Udskiftning i Løkkefondens bestyrelse

Mor­ten Boy­sen er ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen for Løk­ke­fon­den i ste­det for Al­lan Sø­gaard Lar­sen.

Morten Boysen
 
Mor­ten Boy­sen er net­op ind­t­rå­dt som nyt be­sty­rel­ses­med­lem i Løk­ke­fon­dens be­sty­rel­se.

”Løk­ke­fon­den, som jeg har fulgt, si­den den star­te­de i 2012, prø­ver at gø­re no­get ved nog­le af de ud­for­drin­ger, som man­ge dren­ge op­le­ver. Og det bli­ver først og frem­mest spæn­den­de at væ­re med til at hjæl­pe med den­ne vig­ti­ge op­ga­ve,” si­ger Mor­ten Boy­sen til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de.

Han af­lø­ser fhv. kon­cer­n­chef i Falck A/S, Al­lan Sø­gaard Lar­sen, som trå­d­te ud af be­sty­rel­sen i fe­bru­ar må­ned i år.

”Jeg af­lø­ser nog­le tid­li­ge­re stær­ke pro­fi­ler i be­sty­rel­sen, som trå­d­te ud i lø­bet af det se­ne­ste år. Der­for lig­ger det mit hjer­te nært ik­ke ba­re at ef­ter­føl­ge, men og­så fort­sat bå­de ud­vik­le og sik­re et fort­sat godt sam­ar­bej­de med be­sty­rel­sen og di­rek­tø­ren. Ud­over min be­sty­rel­se­ser­fa­ring vil min rol­le væ­re at bi­dra­ge med min kom­pe­ten­ce in­den for virk­som­heds­le­del­se, ud­vik­ling af ak­ti­vi­te­ter, øko­no­mi og kom­mu­ni­ka­tion,” si­ger Mor­tens Boy­sen.

Mor­ten Boy­sen er tid­li­ge­re di­rek­tør for en ræk­ke de­tail­kæ­der og er­fa­rent be­sty­rel­ses­med­lem. De se­ne­ste fi­re år for­ank­ret i den di­gi­ta­le ver­dens ud­vik­ling og mu­lig­he­der, bl.a. som be­sty­rel­ses­for­mand for it-virk­som­he­­der­­ne Ti­mengo a/s og Tool­pa­ck So­lu­tions. Des­u­den dri­ver han sin rå­d­giv­nings­virk­som­hed Bo­ar­damp.

”Ud­over min be­sty­rel­se­ser­fa­ring vil min rol­le væ­re at bi­dra­ge med min kom­pe­ten­ce in­den for virk­som­heds­le­del­se, ud­vik­ling af ak­ti­vi­te­ter, øko­no­mi og kom­mu­ni­ka­tion. Per­son­ligt fin­der jeg det til­freds­stil­len­de at få en chan­ce for at bi­dra­ge og gi­ve til­ba­ge til det sam­fund, som jeg selv har pro­fi­te­ret og le­ver af. Det bli­ver spæn­den­de at få chan­cen for at væ­re med til at gen­star­te dis­se dren­ges selv­værd og selv­til­lid ved at ud­for­dre og be­kræf­te de un­ge i, at de godt kan sæt­te sig nog­le mål og i til­læg op­le­ve, at det og­så lyk­kes,” si­ger Mor­ten Boy­sen.

Løk­ke­fon­dens be­sty­rel­se be­står her­ef­ter af:

  • Sól­run Jákups­dót­tir Løk­ke Ras­mus­sen – be­sty­rel­ses­for­mand
  • Kurt K. Lar­sen
  • Ni­els Chri­sti­an Mey­er ‘Bub­ber’
  • Mor­ten Boy­sen

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.