Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) bør hur­tigst mu­ligt un­der­sø­ge, om Ci­vilsty­rel­sen kan gø­re det let­te­re for små fon­de at bli­ve op­løst. Så­dan ly­der det fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af Fol­ke­tin­get, hvor fle­re retsord­fø­re­re er­klæ­rer, at fle­re op­løs­nings­pa­ra­te fon­des for­mu­er skal ud i sam­fun­det og gø­re gavn i en krisetid.

Guld
Én af de fon­de, der ger­ne vil slå hul på for­mu­en, så den kan gø­re gavn for pen­ge­ne, er Fyn-Lan­­gelands Fond. Men den kun­ne ik­ke få lov til at la­de sig op­lø­se – fon­dens for­mue var for stor, lød Ci­vilsty­rel­sens forklaring.

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små fon­de at bli­ve op­løst. Op­løs­ning af hund­red­vis af inak­ti­ve fon­de med mil­li­onfor­mu­er vil nem­lig bi­dra­ge til at øge for­bru­get i kri­se­ram­te lo­kal­sam­fund og gi­ve en hånds­ræk­ning til træng­te for­e­nin­ger, ngo’er, kunst- og kulturliv.

"Det gi­ver god me­ning at ta­ge hånd om det her nu. Og jeg vil spør­ge mi­ni­ste­ren om, hvad der kan gø­res. For hvis det ik­ke kræ­ver en lovæn­dring at æn­dre mu­lig­he­der­ne for op­løs­ning, så kan vi ap­pel­le­re til en prak­sis­æn­dring hos Ci­vilsty­rel­sen. Jeg vil i hvert fald be­de mi­ni­ste­ren om at for­hol­de sig til, om der kan gø­res no­get i en hur­ti­ge­re takt," si­ger retsord­fø­rer Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt fra So­ci­a­li­stisk Folkeparti.

I øje­blik­ket er Ci­vilsty­rel­sens ud­gangs­punkt, at en fonds ka­pi­tal skal væ­re min­dre end to mio. kr., før en op­løs­ning kan kom­me på ta­le. Men i en tid hvor sam­fun­det har brug for at skrue på al­le de knap­per, der kan sæt­te skub i øko­no­mi­en, vil retsord­fø­rer­ne un­der­sø­ge, om græn­sen kan hæ­ves i en fart.

Lad os få de pen­ge ud at gå – sær­ligt i den kri­se­tid, vi står i. Or­ga­ni­sa­tio­ner, som ar­bej­der med so­ci­alt ud­sat­te børn, vil­le kun­ne få god brug af fonds­mid­ler, og det kun­ne al­le mu­li­ge an­dre for­mål også.

Rosa Lund – retsord­fø­rer, Enhedslisten

“Lad os få de pen­ge ud at gå – sær­ligt i den kri­se­tid, vi står i. Or­ga­ni­sa­tio­ner, som ar­bej­der med so­ci­alt ud­sat­te børn, vil­le kun­ne få god brug af fonds­mid­ler, og det kun­ne al­le mu­li­ge an­dre for­mål og­så,” si­ger retsord­fø­rer Rosa Lund fra Enhedslisten.

Saltvandsindsprøjtning på milliarder

Det kan sam­men­lagt fø­re til en saltvand­s­ind­sprøjt­ning på mil­li­ar­der af kro­ner til den kri­se­ram­te dan­ske øko­no­mi, hvis Ci­vilsty­rel­sen lem­per op­løs­nings­be­stem­mel­ser­ne for små fonde.

Ale­ne Dan­ske Banks for­valt­nings­af­de­ling be­sty­rer ca. 2.400 al­me­ne fon­des for­mu­er. Her­af har i alt 828 fon­de for­mu­er mel­lem 2 mio. kr. og 50 mio. kr. – en op­løs­nings­græn­se, som af eks­per­ter tid­li­ge­re er ble­vet fo­re­slå­et som me­re hen­sigts­mæs­sig end den nu­væ­ren­de græn­se på 2 mio. kr.

Der fin­des ti for­valt­nings­af­de­lin­ger, som er god­kendt af ju­stits­min­ste­ren til at be­sty­re for­mu­er for de al­me­ne fon­de. Iføl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger sid­der Dan­ske For­valt­ning på op imod halv­de­len af de fon­de, som iføl­ge fonds­lo­ven er for­plig­tet til at la­de en for­valt­nings­af­de­ling pas­se på pengene.

Og hvis de øv­ri­ge ni stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger i alt be­sty­rer fonds­for­mu­er for sam­me be­løb, så kan for­mu­er­ne hos lan­dets op­løs­nings­pa­ra­te al­me­ne fon­de hur­tigt lø­be op i 30-40 mia. kr.

Her­af øn­sker man­ge små fon­de til­la­del­se til at de­le for­mu­en ud til vel­gø­ren­de for­mål. Fon­de­ne kæm­per nem­lig med at få af­kast nok til bå­de at be­ta­le reg­nin­ger og fo­re­ta­ge al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Lav­ren­te­mil­jø­et og ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne tæ­rer på formuen.

Der­for har små fon­de ik­ke al­tid no­get let liv. Fun­dats har fo­re­ta­get en stikprø­ve med 23 små al­me­ne fon­de med for­mu­er mel­lem 2-50 mio. kr. Her­af fo­re­tog over halv­de­len en­ten slet in­gen ud­de­lin­ger el­ler ud­de­lin­ger for un­der 100.000 kr. i 2018. Sam­ti­dig lå fon­de­nes om­kost­nin­ger på næ­sten 2 mio. kr., mens de sam­let kun ud­del­te 5,5 mio. kr., li­ge­som ud­gif­ter­ne i fle­re af fon­de­ne åd me­re end halv­de­len af ind­tæg­ter­ne (se ske­ma herunder).

Al­li­ge­vel kan små fon­de alt­så ik­ke få lov af Ci­vilsty­rel­sen til at bli­ve op­løst, selv hvis de øn­sker det, for­di sty­rel­sen i prak­sis kun gi­ver til­la­del­se til op­løs­ning, hvis en fonds for­mue kom­mer un­der 2 mio. kr. En en­de­sta­tion som man­ge fon­de først når ef­ter fle­re års dødskamp.

Og det er uhen­sigts­mæs­sigt, me­ner pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Universitet.

Der er ef­ter min op­fat­tel­se be­hov for en opblød­ning af Ci­vilsty­rel­sens ad­mi­ni­stra­ti­ve prak­sis, så­le­des at minds­te­græn­sen for ka­pi­ta­ler hæves.

Ras­mus Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

”Der er ef­ter min op­fat­tel­se be­hov for en opblød­ning af Ci­vilsty­rel­sens ad­mi­ni­stra­ti­ve prak­sis, så­le­des at minds­te­græn­sen for ka­pi­ta­ler hæ­ves. En fond kan for en umid­del­bar be­tragt­ning må­ske vir­ke som en stør­re fond, men re­a­li­te­ten er, at ef­ter af­kast, om­kost­nin­ger, kon­so­li­de­ring med vi­de­re, så er der ik­ke me­get til­ba­ge at uddele.”

Hver­ken Skat, Ci­vilsty­rel­sen el­ler an­dre har et sam­let over­blik over de al­me­ne fon­des for­mu­er. Der­for er det og­så uvist, hvor man­ge af lan­dets an­slå­et ca. 8.000 al­me­ne fon­de, der står pas­si­ve hen, for­di de er for sto­re til at bli­ve op­løst og for små til at tje­ne pen­ge til at de­le ud.

Ingen penge til uddeling

Én af de fon­de, der ger­ne vil slå hul på for­mu­en, så den kan gø­re gavn for pen­ge­ne, er Fyn-Lan­­gelands Fond. Der­for søg­te be­sty­rel­sen i 2018 Ci­vilsty­rel­sen om til­la­del­se til at op­lø­se fon­den og de­le pen­ge­ne ud i det lo­kal­sam­fund, som fon­den er sat i ver­den for at støt­te op om. Men den 23. de­cem­ber 2019 fik fon­den svar fra Ci­vilsty­rel­sen, som vend­te tom­mel­finge­ren nedad. Fon­dens for­mue var for stor, lød Ci­vilsty­rel­sens forklaring.

Si­den har Fyn-Lan­­gelands Fond blot kun­net iagt­ta­ge, hvor­dan fon­dens for­mue er ble­vet udhulet:

“Fon­dens for­mue er fra 31. de­cem­ber 2019 frem til nu skrum­pet fra 14,4 mio. kr. til 12,6 mio. kr. Det skyl­des ude­luk­ken­de kurs­fald på ob­liga­tio­ner og ak­tier på grund cor­ona­kri­sen. Og hvis det va­rer ved i læn­ge­re tid, så sti­ger ren­ten på ob­liga­tio­ner, og vo­res for­mue ud­hu­les end­nu me­re. Men så kan det jo væ­re, at vi til sidst når ned på de to mio. kr.,” si­ger fon­dens for­mand Pre­ben Hansen.

