Cowifonden – uddelinger 2018

Cowi­fon­den støt­ter for­mål in­den for in­ge­ni­ør­kun­sten, sær­ligt gen­nem ud­de­lin­ger til forsk­ning og vi­de­reud­dan­nel­se. I 2018 ud­del­te fon­den 16,6 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

Cowi­fon­den støt­ter for­mål in­den for in­ge­ni­ør­kun­sten, sær­ligt gen­nem ud­de­lin­ger til forsk­ning og vi­de­reud­dan­nel­se. I 2018 ud­del­te fon­den 16,6 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbInstitutionProjekttitel
Jørn Christen Johnsen3.500.000Aquateam COWI ASFinansiering af forskning ved Aquateam COWI AS (beløb omregnet fra NOK 4500000)
Tjen Tjhin553.010COWI North Amerika Ltd.Videreudvikling af CAST (Computer-Aided Strut-and-Tie) – analyse- og projekteringsværktøj
Lia Leffland750.000ATVATV’s Science & Engineering Projekt. Fase II
Susanne Vedel Hjuler1.040.000COWI A/SKonkretisering og målbarhed af FN's Verdensmål
Rasmus Lyngdal-Christensen361.523COWI A/SReduktion af infralyd – en alternativ støjdæmpningsstrategi med brug af anti-støj og store højtalere
Rikke Seim50.000IDA Arbejdsmiljø og DTU Management EngineeringCOWIfonden støtter international konference om fremtidens arbejdsmiljø
Jiawei Wang20.000DTU ElektroForskningsophold ved New South Wales University, Sydney, Australien Integration af gas-, fjernvarme- og elnet – Integreret simuleringsrammeværk
Erla Hronn Hardardottir20.000Aarhus UniversitetForsikringsophold på New York University ved ”The Center for Experimental Social Science”
Jannie Knudsen450.000COWI A/S og Aarhus UniversitetInteraktionen mellem jord og pæl for borede, in situ-støbte pæle i stift ler og blød klippe. Erhvervs-ph.d.-projekt mellem Aarhus Universitet og COWI
Linh Cao Hoang3.996.750DTU BYG / COWI BTMKomplekse 3D-betonkonstruktioner - Computerbaseret beregningsværktøj & eksperimentelle undersøgelser
Asger Strange Olesen2.999.750COWI A/SBlockchain til biobaserede værdikæder - anvendelse af blockchain-teknologi til at sætte fart på bæredygtighed, gennemsigtighed og sporbarhed i biobaserede værdikæder
Katrine Bruhn Holck150.000Astra - Unge ForskereUnge Forskere - Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence for børn og unge med intresse for naturvidenskab, teknologi eller sundhedsvidenskab
Rasmus Østergaard150.000Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF)UNF arbejder for udbredelsen af naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge
Hasse Højgaard Neve20.000Aarhus UniversityProduktivitetsopti-mering af renoveringsprojekter gennem brugen af lean værktøjer
Kaj Sand-Jensen292.263Københavns UniversitetCO2-afgasning fra danske søer og vandløb
Jakob Laigaard Jensen1.003.260COWI A/SBrandbeskyttelse af brokabler
Yanlin Shao232.142Danmarks Tekniske UniversitetProjektering og optimering af flydebroer. Er beregninger af bølgepåvirkninger tilstrækkeligt akkurate?
Pedro Carvalho305.220Aarhus UniversitetKul og kvælstofs betydning for organiske forurenende mikrostoffer i vandmiljøer
Asbjørn Haaning Nielsen116.115Aalborg UniversitetUltra-mikrovægt til kvantificering af mikrogummi i miljøprøver
Inge Rørig-Dalgaard300.000Danmarks Tekniske UniversitetSaltskademysteriet - en rådgiver-udfordring
Thorben Simonsen20.000Copenhagen Business SchoolRum til Recovery - helende arkitektur i psykiatrien. Forskningsophold ved Royal Melbourne Institute of Technology
Anders Fjendbo Jensen30.000Danmarks Tekniske UniversitetData- og modelbaseret kortlægning af cyklisters adfærd med fokus på cykelinfra-struktur, trængsel og vejbelægning
Lisbeth Verner25.000NORDROCS 2018 v/ATV Fonden for Jord og GrundvandNORDROCS 2018 - crossing borders. Fællesnordisk konference om bekæmpelse af jord- og grundvandsforure-ning
Nicolaj Nørgaard Mühlbach20.000Aarhus UniversityEffekter for indvidet ved strukturelle forandringer. Forskningsophold på Stanford University
Carsten Andersen20.000Aarhus UniversitetForskningsophold ved Berkeley efterår 2018

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.