Udskiftning i Løkkefondens bestyrelse

Morten Boysen er indtrådt i bestyrelsen for Løkkefonden i stedet for Allan Søgaard Larsen.

Morten Boysen
 
Mor­ten Boy­sen er net­op ind­t­rå­dt som nyt be­sty­rel­ses­med­lem i Løk­ke­fon­dens bestyrelse.

”Løk­ke­fon­den, som jeg har fulgt, si­den den star­te­de i 2012, prø­ver at gø­re no­get ved nog­le af de ud­for­drin­ger, som man­ge dren­ge op­le­ver. Og det bli­ver først og frem­mest spæn­den­de at væ­re med til at hjæl­pe med den­ne vig­ti­ge op­ga­ve,” si­ger Mor­ten Boy­sen til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde.

Han af­lø­ser fhv. kon­cer­n­chef i Falck A/S, Al­lan Sø­gaard Lar­sen, som trå­d­te ud af be­sty­rel­sen i fe­bru­ar må­ned i år. 

”Jeg af­lø­ser nog­le tid­li­ge­re stær­ke pro­fi­ler i be­sty­rel­sen, som trå­d­te ud i lø­bet af det se­ne­ste år. Der­for lig­ger det mit hjer­te nært ik­ke ba­re at ef­ter­føl­ge, men og­så fort­sat bå­de ud­vik­le og sik­re et fort­sat godt sam­ar­bej­de med be­sty­rel­sen og di­rek­tø­ren. Ud­over min be­sty­rel­se­ser­fa­ring vil min rol­le væ­re at bi­dra­ge med min kom­pe­ten­ce in­den for virk­som­heds­le­del­se, ud­vik­ling af ak­ti­vi­te­ter, øko­no­mi og kom­mu­ni­ka­tion,” si­ger Mor­tens Boysen.

Mor­ten Boy­sen er tid­li­ge­re di­rek­tør for en ræk­ke de­tail­kæ­der og er­fa­rent be­sty­rel­ses­med­lem. De se­ne­ste fi­re år for­ank­ret i den di­gi­ta­le ver­dens ud­vik­ling og mu­lig­he­der, bl.a. som be­sty­rel­ses­for­mand for it-virk­som­he­der­ne Ti­mengo a/s og Tool­pa­ck So­lu­tions. Des­u­den dri­ver han sin rå­d­giv­nings­virk­som­hed Boardamp.

”Ud­over min be­sty­rel­se­ser­fa­ring vil min rol­le væ­re at bi­dra­ge med min kom­pe­ten­ce in­den for virk­som­heds­le­del­se, ud­vik­ling af ak­ti­vi­te­ter, øko­no­mi og kom­mu­ni­ka­tion. Per­son­ligt fin­der jeg det til­freds­stil­len­de at få en chan­ce for at bi­dra­ge og gi­ve til­ba­ge til det sam­fund, som jeg selv har pro­fi­te­ret og le­ver af. Det bli­ver spæn­den­de at få chan­cen for at væ­re med til at gen­star­te dis­se dren­ges selv­værd og selv­til­lid ved at ud­for­dre og be­kræf­te de un­ge i, at de godt kan sæt­te sig nog­le mål og i til­læg op­le­ve, at det og­så lyk­kes,” si­ger Mor­ten Boysen.

Løk­ke­fon­dens be­sty­rel­se be­står her­ef­ter af:

  • Sól­run Jákups­dót­tir Løk­ke Ras­mus­sen – bestyrelsesformand
  • Kurt K. Larsen
  • Ni­els Chri­sti­an Mey­er ‘Bub­ber’
  • Mor­ten Boysen

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer