Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Justitsminister Nick Hækkerup (S) bør hurtigst muligt undersøge, om Civilstyrelsen kan gøre det lettere for små fonde at blive opløst. Sådan lyder det fra både højre og venstre side af Folketinget, hvor flere retsordførere erklærer, at flere opløsningsparate fondes formuer skal ud i samfundet og gøre gavn i en krisetid.

Guld
Én af de fon­de, der ger­ne vil slå hul på for­mu­en, så den kan gø­re gavn for pen­ge­ne, er Fyn-Lan­gelands Fond. Men den kun­ne ik­ke få lov til at la­de sig op­lø­se – fon­dens for­mue var for stor, lød Ci­vilsty­rel­sens forklaring.

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små fon­de at bli­ve op­løst. Op­løs­ning af hund­red­vis af inak­ti­ve fon­de med mil­li­onfor­mu­er vil nem­lig bi­dra­ge til at øge for­bru­get i kri­se­ram­te lo­kal­sam­fund og gi­ve en hånds­ræk­ning til træng­te for­e­nin­ger, ngo’er, kunst- og kulturliv.

"Det gi­ver god me­ning at ta­ge hånd om det her nu. Og jeg vil spør­ge mi­ni­ste­ren om, hvad der kan gø­res. For hvis det ik­ke kræ­ver en lovæn­dring at æn­dre mu­lig­he­der­ne for op­løs­ning, så kan vi ap­pel­le­re til en prak­sis­æn­dring hos Ci­vilsty­rel­sen. Jeg vil i hvert fald be­de mi­ni­ste­ren om at for­hol­de sig til, om der kan gø­res no­get i en hur­ti­ge­re takt," si­ger retsord­fø­rer Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt fra So­ci­a­li­stisk Folkeparti.

I øje­blik­ket er Ci­vilsty­rel­sens ud­gangs­punkt, at en fonds ka­pi­tal skal væ­re min­dre end to mio. kr., før en op­løs­ning kan kom­me på ta­le. Men i en tid hvor sam­fun­det har brug for at skrue på al­le de knap­per, der kan sæt­te skub i øko­no­mi­en, vil retsord­fø­rer­ne un­der­sø­ge, om græn­sen kan hæ­ves i en fart.

Lad os få de pen­ge ud at gå – sær­ligt i den kri­se­tid, vi står i. Or­ga­ni­sa­tio­ner, som ar­bej­der med so­ci­alt ud­sat­te børn, vil­le kun­ne få god brug af fonds­mid­ler, og det kun­ne al­le mu­li­ge an­dre for­mål også.

Rosa Lund – retsord­fø­rer, Enhedslisten

“Lad os få de pen­ge ud at gå – sær­ligt i den kri­se­tid, vi står i. Or­ga­ni­sa­tio­ner, som ar­bej­der med so­ci­alt ud­sat­te børn, vil­le kun­ne få god brug af fonds­mid­ler, og det kun­ne al­le mu­li­ge an­dre for­mål og­så,” si­ger retsord­fø­rer Rosa Lund fra Enhedslisten.

Saltvandsindsprøjtning på milliarder

Det kan sam­men­lagt fø­re til en saltvand­s­ind­sprøjt­ning på mil­li­ar­der af kro­ner til den kri­se­ram­te dan­ske øko­no­mi, hvis Ci­vilsty­rel­sen lem­per op­løs­nings­be­stem­mel­ser­ne for små fonde.

Ale­ne Dan­ske Banks for­valt­nings­af­de­ling be­sty­rer ca. 2.400 al­me­ne fon­des for­mu­er. Her­af har i alt 828 fon­de for­mu­er mel­lem 2 mio. kr. og 50 mio. kr. – en op­løs­nings­græn­se, som af eks­per­ter tid­li­ge­re er ble­vet fo­re­slå­et som me­re hen­sigts­mæs­sig end den nu­væ­ren­de græn­se på 2 mio. kr.

Der fin­des ti for­valt­nings­af­de­lin­ger, som er god­kendt af ju­stits­min­ste­ren til at be­sty­re for­mu­er for de al­me­ne fon­de. Iføl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger sid­der Dan­ske For­valt­ning på op imod halv­de­len af de fon­de, som iføl­ge fonds­lo­ven er for­plig­tet til at la­de en for­valt­nings­af­de­ling pas­se på pengene.

