Markant vækst i donationer til Den Danske Naturfond

Donationer fra privatpersoner og virksomheder begynder nu at få en reel økonomisk betydning for Den Danske Naturfond. Ultimo 2019 rundede fonden 4.000 donationer, og direktør Flemming Nielsen forventer, at tallet i år bliver fordoblet. Parallelt med, at afkastet af investeringer grundet coronakrisen falder, forventes donationerne i 2020 at udgøre en større del af fondens samlede indtægtsgrundlag.

Hammer Bakker (foto: Jesper Edvardsen / Den Danske Naturfond)
Den Dan­ske Na­tur­fond ar­bej­der for at for­bed­re den dan­ske na­tur gen­nem pro­jek­ter, der ska­ber fle­re le­ve­ste­der for dyr og plan­ter og mu­lig­hed for sto­re na­tu­ro­p­le­vel­ser (fo­to: Jes­per Ed­vards­en / Den Dan­ske Naturfond).

Når Den Dan­ske Na­tur­fond frem­over sky­der pen­ge ind i op­køb, be­skyt­tel­se og genop­ret­ning af om­rå­der i na­tu­ren for at ska­be bed­re plads til dyr og plan­ter, sker det i sti­gen­de grad del­vis fi­nan­si­e­ret af do­na­tio­ner fra pri­vat­per­so­ner og virksomheder.

I års­be­ret­nin­gen for 2019 no­te­rer den po­li­tisk uaf­hæn­gi­ge pri­va­te, er­hvervs­dri­ven­de fond med til­freds­hed, at der i 2019 for før­ste gang blev re­gi­stre­ret en ”be­ty­den­de ind­tægt” fra pri­vat­per­so­ners og virk­som­he­ders do­na­tio­ner. Ul­ti­mo 2019 run­de­de Den Dan­ske Na­tur­fond, som blev stif­tet i 2015 af den dan­ske stat, Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, så­le­des do­na­tio­ner på seks mil­li­o­ner kroner.

De seks mil­li­o­ner kro­ner er for­delt på fle­re end 4.000 do­na­tio­ner fra især pri­vat­per­so­ner, hvoraf 1.500 per­so­ner støt­te­de fon­den med fa­ste, må­ned­li­ge bi­drag, men og­så virk­som­he­der. Til sam­men­lig­ning var det sam­le­de an­tal do­na­tio­ner i 2017 på be­sked­ne 500.

Og i de før­ste fem må­ne­der af 2020 er der kom­met yder­li­ge­re tur­bo på do­na­tions­væk­sten. An­tal­let af fa­ste, må­ned­li­ge støt­ter er al­le­re­de for­doblet fra 1.500 til 3.000 per­so­ner, og di­rek­tør i na­tur­fon­den Flem­m­ing Ni­el­sen for­ven­ter, at han ved årets ud­gang og­så kan re­gi­stre­re en for­dob­ling i det sam­le­de an­tal pri­vat­per­so­ner og virk­som­he­der på op­gø­rel­sen over donatorer.

”Hvis ud­vik­lin­gen, som den har væ­ret ind­til vi­de­re i 2020, fort­sæt­ter i re­sten af året, vil vi ul­ti­mo 2020 stå med en for­dob­ling, alt­så om­kring 8.000 bi­drag­y­de­re,” si­ger Flem­m­ing Ni­el­sen til Fundats.

Fire økonomiske ben at stå på

I star­ten af 2018 modt­og Den Dan­ske Na­tur­fond den fjer­de og sid­ste po­r­tion ka­pi­tal fra fon­dens tre stif­te­re på 218,75 mil­li­o­ner kro­ner, hvor­med fon­dens grund­ka­pi­tal kom op på 781 mil­li­o­ner kro­ner. Det er den po­r­tion pen­ge – og af­ka­stet her­af – som fon­den først og frem­mest skal fi­nan­si­e­re si­ne pro­jek­ter med.

Na­tur­fon­den har fi­re øko­no­mi­ske ben at stå på: Dels do­na­tio­ner fra pri­vat­per­so­ner og virk­som­he­der. Dels part­ner­ska­ber om­kring pro­jek­ter, hvor sam­ar­bejds­part­ne­re af­hol­der ud­gif­ter, som der­for ik­ke be­la­ster na­tur­fon­dens øko­no­mi. Dels bi­drag og sam­ar­bej­der med an­dre fon­de. Og en­de­lig – og ik­ke mindst – ple­je af grund­ka­pi­ta­len, så den gi­ver det bedst mu­li­ge afkast.

Selv­om do­na­tio­ner­ne på seks mil­li­o­ner kro­ner i 2019 sta­dig ik­ke i det sto­re bil­le­de ræk­ker langt, når fon­den blandt an­det in­ve­ste­rer i op­køb af sto­re na­tu­ra­re­a­ler, glæ­der di­rek­tø­ren sig over, at do­na­tio­ner­ne har få­et en stør­rel­se, hvor de trods alt kan ses i regnskabet.

Det er i høj grad re­sul­ta­ter­ne på pro­jekt­si­den, som ska­ber mu­lig­he­den for dis­se indtægter.

Flem­m­ing Ni­el­sen – di­rek­tør, Den Dan­ske Naturfond

”Do­na­tio­ner­ne har få­et en vo­lu­men som gør, at vi tror på, det og­så kan væ­re en ind­tægtskil­de i frem­ti­den,” fast­slår Flem­m­ing Nielsen.

Han me­ner, at den væ­sent­lig­ste år­sag til væk­sten i do­na­tio­ner skal fin­des i op­mærk­som­he­den om­kring de pro­jek­ter, fon­den er gå­et ind i.

”Når vi er lyk­ke­des med at få gang i ind­tæg­ter fra bå­de pri­vat­per­so­ner, virk­som­he­der, an­dre fon­de og øv­ri­ge sam­ar­bejds­part­ne­re om­kring vo­res pro­jek­ter, tror jeg blandt an­det, at det skyl­des, at vo­res pro­jek­ter syn­lig­gør det, som fon­den står for. Vi har nu la­vet ot­te-ni stør­re pro­jek­ter rundt om­kring i lan­det, og det med­fø­rer op­bak­ning og til­slut­ning på den øko­no­misk si­de. Det er i høj grad re­sul­ta­ter­ne på pro­jekt­si­den, som ska­ber mu­lig­he­den for dis­se ind­tæg­ter. Vi la­ver no­get, der er kon­kret, su­pe­ren­kelt, let for­stå­e­ligt, og som al­le kan få glæ­de af ved at be­sø­ge rundt om­kring i Dan­mark – og der­for for­ven­ter jeg og­så yder­li­ge­re vækst i do­na­tio­ner­ne i de kom­men­de år,” si­ger Flem­m­ing Nielsen.

Donationer bidrager væsentlig

Di­rek­tø­ren har dog ik­ke fan­ta­si til at fo­re­stil­le sig, at do­na­tio­ner­ne in­den for en over­sku­e­lig frem­tid vil nå en stør­rel­se, hvor de i sig selv kan fi­nan­si­e­re op­køb el­ler genop­ret­ning af sto­re arealer.

”Det er og vil i hvert fald nog­le år frem i ti­den sta­dig væ­re den ka­pi­tal, fon­den har få­et stil­let til rå­dig­hed fra de tre stif­te­re, som skal ple­jes og pas­ses, men og­så bru­ges af. Men det er sam­ti­dig værd at hu­ske, at tin­ge­ne kan ven­de, og ka­pi­tal­mar­ke­det går op og ned. 2019 var et usæd­van­ligt godt in­ve­ste­ring­s­år for al­le, og­så for Den Dan­ske Na­tur­fond, hvor vi fik et me­get stør­re af­kast af vo­res in­ve­ste­rin­ger end de seks mil­li­o­ner kro­ner i do­na­tio­ner. Men i 2020 er det ind­til vi­de­re om­vendt, og jeg tror, at do­na­tio­ner­ne i år kan gå hen og bli­ve et væ­sent­ligt bi­drag til fon­dens ind­tægts­grund­lag,” si­ger Flem­m­ing Nielsen.

Ud fra kal­ku­len om en for­ven­tet for­dob­ling i an­tal­let af do­na­tio­ner for­ven­ter han og­så, at fon­den i 2020 vil kom­me ”et pænt styk­ke for­bi” de seks mil­li­o­ner kro­ner. No­get de­ci­de­ret må­l­tal har fon­den dog ik­ke på det­te område.

For os er det og­så en væ­sent­lig del af vo­res op­drag at fol­ke­lig­gø­re na­turind­sat­sen og ska­be engagement.

Flem­m­ing Ni­el­sen – di­rek­tør, Den Dan­ske Naturfond

”For os er det sta­dig ret nyt, og vi sy­nes ik­ke, vi har no­get godt sam­men­lig­nings­grund­lag, idet man­ge af de an­dre grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner er med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner med sto­re med­lem­s­ska­rer. Vi kan ba­re kon­sta­te­re, at nøg­le­tal­le­ne for det, vi la­ver, ser go­de ud. Blandt an­det bru­ger vi nog­le pen­ge på at kom­mu­ni­ke­re og bre­de vo­res bud­ska­ber ud, og det ser ud til, at de pen­ge kom­mer hjem igen,” si­ger Flem­m­ing Nielsen.

Et kon­kret om­rå­de, hvor Den Dan­ske Na­tur­fond i 2019 og især i de før­ste fem må­ne­der af 2020 har re­gi­stre­ret en vækst, er arv og øn­sker om at ind­skri­ve fon­den i testamenter.

”Jeg véd, at det fyl­der me­get i an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner, og vi kan kon­sta­te­re, at an­tal­let af hen­ven­del­ser med hen­syn til arv og te­sta­men­ta­ri­ske ga­ver og­så hos os sti­ger kraf­tigt. Det gik opad i 2019, og fak­tisk har vi al­le­re­de i år få­et li­ge så man­ge hen­ven­del­ser, som vi fik i he­le 2019,” op­ly­ser Flem­m­ing Nielsen.

Skal ikke være en elitær fond

Blandt med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner­ne er Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning med si­ne 130.000 med­lem­mer den klart stør­ste spil­ler på det grøn­ne om­rå­de i Dan­mark. Flem­m­ing Ni­el­sen har en­dog me­get svært ved at fo­re­stil­le sig, at Den Dan­ske Na­tur­fond på no­get tids­punkt nær­mer sig et lig­nen­de ni­veau i an­tal­let af do­na­tio­ner og i an­tal­let af dan­ske­re, som vil ind­be­ta­le et fast, må­ned­ligt be­løb til naturfonden.

”Jeg sy­nes kun, det er godt, at der er fle­re, som ar­bej­der for den grøn­ne dags­or­den. Vi har selv­føl­ge­lig et øn­ske om, at de ak­ti­vi­te­ter, vi la­ver, får så me­get mo­men­tum som mu­ligt, og det gi­ver sig selv, at jo fle­re ind­tæg­ter, vi har, de­sto me­re kan vi la­ve. Men for os er det og­så en væ­sent­lig del af vo­res op­drag at fol­ke­lig­gø­re na­turind­sat­sen og ska­be en­ga­ge­ment. Vi skal ik­ke væ­re en eli­tær fond, som la­ver pro­jek­ter i det skjul­te, men vi skal der­i­mod ud­bre­de kend­ska­bet til den dan­ske na­tur og dét at gø­re en ind­sats for na­tu­ren,” un­der­stre­ger Flem­m­ing Nielsen.

I på­sken var der på DR1 pre­mi­e­re på en nypro­du­ce­ret og me­get am­bi­tiøs na­tur­se­rie kal­det ‘Vil­de vi­dun­der­li­ge Dan­mark’, som i fem af­snit vi­ste den dan­ske na­tur fra si­der, som kun de fær­re­ste hav­de set før. Flem­m­ing Ni­el­sen vil ik­ke af­vi­se, at se­ri­en har med­vir­ket til at øge in­ter­es­sen for na­tu­ren og for at do­ne­re pen­ge til Den Dan­ske Naturfond.

”Jeg vil­le ger­ne si­ge ja, men véd ik­ke, om jeg har be­læg for det. Vi la­ver ik­ke mar­keds­a­na­ly­ser på, hvor­for folk støt­ter os, men vi kig­ger selv­føl­ge­lig på, i hvil­ke pe­ri­o­der det især ryk­ker. Vi kan ba­re kon­sta­te­re, at der i for­å­ret er sket et el­ler an­det. Men om det er DR´s na­tur­se­rie, som har sat skub i ud­vik­lin­gen, kan jeg ik­ke si­ge med sik­ker­hed,” si­ger Flem­m­ing Nielsen.

Coronakrisen får ikke indflydelse

Ge­ne­relt op­le­ver han en mar­kant sti­gen­de in­ter­es­se for den dan­ske na­tur og for at be­væ­ge sig ud i na­tu­ren. Ud over, at DR-se­ri­en kan væ­re en del af for­kla­rin­gen, pe­ger han på en ræk­ke an­dre år­sa­ger: En ge­ne­rel vok­sen­de be­kym­ring og in­ter­es­se for kli­ma og mil­jø, øget po­li­tisk fo­kus på det grøn­ne om­rå­de og det fak­tum, at cor­ona­kri­sens del­vi­se ned­luk­ning af sam­fun­det har øget dan­sker­nes tid og lyst til at ta­ge ud un­der åben himmel.

”Og så har vej­ret jo væ­ret fan­ta­stisk. Det spil­ler og­så ind i for­hold til dan­sker­nes lyst til at op­le­ve na­tu­rens glæder.”

Om Den Dan­ske Naturfond
  • Den Dan­ske Na­tur­fond ar­bej­der for at for­bed­re den dan­ske na­tur gen­nem pro­jek­ter, der ska­ber fle­re le­ve­ste­der for dyr og plan­ter og mu­lig­hed for sto­re naturoplevelser.
  • Fon­den er en pri­vat, uaf­hæn­gig, non-pro­fit fond.
  • Den blev stif­tet i ja­nu­ar 2015 af den dan­ske stat, Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sen Naturfond.
  • Fon­den har til­la­del­se fra Ind­sam­lingsnæv­net til at fo­re­ta­ge indsamlinger.

Mens cor­ona­kri­sen alt­så har spil­let en po­si­tiv rol­le, når det gæl­der ti­den til at ta­ge til skov og strand, er Flem­m­ing Ni­el­sen me­re i tvivl om, hvad kri­sen kom­mer til at be­ty­de rent øko­no­misk for naturfonden.

”Vi har ne­ga­tivt af­kast på vo­res in­ve­ste­rin­ger i år. Til gen­gæld ser det ind­til vi­de­re ik­ke ud til, at kri­sen har få­et folk til at pas­se me­re på pen­ge­ne – i hvert fald er vilj­en til at do­ne­re ik­ke mind­sket. Så selv­om det på ka­pi­tal­si­den er en svær tid, vil det ik­ke nød­ven­dig­vis på­vir­ke ak­ti­vi­tets­ni­veau­et i år. Vi kan bru­ge sid­ste års af­kast i in­de­væ­ren­de år, og af­hæn­gigt af, hvor og hvor­når kri­sen en­der, må vi se, hvor stor ind­fly­del­se det får på 2021. Umid­del­bart vur­de­rer jeg ik­ke, at kri­sen på læn­ge­re sigt vil kun­ne ses på vo­res ak­ti­vi­tets­ni­veau,” si­ger Flem­m­ing Nielsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer