FV19 fondspolitik: Det vil Alternativet

Alternativet er villig til at kigge på både kon­soli­de­rings­fra­drag og an­bring­el­ses­be­kendt­gø­rel­se samt op­løs­nings­reg­ler for almene fonde. Samtidig mener partiets politiske ord­fø­rer Rasmus Nordqvist, at fondenes store betydning fordrer et langt større fokus fra po­li­tisk side.

FV19: fondspolitik

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de stil­ler i en ræk­ke ar­tik­ler skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig sam­let om par­tiets fond­spo­li­tik. Læs ar­tik­ler­ne her:

Frem til årets fol­ke­tings­valg stil­ler Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig sam­let om par­tiets fond­spo­li­tik og sva­rer på en ræk­ke spørgs­mål om fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge rol­le i sam­fun­det og om de ram­me­vil­kår, som fon­de­ne ope­re­rer un­der. Spørgs­må­le­ne føl­ger blandt an­det op på nog­le af de pro­ble­mer, som fonds­le­del­ser, eks­per­ter og rå­d­gi­ve­re har på­pe­get i ar­ti­kel­se­ri­en Go­de ram­mer for Go­de donationer.

Par­ti num­mer seks er Al­ter­na­ti­vet – re­præ­sen­te­ret af po­li­tisk ord­fø­rer Ras­mus Nordqvist.

I 2017 ud­del­te den dan­ske fonds­sek­tor i alt 17,1 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål. Det var en stig­ning på 400 mio. kr. i for­hold til året før. Hvis fon­de­ne hol­der det­te ni­veau frem til 2025, vil det sva­re til, at fon­de­nes ud­de­lin­ger er 3,5 gan­ge stør­re end re­ge­rin­gens øko­no­mi­ske rå­de­rum i perioden.

– Hvil­ke am­bi­tio­ner har Al­ter­na­ti­vet på fonds­om­rå­det – for hen­holds­vis er­hvervs­dri­ven­de fon­de og al­me­ne fon­de – i den kom­men­de valgperiode?

”Der er ek­stremt man­ge fon­de i Dan­mark, og de er med til at lø­se rig­tig man­ge ting. Det er man­ge pen­ge, og det er me­get for­skel­li­ge slags vir­ke­lig­he­der, fon­de­ne age­rer i, og for­di fon­de fyl­der så me­get i Dan­mark, bli­ver vi fra po­li­tisk si­de nødt til at ha­ve fo­kus på fon­de he­le tiden.”

Fra Al­ter­na­ti­vets si­de har vi am­bi­tio­ner om, at vi skal se på, hvor­dan vi he­le ti­den sør­ger for or­dent­li­ge vil­kår for fon­de­ne. At vi har den ret­te lov­giv­ning. Så fon­de­ne kan ud­le­ve de­res rol­le med samfundsansvar.

Ras­mus Nordq­vist – po­li­ti­ske ord­fø­rer, Alternativet

”Fra Al­ter­na­ti­vets si­de har vi am­bi­tio­ner om, at vi skal se på, hvor­dan vi he­le ti­den sør­ger for or­dent­li­ge vil­kår for fon­de­ne. At vi har den ret­te lov­giv­ning. Så fon­de­ne kan ud­le­ve de­res rol­le med samfundsansvar.”

Stort ansvar for gennemsigtighed

Fle­re fon­de er be­gyndt at ar­bej­de ka­ta­ly­tisk – de vil la­ve sam­funds­for­an­drin­ger ud fra de­res fonds­stra­te­gi­er. Fon­de­ne bi­dra­ger på vel­færds­om­rå­der som forsk­ning, ud­dan­nel­se, kunst og kul­tur og til for­e­nings­li­vet i Dan­mark. Sam­ti­dig bi­dra­ger man­ge af de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­des sel­ska­ber med vækst, be­skæf­ti­gel­se og skat­te­be­ta­lin­ger i Danmark.

– Hvad me­ner I som par­ti om den be­tyd­ning, fonds­sek­to­ren har for sam­fun­det i dag? 

”Vi er egent­lig ret po­si­ti­ve over for, at fon­de­ne ta­ger så stort et sam­funds­ansvar. Det er jo no­get vi ger­ne så, at al­le virk­som­he­der gjor­de, og der­for er vi gla­de for, at fon­de­ne gør det.”

”Med fon­de­nes sto­re be­tyd­ning føl­ger dog og­så en enorm magt, så fon­de­ne har et stort an­svar i for­hold til gen­nem­sig­tig­hed i de­res ar­bej­de. No­get jeg og­så op­le­ver, fon­de­ne ta­ger ek­stremt alvorligt.”

– Me­ner du, at Al­ter­na­ti­vet og Fol­ke­tin­get ge­ne­relt har til­stræk­ke­ligt fo­kus på at un­der­støt­te en fort­sat po­si­tiv ud­vik­ling for fondssektoren?

”Bå­de vi i Al­ter­na­ti­vet og Fol­ke­tin­get ge­ne­relt kun­ne godt ha­ve et stør­re fo­kus på fon­de. Det er et me­get kom­plekst om­rå­de med me­get kom­pleks lov­giv­ning, og der er nog­le ud­for­drin­ger for fon­de­ne, som vi bli­ver nødt til at se på som fol­ke­ting og der­med og­så som po­li­ti­ske partier.”

Ikke kun flødeskum

Man­ge fon­de op­le­ver, at de i de se­ne­ste år er be­gyndt at fyl­de hul­ler ud ef­ter de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser. Men det stri­der imod fon­de­nes selv­for­stå­el­se, som går ud på, at de skal bi­dra­ge med no­get ek­stra – de skal gø­re ka­gen stør­re. Sær­ligt på kul­tu­r­om­rå­det for­sø­ger mu­se­er og te­a­tre at træk­ke fonds­mid­ler ind til at kla­re driften.

– Hvor­dan ser Al­ter­na­ti­vet på de pri­va­te fon­des rol­le? Er det okay, at fon­de­ne bli­ver pres­set til at fyl­de hul­ler ud ef­ter de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser? El­ler skal fonds­mid­ler væ­re no­get, der kom­mer oven på vel­færds­sta­ten – alt­så cre­men på kagen?

”Fon­de­ne skal ik­ke ud­fyl­de mini­mums­gra­den el­ler dri­ve no­get, som bur­de væ­re en of­fent­lig op­ga­ve. Fra po­li­tisk si­de be­slut­tes, hvil­ket ni­veau af ser­vi­ce, der skal le­ves op til, og så har det of­fent­li­ge en for­plig­tel­se til at sik­re det mini­mum af ser­vi­ce til alle.”

”Pt. er det spe­ci­elt in­den for kul­tu­r­om­rå­det en stor ud­for­dring, når fon­de­ne bli­ver bedt om at sik­re drif­ten, for hvad kan vi så til­la­de os at stil­le af krav og kon­trol? Så fonds­mid­ler skal kom­me oven­på, men det skal ik­ke nød­ven­dig­vis kun væ­re flødeskum.”

Konsolideringsfradrag og anbringelsesbekendtgørelse

Fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag er ble­vet re­du­ce­ret fra 25 pro­cent til 4 pro­cent. Det går ud over ud­de­lin­ger­ne sær­ligt fra min­dre og mel­lem­sto­re fon­de. Sam­ti­dig pe­ger un­der­sø­gel­ser på, at statskas­sen får fle­re pen­ge i kas­sen, end det var me­nin­gen, da Fol­ke­tin­get vedt­og reduktionen.

Jeg kan ik­ke sva­re på, om vi vil hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get ef­ter et valg. Men vi bli­ver nødt til at kig­ge på det her med fon­de­ne rig­tigt grun­digt, og me­re end vi har gjort, og i den pro­ces er kon­so­li­de­rings­fradra­get selv­føl­ge­lig no­get af det, man og­så skal kig­ge på. Det ty­der på, at der kom­mer fle­re pen­ge i kas­sen, end man hav­de be­reg­net, så vi er klart vil­li­ge til at kig­ge på det.

Ras­mus Nordq­vist – po­li­ti­ske ord­fø­rer, Alternativet

– Vil Al­ter­na­ti­vet hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get igen ef­ter valget?

