Kvalitetsstempel skal give bedre social rådgivning for fondskronerne

Bran­che­for­e­nin­gen Rå­d­giv­nings­dan­mark vil ryd­de op i den svin­gen­de kva­li­tet på om­rå­det for gra­tis so­ci­al rå­d­giv­ning. Der­for har for­e­nin­gen lan­ce­ret et kvalitets­stempel for at sik­re, at fonds­midlerne går til fle­re og bed­re råd­giv­nings­tilbud. Fra fon­de­nes si­de ro­ser man på den ene si­de idéen, men pe­ger og­så på, at et kvalitets­stempel ik­ke kan er­stat­te grun­dig re­search.

Rådgivningsdanmark – akkreditering
“Der fin­des nog­le me­get sto­re og vel­kend­te rå­d­giv­nings­til­bud, som in­ter­es­se­re­de be­vil­lings­gi­ve­re let kan fin­de frem til. Men vo­res kva­li­tets­stem­pel kan jo og­så væ­re en må­de at fin­de frem til de min­dre kend­te. Her kun­ne kva­li­tets­stemp­let gø­re, at en fond tør ka­ste sig ind i et sam­ar­bej­de," si­ger Tri­ne Krab Ny­by, se­kre­ta­ri­ats­chef i Rå­d­giv­nings­dan­mark (il­lu­stra­tion fra Rå­d­giv­nings­dan­marks vi­deo "For­stå ak­kre­di­te­ring på ét mi­nut").

Hvad er let­test: At få til­la­del­se til at sæl­ge fast­food el­ler at åb­ne et so­ci­alt rå­d­giv­nings­til­bud? Iføl­ge Tri­ne Krab Ny­by, se­kre­ta­ri­ats­chef i bran­che­for­e­nin­gen Rå­d­giv­nings­dan­mark, er sva­ret klart:

“Fel­tet for gra­tis so­ci­al rå­d­giv­ning er fuld­stæn­dig ur­e­gu­le­ret. Vi ple­jer at si­ge, at det er nem­me­re at etab­le­re et rå­d­giv­nings­til­bud om et al­vor­ligt em­ne som f.eks. over­greb, end det er at få til­la­del­se til at åb­ne en pøl­se­bod på et fod­bold­sta­dion. På den må­de er der ik­ke no­gen kon­trol med, hvad de man­ge men­ne­sker, som har brug for hjælp, i vir­ke­lig­he­den får,” si­ger Tri­ne Krab Ny­by.

Den si­tu­a­tion vil Rå­d­giv­nings­dan­mark la­ve om på. Til for­må­let har for­e­nin­gen ud­vik­let en ak­kre­di­te­rings­ord­ning til rå­d­giv­nings­til­bud med styr på kva­li­te­ten:

“Da vi star­te­de [i 2013, red.], hav­de der væ­ret ek­semp­ler på nog­le tvivls­om­me rå­d­giv­nings­til­bud. Og det var med til at få nog­le af de me­re vel­e­tab­le­re­de or­ga­ni­sa­tio­ner til at ta­ge ini­ti­a­tiv til at sik­re nog­le fæl­les stan­dar­der, der kan vi­se om­ver­de­nen, hvem der le­ve­rer or­dent­lig kva­li­tet,” si­ger Tri­ne Krab Ny­by.

Stempel skal være fondenes garanti for kvalitet

Kva­li­tets­stemp­let til­de­les de med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner, der kan vi­se over for Rå­d­giv­ning­dan­marks au­di­to­rer, at de le­ver op til for­e­nin­gens kva­li­tets­mo­del. Det skal blandt an­det ska­be gen­nem­sig­tig­hed for fon­de og an­dre be­vil­lings­gi­ve­re med fo­kus på det so­ci­a­le om­rå­de, for­tæl­ler Tri­ne Krab Ny­by:

"Først og frem­mest skal ak­kre­di­te­rin­gen selv­føl­ge­lig sik­re, at bru­ger­ne trygt kan hen­ven­de sig til et gra­tis so­ci­alt rå­d­giv­nings­til­bud. Men ak­kre­di­te­rin­gen er li­ge så me­get en må­de at ska­be gen­nem­sig­tig­hed for al­le par­ter om­kring rå­d­giv­nings­til­bud­det. Og der er be­vil­lings­gi­ve­re og sam­ar­bejds­part­ne­re jo helt es­sen­ti­el­le.”

Iføl­ge Tri­ne Krab Ny­by er det vig­tigt at ska­be tryg­hed hos fon­de­ne for, at kva­li­te­ten af for­e­nin­gens med­lem­mers rå­d­giv­ning er i or­den:

Som be­vil­lings­gi­ver er det vig­tigt at ha­ve en ga­ran­ti for, at dem, man væl­ger at sam­ar­bej­de med, har styr på tin­ge­ne. Her er vo­res kva­li­tets­stem­pel en ga­ran­ti for, at kva­li­te­ten i rå­d­giv­nin­gen er i or­den.

Tri­ne Krab Ny­by – se­kre­ta­ri­ats­chef, Rå­d­giv­nings­dan­mark

“Som be­vil­lings­gi­ver er det vig­tigt at ha­ve en ga­ran­ti for, at dem, man væl­ger at sam­ar­bej­de med, har styr på tin­ge­ne. Her er vo­res kva­li­tets­stem­pel en ga­ran­ti for, at kva­li­te­ten i rå­d­giv­nin­gen er i or­den. Stemp­let skal ger­ne gi­ve fon­de­ne en tryg­hed i, at en rå­d­giv­ning er for­ank­ret i et stør­re fag­ligt felt og stør­re fag­ligt fæl­les­skab. Der­med kan rå­d­giv­nin­gen ik­ke ba­re kø­re sit eget løb,” si­ger Tri­ne Krab Ny­by.

Fonde: Kvalitetsstempel er en god idé, men erstatter ikke grundig research

I Fre­de­riks­berg Fon­den hil­ser di­rek­tør Mar­tin Da­hl kva­li­tets­stemp­let vel­kom­men. Fre­de­riks­berg Fon­den modt­og i 2018 i alt 163 an­søg­nin­ger og ud­del­te i alt 9,6 mio. kr. for­delt på 95 be­vil­lin­ger.

Som di­rek­tør for en fond med re­la­tivt få se­kre­ta­ri­ats­res­sour­cer i for­hold til an­tal­let af be­vil­lin­ger vur­de­rer Mar­tin Da­hl, at stemp­let kan væ­re et nyt­tigt red­skab. Især for de fon­de, som pri­o­ri­te­rer fle­re min­dre frem for få sto­re ud­de­lin­ger:

Hvis an­sø­ger­ne hav­de haft et kva­li­tets­stem­pel fra f.eks. en tro­vær­dig bran­che­or­ga­ni­sa­tion, så vil­le det da ha­ve ind­gå­et som et po­si­tivt ele­ment i vo­res vur­de­ring af an­søg­nin­gen.

Mar­tin Da­hl – di­rek­tør, Fre­de­riks­berg Fon­den

“For mig at se er idéen bag en ord­ning som den her po­si­tiv. I Fre­de­riks­berg Fon­den har vi fle­re gan­ge mod­ta­get spæn­den­de og re­le­van­te an­søg­nin­ger på det so­ci­a­le om­rå­de, som vi i sid­ste en­de har valgt ik­ke at støt­te. Sim­pelt­hen for­di vi har væ­ret usik­re på den fag­li­ge kva­li­tet i pro­jek­tet. Hvis an­sø­ger­ne hav­de haft et kva­li­tets­stem­pel fra f.eks. en tro­vær­dig bran­che­or­ga­ni­sa­tion, så vil­le det da ha­ve ind­gå­et som et po­si­tivt ele­ment i vo­res vur­de­ring af an­søg­nin­gen,” si­ger Mar­tin Da­hl og fort­sæt­ter:

“Som ud­dan­net øko­nom uden fag­lig eks­per­ti­se på det so­ci­a­le om­rå­de kan det godt væ­re svært for mig at vur­de­re kva­li­te­ten af en so­ci­al ind­sats. Sær­ligt hvis ind­sat­sen er nystar­tet. Her vil­le det væ­re en for­del at kun­ne ori­en­te­re sig ef­ter et tro­vær­digt kva­li­tets­stem­pel, selv­om det selv­føl­ge­lig ik­ke kan stå ale­ne.”

Lemvigh-Mül­­ler Fon­den har gen­nem ti­den støt­tet fle­re so­ci­a­le rå­d­giv­nings­til­bud. Fon­den ud­del­te i 2018 i alt 15 mio. kr. til kul­tu­rel­le, so­ci­a­le og pro­duk­ti­ve for­mål samt til støt­te til me­d­ar­bej­der­ne i kon­cer­nen. Men fondsad­mi­ni­stra­tor Ma­ria Vind vur­de­rer ik­ke umid­del­bart, at et nyt kva­li­tets­stem­pel vil gø­re en stor for­skel i Lemvigh-Mül­­ler Fon­dens dag­li­ge ar­bej­de:

"For os be­ty­der det me­get, at vi selv re­sear­cher på vo­res an­sø­ge­re. Og der er jo trods alt man­ge ting, man som fond kan gø­re for at bli­ve klo­ge­re på an­sø­ge­ren. Vi kig­ger ret grun­digt ef­ter. Hvis der ik­ke er or­dent­lig in­for­ma­tion, så be­der vi om den. Og hvis vi ik­ke får den, så kan vi selv­føl­ge­lig ik­ke støt­te pro­jek­tet," si­ger Ma­ria Vind.

For os be­ty­der det me­get, at vi selv re­sear­cher på vo­res an­sø­ge­re. Og der er jo trods alt man­ge ting, man som fond kan gø­re for at bli­ve klo­ge­re på an­sø­ge­ren.

Ma­ria Vind – fondsad­mi­ni­stra­tor, Lemvigh-Mül­­ler Fon­den

Ma­ria Vind pe­ger på, at et kva­li­tets­stem­pel ik­ke vil gø­re re­­search-ar­­bej­­det min­dre:

"Som fond er vi og­så nødt til at vur­de­re, hvad or­ga­ni­sa­tio­nen bag et kva­li­tets­stem­pel står for, så vi kan for­stå bag­grun­den for stemp­let, in­den vi even­tu­elt støt­ter en an­sø­ger. Der­for vil vi selv­føl­ge­lig og­så væ­re nødt til at se på, hvad or­ga­ni­sa­tio­nens kri­te­ri­er er for at til­de­le kva­li­tets­stemp­let," si­ger Ma­ria Vind.

Akkreditering skal udvide støttemulighederne

Pre­ben En­gel­brekt er di­rek­tør for Det Na­tio­na­le Sorg­cen­ter. Cen­te­ret har få­et ny­lig ind­gå­et et part­ner­skab med Tryg­fon­den, hvor en ak­kre­di­te­rings­pro­ces af en nyåb­net te­le­fon­rå­d­giv­ning er en del af af­ta­len. Den nye te­le­fon­linje skal gø­re rå­d­giv­ning om sorg til­gæn­ge­lig for men­ne­sker i al­le al­dre. Tid­li­ge­re var linj­en kun må­l­ret­tet un­ge.

“Da vi stod over for at skul­le ud­vi­de må­l­grup­pen ret mar­kant, tænk­te vi, at nu går vi sam­ti­dig i gang med en ak­kre­di­te­rings­pro­ces hos Rå­d­giv­nings­dan­mark. Det skrev vi ind i vo­res an­søg­ning om et part­ner­skab med Tryg­fon­den. Og det har i hvert fald helt sik­kert ik­ke truk­ket ned i vur­de­rin­gen af vo­res an­søg­ning,” si­ger Pre­ben En­gel­brekt.

Af go­de grun­de ved Pre­ben En­gel­brekt end­nu ik­ke, om ak­kre­di­te­rings­pro­ces­sen en­der med, at den nye rå­d­giv­ning får et kva­li­tets­stem­pel. Men han ser frem til ar­bej­det med at do­ku­men­te­re rå­d­giv­nin­gens kva­li­tet:

“Jeg er end­nu ik­ke in­de i de­tal­jer­ne. Men jeg for­ven­ter, at en ak­kre­di­te­rings­pro­ces som Rå­d­giv­ning­dan­marks vil væ­re med til at gø­re os end­nu skar­pe­re på vo­res pro­ce­du­rer, for­di vi – for­stå mig ret – bli­ver kig­get lidt i kor­te­ne. Vi får ind­blik i, om der er nog­le ting, vi kun­ne gø­re an­der­le­des.”

Vi øn­sker at be­va­re di­ver­si­te­ten i fel­tet. Og der­for er vo­res bud­skab til fon­de­ne jo og­så, at man som fond kan tæn­ke det her ind, hvis der er min­dre el­ler ny­e­tab­le­re­de rå­d­giv­nings­til­bud, som man skal ind­gå sam­ar­bej­de med.

Tri­ne Krab Ny­by – se­kre­ta­ri­ats­chef, Rå­d­giv­nings­dan­mark

Net­op nystar­te­de og min­dre rå­d­giv­nings­til­bud er og­så en vig­tig må­l­grup­pe for kva­li­tets­stemp­let, for­tæl­ler Tri­ne Krab Ny­by:

“Vi øn­sker at be­va­re di­ver­si­te­ten i fel­tet. Og der­for er vo­res bud­skab til fon­de­ne jo og­så, at man som fond kan tæn­ke det her ind, hvis der er min­dre el­ler ny­e­tab­le­re­de rå­d­giv­nings­til­bud, som man skal ind­gå sam­ar­bej­de med. Det er langt fra tan­ken, at det her skal væ­re klub­ben for de sto­re halv­pro­fes­sio­nel­le or­ga­ni­sa­tio­ner. Der fin­des mas­ser af små rå­d­giv­nin­ger – og de op­når og­så ak­kre­di­te­ring. Det er be­stemt ik­ke tan­ken, at vi skal ens­ret­te.”

Om Rå­d­giv­nings­dan­mark
  • Rå­d­giv­nings­dan­mark har 48 med­lem­mer
  • Med­lem­mer­ne dri­ver til­sam­men 70 rå­d­giv­nings­til­bud
  • På nu­væ­ren­de tids­punkt er 19 rå­d­giv­nings­til­bud ak­kre­di­te­ret
  • Yder­li­ge­re 11 er i gang med ak­kre­di­te­rings­pro­ces­sen
  • På sigt skal al­le med­lem­mers rå­d­giv­nings­til­bud ak­kre­di­te­res
  • Al­le med­lem­mers rå­d­giv­nings­til­bud frem­går af rad​giv​nings​por​ta​len​.dk

Tvær­ti­mod hå­ber Tri­ne Krab Ny­by på, at stemp­let kan gø­re fon­de­ne op­mærk­som­me på fle­re af de ukend­te rå­d­giv­nings­til­bud:

“Der fin­des nog­le me­get sto­re og vel­kend­te rå­d­giv­nings­til­bud, som in­ter­es­se­re­de be­vil­lings­gi­ve­re let kan fin­de frem til. Men vo­res kva­li­tets­stem­pel kan jo og­så væ­re en må­de at fin­de frem til de min­dre kend­te. Her kun­ne kva­li­tets­stemp­let gø­re, at en fond tør ka­ste sig ind i et sam­ar­bej­de. Li­sten over ak­kre­di­te­re­de med­lem­mer er jo en nem og over­sku­e­lig må­de for be­vil­lings­gi­ve­re at fin­de frem til kva­li­fi­ce­re­de sam­ar­bejds­part­ne­re.”

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.