Annoncespot_img

Nyt bestyrelsesmedlem i Bergiafonden

Carl H.K. Zakrisson indtræder i Bergiafondens bestyrelse.

Carl H.K. ZakrissonCarl H.K. Za­kris­son er ind­t­rå­dt i Ber­gi­a­fon­dens be­sty­rel­se den 9. maj. Carl H.K. Za­kris­son er gra­fisk til­ret­te­læg­ger og har en MA i typo­gra­fi fra uni­ver­si­te­tet i Re­a­ding, England.

“Carl H.K. Za­kris­son har sin egen de­sign­virk­som­hed, Po­ly­ty­pe, der mar­ke­rer sig på bog­mar­ke­det med klas­sisk og stilsik­ker typo­gra­fi, til­ret­te­læg­ning og om­slags­de­sign,” frem­går det af Gyl­den­dals, Den Sto­re Danske.

Blandt hans stør­re ar­bej­der kan næv­nes Den Dan­ske Sal­me­bog og Den Dan­ske Ord­bog (seks bind), Ko­r­a­nen, Bib­len og Nor­dens Rej­se­for­tæl­ling, og i 2011 det af for­la­get Vand­kun­sten ud­giv­ne værk Ver­dens Skrifter.

Carl H.K. Za­kris­son har mod­ta­get bl.a. Char­lesworth Group Main Award for Typo­grap­hi­cal Ex­cel­len­ce in Jour­nal & Se­ri­al Pu­blis­hing (1997/1998), Lis Ahl­manns Æres­le­gat (2007), Knud V. En­gel­hardts Min­de­le­gat (2010), den sven­ske Ber­ling­pri­set (2011) og Thor­vald Bin­des­bøll Me­dalj­en (2012).

Des­u­den har han ud­ført typo­gra­fisk udsmyk­ning af Hel­lig­tre­kon­gers Kir­ke i Val­lens­bæk med fem bi­belci­ta­ter (2009, Sta­tens Kunstfond).

Ber­gi­a­fon­dens be­sty­rel­se be­står af fem med­lem­mer, der ud­pe­ges af For­e­nin­gen for Bog­haand­værk, Dan­marks Kunst­bi­bli­o­tek, Sel­ska­bet til Ud­gi­vel­se af dan­ske Min­des­mær­ker og Ni­vaa­gaards Ma­le­ri­sam­ling. Et be­sty­rel­ses­med­lem ud­pe­ges af bestyrelsen.

De øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer er:

  • Erik Ny­borg (for­mand)
  • Vi­be­ke Møller
  • Claus Mor­ten Smidt
  • Jør­gen Olaf Gawinetski

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer