FV19 fondspolitik: Det vil Alternativet

Al­ter­na­ti­vet er vil­lig til at kig­ge på bå­de kon­soli­de­rings­fra­drag og an­bring­el­ses­be­kendt­gø­rel­se samt op­løs­nings­reg­ler for al­me­ne fon­de. Sam­ti­dig me­ner par­tiets po­li­ti­ske ord­fø­rer Ras­mus Nordq­vist, at fon­de­nes sto­re be­tyd­ning for­drer et langt stør­re fo­kus fra po­li­tisk si­de.

FV19: fond­spo­li­tik

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de stil­ler i en ræk­ke ar­tik­ler skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig sam­let om par­tiets fond­spo­li­tik. Læs ar­tik­ler­ne her:

Frem til årets fol­ke­tings­valg stil­ler Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig sam­let om par­tiets fond­spo­li­tik og sva­rer på en ræk­ke spørgs­mål om fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge rol­le i sam­fun­det og om de ram­me­vil­kår, som fon­de­ne ope­re­rer un­der. Spørgs­må­le­ne føl­ger blandt an­det op på nog­le af de pro­ble­mer, som fonds­le­del­ser, eks­per­ter og rå­d­gi­ve­re har på­pe­get i ar­ti­kel­se­ri­en Go­de ram­mer for Go­de do­na­tio­ner.

Par­ti num­mer seks er Al­ter­na­ti­vet – re­præ­sen­te­ret af po­li­tisk ord­fø­rer Ras­mus Nordq­vist.

I 2017 ud­del­te den dan­ske fonds­sek­tor i alt 17,1 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål. Det var en stig­ning på 400 mio. kr. i for­hold til året før. Hvis fon­de­ne hol­der det­te ni­veau frem til 2025, vil det sva­re til, at fon­de­nes ud­de­lin­ger er 3,5 gan­ge stør­re end re­ge­rin­gens øko­no­mi­ske rå­de­rum i pe­ri­o­den.

– Hvil­ke am­bi­tio­ner har Al­ter­na­ti­vet på fonds­om­rå­det – for hen­holds­vis er­hvervs­dri­ven­de fon­de og al­me­ne fon­de – i den kom­men­de valg­pe­ri­o­de?

”Der er ek­stremt man­ge fon­de i Dan­mark, og de er med til at lø­se rig­tig man­ge ting. Det er man­ge pen­ge, og det er me­get for­skel­li­ge slags vir­ke­lig­he­der, fon­de­ne age­rer i, og for­di fon­de fyl­der så me­get i Dan­mark, bli­ver vi fra po­li­tisk si­de nødt til at ha­ve fo­kus på fon­de he­le ti­den.”

Fra Al­ter­na­ti­vets si­de har vi am­bi­tio­ner om, at vi skal se på, hvor­dan vi he­le ti­den sør­ger for or­dent­li­ge vil­kår for fon­de­ne. At vi har den ret­te lov­giv­ning. Så fon­de­ne kan ud­le­ve de­res rol­le med sam­funds­ansvar.

Ras­mus Nordq­vist – po­li­ti­ske ord­fø­rer, Al­ter­na­ti­vet

”Fra Al­ter­na­ti­vets si­de har vi am­bi­tio­ner om, at vi skal se på, hvor­dan vi he­le ti­den sør­ger for or­dent­li­ge vil­kår for fon­de­ne. At vi har den ret­te lov­giv­ning. Så fon­de­ne kan ud­le­ve de­res rol­le med sam­funds­ansvar.”

Stort ansvar for gennemsigtighed

Fle­re fon­de er be­gyndt at ar­bej­de ka­ta­ly­tisk – de vil la­ve sam­funds­for­an­drin­ger ud fra de­res fonds­stra­te­gi­er. Fon­de­ne bi­dra­ger på vel­færds­om­rå­der som forsk­ning, ud­dan­nel­se, kunst og kul­tur og til for­e­nings­li­vet i Dan­mark. Sam­ti­dig bi­dra­ger man­ge af de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­des sel­ska­ber med vækst, be­skæf­ti­gel­se og skat­te­be­ta­lin­ger i Dan­mark.

– Hvad me­ner I som par­ti om den be­tyd­ning, fonds­sek­to­ren har for sam­fun­det i dag?

”Vi er egent­lig ret po­si­ti­ve over for, at fon­de­ne ta­ger så stort et sam­funds­ansvar. Det er jo no­get vi ger­ne så, at al­le virk­som­he­der gjor­de, og der­for er vi gla­de for, at fon­de­ne gør det.”

”Med fon­de­nes sto­re be­tyd­ning føl­ger dog og­så en enorm magt, så fon­de­ne har et stort an­svar i for­hold til gen­nem­sig­tig­hed i de­res ar­bej­de. No­get jeg og­så op­le­ver, fon­de­ne ta­ger ek­stremt al­vor­ligt.”

– Me­ner du, at Al­ter­na­ti­vet og Fol­ke­tin­get ge­ne­relt har til­stræk­ke­ligt fo­kus på at un­der­støt­te en fort­sat po­si­tiv ud­vik­ling for fonds­sek­to­ren?

”Bå­de vi i Al­ter­na­ti­vet og Fol­ke­tin­get ge­ne­relt kun­ne godt ha­ve et stør­re fo­kus på fon­de. Det er et me­get kom­plekst om­rå­de med me­get kom­pleks lov­giv­ning, og der er nog­le ud­for­drin­ger for fon­de­ne, som vi bli­ver nødt til at se på som fol­ke­ting og der­med og­så som po­li­ti­ske par­ti­er.”

Ikke kun flødeskum

Man­ge fon­de op­le­ver, at de i de se­ne­ste år er be­gyndt at fyl­de hul­ler ud ef­ter de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser. Men det stri­der imod fon­de­nes selv­for­stå­el­se, som går ud på, at de skal bi­dra­ge med no­get ek­stra – de skal gø­re ka­gen stør­re. Sær­ligt på kul­tu­r­om­rå­det for­sø­ger mu­se­er og te­a­tre at træk­ke fonds­mid­ler ind til at kla­re drif­ten.

– Hvor­dan ser Al­ter­na­ti­vet på de pri­va­te fon­des rol­le? Er det okay, at fon­de­ne bli­ver pres­set til at fyl­de hul­ler ud ef­ter de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser? El­ler skal fonds­mid­ler væ­re no­get, der kom­mer oven på vel­færds­sta­ten – alt­så cre­men på ka­gen?

”Fon­de­ne skal ik­ke ud­fyl­de mini­mums­gra­den el­ler dri­ve no­get, som bur­de væ­re en of­fent­lig op­ga­ve. Fra po­li­tisk si­de be­slut­tes, hvil­ket ni­veau af ser­vi­ce, der skal le­ves op til, og så har det of­fent­li­ge en for­plig­tel­se til at sik­re det mini­mum af ser­vi­ce til al­le.”

”Pt. er det spe­ci­elt in­den for kul­tu­r­om­rå­det en stor ud­for­dring, når fon­de­ne bli­ver bedt om at sik­re drif­ten, for hvad kan vi så til­la­de os at stil­le af krav og kon­trol? Så fonds­mid­ler skal kom­me oven­på, men det skal ik­ke nød­ven­dig­vis kun væ­re flø­de­skum.”

Konsolideringsfradrag og anbringelsesbekendtgørelse

Fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag er ble­vet re­du­ce­ret fra 25 pro­cent til 4 pro­cent. Det går ud over ud­de­lin­ger­ne sær­ligt fra min­dre og mel­lem­sto­re fon­de. Sam­ti­dig pe­ger un­der­sø­gel­ser på, at statskas­sen får fle­re pen­ge i kas­sen, end det var me­nin­gen, da Fol­ke­tin­get vedt­og re­duk­tio­nen.

Jeg kan ik­ke sva­re på, om vi vil hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get ef­ter et valg. Men vi bli­ver nødt til at kig­ge på det her med fon­de­ne rig­tigt grun­digt, og me­re end vi har gjort, og i den pro­ces er kon­so­li­de­rings­fradra­get selv­føl­ge­lig no­get af det, man og­så skal kig­ge på. Det ty­der på, at der kom­mer fle­re pen­ge i kas­sen, end man hav­de be­reg­net, så vi er klart vil­li­ge til at kig­ge på det.

Ras­mus Nordq­vist – po­li­ti­ske ord­fø­rer, Al­ter­na­ti­vet

– Vil Al­ter­na­ti­vet hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get igen ef­ter val­get?

”Jeg kan ik­ke sva­re på, om vi vil hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get ef­ter et valg. Men vi bli­ver nødt til at kig­ge på det her med fon­de­ne rig­tigt grun­digt, og me­re end vi har gjort, og i den pro­ces er kon­so­li­de­rings­fradra­get selv­føl­ge­lig no­get af det, man og­så skal kig­ge på. Det ty­der på, at der kom­mer fle­re pen­ge i kas­sen, end man hav­de be­reg­net, så vi er klart vil­li­ge til at kig­ge på det. Men hvor vi læg­ger os, kan jeg ik­ke sva­re på.”

Man­ge min­dre ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de ser de­res for­mu­er bli­ve ud­hu­let af ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger blandt an­det på grund af den sær­li­ge an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, der be­græn­ser, hvad for­mu­en må in­ve­ste­res i. Fle­re fonds­rets-eks­­per­ter og eks­per­ter i fond­s­ø­ko­no­mi pe­ger på, at an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen er for re­strik­tiv og utids­sva­ren­de. Nog­le af dem me­ner, at in­ve­ste­rin­ger af for­mu­en bør lig­ge un­der fonds­le­del­sens al­min­de­li­ge er­stat­nings­ansvar og ik­ke un­der ri­gi­de in­ve­ste­rings­reg­ler la­vet i Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et.

– Hvad me­ner Al­ter­na­ti­vet?

”Det er no­get af det, vi skal kig­ge på, når vi skal se grun­digt på fon­de­nes vil­kår. Det er vig­tigt for os, at vi har den nød­ven­di­ge kon­trol, men vi skal hel­ler ik­ke ha­ve unø­digt stramt bu­reau­kra­ti. Så vi er klart vil­li­ge til at se på, hvor­dan man kan gø­re det bed­re.”

Højere opløsningsgrænse

Man­ge min­dre fon­de har få­et af­slag på at la­de fon­de op­lø­se, så for­mu­en kan ud­de­les til fon­dens go­de for­mål over en 10-årig pe­ri­o­de. Ci­vilsty­rel­sens prak­sis har væ­ret, at fon­de kun kan op­lø­ses, hvis for­mu­en er un­der 1 mio. kr. Den græn­se har de net­op hæ­vet til 2 mio. kr., men det æn­drer ik­ke ved pro­ble­met, at ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger i stort om­fang spi­ser ind­tæg­ter­ne op, og at der of­te er in­gen el­ler me­get få pen­ge til ud­de­lin­ger.

– Me­ner Al­ter­na­ti­vet, at man bur­de ind­fø­re lem­pe­li­ge­re op­løs­nings­reg­ler, så små­fonds­for­mu­er kan ud­de­les til for­må­let?

”Der skal væ­re en græn­se – og­så i respekt for fon­dens stif­te­re, men vi er helt klart vil­li­ge til at kig­ge på, om græn­sen skal lig­ge et an­det sted.”

For det nyt­ter ik­ke no­get, at man har nog­le fon­de, der er så små og har så sto­re ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, så fon­den ale­ne dri­ves for at be­ta­le ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger.

Ras­mus Nordq­vist – po­li­ti­ske ord­fø­rer, Al­ter­na­ti­vet

”For det nyt­ter ik­ke no­get, at man har nog­le fon­de, der er så små og har så sto­re ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, så fon­den ale­ne dri­ves for at be­ta­le ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger.”

I 1991 af­skaf­fe­de man fonds­re­gi­stret – så in­gen i dag har det sam­le­de over­blik over, hvor man­ge ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de der re­elt er i Dan­mark. Ej hel­ler, hvor sto­re for­mu­er de har. Man me­ner, der er om­kring 10.000, hvoraf om­kring 4.000 ud­de­ler pen­ge.

– Skul­le man over­ve­je at ge­nind­fø­re et fonds­re­gi­ster?

”Det sy­nes jeg klart, man bør genover­ve­je. Fon­de­ne har stor be­tyd­ning, så det må vi kig­ge på, men det skal ha­ve den ret­te ba­lan­ce, så det ik­ke bli­ver en ad­mi­ni­stra­tiv byr­de.”

Frygter utilstrækkeligt tilsyn

Kon­trol­len af de om­kring 1.350 er­hvervs­dri­ven­de fon­de lig­ger un­der Er­hvervs­sty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 8 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. F.eks. er til­syns­che­fen og­så chef for hvid­va­sk­om­rå­det, bo­li­gre­gu­le­ring og ejen­doms­mæg­ling. Eks­per­ter på­pe­ger, at fondsmyn­dig­he­den er vold­somt un­der­be­man­det.

– Me­ner Al­ter­na­ti­vet, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de er­hvervs­dri­ven­de fon­de?

”Det ly­der ik­ke af me­get med 8 me­d­ar­bej­de­re, der og­så ta­ger sig af an­dre ting. Så man kan godt stil­le spørgs­mål til, om der er til­stræk­ke­lig kon­trol. Men hvad me­ner dem, der ar­bej­der med kon­trol­len af fon­de­ne? For der skal selv­føl­ge­lig væ­re den nød­ven­di­ge kon­trol.”

Der kun­ne godt væ­re ræ­son i at sam­le fon­de­ne ét sted, så de ik­ke er spredt ud over fle­re mi­ni­ste­ri­er. Umid­del­bart vil jeg me­ne, at Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et vil væ­re et klogt sted at læg­ge dem, for mi­ni­ste­ri­et har er­fa­ring med fon­de, og så vil de al­me­ne fon­de ik­ke druk­ne i Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets om­fat­ten­de res­sort.

Ras­mus Nordq­vist – po­li­ti­ske ord­fø­rer, Al­ter­na­ti­vet

Kon­trol­len af de om­kring 10.000 al­men­nyt­ti­ge fon­de lig­ger un­der Ci­vilsty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 10 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. Iføl­ge kon­tor­che­fen i fond­s­kon­to­ret bru­ger de halv­de­len af de­res res­sour­cer på fonds­om­rå­det – alt­så om­kring 5 år­s­værk.

– Me­ner Al­ter­na­ti­vet, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de al­me­ne, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de?

”5 år­s­værk ly­der ik­ke af me­get, så man kun­ne godt fryg­te, at der ik­ke er til­stræk­ke­ligt til­syn.”

Saml fondene i Erhvervsministeriet

I dag hø­rer fon­de­ne ind un­der to for­skel­li­ge lov­giv­nin­ger – og der­med to for­skel­li­ge mi­ni­ste­ri­er. Er­hvervs­dri­ven­de fon­de hø­rer un­der Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et, og al­me­ne fon­de hø­rer un­der Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et.

– Vil­le det væ­re en ide at æn­dre på det – nu fon­de­ne med sta­digt stør­re ud­de­lin­ger får en sti­gen­de be­tyd­ning i det dan­ske sam­fund?

”Der kun­ne godt væ­re ræ­son i at sam­le fon­de­ne ét sted, så de ik­ke er spredt ud over fle­re mi­ni­ste­ri­er. Umid­del­bart vil jeg me­ne, at Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et vil væ­re et klogt sted at læg­ge dem, for mi­ni­ste­ri­et har er­fa­ring med fon­de, og så vil de al­me­ne fon­de ik­ke druk­ne i Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets om­fat­ten­de res­sort.”

Blå bog

Ras­mus Nordq­vist er ud­dan­net de­sig­ner og har ar­bej­det i mo­de­bran­chen som de­sig­ner, kon­su­lent og un­der­vi­ser. Han har sid­det i Fol­ke­tin­get si­den 2015.

Ras­mus Nordq­vist er valgt i Sjæl­lands Stor­kreds. Han er blandt an­det po­li­tisk ord­fø­rer, er­hvervsord­fø­rer, kul­tu­r­ord­fø­rer og kli­ma­ord­fø­rer.

Positiv over for kommende lovforslag

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen har la­vet en af­ta­le med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Ven­stre om at gø­re det skat­te­frit at over­dra­ge virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. En af­ta­le, der i lø­bet af i år skal ud­mønte sig i et lov­for­slag og si­den ved­ta­gel­se af de nye reg­ler.

– Hvad me­ner Al­ter­na­ti­vet om af­ta­len?

”Vi har ik­ke væ­ret in­vi­te­ret med til for­hand­lin­ger­ne, så vi har ik­ke set lov­for­sla­get end­nu. Men fon­de er en for­nuf­tig må­de at dri­ve virk­som­hed på, og vi ser det som po­si­tivt, at fon­de er med til løf­te den grøn­ne om­stil­ling, so­ci­a­l­om­rå­det med vi­de­re. Så man kan sag­tens fo­re­stil­le sig, at vi stem­mer for lov­for­sla­get, når det kom­mer i Fol­ke­tin­get.”

Serie:

Go­de ram­mer for go­de do­na­tio­ner

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fon­de.

 

Skri­bent

Dorthe Kirkgaard Nielsen
Dort­he Kirk­gaard Ni­el­sen
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Christiansborgs undervisningsordførere vil have opsyn med fondenes folkeskolemilliarder

Der er be­hov for tæt­te­re po­li­tisk op­syn med fon­de­nes mil­li­ar­der til fol­ke­sko­len, si­ger un­der­vis­nings­ord­fø­re­re fra bå­de So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Al­ter­na­ti­vet og Dansk Fol­ke­par­ti. Mel­din­gen fra par­ti­er­ne…

Sådan fordeler familiefondene pengene

Per­so­ner med fa­mi­liæ­re re­la­tio­ner til fonds­stif­te­re modt­og sid­ste år knap en halv mil­li­ard kro­ner i ud­de­lin­ger fra en ræk­ke kend­te fa­mi­lie­fon­de. Det frem­går af Fun­dats’…

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de…

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Chri­sti­ans­borg bør i hø­je­re grad sik­re, at pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­dens Li­fe-pro­jekt ik­ke en­der med at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i…

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, Li­fe, skal med en for­ven­tet be­vil­ling på 1,6 mia. kr. “ska­be væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i” og “sæt­te helt nye…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…