Han stil­ler sig ufor­stå­en­de over­for, at Ci­vilsty­rel­sen in­si­ste­rer på en græn­se på to mio. kr. for op­løs­ning af fon­de. For selv­om Fyn-Lan­­gelands Fond har en for­mue, som lig­ger pænt over græn­sen, så bli­ver der in­gen pen­ge at de­le ud i 2021.

“Sid­ste år solg­te vi he­le ob­liga­tions- og ak­tie­be­hold­nin­gen og in­ve­ste­re­de i nye pa­pi­rer. Der­ved fik vi en god kurs­ge­vinst, og der­for kan vi ud­lod­de om­kring 300.000 kr. i 2020. Men i 2021, hvor vi skal ud­de­le af vo­res ind­tægt fra 2020, bli­ver der in­gen pen­ge at de­le ud af, med­min­dre der sker no­get helt ex­cep­tio­nelt,” si­ger Pre­ben Hansen.

Pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen me­ner, at små fon­de i langt fle­re til­fæl­de skal mod­ta­ge Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at bli­ve op­løst, hvis det er fon­dens eget ønske.

Her­til kom­mer, at vi ak­tu­elt står i en hi­sto­risk kri­se, hvor pen­ge­ne i dis­se fon­de kun­ne kom­me ud i sam­fun­det og gø­re nyt­te nu.

Ras­mus Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

”Den ek­si­ste­ren­de rets­stil­ling er desvær­re ik­ke hen­sigts­mæs­sig. Der er ef­ter min op­fat­tel­se be­hov for, at små og min­dre fon­de kan op­lø­ses, så­fremt dis­ses be­sty­rel­ser måt­te an­sø­ge om det. Det kan på man­ge må­der og­så fø­re til en bed­re op­fyl­del­se af en min­dre fonds for­mål at ud­de­le si­ne pen­ge i én el­ler fle­re om­gan­ge og der­ved gø­re en egent­lig for­skel, frem­for må­ske ik­ke at kun­ne ud­de­le no­get sær­ligt hvert år. Her­til kom­mer, at vi ak­tu­elt står i en hi­sto­risk kri­se, hvor pen­ge­ne i dis­se fon­de kun­ne kom­me ud i sam­fun­det og gø­re nyt­te nu,” si­ger han.

Kræver minister på banen

Hvis ik­ke reg­ler­ne æn­dres, kan ban­ker, re­viso­rer og ad­vo­ka­ter en­de med at bli­ve de ene­ste, der har for­del af de min­dre fon­de, ly­der det fra fle­re eks­per­ter. Og dét kan ik­ke væ­re me­nin­gen, si­ger retsord­fø­rer Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt. Hun vil i ste­det hur­tigst mu­ligt ha­ve pen­ge­ne fra de små fon­de ud i samfundet.

"Det gi­ver god me­ning at få de mid­ler ud at ar­bej­de på an­den vis. Jeg tror ik­ke, at no­gen øn­sker, at de ba­re bli­ver ædt op af ge­by­rer og alt mu­ligt an­det. Så jeg vil frem­læg­ge det her for mi­ni­ste­ren og se, om der skul­le væ­re en mu­lig­hed for at gø­re no­get nu og her,” si­ger hun.

Og­så Li­be­ral Al­li­an­ces retsord­fø­rer Alex Va­nop­slagh vil nu be­de ju­stits­mi­ni­ste­ren om at un­der­sø­ge, om Ci­vilsty­rel­sen bør æn­dre sin prak­sis, så fle­re min­dre fon­de kan få til­la­del­se til opløsning.

“Det bør selv­føl­ge­lig væ­re så­dan, at hvis en fonds mid­ler ik­ke står i ri­me­lig for­hold til sit for­mål, så skal den kun­ne ned­læg­ges. Så­dan er loven og­så ind­ret­tet. Men når man­ge små fon­de ik­ke op­le­ver, at det og­så er til­fæl­det i vir­ke­lig­he­den, så bør det un­der­sø­ges, om der er en uhel­dig prak­sis i Ci­vilsty­rel­sen. Det vil jeg spør­ge ju­stits­mi­ni­ste­ren om,” si­ger Alex Vanopslagh.

Hos Dansk Fol­ke­par­ti me­ner retsord­fø­rer Pe­ter Skaarup, at den nu­væ­ren­de prak­sis fra Ci­vilsty­rel­sen er alt for restriktiv.

