Kvalitetsstempel skal give bedre social rådgivning for fondskronerne

Bran­che­for­e­nin­gen Rå­d­giv­nings­dan­mark vil ryd­de op i den svin­gen­de kva­li­tet på om­rå­det for gra­tis so­ci­al rå­d­giv­ning. Der­for har for­e­nin­gen lan­ce­ret et kvalitets­stempel for at sik­re, at fonds­midlerne går til fle­re og bed­re råd­giv­nings­tilbud. Fra fon­de­nes si­de ro­ser man på den ene si­de idéen, men pe­ger og­så på, at et kvalitets­stempel ik­ke kan er­stat­te grun­dig re­search.

Rådgivningsdanmark – akkreditering
“Der fin­des nog­le me­get sto­re og vel­kend­te rå­d­giv­nings­til­bud, som in­ter­es­se­re­de be­vil­lings­gi­ve­re let kan fin­de frem til. Men vo­res kva­li­tets­stem­pel kan jo og­så væ­re en må­de at fin­de frem til de min­dre kend­te. Her kun­ne kva­li­tets­stemp­let gø­re, at en fond tør ka­ste sig ind i et sam­ar­bej­de," si­ger Tri­ne Krab Ny­by, se­kre­ta­ri­ats­chef i Rå­d­giv­nings­dan­mark (il­lu­stra­tion fra Rå­d­giv­nings­dan­marks vi­deo "For­stå ak­kre­di­te­ring på ét mi­nut").

Hvad er let­test: At få til­la­del­se til at sæl­ge fast­food el­ler at åb­ne et so­ci­alt rå­d­giv­nings­til­bud? Iføl­ge Tri­ne Krab Ny­by, se­kre­ta­ri­ats­chef i bran­che­for­e­nin­gen Rå­d­giv­nings­dan­mark, er sva­ret klart:

“Fel­tet for gra­tis so­ci­al rå­d­giv­ning er fuld­stæn­dig ur­e­gu­le­ret. Vi ple­jer at si­ge, at det er nem­me­re at etab­le­re et rå­d­giv­nings­til­bud om et al­vor­ligt em­ne som f.eks. over­greb, end det er at få til­la­del­se til at åb­ne en pøl­se­bod på et fod­bold­sta­dion. På den må­de er der ik­ke no­gen kon­trol med, hvad de man­ge men­ne­sker, som har brug for hjælp, i vir­ke­lig­he­den får,” si­ger Tri­ne Krab Ny­by.

Den si­tu­a­tion vil Rå­d­giv­nings­dan­mark la­ve om på. Til for­må­let har for­e­nin­gen ud­vik­let en ak­kre­di­te­rings­ord­ning til rå­d­giv­nings­til­bud med styr på kva­li­te­ten:

“Da vi star­te­de [i 2013, red.], hav­de der væ­ret ek­semp­ler på nog­le tvivls­om­me rå­d­giv­nings­til­bud. Og det var med til at få nog­le af de me­re vel­e­tab­le­re­de or­ga­ni­sa­tio­ner til at ta­ge ini­ti­a­tiv til at sik­re nog­le fæl­les stan­dar­der, der kan vi­se om­ver­de­nen, hvem der le­ve­rer or­dent­lig kva­li­tet,” si­ger Tri­ne Krab Ny­by.

Stempel skal være fondenes garanti for kvalitet

Kva­li­tets­stemp­let til­de­les de med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner, der kan vi­se over for Rå­d­giv­ning­dan­marks au­di­to­rer, at de le­ver op til for­e­nin­gens kva­li­tets­mo­del. Det skal blandt an­det ska­be gen­nem­sig­tig­hed for fon­de og an­dre be­vil­lings­gi­ve­re med fo­kus på det so­ci­a­le om­rå­de, for­tæl­ler Tri­ne Krab Ny­by:

"Først og frem­mest skal ak­kre­di­te­rin­gen selv­føl­ge­lig sik­re, at bru­ger­ne trygt kan hen­ven­de sig til et gra­tis so­ci­alt rå­d­giv­nings­til­bud. Men ak­kre­di­te­rin­gen er li­ge så me­get en må­de at ska­be gen­nem­sig­tig­hed for al­le par­ter om­kring rå­d­giv­nings­til­bud­det. Og der er be­vil­lings­gi­ve­re og sam­ar­bejds­part­ne­re jo helt es­sen­ti­el­le.”

Iføl­ge Tri­ne Krab Ny­by er det vig­tigt at ska­be tryg­hed hos fon­de­ne for, at kva­li­te­ten af for­e­nin­gens med­lem­mers rå­d­giv­ning er i or­den:

Som be­vil­lings­gi­ver er det vig­tigt at ha­ve en ga­ran­ti for, at dem, man væl­ger at sam­ar­bej­de med, har styr på tin­ge­ne. Her er vo­res kva­li­tets­stem­pel en ga­ran­ti for, at kva­li­te­ten i rå­d­giv­nin­gen er i or­den.

Tri­ne Krab Ny­by – se­kre­ta­ri­ats­chef, Rå­d­giv­nings­dan­mark

“Som be­vil­lings­gi­ver er det vig­tigt at ha­ve en ga­ran­ti for, at dem, man væl­ger at sam­ar­bej­de med, har styr på tin­ge­ne. Her er vo­res kva­li­tets­stem­pel en ga­ran­ti for, at kva­li­te­ten i rå­d­giv­nin­gen er i or­den. Stemp­let skal ger­ne gi­ve fon­de­ne en tryg­hed i, at en rå­d­giv­ning er for­ank­ret i et stør­re fag­ligt felt og stør­re fag­ligt fæl­les­skab. Der­med kan rå­d­giv­nin­gen ik­ke ba­re kø­re sit eget løb,” si­ger Tri­ne Krab Ny­by.

Fonde: Kvalitetsstempel er en god idé, men erstatter ikke grundig research

I Fre­de­riks­berg Fon­den hil­ser di­rek­tør Mar­tin Da­hl kva­li­tets­stemp­let vel­kom­men. Fre­de­riks­berg Fon­den modt­og i 2018 i alt 163 an­søg­nin­ger og ud­del­te i alt 9,6 mio. kr. for­delt på 95 be­vil­lin­ger.

Som di­rek­tør for en fond med re­la­tivt få se­kre­ta­ri­ats­res­sour­cer i for­hold til an­tal­let af be­vil­lin­ger vur­de­rer Mar­tin Da­hl, at stemp­let kan væ­re et nyt­tigt red­skab. Især for de fon­de, som pri­o­ri­te­rer fle­re min­dre frem for få sto­re ud­de­lin­ger:

Hvis an­sø­ger­ne hav­de haft et kva­li­tets­stem­pel fra f.eks. en tro­vær­dig bran­che­or­ga­ni­sa­tion, så vil­le det da ha­ve ind­gå­et som et po­si­tivt ele­ment i vo­res vur­de­ring af an­søg­nin­gen.

Mar­tin Da­hl – di­rek­tør, Fre­de­riks­berg Fon­den

“For mig at se er idéen bag en ord­ning som den her po­si­tiv. I Fre­de­riks­berg Fon­den har vi fle­re gan­ge mod­ta­get spæn­den­de og re­le­van­te an­søg­nin­ger på det so­ci­a­le om­rå­de, som vi i sid­ste en­de har valgt ik­ke at støt­te. Sim­pelt­hen for­di vi har væ­ret usik­re på den fag­li­ge kva­li­tet i pro­jek­tet. Hvis an­sø­ger­ne hav­de haft et kva­li­tets­stem­pel fra f.eks. en tro­vær­dig bran­che­or­ga­ni­sa­tion, så vil­le det da ha­ve ind­gå­et som et po­si­tivt ele­ment i vo­res vur­de­ring af an­søg­nin­gen,” si­ger Mar­tin Da­hl og fort­sæt­ter:

“Som ud­dan­net øko­nom uden fag­lig eks­per­ti­se på det so­ci­a­le om­rå­de kan det godt væ­re svært for mig at vur­de­re kva­li­te­ten af en so­ci­al ind­sats. Sær­ligt hvis ind­sat­sen er nystar­tet. Her vil­le det væ­re en for­del at kun­ne ori­en­te­re sig ef­ter et tro­vær­digt kva­li­tets­stem­pel, selv­om det selv­føl­ge­lig ik­ke kan stå ale­ne.”

Lemvigh-Mül­­ler Fon­den har gen­nem ti­den støt­tet fle­re so­ci­a­le rå­d­giv­nings­til­bud. Fon­den ud­del­te i 2018 i alt 15 mio. kr. til kul­tu­rel­le, so­ci­a­le og pro­duk­ti­ve for­mål samt til støt­te til me­d­ar­bej­der­ne i kon­cer­nen. Men fondsad­mi­ni­stra­tor Ma­ria Vind vur­de­rer ik­ke umid­del­bart, at et nyt kva­li­tets­stem­pel vil gø­re en stor for­skel i Lemvigh-Mül­­ler Fon­dens dag­li­ge ar­bej­de:

"For os be­ty­der det me­get, at vi selv re­sear­cher på vo­res an­sø­ge­re. Og der er jo trods alt man­ge ting, man som fond kan gø­re for at bli­ve klo­ge­re på an­sø­ge­ren. Vi kig­ger ret grun­digt ef­ter. Hvis der ik­ke er or­dent­lig in­for­ma­tion, så be­der vi om den. Og hvis vi ik­ke får den, så kan vi selv­føl­ge­lig ik­ke støt­te pro­jek­tet," si­ger Ma­ria Vind.

For os be­ty­der det me­get, at vi selv re­sear­cher på vo­res an­sø­ge­re. Og der er jo trods alt man­ge ting, man som fond kan gø­re for at bli­ve klo­ge­re på an­sø­ge­ren.

Ma­ria Vind – fondsad­mi­ni­stra­tor, Lemvigh-Mül­­ler Fon­den

Ma­ria Vind pe­ger på, at et kva­li­tets­stem­pel ik­ke vil gø­re re­­search-ar­­bej­­det min­dre:

"Som fond er vi og­så nødt til at vur­de­re, hvad or­ga­ni­sa­tio­nen bag et kva­li­tets­stem­pel står for, så vi kan for­stå bag­grun­den for stemp­let, in­den vi even­tu­elt støt­ter en an­sø­ger. Der­for vil vi selv­føl­ge­lig og­så væ­re nødt til at se på, hvad or­ga­ni­sa­tio­nens kri­te­ri­er er for at til­de­le kva­li­tets­stemp­let," si­ger Ma­ria Vind.

Akkreditering skal udvide støttemulighederne

Pre­ben En­gel­brekt er di­rek­tør for Det Na­tio­na­le Sorg­cen­ter. Cen­te­ret har få­et ny­lig ind­gå­et et part­ner­skab med Tryg­fon­den, hvor en ak­kre­di­te­rings­pro­ces af en nyåb­net te­le­fon­rå­d­giv­ning er en del af af­ta­len. Den nye te­le­fon­linje skal gø­re rå­d­giv­ning om sorg til­gæn­ge­lig for men­ne­sker i al­le al­dre. Tid­li­ge­re var linj­en kun må­l­ret­tet un­ge.

“Da vi stod over for at skul­le ud­vi­de må­l­grup­pen ret mar­kant, tænk­te vi, at nu går vi sam­ti­dig i gang med en ak­kre­di­te­rings­pro­ces hos Rå­d­giv­nings­dan­mark. Det skrev vi ind i vo­res an­søg­ning om et part­ner­skab med Tryg­fon­den. Og det har i hvert fald helt sik­kert ik­ke truk­ket ned i vur­de­rin­gen af vo­res an­søg­ning,” si­ger Pre­ben En­gel­brekt.

Af go­de grun­de ved Pre­ben En­gel­brekt end­nu ik­ke, om ak­kre­di­te­rings­pro­ces­sen en­der med, at den nye rå­d­giv­ning får et kva­li­tets­stem­pel. Men han ser frem til ar­bej­det med at do­ku­men­te­re rå­d­giv­nin­gens kva­li­tet:

“Jeg er end­nu ik­ke in­de i de­tal­jer­ne. Men jeg for­ven­ter, at en ak­kre­di­te­rings­pro­ces som Rå­d­giv­ning­dan­marks vil væ­re med til at gø­re os end­nu skar­pe­re på vo­res pro­ce­du­rer, for­di vi – for­stå mig ret – bli­ver kig­get lidt i kor­te­ne. Vi får ind­blik i, om der er nog­le ting, vi kun­ne gø­re an­der­le­des.”

Vi øn­sker at be­va­re di­ver­si­te­ten i fel­tet. Og der­for er vo­res bud­skab til fon­de­ne jo og­så, at man som fond kan tæn­ke det her ind, hvis der er min­dre el­ler ny­e­tab­le­re­de rå­d­giv­nings­til­bud, som man skal ind­gå sam­ar­bej­de med.

Tri­ne Krab Ny­by – se­kre­ta­ri­ats­chef, Rå­d­giv­nings­dan­mark

Net­op nystar­te­de og min­dre rå­d­giv­nings­til­bud er og­så en vig­tig må­l­grup­pe for kva­li­tets­stemp­let, for­tæl­ler Tri­ne Krab Ny­by:

“Vi øn­sker at be­va­re di­ver­si­te­ten i fel­tet. Og der­for er vo­res bud­skab til fon­de­ne jo og­så, at man som fond kan tæn­ke det her ind, hvis der er min­dre el­ler ny­e­tab­le­re­de rå­d­giv­nings­til­bud, som man skal ind­gå sam­ar­bej­de med. Det er langt fra tan­ken, at det her skal væ­re klub­ben for de sto­re halv­pro­fes­sio­nel­le or­ga­ni­sa­tio­ner. Der fin­des mas­ser af små rå­d­giv­nin­ger – og de op­når og­så ak­kre­di­te­ring. Det er be­stemt ik­ke tan­ken, at vi skal ens­ret­te.”

Om Rå­d­giv­nings­dan­mark
  • Rå­d­giv­nings­dan­mark har 48 med­lem­mer
  • Med­lem­mer­ne dri­ver til­sam­men 70 rå­d­giv­nings­til­bud
  • På nu­væ­ren­de tids­punkt er 19 rå­d­giv­nings­til­bud ak­kre­di­te­ret
  • Yder­li­ge­re 11 er i gang med ak­kre­di­te­rings­pro­ces­sen
  • På sigt skal al­le med­lem­mers rå­d­giv­nings­til­bud ak­kre­di­te­res
  • Al­le med­lem­mers rå­d­giv­nings­til­bud frem­går af rad​giv​nings​por​ta​len​.dk

Tvær­ti­mod hå­ber Tri­ne Krab Ny­by på, at stemp­let kan gø­re fon­de­ne op­mærk­som­me på fle­re af de ukend­te rå­d­giv­nings­til­bud:

“Der fin­des nog­le me­get sto­re og vel­kend­te rå­d­giv­nings­til­bud, som in­ter­es­se­re­de be­vil­lings­gi­ve­re let kan fin­de frem til. Men vo­res kva­li­tets­stem­pel kan jo og­så væ­re en må­de at fin­de frem til de min­dre kend­te. Her kun­ne kva­li­tets­stemp­let gø­re, at en fond tør ka­ste sig ind i et sam­ar­bej­de. Li­sten over ak­kre­di­te­re­de med­lem­mer er jo en nem og over­sku­e­lig må­de for be­vil­lings­gi­ve­re at fin­de frem til kva­li­fi­ce­re­de sam­ar­bejds­part­ne­re.”

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.