”Jeg kan ik­ke sva­re på, om vi vil hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get ef­ter et valg. Men vi bli­ver nødt til at kig­ge på det her med fon­de­ne rig­tigt grun­digt, og me­re end vi har gjort, og i den pro­ces er kon­so­li­de­rings­fradra­get selv­føl­ge­lig no­get af det, man og­så skal kig­ge på. Det ty­der på, at der kom­mer fle­re pen­ge i kas­sen, end man hav­de be­reg­net, så vi er klart vil­li­ge til at kig­ge på det. Men hvor vi læg­ger os, kan jeg ik­ke sva­re på.”

Man­ge min­dre ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de ser de­res for­mu­er bli­ve ud­hu­let af ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger blandt an­det på grund af den sær­li­ge an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, der be­græn­ser, hvad for­mu­en må in­ve­ste­res i. Fle­re fonds­rets-eks­per­ter og eks­per­ter i fond­s­ø­ko­no­mi pe­ger på, at an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen er for re­strik­tiv og utids­sva­ren­de. Nog­le af dem me­ner, at in­ve­ste­rin­ger af for­mu­en bør lig­ge un­der fonds­le­del­sens al­min­de­li­ge er­stat­nings­ansvar og ik­ke un­der ri­gi­de in­ve­ste­rings­reg­ler la­vet i Justitsministeriet.

– Hvad me­ner Alternativet? 

”Det er no­get af det, vi skal kig­ge på, når vi skal se grun­digt på fon­de­nes vil­kår. Det er vig­tigt for os, at vi har den nød­ven­di­ge kon­trol, men vi skal hel­ler ik­ke ha­ve unø­digt stramt bu­reau­kra­ti. Så vi er klart vil­li­ge til at se på, hvor­dan man kan gø­re det bedre.”

Højere opløsningsgrænse

Man­ge min­dre fon­de har få­et af­slag på at la­de fon­de op­lø­se, så for­mu­en kan ud­de­les til fon­dens go­de for­mål over en 10-årig pe­ri­o­de. Ci­vilsty­rel­sens prak­sis har væ­ret, at fon­de kun kan op­lø­ses, hvis for­mu­en er un­der 1 mio. kr. Den græn­se har de net­op hæ­vet til 2 mio. kr., men det æn­drer ik­ke ved pro­ble­met, at ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger i stort om­fang spi­ser ind­tæg­ter­ne op, og at der of­te er in­gen el­ler me­get få pen­ge til uddelinger.

– Me­ner Al­ter­na­ti­vet, at man bur­de ind­fø­re lem­pe­li­ge­re op­løs­nings­reg­ler, så små­fonds­for­mu­er kan ud­de­les til formålet? 

”Der skal væ­re en græn­se – og­så i respekt for fon­dens stif­te­re, men vi er helt klart vil­li­ge til at kig­ge på, om græn­sen skal lig­ge et an­det sted.”

For det nyt­ter ik­ke no­get, at man har nog­le fon­de, der er så små og har så sto­re ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, så fon­den ale­ne dri­ves for at be­ta­le administrationsomkostninger.

Ras­mus Nordq­vist – po­li­ti­ske ord­fø­rer, Alternativet

”For det nyt­ter ik­ke no­get, at man har nog­le fon­de, der er så små og har så sto­re ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, så fon­den ale­ne dri­ves for at be­ta­le administrationsomkostninger.”

I 1991 af­skaf­fe­de man fonds­re­gi­stret – så in­gen i dag har det sam­le­de over­blik over, hvor man­ge ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de der re­elt er i Dan­mark. Ej hel­ler, hvor sto­re for­mu­er de har. Man me­ner, der er om­kring 10.000, hvoraf om­kring 4.000 ud­de­ler penge.

– Skul­le man over­ve­je at ge­nind­fø­re et fondsregister?

”Det sy­nes jeg klart, man bør genover­ve­je. Fon­de­ne har stor be­tyd­ning, så det må vi kig­ge på, men det skal ha­ve den ret­te ba­lan­ce, så det ik­ke bli­ver en ad­mi­ni­stra­tiv byrde.”

Frygter utilstrækkeligt tilsyn

Kon­trol­len af de om­kring 1.350 er­hvervs­dri­ven­de fon­de lig­ger un­der Er­hvervs­sty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 8 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. F.eks. er til­syns­che­fen og­så chef for hvid­va­sk­om­rå­det, bo­li­gre­gu­le­ring og ejen­doms­mæg­ling. Eks­per­ter på­pe­ger, at fondsmyn­dig­he­den er vold­somt underbemandet.

– Me­ner Al­ter­na­ti­vet, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de er­hvervs­dri­ven­de fonde? 

”Det ly­der ik­ke af me­get med 8 me­d­ar­bej­de­re, der og­så ta­ger sig af an­dre ting. Så man kan godt stil­le spørgs­mål til, om der er til­stræk­ke­lig kon­trol. Men hvad me­ner dem, der ar­bej­der med kon­trol­len af fon­de­ne? For der skal selv­føl­ge­lig væ­re den nød­ven­di­ge kontrol.”

Der kun­ne godt væ­re ræ­son i at sam­le fon­de­ne ét sted, så de ik­ke er spredt ud over fle­re mi­ni­ste­ri­er. Umid­del­bart vil jeg me­ne, at Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et vil væ­re et klogt sted at læg­ge dem, for mi­ni­ste­ri­et har er­fa­ring med fon­de, og så vil de al­me­ne fon­de ik­ke druk­ne i Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets om­fat­ten­de ressort.

Ras­mus Nordq­vist – po­li­ti­ske ord­fø­rer, Alternativet

Kon­trol­len af de om­kring 10.000 al­men­nyt­ti­ge fon­de lig­ger un­der Ci­vilsty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 10 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. Iføl­ge kon­tor­che­fen i fond­s­kon­to­ret bru­ger de halv­de­len af de­res res­sour­cer på fonds­om­rå­det – alt­så om­kring 5 årsværk.

– Me­ner Al­ter­na­ti­vet, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de al­me­ne, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fonde? 

”5 år­s­værk ly­der ik­ke af me­get, så man kun­ne godt fryg­te, at der ik­ke er til­stræk­ke­ligt tilsyn.”

Saml fondene i Erhvervsministeriet

I dag hø­rer fon­de­ne ind un­der to for­skel­li­ge lov­giv­nin­ger – og der­med to for­skel­li­ge mi­ni­ste­ri­er. Er­hvervs­dri­ven­de fon­de hø­rer un­der Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et, og al­me­ne fon­de hø­rer un­der Justitsministeriet.

– Vil­le det væ­re en ide at æn­dre på det – nu fon­de­ne med sta­digt stør­re ud­de­lin­ger får en sti­gen­de be­tyd­ning i det dan­ske samfund? 

”Der kun­ne godt væ­re ræ­son i at sam­le fon­de­ne ét sted, så de ik­ke er spredt ud over fle­re mi­ni­ste­ri­er. Umid­del­bart vil jeg me­ne, at Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et vil væ­re et klogt sted at læg­ge dem, for mi­ni­ste­ri­et har er­fa­ring med fon­de, og så vil de al­me­ne fon­de ik­ke druk­ne i Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets om­fat­ten­de ressort.”

Blå bog

Ras­mus Nordq­vist er ud­dan­net de­sig­ner og har ar­bej­det i mo­de­bran­chen som de­sig­ner, kon­su­lent og un­der­vi­ser. Han har sid­det i Fol­ke­tin­get si­den 2015.

Ras­mus Nordq­vist er valgt i Sjæl­lands Stor­kreds. Han er blandt an­det po­li­tisk ord­fø­rer, er­hvervsord­fø­rer, kul­tu­r­ord­fø­rer og klimaordfører.

Positiv over for kommende lovforslag

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen har la­vet en af­ta­le med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Ven­stre om at gø­re det skat­te­frit at over­dra­ge virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. En af­ta­le, der i lø­bet af i år skal ud­mønte sig i et lov­for­slag og si­den ved­ta­gel­se af de nye regler.

– Hvad me­ner Al­ter­na­ti­vet om aftalen?

”Vi har ik­ke væ­ret in­vi­te­ret med til for­hand­lin­ger­ne, så vi har ik­ke set lov­for­sla­get end­nu. Men fon­de er en for­nuf­tig må­de at dri­ve virk­som­hed på, og vi ser det som po­si­tivt, at fon­de er med til løf­te den grøn­ne om­stil­ling, so­ci­a­l­om­rå­det med vi­de­re. Så man kan sag­tens fo­re­stil­le sig, at vi stem­mer for lov­for­sla­get, når det kom­mer i Folketinget.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer