Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Fi­nans Dan­mark øn­sker ik­ke at væ­re match-ma­ker for små fon­de, der ger­ne vil sme­des sam­men. In­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen bag fon­de­nes for­valt­nings­af­de­lin­ger ven­der der­med tom­mel­finge­ren nedad til et for­slag, som i sid­ste en­de skul­le øge de små fon­des ud­de­lings­mu­lig­he­der og al­men­nyt­ti­ge effekt.

Kjeld Gosvig-Jensen (foto: Finans Danmark)
Hver­ken Fi­nans Dan­mark el­ler ban­ker­ne bag de stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger kan på­ta­ge sig rol­len som Kir­sten Gif­tek­niv for de små fon­de. Det si­ger Kjeld Gosvig-Jen­­sen, der er juri­disk di­rek­tør i Fi­nans Dan­mark (fo­to: Fi­nans Danmark).

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger og der­for fle­re pen­ge til uddelinger.

For­sla­get om at gø­re ban­ker­ne til Kir­sten Gif­tek­niv for små fon­de har tid­li­ge­re væ­ret fo­re­slå­et af bå­de eks­per­ter og fondsformænd.

Men nu af­vi­ser ban­ker­nes in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion Fi­nans Dan­mark for­sla­get. Hver­ken or­ga­ni­sa­tio­nen selv el­ler ban­ker­ne bag de stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger kan på­ta­ge sig rol­len som Kir­sten Gif­tek­niv for de små fonde.

Det si­ger Kjeld Gosvig-Jen­­sen, der er juri­disk di­rek­tør i Fi­nans Danmark:

Hver­ken Fi­nans Dan­mark el­ler for­valt­nings­af­de­lin­ger­ne har et til­stræk­ke­ligt grund­lag til at kun­ne va­re­ta­ge rol­len som match-ma­ker mel­lem dis­se fonde.

Kjeld Gosvig-Jen­­sen – juri­disk di­rek­tør, Fi­nans Danmark

"Idéen om at fu­sio­ne­re små fon­de med lig­nen­de for­mål og fo­kus er sym­pa­tisk. Men hver­ken Fi­nans Dan­mark el­ler for­valt­nings­af­de­lin­ger­ne har et til­stræk­ke­ligt grund­lag til at kun­ne va­re­ta­ge rol­len som match-ma­ker mel­lem dis­se fon­de,” si­ger han i en e-mail til Fundats.

For­sla­gets for­ta­le­re har el­lers net­op pe­get på de stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger som en ak­tør med et unikt grund­lag for at kun­ne fø­re små fon­de med sam­me for­mål og fo­kus sammen.

For­di der ik­ke fin­des no­get re­gi­ster over de dan­ske al­me­ne fon­de, er det nem­lig kun ban­ker­nes for­valt­nings­in­sti­tut­ter, der i øje­blik­ket har mu­lig­hed for at dan­ne sig over­blik over lan­dets om­trent 8.000 al­me­ne fon­des vedtæg­ter og formuer.

Kan det koste legitimitet

Og på grund af for­valt­nings­af­de­lin­gers sær­li­ge po­si­tion i fondsland­ska­bet har de og­så en “le­gi­ti­mi­tets­mæs­sig in­ter­es­se” i at age­re match-ma­ker for de fon­de, som måt­te væ­re på ud­kig ef­ter en fu­sion for at pu­ste nyt liv i stif­ter­vilj­en, for­di ban­ker­ne el­lers kan be­skyl­des for at tje­ne pen­ge på f.eks. ge­by­rer opkræ­vet fra små fon­de uden re­el ud­sigt til an­det end en lang­som død.

Det syns­punkt har én af for­sla­gets for­ta­le­re, fonds­for­sker An­ker Brink Lund fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School, tid­li­ge­re frem­ført:

“De fle­ste af de her fon­des for­mu­er for­val­tes af nog­le få, pri­vil­e­ge­re­de fi­nansvirk­som­he­der. De kan jo hel­ler ik­ke bli­ve ved med at se på, at fon­de­ne ædes op af ge­by­rer. Men hvis man gav dem mu­lig­hed for at hjæl­pe som match-ma­ke­re, så tror jeg, at man kun­ne la­ve no­get rig­tig spæn­den­de,” sag­de An­ker Brink Lund.

