ning af fun­dat­sen (mo­del­fo­to).

Bor­ger­rets­fon­den kan en­de med igen at måt­te træk­ke sin støt­te til en højt pro­fi­le­ret sag.

Det står klart, ef­ter fondsmyn­dig­he­der­ne har af­gjort, at det skal gran­skes, om Bor­ger­rets­fon­dens be­vil­lin­ger til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning er i strid med fon­dens fundats.

Fon­den kan der­med hav­ne i sam­me si­tu­a­tion, som da Ci­vilsty­rel­sen for præ­cis et år si­den af­gjor­de, at fon­den hav­de hand­let ulov­ligt ved at be­vil­ge 3 mio. kr. til en rets­sag om dab-ud­­bud­­det, der før­te til luk­nin­gen af Radio24syv.

Pro­ble­met var den­gang iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen, at be­vil­lings­mod­ta­ge­ren var den juri­di­ske per­son Pe­op­le­group Fi­ve A/S, der stod bag Radio24syv.

Ci­vilsty­rel­sen af­gjor­de nem­lig, at det ik­ke af Bor­ger­rets­fon­dens fun­dats “kan ud­le­des, at fon­den har hjem­mel til at støt­te juri­di­ske per­so­ner,” som sty­rel­sen skrev i afgørelsen.

Ci­vilsty­rel­sen ta­ger jo ik­ke stil­ling, når vi spør­ger. Den ta­ger stil­ling, når Jens Ro­h­de spørger.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – for­mand, Borgerretsfonden

Men søgs­måls­for­e­nin­ger som For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning er og­så juri­di­ske per­so­ner. Der­for kan fon­den mu­lig­vis igen kom­me i klemme.

Det frem­går af et svar fra ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til løs­gæn­ger Jens Rohde.

Jens Ro­h­de spurg­te i star­ten af de­cem­ber mi­ni­ste­ren, om Bor­ger­rets­fon­den må støt­te den juri­di­ske per­son For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning, som har an­lagt en rets­sag mod Justitsministeriet.

Ni­ck Hæk­kerup hen­vi­ser i sit svar til Ci­vilsty­rel­sen. Den har net­op skre­vet et no­tat om sa­gen, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Her skri­ver Ci­vilsty­rel­sen, at “der skal træf­fes en kon­kret af­gø­rel­se om, hvor­vidt ud­de­lin­ger­ne til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­nings rets­sag mod blandt an­det Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et er i over­ens­stem­mel­se med fon­dens vedtægt.”

Dybt frustrerende

I Bor­ger­rets­fon­den ser fonds­for­mand Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt frem til den kom­men­de af­gø­rel­se. Men hun er ik­ke til­freds med ventetiden.

Fon­den har nem­lig i næ­sten et år for­søgt at få af­kla­ret, om fon­dens be­vil­ling til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning er i over­ens­stem­mel­se med myn­dig­he­der­nes for­tolk­ning af fun­dat­sen, si­ger hun.

“Det har væ­ret en lang­som­me­lig, ro­det og for fon­den dybt fru­stre­ren­de sags­be­hand­ling. Det vir­ker som om, at Ci­vilsty­rel­sen den ene dag ik­ke er klar over, hvad den sag­de da­gen før,” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Men det æn­drer ik­ke på, at det i sid­ste en­de er be­sty­rel­sens an­svar at for­tol­ke fon­dens vedtægt.

Ci­vilsty­rel­sen

Hun ud­dy­ber:

“Ci­vilsty­rel­sen træf­fer af­gø­rel­se i dab-sa­­gen, hvor de ude­luk­ker, at vi kan støt­te juri­di­ske per­so­ner. Så gjor­de vi me­get ud­tryk­ke­ligt op­mærk­som på, at Ci­vilsty­rel­sen der­med ram­te vo­res be­vil­ling til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning. Vi send­te et an­be­fa­let brev til di­rek­tø­ren for Ci­vilsty­rel­sen, hvor vi og­så pe­ge­de på kon­flik­ten. Så sen­der Ci­vilsty­rel­sen en ny af­gø­rel­se til os, hvor de skri­ver, at vi ger­ne må støt­te søgs­måls­for­e­nin­ger, selv­om de og­så er juri­di­ske per­so­ner,” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Selv­om Ci­vilsty­rel­sen alt­så på et ge­ne­relt plan har gi­vet ud­tryk for, at støt­te til søgs­måls­for­e­nin­ger kan rum­mes in­den for fon­dens fun­dats, så vil for­man­den ger­ne vi­de, om fon­dens støt­te til den juri­di­ske per­son For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning er i over­ens­stem­mel­se med Ci­vilsty­rel­sens for­tolk­ning af fon­dens fundats.

Det har Ci­vilsty­rel­sen fle­re gan­ge af­vist at ud­ta­le sig om, vi­ser do­ku­men­ter, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Men nu be­kræf­ter Ci­vilsty­rel­sen alt­så, at myn­dig­he­der­ne skal træf­fe en af­gø­rel­se om spørgs­må­let. Det bli­ver dog ik­ke Ci­vilsty­rel­sen, der kom­mer til at træf­fe af­gø­rel­sen. Den er nem­lig in­ha­bil i sa­gen, vur­de­rer sty­rel­sen selv.

Det er nu

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt er ik­ke til­freds med, at der først er kom­met skred i sa­gen ef­ter Jens Ro­h­des spørgs­mål til ministeren.

“Ci­vilsty­rel­sen ta­ger jo ik­ke stil­ling, når vi spør­ger. Den ta­ger stil­ling, når Jens Ro­h­de spør­ger,” si­ger hun.

Hun kal­der det ‘fru­stre­ren­de’, at sags­be­hand­lin­gen har truk­ket ud. Fon­den vil nem­lig ik­ke ud­mønte sin be­vil­ling til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning, før den har myn­dig­he­der­nes afgørelse.

Så det er nu, at For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning skal bru­ge pengene.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – for­mand, Borgerretsfonden

“Rets­sa­gen har væ­ret sat i be­ro på grund af EU-dom­­sto­­len, for­di ju­stits­mi­ni­ste­ren har af­ven­tet, om EU-dom­­sto­­len vil af­si­ge en dom, der lov­lig­gør den dan­ske ret­stil­stand. Men EU-dom­­men gik Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et imod i en me­get kon­tant dom. Der­for er den dan­ske rets­sag nu i gang med at bli­ve gen­op­ta­get. Så det er nu, at For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning skal bru­ge pen­ge­ne. Det er nu, at ad­vo­ka­ter­ne skal for­be­re­de sig, gen­nem­gå dom­me­ne på om­rå­det, og så vi­de­re,” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Svar fra Civilstyrelsen

Fun­dats har fo­re­lagt Bor­ger­rets­fon­dens kri­tik for Ci­vilsty­rel­sen. I et skrift­ligt svar op­ly­ser Ci­vilsty­rel­sen følgende:

“En fond le­des af en be­sty­rel­se, og det er be­sty­rel­sen, der træf­fer be­slut­nin­ger på fon­dens veg­ne og har det ful­de an­svar for fon­dens virk­som­hed. Det er der­for helt grund­læg­gen­de be­sty­rel­sens op­ga­ve at for­tol­ke fon­dens vedtægt og sik­re, at fon­dens ud­de­lin­ger sker in­den for vedtæg­tens rammer.”

Sty­rel­sen har pri­o­ri­te­ret Bor­ger­rets­fon­dens hen­ven­del­ser, navn­lig for­di de fle­ste har ved­rørt ver­se­ren­de rets­sa­ger, og dis­se er der­for be­sva­ret hur­ti­ge­re end den gen­nem­snit­li­ge sagsbehandlingstid.

Ci­vilsty­rel­sen

“Ci­vilsty­rel­sens op­ga­ve som fondsmyn­dig­hed er bl.a. at fø­re til­syn med, at fonds­lo­v­giv­nin­gen bli­ver over­holdt. Ci­vilsty­rel­sen yder og­så be­sty­rel­ser­ne ge­ne­rel vej­led­ning om for­tolk­ning af fonds­lo­ven og de fonds­ret­li­ge grund­sæt­nin­ger i over­ens­stem­mel­se med den al­min­de­li­ge vej­led­nings­pligt ef­ter for­valt­nings­lo­ven. Men det æn­drer ik­ke på, at det i sid­ste en­de er be­sty­rel­sens an­svar at for­tol­ke fon­dens vedtægt.”

“For så vidt an­går Bor­ger­rets­fon­dens for­mands kri­tik af Ci­vilsty­rel­sens sags­be­hand­lings­tid kan sty­rel­sen op­ly­se, at den gen­nem­snit­li­ge sags­be­hand­lings­tid på al­le fonds­sa­ger i 2020 var 106 da­ge. Sty­rel­sen har pri­o­ri­te­ret Bor­ger­rets­fon­dens hen­ven­del­ser, navn­lig for­di de fle­ste har ved­rørt ver­se­ren­de rets­sa­ger, og dis­se er der­for be­sva­ret hur­ti­ge­re end den gen­nem­snit­li­ge sagsbehandlingstid.”

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…