Ukend­te mil­li­ard­be­løb står stil­le i forvaltningsinstitutterne

Hver­ken Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, Skat, Dan­marks Sta­ti­stik el­ler an­dre har over­blik over de al­me­ne fon­des formuer.

Kun ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger ken­der hver især en del af den sam­le­de hi­sto­rie om an­tal­let af al­me­ne fon­de og de­res formuer.

Fun­dats har der­for spurgt de ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger, om de øn­sker at bi­dra­ge til øget trans­pa­rens om de al­me­ne fon­de ved at op­ly­se, hvor man­ge al­me­ne fon­de, de for­val­ter, og an­de­len af fon­de­ne, som har for­mu­er mel­lem 2-50 mio. kr.

Dan­ske Banks For­valt­nings­af­de­ling: Ban­ken for­val­ter ca. 2.400 al­me­ne fon­de, her­af 828 fon­de med for­mue mel­lem 2-50 mio. kr.

Syd­banks For­valt­nings­af­de­ling: For­valt­nings­af­de­lin­gen esti­me­rer, at den for­val­ter mel­lem 600-650 al­me­ne fon­de, hvoraf ca. 120-160 fon­de har en for­mue på mel­lem 2-50 mio. kr.

Lån og Spar Bank: “Lån & Spar for­val­ter 25 al­me­ne fon­de, og her­af har 11 en for­mue på mel­lem 2 og 50 mio. kr.”

Han­dels­ban­ken: Ban­ken op­ly­ser: "Vi for­val­ter væ­sent­lig fær­re al­me­ne fon­de end nog­le af de stør­re for­valt­nings­af­de­lin­ger i Dan­mark. Vi øn­sker ik­ke at op­ly­se det præ­ci­se an­tal, men jeg kan dog op­ly­se, at det kun er 7% af vo­res al­me­ne fon­de, der lig­ger i grup­pen med for­mu­er på 2-50 mio. kr."

Nor­dea For­valt­ning: Øn­sker ik­ke at gi­ve oplysninger

Jy­ske Bank: Øn­sker ik­ke at gi­ve oplysninger

For­valt­nings­in­sti­tut­tet for Lo­ka­le Pen­ge­in­sti­tut­ter: Øn­sker ik­ke at gi­ve oplysninger.

Spar Nord Bank: Øn­sker ik­ke at gi­ve oplysninger.

SEB: Har ik­ke be­sva­ret forespørgslen.

Nykre­dit: Har ik­ke be­sva­ret forespørgslen.

“DF stil­ler sig po­si­tivt over for at hæ­ve græn­sen be­ty­de­ligt for at mu­lig­gø­re op­løs­ning af de små al­me­ne of­te pas­si­ve fon­de,” si­ger Pe­ter Skaarup.

Civilstyrelsen kan ændre udgangspunkt

Ci­vilsty­rel­sen har tid­li­ge­re be­kræf­tet, at græn­sen på to mio. kr. kan hæ­ves, hvis sty­rel­sen fin­der det hensigtsmæssigt.

Og det over­ve­jer sty­rel­sen fak­tisk for ti­den, for­tal­te da­væ­ren­de kon­tor­chef i sty­rel­sens fond­s­kon­tor, Ni­els Klit­gaard, i ja­nu­ar 2020 til Fundats:

"Ef­ter fonds­lo­ven kan Ci­vilsty­rel­sen til­la­de, at en fond op­lø­ses ved ud­de­ling af ka­pi­ta­len, hvis fon­dens mid­ler ik­ke står i ri­me­ligt for­hold til fon­dens for­mål. Der skal fo­re­ta­ges en kon­kret vur­de­ring, men, sty­rel­sen an­ser i al­min­de­lig­hed be­tin­gel­sen for op­fyldt, hvis fon­dens for­mue er min­dre end to mio. Be­lø­bet blev hæ­vet fra en til to mio. kr. i 2018 på bag­grund af de se­ne­re års la­ve ren­te­ni­veau, og Ci­vilsty­rel­sen over­ve­jer for ti­den, om ud­gangs­punk­tet kan hæ­ves yder­li­ge­re,” sag­de da­væ­ren­de kon­tor­chef Ni­els Klitgaard.

Hos Fyn-Lan­­gelands Fond hå­ber for­mand Pre­ben Han­sen, at fon­den snart kan ste­des til hvi­le og de sid­ste pen­ge på kon­to­en de­les ud til vel­gø­ren­de formål.

“Os, der sid­der i be­sty­rel­sen nu, stif­te­de fon­den i 2001. Nu vil vi ger­ne op­lø­se den. Fon­dens for­mue stam­mer fra et for­sik­rings­sel­skab, som for længst er op­løst, og in­gen har en per­son­lig in­ter­es­se i, at fon­den bli­ver ved med at ek­si­ste­re. Gen­nem­snitsal­de­ren i be­sty­rel­sen er vel 70 år, og vi ved ik­ke, hvem der skul­le er­stat­te os, for in­gen har læn­ge­re en re­la­tion til for­sik­rings­sel­ska­bet, som blev op­løst 2001. Fon­den bør der­for op­lø­ses og dens for­mue bru­ges til fon­dens for­mål, nem­lig kul­tur, forsk­ning el­ler ud­dan­nel­se – nog­le af de om­rå­der, som på grund af cor­ona­kri­sen bli­ver sær­lig hårdt ramt i kom­mu­ner og sta­ten,” si­ger Pre­ben Hansen.

Omkostningerne æder indtægterne i små fonde

Al­me­ne fon­deEgen­ka­pi­tal
(mio. kr.)
Ind­tæg­ter
(kr.)
Ud­de­lin­ger
(kr.)
Om­kost­nin­ger
(kr.)
Adm.-procent
(om­kost­nin­ger i pct af indtægter)
Går­de­jer Pe­ter Munk Ni­el­sens Mindefond271.89556.00038.86654,1%
Ge­ne­ral­kon­sul Ernst Carl­sens Fond293.90040.00026.49228,2%
Lil­li Zin­gels Fond273.55867.00019.56726,6%
Edith Al­lers Mindelegat2165.36590.00032.04219,4%
Mar­git og Jør­gen An­der­sens Fond261.000044.59773,1%
Bir­t­he og Svend Aa­ge Ni­el­sens Fond262.700016.13425,7%
Fon­den Ju­stits­råd Wit­tes og hu­strus stif­tel­se i Næst­ved for en­ker og døtre ef­ter po­stem­beds­mænd m.v.3391.7650217.09255,4%
Be­a­tri­ce S Ha­skells Fond359.561032.07553,9%
El­na & Erik Ma­ri­a­gers Fond af 19803287.500232.000105.23436,6%
Ka­ro­la Jør­gen­sens Forskingsfond3138.000277.00030.07821,8%
Gros­se­rer Val­de­mar Fo­er­som og hu­stru Thyra Fo­er­s­oms Fond4945.00053.00024.5202,6%
Flem­m­ing Chri­sten­sens Fond4313.000389.00033.35110,7%
Gu­il­dal Fondet5243.300198.40061.39625,2%
Vagn Ege­sko­vs Fond5193.000245.00034.20917,7%
Baixa­mar Fonden7422.00087.50024.8135,9%
C. W. Mes­ser­s­ch­midts Fond7373.5730314.71684,2%
Il­lum Fondet8237.000100.00092.15338,9%
In­ge og Skjold Bur­nes Fond8334.000400.00056.18316,8%
Carl og El­len Her­tzs Le­gat Til Dansk Læ­ge og Naturvidenskab10446.000261.00028.8386,5%
Gud­run og Pal­le Mør­chs Mindefond121.664.0000110.3676,6%
Ni­els Bro­ck Fonden131.015.000590.00089.4628,8%
Det Dan­ske Han­delskam­mers Understøttelsesfond251.740.000773.000107.9236,2%
Eva & Hen­ry Fræn­kels Mindefond433.300.0001.600.000407.60512,4%
I alt17412.631.1175.458.9001.947.71315,4%
An­mærk­ning: Fon­de­ne i ta­bel­len er til­fæl­digt ud­valgt for at se på stør­rel­ses­or­de­nen af ind­tæg­ter, om­kost­nin­ger, ud­de­lin­ger og ad­mi­ni­stra­tions­pro­cen­ter. Be­sty­rel­ser­ne i fon­de­ne i op­gø­rel­sen øn­sker dog ik­ke nød­ven­dig­vis at la­de fon­den op­lø­se for at ud­de­le re­ster­ne af for­mu­en. Fon­de be­teg­nes i ar­tik­len som op­løs­nings­pa­ra­te, hvis dens be­sty­rel­se øn­sker at op­lø­se fon­den, og fon­dens for­mue er mel­lem 2 og 50 mio. kr. 
Kil­de: Fon­de­nes årsregnskaber.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.


 

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: