Annoncespot_img

Nyt bestyrelsesmedlem i Bikubenfonden

Dorrit Vanglo træder ind i Bikubenfondens bestyrelse, da Anne Broeng efter otte år i fondens bestyrelse har valgt at udtræde.

Dorrit Vanglo
 
Dor­rit Vang­lo, adm. di­rek­tør i LD Fon­de, træ­der per 1. maj 2019 ind i Bi­ku­ben­fon­dens bestyrelse.

Dor­rit Vang­lo ind­træ­der i ste­det for An­ne Bro­eng, der har valgt at ud­træ­de grun­det om­fan­get af øv­ri­ge bestyrelseshverv.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Dor­rit Vang­lo er ud­dan­net cand.polit. og har si­den 2011 væ­ret di­rek­tør i LD Fon­de. Her kom hun til i 1989, hvor hun blev an­sat som po­r­te­føl­je­ma­na­ger. Si­den har hun ar­bej­det i LD Fon­de som bl.a. in­ve­ste­rings­chef og vicedirektør.

Dor­rit Vang­lo er des­u­den med­lem af en ræk­ke be­sty­rel­ser, her­un­der Ka­pi­tal­for­e­nin­gen LD (be­sty­rel­ses­for­mand), EKF – Dan­marks Eks­port­kre­dit (næst­for­mand), Eks­port Kre­dit Fi­nan­si­e­ring A/S, Dal­gas­group A/S, Det Dan­ske He­de­sel­skab, In­ve­ste­rings­fon­den for Ud­vik­ling­s­lan­de­ne (IFU) og In­ve­ste­rings­fon­den for Øst­lan­de­ne (IØ).

Bi­ku­ben­fon­dens bestyrelse

Bi­ku­ben­fon­dens be­sty­rel­se pr. 1. maj 2019:

  • Be­sty­rel­ses­for­mand: Ni­els Smedegaard
  • Næst­for­mand: Tho­mas Hof­man-Bang, di­rek­tør In­du­stri­ens Fond
  • Be­sty­rel­ses­med­lem: Lou­i­se Ga­de, pr­o­rek­tor VIA Uni­ver­si­ty College
  • Be­sty­rel­ses­med­lem: Ma­rie Nip­per, di­rek­tør for Co­pen­ha­gen Contemporary
  • Be­sty­rel­ses­med­lem: Mads Ro­ke Clau­sen, PhD fel­low ved Roskil­de Universitet
  • Be­sty­rel­ses­med­lem: Dor­rit Vang­lo, adm. Di­rek­tør LD Fonde

Bi­ku­ben­fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Ni­els Sme­de­gaard glæ­der sig over at kun­ne træk­ke på Dor­rit Vang­los kom­pe­ten­cer in­den for investering:

”Vi glæ­der os over, at Dor­rit Vang­lo har sagt ja til po­sten i Bi­ku­ben­fon­dens be­sty­rel­se. Med Dor­rit Vang­lo sik­rer vi, at vi fort­sat har stærk in­ve­ste­rings­mæs­sig er­fa­ring i be­sty­rel­sen. Sam­ti­dig tak­ker vi An­ne Bro­eng for hen­des mar­kan­te ind­sats og med­vir­ken til den stra­te­gi­ske ud­vik­ling af Bi­ku­ben­fon­den de se­ne­ste 8 år,” ud­ta­ler Ni­els Smedegaard.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer