Pwc samler input til ny fondslov

Fondsteamet i Pwc tager nu initiativ til at samle input fra fondssektoren forud for det kommende udvalgsarbejde, som Justitsminister Nick Hækkerup forventes snart at skyde i gang.

Pwc – survey om fondsloven
Hvis der kom­mer til­stræk­ke­ligt med be­sva­rel­ser på sur­vey­en, vil Pwc pu­bli­ce­re en ar­ti­kel om re­sul­ta­ter­ne og gi­ve det sam­le­de bi­drag vi­de­re til de ret­te myn­dig­he­der og interesseorganisationer.

Fondstea­met i Pwc har nu ta­get ini­ti­a­tiv til at ind­sam­le in­put til en kom­men­de re­vi­sion af fonds­lo­ven for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fonde. 

Iføl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger har Ci­vilsty­rel­sen ud­ar­bej­det et op­læg til kom­mis­so­ri­um for ud­valgs­ar­bej­det, som af­ven­ter Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerups godkendelse. 

Det er det­te ud­valgs­ar­bej­de, som Pwc nu be­der in­ter­es­sen­ter­ne om­kring fonds­sek­to­ren om at gi­ve hold­nin­ger og ind­s­park til. 

Fondstea­met i re­vi­sions- og kon­su­lent­hu­set, som og­så står bag den år­li­ge ud­gi­vel­se af Fonds­hånd­bo­gen, har ud­sendt en mi­ni-sur­vey med en ræk­ke spørgs­mål om be­ho­vet for lovændringer. 

”Vo­res idé er at of­fent­lig­gø­re re­sul­ta­tet, hvis der kom­mer til­stræk­ke­lig man­ge be­sva­rel­ser. Så hå­ber vi på, at vi får mu­lig­hed for at spil­le det ind, når fonds­ud­val­get går i gang med ar­bej­det. Det kan for ek­sem­pel væ­re ved at sen­de det di­rek­te til Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et el­ler via FSR,” si­ger part­ner i Pwc Dan­mark Hen­rik St­ef­fen­sen, der og­så er an­svars­ha­ven­de re­dak­tør på Fonds­hånd­bo­gen.

Han for­tæl­ler des­u­den, at Pwc ger­ne bi­dra­ger yder­li­ge­re, hvis Ci­vilsty­rel­sen un­der Ju­stits­mi­ni­ste­ren fin­der det relevant. 

”Pwc del­ta­ger na­tur­lig­vis ger­ne di­rek­te i ar­bej­det med en ny lov på sam­me må­de, som vi of­te del­ta­ger i lov­ar­bej­de via Er­hvervs­sty­rel­sen,” si­ger Hen­rik Steffensen.

Han un­der­stre­ger, at sur­vey­en er ba­se­ret på få ud­valg­te spørgs­mål med re­le­vans for nog­le af te­ma­er­ne i lov­kom­plek­set om­kring de al­me­ne fon­de. Men der er mu­lig­hed for at kom­me med yder­li­ge­re kom­men­ta­rer i fri­tekst. For­må­let med sur­vey­en er der­for at la­ve en tem­pe­ra­tur­må­ling på ud­valg­te for­hold sna­re­re end en fuld­stæn­dig af­dæk­ning af al­le po­ten­ti­el­le aspek­ter i en kom­men­de lovændring.

Hen­rik St­ef­fen­sen op­for­drer der­for til at be­sva­re mi­ni-sur­vey­en, hvis man sid­der in­de med kon­kret vi­den el­ler har hold­nin­ger til reg­ler­ne, som er re­le­van­te få med. 

Om fonds­ud­valg og rammevilkår

Læs me­re om det kom­men­de fonds­ud­valg og ram­me­vil­kå­re­ne for de op til 8.000 ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Danmark. 

Hvis der kom­mer til­stræk­ke­ligt med be­sva­rel­ser, vil Pwc pu­bli­ce­re en ar­ti­kel om re­sul­ta­ter­ne og gi­ve det sam­le­de bi­drag vi­de­re til de ret­te myn­dig­he­der og interesseorganisationer. 

”I før­ste om­gang er jeg spændt på at se, hvil­ken re­spons vi får til­ba­ge og der­med om an­tal­let af be­sva­rel­ser er så stort, at det gi­ver me­ning at ud­le­de nog­le ten­den­ser. Vi ser survey’en som en mu­lig­hed for at for­mid­le in­put fra man­ge fle­re ak­tø­rer, end en tra­di­tio­nel lov­pro­ces nor­malt gi­ver mu­lig­hed for,” si­ger Hen­rik Steffensen. 

De al­me­ne fon­de, som er un­der­lagt lov om fon­de og vis­se for­e­nin­ger, ud­del­te i 2019 for cir­ka 5 mil­li­ar­der kroner. 

Du kan be­sva­re mi­ni-sur­vey­en her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.


 

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer