Pwc samler input til ny fondslov

Fondstea­met i Pwc ta­ger nu ini­ti­a­tiv til at sam­le in­put fra fonds­sek­to­ren for­ud for det kom­men­de ud­valgs­ar­bej­de, som Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup for­ven­tes snart at sky­de i gang. 

Pwc – survey om fondsloven
Hvis der kom­mer til­stræk­ke­ligt med be­sva­rel­ser på sur­vey­en, vil Pwc pu­bli­ce­re en ar­ti­kel om re­sul­ta­ter­ne og gi­ve det sam­le­de bi­drag vi­de­re til de ret­te myn­dig­he­der og interesseorganisationer.

Fondstea­met i Pwc har nu ta­get ini­ti­a­tiv til at ind­sam­le in­put til en kom­men­de re­vi­sion af fonds­lo­ven for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fonde. 

Iføl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger har Ci­vilsty­rel­sen ud­ar­bej­det et op­læg til kom­mis­so­ri­um for ud­valgs­ar­bej­det, som af­ven­ter Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerups godkendelse. 

Det er det­te ud­valgs­ar­bej­de, som Pwc nu be­der in­ter­es­sen­ter­ne om­kring fonds­sek­to­ren om at gi­ve hold­nin­ger og ind­s­park til. 

Fondstea­met i re­vi­sions- og kon­su­lent­hu­set, som og­så står bag den år­li­ge ud­gi­vel­se af Fonds­hånd­bo­gen, har ud­sendt en mi­­ni-sur­vey med en ræk­ke spørgs­mål om be­ho­vet for lovændringer. 

”Vo­res idé er at of­fent­lig­gø­re re­sul­ta­tet, hvis der kom­mer til­stræk­ke­lig man­ge be­sva­rel­ser. Så hå­ber vi på, at vi får mu­lig­hed for at spil­le det ind, når fonds­ud­val­get går i gang med ar­bej­det. Det kan for ek­sem­pel væ­re ved at sen­de det di­rek­te til Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et el­ler via FSR,” si­ger part­ner i Pwc Dan­mark Hen­rik St­ef­fen­sen, der og­så er an­svars­ha­ven­de re­dak­tør på Fonds­hånd­bo­gen.

Han for­tæl­ler des­u­den, at Pwc ger­ne bi­dra­ger yder­li­ge­re, hvis Ci­vilsty­rel­sen un­der Ju­stits­mi­ni­ste­ren fin­der det relevant. 

”Pwc del­ta­ger na­tur­lig­vis ger­ne di­rek­te i ar­bej­det med en ny lov på sam­me må­de, som vi of­te del­ta­ger i lov­ar­bej­de via Er­hvervs­sty­rel­sen,” si­ger Hen­rik Steffensen.

Han un­der­stre­ger, at sur­vey­en er ba­se­ret på få ud­valg­te spørgs­mål med re­le­vans for nog­le af te­ma­er­ne i lov­kom­plek­set om­kring de al­me­ne fon­de. Men der er mu­lig­hed for at kom­me med yder­li­ge­re kom­men­ta­rer i fri­tekst. For­må­let med sur­vey­en er der­for at la­ve en tem­pe­ra­tur­må­ling på ud­valg­te for­hold sna­re­re end en fuld­stæn­dig af­dæk­ning af al­le po­ten­ti­el­le aspek­ter i en kom­men­de lovændring.

Hen­rik St­ef­fen­sen op­for­drer der­for til at be­sva­re mi­­ni-sur­vey­en, hvis man sid­der in­de med kon­kret vi­den el­ler har hold­nin­ger til reg­ler­ne, som er re­le­van­te få med. 

Om fonds­ud­valg og rammevilkår

Læs me­re om det kom­men­de fonds­ud­valg og ram­me­vil­kå­re­ne for de op til 8.000 ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de i Danmark. 

Hvis der kom­mer til­stræk­ke­ligt med be­sva­rel­ser, vil Pwc pu­bli­ce­re en ar­ti­kel om re­sul­ta­ter­ne og gi­ve det sam­le­de bi­drag vi­de­re til de ret­te myn­dig­he­der og interesseorganisationer. 

”I før­ste om­gang er jeg spændt på at se, hvil­ken re­spons vi får til­ba­ge og der­med om an­tal­let af be­sva­rel­ser er så stort, at det gi­ver me­ning at ud­le­de nog­le ten­den­ser. Vi ser survey’en som en mu­lig­hed for at for­mid­le in­put fra man­ge fle­re ak­tø­rer, end en tra­di­tio­nel lov­pro­ces nor­malt gi­ver mu­lig­hed for,” si­ger Hen­rik Steffensen. 

De al­me­ne fon­de, som er un­der­lagt lov om fon­de og vis­se for­e­nin­ger, ud­del­te i 2019 for cir­ka 5 mil­li­ar­der kroner. 

Du kan be­sva­re mi­­ni-sur­vey­en her.

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.


 

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…