Borgerretsfonden kræver svar: vil støtte retssag om ulovlig logning

Borgerretsfonden risikerer igen at blive underkendt af myndighederne for at foretage bevillinger i strid med fondens fundats.

Ulovlig logning
Bor­ger­rets­fon­den har i næ­sten et år for­søgt at få af­kla­ret, om fon­dens be­vil­ling til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning er i over­ens­stem­mel­se med myn­dig­he­der­nes for­tolk­ning af fun­dat­sen (mo­del­fo­to).

Bor­ger­rets­fon­den kan en­de med igen at måt­te træk­ke sin støt­te til en højt pro­fi­le­ret sag.

Det står klart, ef­ter fondsmyn­dig­he­der­ne har af­gjort, at det skal gran­skes, om Bor­ger­rets­fon­dens be­vil­lin­ger til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning er i strid med fon­dens fundats.

Fon­den kan der­med hav­ne i sam­me si­tu­a­tion, som da Ci­vilsty­rel­sen for præ­cis et år si­den af­gjor­de, at fon­den hav­de hand­let ulov­ligt ved at be­vil­ge 3 mio. kr. til en rets­sag om dab-ud­bud­det, der før­te til luk­nin­gen af Radio24syv.

Pro­ble­met var den­gang iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen, at be­vil­lings­mod­ta­ge­ren var den juri­di­ske per­son Pe­op­le­group Fi­ve A/S, der stod bag Radio24syv.

Ci­vilsty­rel­sen af­gjor­de nem­lig, at det ik­ke af Bor­ger­rets­fon­dens fun­dats “kan ud­le­des, at fon­den har hjem­mel til at støt­te juri­di­ske per­so­ner,” som sty­rel­sen skrev i afgørelsen.

Ci­vilsty­rel­sen ta­ger jo ik­ke stil­ling, når vi spør­ger. Den ta­ger stil­ling, når Jens Ro­h­de spørger.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – for­mand, Borgerretsfonden

Men søgs­måls­for­e­nin­ger som For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning er og­så juri­di­ske per­so­ner. Der­for kan fon­den mu­lig­vis igen kom­me i klemme.

Det frem­går af et svar fra ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til løs­gæn­ger Jens Rohde.

Jens Ro­h­de spurg­te i star­ten af de­cem­ber mi­ni­ste­ren, om Bor­ger­rets­fon­den må støt­te den juri­di­ske per­son For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning, som har an­lagt en rets­sag mod Justitsministeriet.

Ni­ck Hæk­kerup hen­vi­ser i sit svar til Ci­vilsty­rel­sen. Den har net­op skre­vet et no­tat om sa­gen, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Her skri­ver Ci­vilsty­rel­sen, at “der skal træf­fes en kon­kret af­gø­rel­se om, hvor­vidt ud­de­lin­ger­ne til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­nings rets­sag mod blandt an­det Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et er i over­ens­stem­mel­se med fon­dens vedtægt.”

Dybt frustrerende

I Bor­ger­rets­fon­den ser fonds­for­mand Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt frem til den kom­men­de af­gø­rel­se. Men hun er ik­ke til­freds med ventetiden.

Fon­den har nem­lig i næ­sten et år for­søgt at få af­kla­ret, om fon­dens be­vil­ling til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning er i over­ens­stem­mel­se med myn­dig­he­der­nes for­tolk­ning af fun­dat­sen, si­ger hun.

“Det har væ­ret en lang­som­me­lig, ro­det og for fon­den dybt fru­stre­ren­de sags­be­hand­ling. Det vir­ker som om, at Ci­vilsty­rel­sen den ene dag ik­ke er klar over, hvad den sag­de da­gen før,” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Men det æn­drer ik­ke på, at det i sid­ste en­de er be­sty­rel­sens an­svar at for­tol­ke fon­dens vedtægt.

Ci­vilsty­rel­sen

Hun ud­dy­ber:

“Ci­vilsty­rel­sen træf­fer af­gø­rel­se i dab-sa­gen, hvor de ude­luk­ker, at vi kan støt­te juri­di­ske per­so­ner. Så gjor­de vi me­get ud­tryk­ke­ligt op­mærk­som på, at Ci­vilsty­rel­sen der­med ram­te vo­res be­vil­ling til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning. Vi send­te et an­be­fa­let brev til di­rek­tø­ren for Ci­vilsty­rel­sen, hvor vi og­så pe­ge­de på kon­flik­ten. Så sen­der Ci­vilsty­rel­sen en ny af­gø­rel­se til os, hvor de skri­ver, at vi ger­ne må støt­te søgs­måls­for­e­nin­ger, selv­om de og­så er juri­di­ske per­so­ner,” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Selv­om Ci­vilsty­rel­sen alt­så på et ge­ne­relt plan har gi­vet ud­tryk for, at støt­te til søgs­måls­for­e­nin­ger kan rum­mes in­den for fon­dens fun­dats, så vil for­man­den ger­ne vi­de, om fon­dens støt­te til den juri­di­ske per­son For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning er i over­ens­stem­mel­se med Ci­vilsty­rel­sens for­tolk­ning af fon­dens fundats.

Det har Ci­vilsty­rel­sen fle­re gan­ge af­vist at ud­ta­le sig om, vi­ser do­ku­men­ter, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Men nu be­kræf­ter Ci­vilsty­rel­sen alt­så, at myn­dig­he­der­ne skal træf­fe en af­gø­rel­se om spørgs­må­let. Det bli­ver dog ik­ke Ci­vilsty­rel­sen, der kom­mer til at træf­fe af­gø­rel­sen. Den er nem­lig in­ha­bil i sa­gen, vur­de­rer sty­rel­sen selv.

Det er nu

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt er ik­ke til­freds med, at der først er kom­met skred i sa­gen ef­ter Jens Ro­h­des spørgs­mål til ministeren.

“Ci­vilsty­rel­sen ta­ger jo ik­ke stil­ling, når vi spør­ger. Den ta­ger stil­ling, når Jens Ro­h­de spør­ger,” si­ger hun.

Hun kal­der det ‘fru­stre­ren­de’, at sags­be­hand­lin­gen har truk­ket ud. Fon­den vil nem­lig ik­ke ud­mønte sin be­vil­ling til For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning, før den har myn­dig­he­der­nes afgørelse.

Så det er nu, at For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning skal bru­ge pengene.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – for­mand, Borgerretsfonden

“Rets­sa­gen har væ­ret sat i be­ro på grund af EU-dom­sto­len, for­di ju­stits­mi­ni­ste­ren har af­ven­tet, om EU-dom­sto­len vil af­si­ge en dom, der lov­lig­gør den dan­ske ret­stil­stand. Men EU-dom­men gik Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et imod i en me­get kon­tant dom. Der­for er den dan­ske rets­sag nu i gang med at bli­ve gen­op­ta­get. Så det er nu, at For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning skal bru­ge pen­ge­ne. Det er nu, at ad­vo­ka­ter­ne skal for­be­re­de sig, gen­nem­gå dom­me­ne på om­rå­det, og så vi­de­re,” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Svar fra Civilstyrelsen

Fun­dats har fo­re­lagt Bor­ger­rets­fon­dens kri­tik for Ci­vilsty­rel­sen. I et skrift­ligt svar op­ly­ser Ci­vilsty­rel­sen følgende:

“En fond le­des af en be­sty­rel­se, og det er be­sty­rel­sen, der træf­fer be­slut­nin­ger på fon­dens veg­ne og har det ful­de an­svar for fon­dens virk­som­hed. Det er der­for helt grund­læg­gen­de be­sty­rel­sens op­ga­ve at for­tol­ke fon­dens vedtægt og sik­re, at fon­dens ud­de­lin­ger sker in­den for vedtæg­tens rammer.”

Sty­rel­sen har pri­o­ri­te­ret Bor­ger­rets­fon­dens hen­ven­del­ser, navn­lig for­di de fle­ste har ved­rørt ver­se­ren­de rets­sa­ger, og dis­se er der­for be­sva­ret hur­ti­ge­re end den gen­nem­snit­li­ge sagsbehandlingstid.

Ci­vilsty­rel­sen

“Ci­vilsty­rel­sens op­ga­ve som fondsmyn­dig­hed er bl.a. at fø­re til­syn med, at fonds­lo­v­giv­nin­gen bli­ver over­holdt. Ci­vilsty­rel­sen yder og­så be­sty­rel­ser­ne ge­ne­rel vej­led­ning om for­tolk­ning af fonds­lo­ven og de fonds­ret­li­ge grund­sæt­nin­ger i over­ens­stem­mel­se med den al­min­de­li­ge vej­led­nings­pligt ef­ter for­valt­nings­lo­ven. Men det æn­drer ik­ke på, at det i sid­ste en­de er be­sty­rel­sens an­svar at for­tol­ke fon­dens vedtægt.”

“For så vidt an­går Bor­ger­rets­fon­dens for­mands kri­tik af Ci­vilsty­rel­sens sags­be­hand­lings­tid kan sty­rel­sen op­ly­se, at den gen­nem­snit­li­ge sags­be­hand­lings­tid på al­le fonds­sa­ger i 2020 var 106 da­ge. Sty­rel­sen har pri­o­ri­te­ret Bor­ger­rets­fon­dens hen­ven­del­ser, navn­lig for­di de fle­ste har ved­rørt ver­se­ren­de rets­sa­ger, og dis­se er der­for be­sva­ret hur­ti­ge­re end den gen­nem­snit­li­ge sagsbehandlingstid.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer