Gomore-stifter indvalgt i BRFfondens bestyrelse

Direktør og medstifter i Gomore, Matias Møl Dalsgaard, indtræder i bestyrelsen for BRFfonden.

Matias Møl Dalsgaard (foto: Gomore)
Ma­ti­as Møl Dals­gaard (fo­to: Gomore)

Al­le po­ster­ne i BRF­fon­den er nu be­sat. Be­sty­rel­sen har fun­det en kan­di­dat til den sid­ste le­di­ge plads ef­ter Ni­els Fog og Kurt Bligaard Pe­der­sen ud­t­rå­d­te tid­li­ge­re i år som føl­ge af vedtæg­ter­nes anciennitetsbestemmelser. 

Pr. 1. ju­ni er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og medstif­ter af de­le­bils­plat­for­men Go­mo­re Aps, Ma­ti­as Møl Dals­gaard, ind­t­rå­dt i bestyrelsen. 

BRF­fon­den blev op­rin­de­ligt stif­tet med det for­mål at dri­ve re­al­kre­ditvirk­som­hed i Dan­mark. Men si­den fon­den i 2014 fra­solg­te BRF­kre­dit til Jy­ske Bank har fon­den ale­ne ar­bej­det for at etab­le­re en ræk­ke hånd­værks­kol­le­gi­er i Danmark. 

”Vi er gla­de for, at Ma­ti­as har sagt ja til at træ­de ind i be­sty­rel­sen. Ma­ti­as har en sjæl­den bag­grund med en ph.d. i fi­lo­so­fi, tid­li­ge­re an­sæt­tel­se i McK­in­sey og han har nu som grund­læg­ger dre­vet Go­mo­re i syv år, hvor han så de­leø­ko­no­mi­ens mu­lig­he­der og nød­ven­dig­hed tid­li­ge­re end de fle­ste an­dre,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i BRF­fon­den, Lars Munch.

BRF­fon­dens be­sty­rel­se be­står her­ef­ter af:

  • Lars Munch (for­mand)
  • Ri­na As­mus­sen (næst­for­mand)
  • Li­se­lot­te Højgaard
  • Sti­na Vrang Elias
  • An­ne Skovbro
  • Ma­ti­as Møl Dalsgaard

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer