Cowifonden – uddelinger 2018

Cowi­fon­den støt­ter for­mål in­den for in­ge­ni­ør­kun­sten, sær­ligt gen­nem ud­de­lin­ger til forsk­ning og vi­de­reud­dan­nel­se. I 2018 ud­del­te fon­den 16,6 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

Cowi­fon­den støt­ter for­mål in­den for in­ge­ni­ør­kun­sten, sær­ligt gen­nem ud­de­lin­ger til forsk­ning og vi­de­reud­dan­nel­se. I 2018 ud­del­te fon­den 16,6 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbInstitutionProjekttitel
Jørn Christen Johnsen3.500.000Aquateam COWI ASFinansiering af forskning ved Aquateam COWI AS (beløb omregnet fra NOK 4500000)
Tjen Tjhin553.010COWI North Amerika Ltd.Videreudvikling af CAST (Computer-Aided Strut-and-Tie) – analyse- og projekteringsværktøj
Lia Leffland750.000ATVATV’s Science & Engineering Projekt. Fase II
Susanne Vedel Hjuler1.040.000COWI A/SKonkretisering og målbarhed af FN's Verdensmål
Rasmus Lyngdal-Christensen361.523COWI A/SReduktion af infralyd – en alternativ støjdæmpningsstrategi med brug af anti-støj og store højtalere
Rikke Seim50.000IDA Arbejdsmiljø og DTU Management EngineeringCOWIfonden støtter international konference om fremtidens arbejdsmiljø
Jiawei Wang20.000DTU ElektroForskningsophold ved New South Wales University, Sydney, Australien Integration af gas-, fjernvarme- og elnet – Integreret simuleringsrammeværk
Erla Hronn Hardardottir20.000Aarhus UniversitetForsikringsophold på New York University ved ”The Center for Experimental Social Science”
Jannie Knudsen450.000COWI A/S og Aarhus UniversitetInteraktionen mellem jord og pæl for borede, in situ-støbte pæle i stift ler og blød klippe. Erhvervs-ph.d.-projekt mellem Aarhus Universitet og COWI
Linh Cao Hoang3.996.750DTU BYG / COWI BTMKomplekse 3D-betonkonstruktioner - Computerbaseret beregningsværktøj & eksperimentelle undersøgelser
Asger Strange Olesen2.999.750COWI A/SBlockchain til biobaserede værdikæder - anvendelse af blockchain-teknologi til at sætte fart på bæredygtighed, gennemsigtighed og sporbarhed i biobaserede værdikæder
Katrine Bruhn Holck150.000Astra - Unge ForskereUnge Forskere - Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence for børn og unge med intresse for naturvidenskab, teknologi eller sundhedsvidenskab
Rasmus Østergaard150.000Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF)UNF arbejder for udbredelsen af naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge
Hasse Højgaard Neve20.000Aarhus UniversityProduktivitetsopti-mering af renoveringsprojekter gennem brugen af lean værktøjer
Kaj Sand-Jensen292.263Københavns UniversitetCO2-afgasning fra danske søer og vandløb
Jakob Laigaard Jensen1.003.260COWI A/SBrandbeskyttelse af brokabler
Yanlin Shao232.142Danmarks Tekniske UniversitetProjektering og optimering af flydebroer. Er beregninger af bølgepåvirkninger tilstrækkeligt akkurate?
Pedro Carvalho305.220Aarhus UniversitetKul og kvælstofs betydning for organiske forurenende mikrostoffer i vandmiljøer
Asbjørn Haaning Nielsen116.115Aalborg UniversitetUltra-mikrovægt til kvantificering af mikrogummi i miljøprøver
Inge Rørig-Dalgaard300.000Danmarks Tekniske UniversitetSaltskademysteriet - en rådgiver-udfordring
Thorben Simonsen20.000Copenhagen Business SchoolRum til Recovery - helende arkitektur i psykiatrien. Forskningsophold ved Royal Melbourne Institute of Technology
Anders Fjendbo Jensen30.000Danmarks Tekniske UniversitetData- og modelbaseret kortlægning af cyklisters adfærd med fokus på cykelinfra-struktur, trængsel og vejbelægning
Lisbeth Verner25.000NORDROCS 2018 v/ATV Fonden for Jord og GrundvandNORDROCS 2018 - crossing borders. Fællesnordisk konference om bekæmpelse af jord- og grundvandsforure-ning
Nicolaj Nørgaard Mühlbach20.000Aarhus UniversityEffekter for indvidet ved strukturelle forandringer. Forskningsophold på Stanford University
Carsten Andersen20.000Aarhus UniversitetForskningsophold ved Berkeley efterår 2018

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…