Markant vækst i donationer til Den Danske Naturfond

Do­na­tio­ner fra pri­vat­per­so­ner og virk­som­he­der be­gyn­der nu at få en re­el øko­no­misk be­tyd­ning for Den Dan­ske Na­tur­fond. Ul­ti­mo 2019 run­de­de fon­den 4.000 do­na­tio­ner, og di­rek­tør Flem­m­ing Ni­el­sen for­ven­ter, at tal­let i år bli­ver for­doblet. Pa­ral­lelt med, at af­ka­stet af in­ve­ste­rin­ger grun­det cor­ona­kri­sen fal­der, for­ven­tes do­na­tio­ner­ne i 2020 at ud­gø­re en stør­re del af fon­dens sam­le­de ind­tægts­grund­lag.

Hammer Bakker (foto: Jesper Edvardsen / Den Danske Naturfond)
Den Dan­ske Na­tur­fond ar­bej­der for at for­bed­re den dan­ske na­tur gen­nem pro­jek­ter, der ska­ber fle­re le­ve­ste­der for dyr og plan­ter og mu­lig­hed for sto­re na­tu­ro­p­le­vel­ser (fo­to: Jes­per Ed­vards­en / Den Dan­ske Na­tur­fond).

Når Den Dan­ske Na­tur­fond frem­over sky­der pen­ge ind i op­køb, be­skyt­tel­se og genop­ret­ning af om­rå­der i na­tu­ren for at ska­be bed­re plads til dyr og plan­ter, sker det i sti­gen­de grad del­vis fi­nan­si­e­ret af do­na­tio­ner fra pri­vat­per­so­ner og virk­som­he­der.

I års­be­ret­nin­gen for 2019 no­te­rer den po­li­tisk uaf­hæn­gi­ge pri­va­te, er­hvervs­dri­ven­de fond med til­freds­hed, at der i 2019 for før­ste gang blev re­gi­stre­ret en ”be­ty­den­de ind­tægt” fra pri­vat­per­so­ners og virk­som­he­ders do­na­tio­ner. Ul­ti­mo 2019 run­de­de Den Dan­ske Na­tur­fond, som blev stif­tet i 2015 af den dan­ske stat, Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, så­le­des do­na­tio­ner på seks mil­li­o­ner kro­ner.

De seks mil­li­o­ner kro­ner er for­delt på fle­re end 4.000 do­na­tio­ner fra især pri­vat­per­so­ner, hvoraf 1.500 per­so­ner støt­te­de fon­den med fa­ste, må­ned­li­ge bi­drag, men og­så virk­som­he­der. Til sam­men­lig­ning var det sam­le­de an­tal do­na­tio­ner i 2017 på be­sked­ne 500.

Og i de før­ste fem må­ne­der af 2020 er der kom­met yder­li­ge­re tur­bo på do­na­tions­væk­sten. An­tal­let af fa­ste, må­ned­li­ge støt­ter er al­le­re­de for­doblet fra 1.500 til 3.000 per­so­ner, og di­rek­tør i na­tur­fon­den Flem­m­ing Ni­el­sen for­ven­ter, at han ved årets ud­gang og­så kan re­gi­stre­re en for­dob­ling i det sam­le­de an­tal pri­vat­per­so­ner og virk­som­he­der på op­gø­rel­sen over do­na­to­rer.

”Hvis ud­vik­lin­gen, som den har væ­ret ind­til vi­de­re i 2020, fort­sæt­ter i re­sten af året, vil vi ul­ti­mo 2020 stå med en for­dob­ling, alt­så om­kring 8.000 bi­drag­y­de­re,” si­ger Flem­m­ing Ni­el­sen til Fun­dats.

Fire økonomiske ben at stå på

I star­ten af 2018 modt­og Den Dan­ske Na­tur­fond den fjer­de og sid­ste po­r­tion ka­pi­tal fra fon­dens tre stif­te­re på 218,75 mil­li­o­ner kro­ner, hvor­med fon­dens grund­ka­pi­tal kom op på 781 mil­li­o­ner kro­ner. Det er den po­r­tion pen­ge – og af­ka­stet her­af – som fon­den først og frem­mest skal fi­nan­si­e­re si­ne pro­jek­ter med.