Og hvis de øv­ri­ge ni stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger i alt be­sty­rer fonds­for­mu­er for sam­me be­løb, så kan for­mu­er­ne hos lan­dets op­løs­nings­pa­ra­te al­me­ne fon­de hur­tigt lø­be op i 30-40 mia. kr.

Her­af øn­sker man­ge små fon­de til­la­del­se til at de­le for­mu­en ud til vel­gø­ren­de for­mål. Fon­de­ne kæm­per nem­lig med at få af­kast nok til bå­de at be­ta­le reg­nin­ger og fo­re­ta­ge al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Lav­ren­te­mil­jø­et og ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne tæ­rer på formuen.

Der­for har små fon­de ik­ke al­tid no­get let liv. Fun­dats har fo­re­ta­get en stikprø­ve med 23 små al­me­ne fon­de med for­mu­er mel­lem 2-50 mio. kr. Her­af fo­re­tog over halv­de­len en­ten slet in­gen ud­de­lin­ger el­ler ud­de­lin­ger for un­der 100.000 kr. i 2018. Sam­ti­dig lå fon­de­nes om­kost­nin­ger på næ­sten 2 mio. kr., mens de sam­let kun ud­del­te 5,5 mio. kr., li­ge­som ud­gif­ter­ne i fle­re af fon­de­ne åd me­re end halv­de­len af ind­tæg­ter­ne (se ske­ma herunder).

Al­li­ge­vel kan små fon­de alt­så ik­ke få lov af Ci­vilsty­rel­sen til at bli­ve op­løst, selv hvis de øn­sker det, for­di sty­rel­sen i prak­sis kun gi­ver til­la­del­se til op­løs­ning, hvis en fonds for­mue kom­mer un­der 2 mio. kr. En en­de­sta­tion som man­ge fon­de først når ef­ter fle­re års dødskamp.

Og det er uhen­sigts­mæs­sigt, me­ner pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Universitet.

Der er ef­ter min op­fat­tel­se be­hov for en opblød­ning af Ci­vilsty­rel­sens ad­mi­ni­stra­ti­ve prak­sis, så­le­des at minds­te­græn­sen for ka­pi­ta­ler hæves.

Ras­mus Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

”Der er ef­ter min op­fat­tel­se be­hov for en opblød­ning af Ci­vilsty­rel­sens ad­mi­ni­stra­ti­ve prak­sis, så­le­des at minds­te­græn­sen for ka­pi­ta­ler hæ­ves. En fond kan for en umid­del­bar be­tragt­ning må­ske vir­ke som en stør­re fond, men re­a­li­te­ten er, at ef­ter af­kast, om­kost­nin­ger, kon­so­li­de­ring med vi­de­re, så er der ik­ke me­get til­ba­ge at uddele.”

Hver­ken Skat, Ci­vilsty­rel­sen el­ler an­dre har et sam­let over­blik over de al­me­ne fon­des for­mu­er. Der­for er det og­så uvist, hvor man­ge af lan­dets an­slå­et ca. 8.000 al­me­ne fon­de, der står pas­si­ve hen, for­di de er for sto­re til at bli­ve op­løst og for små til at tje­ne pen­ge til at de­le ud.

Ingen penge til uddeling

Én af de fon­de, der ger­ne vil slå hul på for­mu­en, så den kan gø­re gavn for pen­ge­ne, er Fyn-Lan­gelands Fond. Der­for søg­te be­sty­rel­sen i 2018 Ci­vilsty­rel­sen om til­la­del­se til at op­lø­se fon­den og de­le pen­ge­ne ud i det lo­kal­sam­fund, som fon­den er sat i ver­den for at støt­te op om. Men den 23. de­cem­ber 2019 fik fon­den svar fra Ci­vilsty­rel­sen, som vend­te tom­mel­finge­ren nedad. Fon­dens for­mue var for stor, lød Ci­vilsty­rel­sens forklaring.

Si­den har Fyn-Lan­gelands Fond blot kun­net iagt­ta­ge, hvor­dan fon­dens for­mue er ble­vet udhulet:

“Fon­dens for­mue er fra 31. de­cem­ber 2019 frem til nu skrum­pet fra 14,4 mio. kr. til 12,6 mio. kr. Det skyl­des ude­luk­ken­de kurs­fald på ob­liga­tio­ner og ak­tier på grund cor­ona­kri­sen. Og hvis det va­rer ved i læn­ge­re tid, så sti­ger ren­ten på ob­liga­tio­ner, og vo­res for­mue ud­hu­les end­nu me­re. Men så kan det jo væ­re, at vi til sidst når ned på de to mio. kr.,” si­ger fon­dens for­mand Pre­ben Hansen.

Han stil­ler sig ufor­stå­en­de over­for, at Ci­vilsty­rel­sen in­si­ste­rer på en græn­se på to mio. kr. for op­løs­ning af fon­de. For selv­om Fyn-Lan­gelands Fond har en for­mue, som lig­ger pænt over græn­sen, så bli­ver der in­gen pen­ge at de­le ud i 2021.

“Sid­ste år solg­te vi he­le ob­liga­tions- og ak­tie­be­hold­nin­gen og in­ve­ste­re­de i nye pa­pi­rer. Der­ved fik vi en god kurs­ge­vinst, og der­for kan vi ud­lod­de om­kring 300.000 kr. i 2020. Men i 2021, hvor vi skal ud­de­le af vo­res ind­tægt fra 2020, bli­ver der in­gen pen­ge at de­le ud af, med­min­dre der sker no­get helt ex­cep­tio­nelt,” si­ger Pre­ben Hansen.

Pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen me­ner, at små fon­de i langt fle­re til­fæl­de skal mod­ta­ge Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at bli­ve op­løst, hvis det er fon­dens eget ønske.

Her­til kom­mer, at vi ak­tu­elt står i en hi­sto­risk kri­se, hvor pen­ge­ne i dis­se fon­de kun­ne kom­me ud i sam­fun­det og gø­re nyt­te nu.

Ras­mus Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

”Den ek­si­ste­ren­de rets­stil­ling er desvær­re ik­ke hen­sigts­mæs­sig. Der er ef­ter min op­fat­tel­se be­hov for, at små og min­dre fon­de kan op­lø­ses, så­fremt dis­ses be­sty­rel­ser måt­te an­sø­ge om det. Det kan på man­ge må­der og­så fø­re til en bed­re op­fyl­del­se af en min­dre fonds for­mål at ud­de­le si­ne pen­ge i én el­ler fle­re om­gan­ge og der­ved gø­re en egent­lig for­skel, frem­for må­ske ik­ke at kun­ne ud­de­le no­get sær­ligt hvert år. Her­til kom­mer, at vi ak­tu­elt står i en hi­sto­risk kri­se, hvor pen­ge­ne i dis­se fon­de kun­ne kom­me ud i sam­fun­det og gø­re nyt­te nu,” si­ger han.

Kræver minister på banen

Hvis ik­ke reg­ler­ne æn­dres, kan ban­ker, re­viso­rer og ad­vo­ka­ter en­de med at bli­ve de ene­ste, der har for­del af de min­dre fon­de, ly­der det fra fle­re eks­per­ter. Og dét kan ik­ke væ­re me­nin­gen, si­ger retsord­fø­rer Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt. Hun vil i ste­det hur­tigst mu­ligt ha­ve pen­ge­ne fra de små fon­de ud i samfundet.

"Det gi­ver god me­ning at få de mid­ler ud at ar­bej­de på an­den vis. Jeg tror ik­ke, at no­gen øn­sker, at de ba­re bli­ver ædt op af ge­by­rer og alt mu­ligt an­det. Så jeg vil frem­læg­ge det her for mi­ni­ste­ren og se, om der skul­le væ­re en mu­lig­hed for at gø­re no­get nu og her,” si­ger hun.

Og­så Li­be­ral Al­li­an­ces retsord­fø­rer Alex Va­nop­slagh vil nu be­de ju­stits­mi­ni­ste­ren om at un­der­sø­ge, om Ci­vilsty­rel­sen bør æn­dre sin prak­sis, så fle­re min­dre fon­de kan få til­la­del­se til opløsning.

“Det bør selv­føl­ge­lig væ­re så­dan, at hvis en fonds mid­ler ik­ke står i ri­me­lig for­hold til sit for­mål, så skal den kun­ne ned­læg­ges. Så­dan er loven og­så ind­ret­tet. Men når man­ge små fon­de ik­ke op­le­ver, at det og­så er til­fæl­det i vir­ke­lig­he­den, så bør det un­der­sø­ges, om der er en uhel­dig prak­sis i Ci­vilsty­rel­sen. Det vil jeg spør­ge ju­stits­mi­ni­ste­ren om,” si­ger Alex Vanopslagh.

Hos Dansk Fol­ke­par­ti me­ner retsord­fø­rer Pe­ter Skaarup, at den nu­væ­ren­de prak­sis fra Ci­vilsty­rel­sen er alt for restriktiv.

Ukend­te mil­li­ard­be­løb står stil­le i forvaltningsinstitutterne

Hver­ken Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, Skat, Dan­marks Sta­ti­stik el­ler an­dre har over­blik over de al­me­ne fon­des formuer.

Kun ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger ken­der hver især en del af den sam­le­de hi­sto­rie om an­tal­let af al­me­ne fon­de og de­res formuer.

Fun­dats har der­for spurgt de ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger, om de øn­sker at bi­dra­ge til øget trans­pa­rens om de al­me­ne fon­de ved at op­ly­se, hvor man­ge al­me­ne fon­de, de for­val­ter, og an­de­len af fon­de­ne, som har for­mu­er mel­lem 2-50 mio. kr.

Dan­ske Banks For­valt­nings­af­de­ling: Ban­ken for­val­ter ca. 2.400 al­me­ne fon­de, her­af 828 fon­de med for­mue mel­lem 2-50 mio. kr.

Syd­banks For­valt­nings­af­de­ling: For­valt­nings­af­de­lin­gen esti­me­rer, at den for­val­ter mel­lem 600-650 al­me­ne fon­de, hvoraf ca. 120-160 fon­de har en for­mue på mel­lem 2-50 mio. kr.

Lån og Spar Bank: “Lån & Spar for­val­ter 25 al­me­ne fon­de, og her­af har 11 en for­mue på mel­lem 2 og 50 mio. kr.”

Han­dels­ban­ken: Ban­ken op­ly­ser: "Vi for­val­ter væ­sent­lig fær­re al­me­ne fon­de end nog­le af de stør­re for­valt­nings­af­de­lin­ger i Dan­mark. Vi øn­sker ik­ke at op­ly­se det præ­ci­se an­tal, men jeg kan dog op­ly­se, at det kun er 7% af vo­res al­me­ne fon­de, der lig­ger i grup­pen med for­mu­er på 2-50 mio. kr."

Nor­dea For­valt­ning: Øn­sker ik­ke at gi­ve oplysninger

Jy­ske Bank: Øn­sker ik­ke at gi­ve oplysninger

For­valt­nings­in­sti­tut­tet for Lo­ka­le Pen­ge­in­sti­tut­ter: Øn­sker ik­ke at gi­ve oplysninger.

Spar Nord Bank: Øn­sker ik­ke at gi­ve oplysninger.

SEB: Har ik­ke be­sva­ret forespørgslen.

Nykre­dit: Har ik­ke be­sva­ret forespørgslen.

“DF stil­ler sig po­si­tivt over for at hæ­ve græn­sen be­ty­de­ligt for at mu­lig­gø­re op­løs­ning af de små al­me­ne of­te pas­si­ve fon­de,” si­ger Pe­ter Skaarup.

Civilstyrelsen kan ændre udgangspunkt

Ci­vilsty­rel­sen har tid­li­ge­re be­kræf­tet, at græn­sen på to mio. kr. kan hæ­ves, hvis sty­rel­sen fin­der det hensigtsmæssigt.

Og det over­ve­jer sty­rel­sen fak­tisk for ti­den, for­tal­te da­væ­ren­de kon­tor­chef i sty­rel­sens fond­s­kon­tor, Ni­els Klit­gaard, i ja­nu­ar 2020 til Fundats:

"Ef­ter fonds­lo­ven kan Ci­vilsty­rel­sen til­la­de, at en fond op­lø­ses ved ud­de­ling af ka­pi­ta­len, hvis fon­dens mid­ler ik­ke står i ri­me­ligt for­hold til fon­dens for­mål. Der skal fo­re­ta­ges en kon­kret vur­de­ring, men, sty­rel­sen an­ser i al­min­de­lig­hed be­tin­gel­sen for op­fyldt, hvis fon­dens for­mue er min­dre end to mio. Be­lø­bet blev hæ­vet fra en til to mio. kr. i 2018 på bag­grund af de se­ne­re års la­ve ren­te­ni­veau, og Ci­vilsty­rel­sen over­ve­jer for ti­den, om ud­gangs­punk­tet kan hæ­ves yder­li­ge­re,” sag­de da­væ­ren­de kon­tor­chef Ni­els Klitgaard.

Hos Fyn-Lan­gelands Fond hå­ber for­mand Pre­ben Han­sen, at fon­den snart kan ste­des til hvi­le og de sid­ste pen­ge på kon­to­en de­les ud til vel­gø­ren­de formål.

“Os, der sid­der i be­sty­rel­sen nu, stif­te­de fon­den i 2001. Nu vil vi ger­ne op­lø­se den. Fon­dens for­mue stam­mer fra et for­sik­rings­sel­skab, som for længst er op­løst, og in­gen har en per­son­lig in­ter­es­se i, at fon­den bli­ver ved med at ek­si­ste­re. Gen­nem­snitsal­de­ren i be­sty­rel­sen er vel 70 år, og vi ved ik­ke, hvem der skul­le er­stat­te os, for in­gen har læn­ge­re en re­la­tion til for­sik­rings­sel­ska­bet, som blev op­løst 2001. Fon­den bør der­for op­lø­ses og dens for­mue bru­ges til fon­dens for­mål, nem­lig kul­tur, forsk­ning el­ler ud­dan­nel­se – nog­le af de om­rå­der, som på grund af cor­ona­kri­sen bli­ver sær­lig hårdt ramt i kom­mu­ner og sta­ten,” si­ger Pre­ben Hansen.

Omkostningerne æder indtægterne i små fonde

Al­me­ne fon­deEgen­ka­pi­tal
(mio. kr.)
Ind­tæg­ter
(kr.)
Ud­de­lin­ger
(kr.)
Om­kost­nin­ger
(kr.)
Adm.-procent
(om­kost­nin­ger i pct af indtægter)
Går­de­jer Pe­ter Munk Ni­el­sens Mindefond271.89556.00038.86654,1%
Ge­ne­ral­kon­sul Ernst Carl­sens Fond293.90040.00026.49228,2%
Lil­li Zin­gels Fond273.55867.00019.56726,6%
Edith Al­lers Mindelegat2165.36590.00032.04219,4%
Mar­git og Jør­gen An­der­sens Fond261.000044.59773,1%
Bir­t­he og Svend Aa­ge Ni­el­sens Fond262.700016.13425,7%
Fon­den Ju­stits­råd Wit­tes og hu­strus stif­tel­se i Næst­ved for en­ker og døtre ef­ter po­stem­beds­mænd m.v.3391.7650217.09255,4%
Be­a­tri­ce S Ha­skells Fond359.561032.07553,9%
El­na & Erik Ma­ri­a­gers Fond af 19803287.500232.000105.23436,6%
Ka­ro­la Jør­gen­sens Forskingsfond3138.000277.00030.07821,8%
Gros­se­rer Val­de­mar Fo­er­som og hu­stru Thyra Fo­er­s­oms Fond4945.00053.00024.5202,6%
Flem­m­ing Chri­sten­sens Fond4313.000389.00033.35110,7%
Gu­il­dal Fondet5243.300198.40061.39625,2%
Vagn Ege­sko­vs Fond5193.000245.00034.20917,7%
Baixa­mar Fonden7422.00087.50024.8135,9%
C. W. Mes­ser­s­ch­midts Fond7373.5730314.71684,2%
Il­lum Fondet8237.000100.00092.15338,9%
In­ge og Skjold Bur­nes Fond8334.000400.00056.18316,8%
Carl og El­len Her­tzs Le­gat Til Dansk Læ­ge og Naturvidenskab10446.000261.00028.8386,5%
Gud­run og Pal­le Mør­chs Mindefond121.664.0000110.3676,6%
Ni­els Bro­ck Fonden131.015.000590.00089.4628,8%
Det Dan­ske Han­delskam­mers Understøttelsesfond251.740.000773.000107.9236,2%
Eva & Hen­ry Fræn­kels Mindefond433.300.0001.600.000407.60512,4%
I alt17412.631.1175.458.9001.947.71315,4%
An­mærk­ning: Fon­de­ne i ta­bel­len er til­fæl­digt ud­valgt for at se på stør­rel­ses­or­de­nen af ind­tæg­ter, om­kost­nin­ger, ud­de­lin­ger og ad­mi­ni­stra­tions­pro­cen­ter. Be­sty­rel­ser­ne i fon­de­ne i op­gø­rel­sen øn­sker dog ik­ke nød­ven­dig­vis at la­de fon­den op­lø­se for at ud­de­le re­ster­ne af for­mu­en. Fon­de be­teg­nes i ar­tik­len som op­løs­nings­pa­ra­te, hvis dens be­sty­rel­se øn­sker at op­lø­se fon­den, og fon­dens for­mue er mel­lem 2 og 50 mio. kr. 
Kil­de: Fon­de­nes årsregnskaber.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.


 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer