Cowifonden – uddelinger 2018

Cowi­fon­den støt­ter for­mål in­den for in­ge­ni­ør­kun­sten, sær­ligt gen­nem ud­de­lin­ger til forsk­ning og vi­de­reud­dan­nel­se. I 2018 ud­del­te fon­den 16,6 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

Cowi­fon­den støt­ter for­mål in­den for in­ge­ni­ør­kun­sten, sær­ligt gen­nem ud­de­lin­ger til forsk­ning og vi­de­reud­dan­nel­se. I 2018 ud­del­te fon­den 16,6 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbInstitutionProjekttitel
Jørn Christen Johnsen3.500.000Aquateam COWI ASFinansiering af forskning ved Aquateam COWI AS (beløb omregnet fra NOK 4500000)
Tjen Tjhin553.010COWI North Amerika Ltd.Videreudvikling af CAST (Computer-Aided Strut-and-Tie) – analyse- og projekteringsværktøj
Lia Leffland750.000ATVATV’s Science & Engineering Projekt. Fase II
Susanne Vedel Hjuler1.040.000COWI A/SKonkretisering og målbarhed af FN's Verdensmål
Rasmus Lyngdal-Christensen361.523COWI A/SReduktion af infralyd – en alternativ støjdæmpningsstrategi med brug af anti-støj og store højtalere
Rikke Seim50.000IDA Arbejdsmiljø og DTU Management EngineeringCOWIfonden støtter international konference om fremtidens arbejdsmiljø
Jiawei Wang20.000DTU ElektroForskningsophold ved New South Wales University, Sydney, Australien Integration af gas-, fjernvarme- og elnet – Integreret simuleringsrammeværk
Erla Hronn Hardardottir20.000Aarhus UniversitetForsikringsophold på New York University ved ”The Center for Experimental Social Science”
Jannie Knudsen450.000COWI A/S og Aarhus UniversitetInteraktionen mellem jord og pæl for borede, in situ-støbte pæle i stift ler og blød klippe. Erhvervs-ph.d.-projekt mellem Aarhus Universitet og COWI
Linh Cao Hoang3.996.750DTU BYG / COWI BTMKomplekse 3D-betonkonstruktioner - Computerbaseret beregningsværktøj & eksperimentelle undersøgelser
Asger Strange Olesen2.999.750COWI A/SBlockchain til biobaserede værdikæder - anvendelse af blockchain-teknologi til at sætte fart på bæredygtighed, gennemsigtighed og sporbarhed i biobaserede værdikæder
Katrine Bruhn Holck150.000Astra - Unge ForskereUnge Forskere - Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence for børn og unge med intresse for naturvidenskab, teknologi eller sundhedsvidenskab
Rasmus Østergaard150.000Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF)UNF arbejder for udbredelsen af naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge
Hasse Højgaard Neve20.000Aarhus UniversityProduktivitetsopti-mering af renoveringsprojekter gennem brugen af lean værktøjer
Kaj Sand-Jensen292.263Københavns UniversitetCO2-afgasning fra danske søer og vandløb
Jakob Laigaard Jensen1.003.260COWI A/SBrandbeskyttelse af brokabler
Yanlin Shao232.142Danmarks Tekniske UniversitetProjektering og optimering af flydebroer. Er beregninger af bølgepåvirkninger tilstrækkeligt akkurate?
Pedro Carvalho305.220Aarhus UniversitetKul og kvælstofs betydning for organiske forurenende mikrostoffer i vandmiljøer
Asbjørn Haaning Nielsen116.115Aalborg UniversitetUltra-mikrovægt til kvantificering af mikrogummi i miljøprøver
Inge Rørig-Dalgaard300.000Danmarks Tekniske UniversitetSaltskademysteriet - en rådgiver-udfordring
Thorben Simonsen20.000Copenhagen Business SchoolRum til Recovery - helende arkitektur i psykiatrien. Forskningsophold ved Royal Melbourne Institute of Technology
Anders Fjendbo Jensen30.000Danmarks Tekniske UniversitetData- og modelbaseret kortlægning af cyklisters adfærd med fokus på cykelinfra-struktur, trængsel og vejbelægning
Lisbeth Verner25.000NORDROCS 2018 v/ATV Fonden for Jord og GrundvandNORDROCS 2018 - crossing borders. Fællesnordisk konference om bekæmpelse af jord- og grundvandsforure-ning
Nicolaj Nørgaard Mühlbach20.000Aarhus UniversityEffekter for indvidet ved strukturelle forandringer. Forskningsophold på Stanford University
Carsten Andersen20.000Aarhus UniversitetForskningsophold ved Berkeley efterår 2018

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…