Na­tur­fon­den har fi­re øko­no­mi­ske ben at stå på: Dels do­na­tio­ner fra pri­vat­per­so­ner og virk­som­he­der. Dels part­ner­ska­ber om­kring pro­jek­ter, hvor sam­ar­bejds­part­ne­re af­hol­der ud­gif­ter, som der­for ik­ke be­la­ster na­tur­fon­dens øko­no­mi. Dels bi­drag og sam­ar­bej­der med an­dre fon­de. Og en­de­lig – og ik­ke mindst – ple­je af grund­ka­pi­ta­len, så den gi­ver det bedst mu­li­ge af­kast.

Selv­om do­na­tio­ner­ne på seks mil­li­o­ner kro­ner i 2019 sta­dig ik­ke i det sto­re bil­le­de ræk­ker langt, når fon­den blandt an­det in­ve­ste­rer i op­køb af sto­re na­tu­ra­re­a­ler, glæ­der di­rek­tø­ren sig over, at do­na­tio­ner­ne har få­et en stør­rel­se, hvor de trods alt kan ses i regn­ska­bet.

Det er i høj grad re­sul­ta­ter­ne på pro­jekt­si­den, som ska­ber mu­lig­he­den for dis­se ind­tæg­ter.

Flem­m­ing Ni­el­sen – di­rek­tør, Den Dan­ske Na­tur­fond

”Do­na­tio­ner­ne har få­et en vo­lu­men som gør, at vi tror på, det og­så kan væ­re en ind­tægtskil­de i frem­ti­den,” fast­slår Flem­m­ing Ni­el­sen.

Han me­ner, at den væ­sent­lig­ste år­sag til væk­sten i do­na­tio­ner skal fin­des i op­mærk­som­he­den om­kring de pro­jek­ter, fon­den er gå­et ind i.

”Når vi er lyk­ke­des med at få gang i ind­tæg­ter fra bå­de pri­vat­per­so­ner, virk­som­he­der, an­dre fon­de og øv­ri­ge sam­ar­bejds­part­ne­re om­kring vo­res pro­jek­ter, tror jeg blandt an­det, at det skyl­des, at vo­res pro­jek­ter syn­lig­gør det, som fon­den står for. Vi har nu la­vet ot­te-ni stør­re pro­jek­ter rundt om­kring i lan­det, og det med­fø­rer op­bak­ning og til­slut­ning på den øko­no­misk si­de. Det er i høj grad re­sul­ta­ter­ne på pro­jekt­si­den, som ska­ber mu­lig­he­den for dis­se ind­tæg­ter. Vi la­ver no­get, der er kon­kret, su­pe­ren­kelt, let for­stå­e­ligt, og som al­le kan få glæ­de af ved at be­sø­ge rundt om­kring i Dan­mark – og der­for for­ven­ter jeg og­så yder­li­ge­re vækst i do­na­tio­ner­ne i de kom­men­de år,” si­ger Flem­m­ing Ni­el­sen.

Donationer bidrager væsentlig

Di­rek­tø­ren har dog ik­ke fan­ta­si til at fo­re­stil­le sig, at do­na­tio­ner­ne in­den for en over­sku­e­lig frem­tid vil nå en stør­rel­se, hvor de i sig selv kan fi­nan­si­e­re op­køb el­ler genop­ret­ning af sto­re are­a­ler.

”Det er og vil i hvert fald nog­le år frem i ti­den sta­dig væ­re den ka­pi­tal, fon­den har få­et stil­let til rå­dig­hed fra de tre stif­te­re, som skal ple­jes og pas­ses, men og­så bru­ges af. Men det er sam­ti­dig værd at hu­ske, at tin­ge­ne kan ven­de, og ka­pi­tal­mar­ke­det går op og ned. 2019 var et usæd­van­ligt godt in­ve­ste­ring­s­år for al­le, og­så for Den Dan­ske Na­tur­fond, hvor vi fik et me­get stør­re af­kast af vo­res in­ve­ste­rin­ger end de seks mil­li­o­ner kro­ner i do­na­tio­ner. Men i 2020 er det ind­til vi­de­re om­vendt, og jeg tror, at do­na­tio­ner­ne i år kan gå hen og bli­ve et væ­sent­ligt bi­drag til fon­dens ind­tægts­grund­lag,” si­ger Flem­m­ing Ni­el­sen.

Ud fra kal­ku­len om en for­ven­tet for­dob­ling i an­tal­let af do­na­tio­ner for­ven­ter han og­så, at fon­den i 2020 vil kom­me ”et pænt styk­ke for­bi” de seks mil­li­o­ner kro­ner. No­get de­ci­de­ret må­l­tal har fon­den dog ik­ke på det­te om­rå­de.

For os er det og­så en væ­sent­lig del af vo­res op­drag at fol­ke­lig­gø­re na­turind­sat­sen og ska­be en­ga­ge­ment.

Flem­m­ing Ni­el­sen – di­rek­tør, Den Dan­ske Na­tur­fond

”For os er det sta­dig ret nyt, og vi sy­nes ik­ke, vi har no­get godt sam­men­lig­nings­grund­lag, idet man­ge af de an­dre grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner er med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner med sto­re med­lem­s­ska­rer. Vi kan ba­re kon­sta­te­re, at nøg­le­tal­le­ne for det, vi la­ver, ser go­de ud. Blandt an­det bru­ger vi nog­le pen­ge på at kom­mu­ni­ke­re og bre­de vo­res bud­ska­ber ud, og det ser ud til, at de pen­ge kom­mer hjem igen,” si­ger Flem­m­ing Ni­el­sen.

Et kon­kret om­rå­de, hvor Den Dan­ske Na­tur­fond i 2019 og især i de før­ste fem må­ne­der af 2020 har re­gi­stre­ret en vækst, er arv og øn­sker om at ind­skri­ve fon­den i te­sta­men­ter.

”Jeg véd, at det fyl­der me­get i an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner, og vi kan kon­sta­te­re, at an­tal­let af hen­ven­del­ser med hen­syn til arv og te­sta­men­ta­ri­ske ga­ver og­så hos os sti­ger kraf­tigt. Det gik opad i 2019, og fak­tisk har vi al­le­re­de i år få­et li­ge så man­ge hen­ven­del­ser, som vi fik i he­le 2019,” op­ly­ser Flem­m­ing Ni­el­sen.

Skal ikke være en elitær fond

Blandt med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner­ne er Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning med si­ne 130.000 med­lem­mer den klart stør­ste spil­ler på det grøn­ne om­rå­de i Dan­mark. Flem­m­ing Ni­el­sen har en­dog me­get svært ved at fo­re­stil­le sig, at Den Dan­ske Na­tur­fond på no­get tids­punkt nær­mer sig et lig­nen­de ni­veau i an­tal­let af do­na­tio­ner og i an­tal­let af dan­ske­re, som vil ind­be­ta­le et fast, må­ned­ligt be­løb til na­tur­fon­den.

”Jeg sy­nes kun, det er godt, at der er fle­re, som ar­bej­der for den grøn­ne dags­or­den. Vi har selv­føl­ge­lig et øn­ske om, at de ak­ti­vi­te­ter, vi la­ver, får så me­get mo­men­tum som mu­ligt, og det gi­ver sig selv, at jo fle­re ind­tæg­ter, vi har, de­sto me­re kan vi la­ve. Men for os er det og­så en væ­sent­lig del af vo­res op­drag at fol­ke­lig­gø­re na­turind­sat­sen og ska­be en­ga­ge­ment. Vi skal ik­ke væ­re en eli­tær fond, som la­ver pro­jek­ter i det skjul­te, men vi skal der­i­mod ud­bre­de kend­ska­bet til den dan­ske na­tur og dét at gø­re en ind­sats for na­tu­ren,” un­der­stre­ger Flem­m­ing Ni­el­sen.

I på­sken var der på DR1 pre­mi­e­re på en nypro­du­ce­ret og me­get am­bi­tiøs na­tur­se­rie kal­det ‘Vil­de vi­dun­der­li­ge Dan­mark’, som i fem af­snit vi­ste den dan­ske na­tur fra si­der, som kun de fær­re­ste hav­de set før. Flem­m­ing Ni­el­sen vil ik­ke af­vi­se, at se­ri­en har med­vir­ket til at øge in­ter­es­sen for na­tu­ren og for at do­ne­re pen­ge til Den Dan­ske Na­tur­fond.

”Jeg vil­le ger­ne si­ge ja, men véd ik­ke, om jeg har be­læg for det. Vi la­ver ik­ke mar­keds­a­na­ly­ser på, hvor­for folk støt­ter os, men vi kig­ger selv­føl­ge­lig på, i hvil­ke pe­ri­o­der det især ryk­ker. Vi kan ba­re kon­sta­te­re, at der i for­å­ret er sket et el­ler an­det. Men om det er DR´s na­tur­se­rie, som har sat skub i ud­vik­lin­gen, kan jeg ik­ke si­ge med sik­ker­hed,” si­ger Flem­m­ing Ni­el­sen.

Coronakrisen får ikke indflydelse

Ge­ne­relt op­le­ver han en mar­kant sti­gen­de in­ter­es­se for den dan­ske na­tur og for at be­væ­ge sig ud i na­tu­ren. Ud over, at DR-se­ri­en kan væ­re en del af for­kla­rin­gen, pe­ger han på en ræk­ke an­dre år­sa­ger: En ge­ne­rel vok­sen­de be­kym­ring og in­ter­es­se for kli­ma og mil­jø, øget po­li­tisk fo­kus på det grøn­ne om­rå­de og det fak­tum, at cor­ona­kri­sens del­vi­se ned­luk­ning af sam­fun­det har øget dan­sker­nes tid og lyst til at ta­ge ud un­der åben him­mel.

”Og så har vej­ret jo væ­ret fan­ta­stisk. Det spil­ler og­så ind i for­hold til dan­sker­nes lyst til at op­le­ve na­tu­rens glæ­der.”

Om Den Dan­ske Na­tur­fond
  • Den Dan­ske Na­tur­fond ar­bej­der for at for­bed­re den dan­ske na­tur gen­nem pro­jek­ter, der ska­ber fle­re le­ve­ste­der for dyr og plan­ter og mu­lig­hed for sto­re na­tu­ro­p­le­vel­ser.
  • Fon­den er en pri­vat, uaf­hæn­gig, non-pro­­fit fond.
  • Den blev stif­tet i ja­nu­ar 2015 af den dan­ske stat, Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond.
  • Fon­den har til­la­del­se fra Ind­sam­lingsnæv­net til at fo­re­ta­ge ind­sam­lin­ger.

Mens cor­ona­kri­sen alt­så har spil­let en po­si­tiv rol­le, når det gæl­der ti­den til at ta­ge til skov og strand, er Flem­m­ing Ni­el­sen me­re i tvivl om, hvad kri­sen kom­mer til at be­ty­de rent øko­no­misk for na­tur­fon­den.

”Vi har ne­ga­tivt af­kast på vo­res in­ve­ste­rin­ger i år. Til gen­gæld ser det ind­til vi­de­re ik­ke ud til, at kri­sen har få­et folk til at pas­se me­re på pen­ge­ne – i hvert fald er vilj­en til at do­ne­re ik­ke mind­sket. Så selv­om det på ka­pi­tal­si­den er en svær tid, vil det ik­ke nød­ven­dig­vis på­vir­ke ak­ti­vi­tets­ni­veau­et i år. Vi kan bru­ge sid­ste års af­kast i in­de­væ­ren­de år, og af­hæn­gigt af, hvor og hvor­når kri­sen en­der, må vi se, hvor stor ind­fly­del­se det får på 2021. Umid­del­bart vur­de­rer jeg ik­ke, at kri­sen på læn­ge­re sigt vil kun­ne ses på vo­res ak­ti­vi­tets­ni­veau,” si­ger Flem­m­ing Ni­el­sen.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…