Idéen fra An­ker Brink Lund fik ved sam­me lej­lig­hed op­bak­ning fra fonds­for­mand Hen­rik Hjort­dal, som er for­mand for O.P. Chri­sten­sen og Hu­strus Fond.

“For­mu­e­for­val­te­ren bur­de helt klart spil­le en rol­le som match-ma­ker her. Det kun­ne for­val­te­ren sag­tens gø­re på en må­de, som ik­ke ud­stil­ler no­gen. Og hvor de fon­de, som selv øn­sker det, kan fu­sio­ne­res med hin­an­den," sag­de Hen­rik Hjortdal.

O.P. Chri­sten­sen og Hu­strus Fond har en egen­ka­pi­tal på om­trent 2,6 mio. kr. og har i de se­ne­ste ti år ef­ter ud­gif­ter til bl.a. regn­skab, re­vi­sion og for­mu­e­for­valt­ning ud­delt gen­nem­snit­ligt 50.000 kr. om året. For lidt til at ret­fær­dig­gø­re fon­dens fort­sat­te ek­si­stens, sag­de Hen­rik Hjort­dal dengang.

Med Ci­vilsty­rel­sens nye be­slut­ning om at hæ­ve op­løs­nings­græn­sen for små fon­de til 3-4 mio. kr. kan O.P. Chri­sten­sen og Hu­strus Fond til gen­gæld nu an­sø­ge Ci­vilsty­rel­sen om opløsning.

Modsatrettede interesser står i vejen

Selv­om de ti for­valt­nings­af­de­lin­ger or­ga­ni­se­ret un­der Fi­nans Dan­mark har me­re vi­den om fon­de­ne, de­res for­mu­er og fun­dat­ser end no­gen an­dre, så af­vi­ser juri­disk di­rek­tør Kjeld Gosvig-Jen­­sen, at den­ne vi­den er til­stræk­ke­lig til at age­re match-maker.

“En så­dan rol­le kræ­ver de­tal­je­ret vi­den om og kend­skab til de bag­ved­lig­gen­de over­vej­el­ser bag fon­de­nes op­ret­tel­se og vir­ke. Den vi­den er Fi­nans Dan­mark el­ler for­valt­nings­af­de­lin­ger­ne ik­ke i be­sid­del­se af,” si­ger han.

At en fu­sion mel­lem to fon­de kræ­ver en me­get de­tal­je­ret vi­den om lig­he­der og for­skel­le mel­lem de to fon­de er tid­li­ge­re ble­vet kri­ti­se­ret af fonds­ret­s­eks­pert hos Hor­ten Ad­vo­kat­sel­skab, Jim Øksnebjerg.

Iføl­ge Jim Øks­neb­jerg bør fonds­lo­ven lem­pes i end­nu hø­je­re grad end lov­gi­ver­ne al­le­re­de har gjort i er­hvervs­fonds­lo­ven, så det ik­ke læn­ge­re kræ­ver nær­mest iden­ti­ske for­mål, før to fon­de kan fusioneres.

Hvis ban­ker­ne ik­ke kan el­ler vil løf­te op­ga­ven, må man jo så hå­be, at lov­gi­ver­ne på Chri­sti­ans­borg får genop­ret­tet det ned­lag­te register

An­ker Brink Lund – fonds­for­sker, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School

”I den hen­se­en­de er der og­så be­hov for at se på mu­lig­he­der­ne for at sam­men­læg­ge fon­de. Og her gør den nu­væ­ren­de ret­stil­stand, at det er gan­ske van­ske­ligt el­ler nær­mest umu­ligt, hvis fon­de­ne ik­ke har sam­me el­ler lig­nen­de for­mål. Der vil det ef­ter min op­fat­tel­se væ­re hen­sigts­mæs­sigt at lem­pe ad­gan­gen til at sam­men­læg­ge fon­de, så­dan som man har gjort i er­hvervs­fonds­lo­ven, og der bør nok og­så væ­re en end­nu vi­de­re ad­gang for min­dre al­me­ne fon­de,” sag­de Jim Øks­neb­jerg dengang.

En­de­lig me­ner Kjeld Gosvig-Jen­­sen og­så, at der kan væ­re ha­bi­li­tets­mæs­si­ge pro­ble­mer i at gi­ve for­valt­nings­in­sti­tut­ter­ne an­sva­ret for at ska­be fle­re fondsfusioner.

“Der kan rej­ses spørgs­mål om for­valt­nings­in­sti­tut­ter­ne over­ho­ve­det på en og sam­me tid kan væ­re den uaf­hæn­gi­ge for­val­ter af fon­de­nes mid­ler og va­re­ta­ge rol­len som match-ma­ker,” slut­ter Kjeld Gosvig-Jensen.

Ef­ter af­vis­nin­gen af for­sla­get fra Fi­nans Dan­mark hå­ber An­ker Brink Lund på, at Fol­ke­tin­get ved lov ge­nind­fø­rer fonds­re­gi­ste­ret, så det bli­ver mu­ligt for fu­sions­mod­ne fon­de at fin­de hinanden.

”Det har al­drig væ­ret min tan­ke, at pri­va­te fi­nan­si­e­rings­in­sti­tut­ter skul­le op­træ­de som selv­be­stal­tet fondsmyn­dig­hed. Men de sid­der in­de med en spe­ci­al­vi­den, som kun­ne væ­re sær­de­les nyt­tig for fonds­be­sty­rel­ser, der måt­te øn­ske at fu­sio­ne­re. Hvis ban­ker­ne ik­ke kan el­ler vil løf­te op­ga­ven, må man jo så hå­be, at lov­gi­ver­ne på Chri­sti­ans­borg får genop­ret­tet det ned­lag­te re­gi­ster, der bl.a. tjen­te til at sik­re stør­re trans­pa­rens på fonds­om­rå­det,” kon­sta­te­rer pro­fes­sor An­ker Brink Lund.

Fakta om sammenlægning af fonde

Sam­men­læg­ning af fon­de kræ­ver Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se, jf. fonds­lo­vens § 32, stk. 1.

An­søg­nin­gen skal ledsa­ges af en be­grun­del­se for øn­sket om sam­men­læg­ning og do­ku­men­ta­tion for stør­rel­sen af fon­de­ne, even­tu­elt i form af fon­de­nes se­ne­ste års­regn­ska­ber. Ef­ter Ci­vilsty­rel­sens prak­sis kan sam­men­læg­ning af fon­de ske, hvis fon­de­ne har sam­me el­ler lig­nen­de for­mål, og hvis fon­de­ne har ek­si­ste­ret i me­re end 10 år.

Det er en be­tin­gel­se, at der ik­ke sker æn­dring af de op­rin­de­li­ge for­mål, og at der hel­ler ik­ke sker ind­skrænk­nin­ger i ak­tu­el­le ret­tig­he­der el­ler be­ret­ti­ge­de for­vent­nin­ger om ydel­ser fra fondene.

Ci­vilsty­rel­sen kan i for­bin­del­se med en til­la­del­se be­tin­ge, at der i vedtæg­ten for den fort­sæt­ten­de fond ind­sæt­tes en for­de­lings­nøg­le, hvoraf frem­går, hvor­le­des den fort­sæt­ten­de fonds over­skud skal ud­de­les til formålene.

Det skal frem­gå af vedtæg­ten for den fort­sæt­ten­de fond, hvad fon­de­ne op­rin­de­ligt hed og stør­rel­sen af fon­de­nes ka­pi­tal på sammenlægningstidspunktet.

En ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fond kan sam­men­læg­ges med en er­hvervs­dri­ven­de fond. Den fort­sæt­ten­de fond vil her­ef­ter væ­re erhvervsdrivende.

Ci­vilsty­rel­sen til­la­der ik­ke sam­men­læg­ning af en fond med en forening.

(Kil­de: Civilstyrelsen)

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…