Cowifonden – uddelinger 2018

Cowi­fon­den støt­ter for­mål in­den for in­ge­ni­ør­kun­sten, sær­ligt gen­nem ud­de­lin­ger til forsk­ning og vi­de­reud­dan­nel­se. I 2018 ud­del­te fon­den 16,6 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

Cowi­fon­den støt­ter for­mål in­den for in­ge­ni­ør­kun­sten, sær­ligt gen­nem ud­de­lin­ger til forsk­ning og vi­de­reud­dan­nel­se. I 2018 ud­del­te fon­den 16,6 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbInstitutionProjekttitel
Jørn Christen Johnsen3.500.000Aquateam COWI ASFinansiering af forskning ved Aquateam COWI AS (beløb omregnet fra NOK 4500000)
Tjen Tjhin553.010COWI North Amerika Ltd.Videreudvikling af CAST (Computer-Aided Strut-and-Tie) – analyse- og projekteringsværktøj
Lia Leffland750.000ATVATV’s Science & Engineering Projekt. Fase II
Susanne Vedel Hjuler1.040.000COWI A/SKonkretisering og målbarhed af FN's Verdensmål
Rasmus Lyngdal-Christensen361.523COWI A/SReduktion af infralyd – en alternativ støjdæmpningsstrategi med brug af anti-støj og store højtalere
Rikke Seim50.000IDA Arbejdsmiljø og DTU Management EngineeringCOWIfonden støtter international konference om fremtidens arbejdsmiljø
Jiawei Wang20.000DTU ElektroForskningsophold ved New South Wales University, Sydney, Australien Integration af gas-, fjernvarme- og elnet – Integreret simuleringsrammeværk
Erla Hronn Hardardottir20.000Aarhus UniversitetForsikringsophold på New York University ved ”The Center for Experimental Social Science”
Jannie Knudsen450.000COWI A/S og Aarhus UniversitetInteraktionen mellem jord og pæl for borede, in situ-støbte pæle i stift ler og blød klippe. Erhvervs-ph.d.-projekt mellem Aarhus Universitet og COWI
Linh Cao Hoang3.996.750DTU BYG / COWI BTMKomplekse 3D-betonkonstruktioner - Computerbaseret beregningsværktøj & eksperimentelle undersøgelser
Asger Strange Olesen2.999.750COWI A/SBlockchain til biobaserede værdikæder - anvendelse af blockchain-teknologi til at sætte fart på bæredygtighed, gennemsigtighed og sporbarhed i biobaserede værdikæder
Katrine Bruhn Holck150.000Astra - Unge ForskereUnge Forskere - Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence for børn og unge med intresse for naturvidenskab, teknologi eller sundhedsvidenskab
Rasmus Østergaard150.000Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF)UNF arbejder for udbredelsen af naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge
Hasse Højgaard Neve20.000Aarhus UniversityProduktivitetsopti-mering af renoveringsprojekter gennem brugen af lean værktøjer
Kaj Sand-Jensen292.263Københavns UniversitetCO2-afgasning fra danske søer og vandløb
Jakob Laigaard Jensen1.003.260COWI A/SBrandbeskyttelse af brokabler
Yanlin Shao232.142Danmarks Tekniske UniversitetProjektering og optimering af flydebroer. Er beregninger af bølgepåvirkninger tilstrækkeligt akkurate?
Pedro Carvalho305.220Aarhus UniversitetKul og kvælstofs betydning for organiske forurenende mikrostoffer i vandmiljøer
Asbjørn Haaning Nielsen116.115Aalborg UniversitetUltra-mikrovægt til kvantificering af mikrogummi i miljøprøver
Inge Rørig-Dalgaard300.000Danmarks Tekniske UniversitetSaltskademysteriet - en rådgiver-udfordring
Thorben Simonsen20.000Copenhagen Business SchoolRum til Recovery - helende arkitektur i psykiatrien. Forskningsophold ved Royal Melbourne Institute of Technology
Anders Fjendbo Jensen30.000Danmarks Tekniske UniversitetData- og modelbaseret kortlægning af cyklisters adfærd med fokus på cykelinfra-struktur, trængsel og vejbelægning
Lisbeth Verner25.000NORDROCS 2018 v/ATV Fonden for Jord og GrundvandNORDROCS 2018 - crossing borders. Fællesnordisk konference om bekæmpelse af jord- og grundvandsforure-ning
Nicolaj Nørgaard Mühlbach20.000Aarhus UniversityEffekter for indvidet ved strukturelle forandringer. Forskningsophold på Stanford University
Carsten Andersen20.000Aarhus UniversitetForskningsophold ved Berkeley efterår 2018

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.