Nyt bestyrelsesmedlem i Bikubenfonden

Dor­rit Vang­lo træ­der ind i Bi­ku­ben­fon­dens be­sty­rel­se, da An­ne Bro­eng ef­ter ot­te år i fon­dens be­sty­rel­se har valgt at ud­træ­de.

Dorrit Vanglo
 
Dor­rit Vang­lo, adm. di­rek­tør i LD Fon­de, træ­der per 1. maj 2019 ind i Bi­ku­ben­fon­dens be­sty­rel­se.

Dor­rit Vang­lo ind­træ­der i ste­det for An­ne Bro­eng, der har valgt at ud­træ­de grun­det om­fan­get af øv­ri­ge be­sty­rel­ses­hverv.

Det op­ly­ser fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

Dor­rit Vang­lo er ud­dan­net cand.polit. og har si­den 2011 væ­ret di­rek­tør i LD Fon­de. Her kom hun til i 1989, hvor hun blev an­sat som po­r­te­føl­je­ma­na­ger. Si­den har hun ar­bej­det i LD Fon­de som bl.a. in­ve­ste­rings­chef og vi­ce­di­rek­tør.

Dor­rit Vang­lo er des­u­den med­lem af en ræk­ke be­sty­rel­ser, her­un­der Ka­pi­tal­for­e­nin­gen LD (be­sty­rel­ses­for­mand), EKF – Dan­marks Eks­port­kre­dit (næst­for­mand), Eks­port Kre­dit Fi­nan­si­e­ring A/S, Dal­gas­group A/S, Det Dan­ske He­de­sel­skab, In­ve­ste­rings­fon­den for Ud­vik­ling­s­lan­de­ne (IFU) og In­ve­ste­rings­fon­den for Øst­lan­de­ne (IØ).

Bi­ku­ben­fon­dens be­sty­rel­se

Bi­ku­ben­fon­dens be­sty­rel­se pr. 1. maj 2019:

  • Be­sty­rel­ses­for­mand: Ni­els Sme­de­gaard
  • Næst­for­mand: Tho­mas Hof­­man-Bang, di­rek­tør In­du­stri­ens Fond
  • Be­sty­rel­ses­med­lem: Lou­i­se Ga­de, pr­o­rek­tor VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge
  • Be­sty­rel­ses­med­lem: Ma­rie Nip­per, di­rek­tør for Co­pen­ha­gen Con­tem­porary
  • Be­sty­rel­ses­med­lem: Mads Ro­ke Clau­sen, PhD fel­low ved Roskil­de Uni­ver­si­tet
  • Be­sty­rel­ses­med­lem: Dor­rit Vang­lo, adm. Di­rek­tør LD Fon­de

Bi­ku­ben­fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Ni­els Sme­de­gaard glæ­der sig over at kun­ne træk­ke på Dor­rit Vang­los kom­pe­ten­cer in­den for in­ve­ste­ring:

”Vi glæ­der os over, at Dor­rit Vang­lo har sagt ja til po­sten i Bi­ku­ben­fon­dens be­sty­rel­se. Med Dor­rit Vang­lo sik­rer vi, at vi fort­sat har stærk in­ve­ste­rings­mæs­sig er­fa­ring i be­sty­rel­sen. Sam­ti­dig tak­ker vi An­ne Bro­eng for hen­des mar­kan­te ind­sats og med­vir­ken til den stra­te­gi­ske ud­vik­ling af Bi­ku­ben­fon­den de se­ne­ste 8 år,” ud­ta­ler Ni­els Sme­de­gaard.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.