Fondsbestyrelse tog ægtefæller med på studietur til New York

Der var tale om et relevant fagligt indhold, da bestyrelsen i en lille fond med tilknytning til fagforeningen Fødevareforbundet (NNF) tog på studietur til USA. Bestyrelsen besøgte blandt andet Meyers Bageri i New York for at blive klogere på bagerfagets udbredelse. Re­vi­sor og fondsbestyrelse var dog uenige om, hvorvidt fonden også måtte betale for æg­te­fæl­ler­nes rejseudgifter til turen. Erhvervsstyrelsen har afgjort sagen.

Var det en driftsom­kost­ning, da en fonds­be­sty­rel­se i 2016 in­vi­te­re­de ejen­domsad­mi­ni­stra­tor og æg­te­fæl­ler med på stu­di­e­tur til USA for at opkva­li­fi­ce­re sin fag­li­ge vi­den om uddelingsområdet?

Det men­te be­sty­rel­ses­for­man­den i Kø­ben­havns Ba­ger­af­de­lings Fond, Hen­rik Ton­ne­sen, der er for­mand for fag­for­e­nin­gen Fø­de­va­re­for­bun­det NNF for Sjæl­land og Øerne. 

Men fon­dens re­visor fra BDO var ue­nig og ind­be­ret­te­de der­for for­hol­det til Er­hvervs­sty­rel­sen, så­dan som re­visor er for­plig­tet til iføl­ge er­hvervs­fonds­lo­ven. Sa­gen end­te sid­ste år med et på­bud til fonds­be­sty­rel­sen om at til­ba­ge­be­ta­le æg­te­fæl­ler­nes an­del af rej­seud­gif­ter­ne til fon­den, som iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sen skul­le be­trag­tes som ulov­li­ge uddelinger.

Selv­om be­sty­rel­sen den­gang ik­ke var eni­ge i re­visors vur­de­ring, så er be­sty­rel­sen i dag til­freds med sa­gens forløb. 

”Vi er til­fred­se med re­visors rol­le i sa­gen, idet det vi­ser, at re­visor er sin rol­le be­vidst, og vi er til­fred­se med sty­rel­sens af­gø­rel­se, om at vi selv skal be­ta­le for ledsa­ge­re, hvil­ket vi har ef­ter­le­vet. Der var en god di­a­log med re­visor og sty­rel­sen i den for­bin­del­se. I det he­le ta­get var sty­rel­sen en god spar­rings­part­ner,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand, Hen­rik Tonnesen.

Året ef­ter valg­te be­sty­rel­sen dog at ud­skif­te re­vi­sions­sel­ska­bet BDO med re­vi­sions­sel­ska­bet RI. Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den har det op­hør­te sam­ar­bej­de dog ik­ke no­get at gø­re med ue­nig­he­der­ne og revisorindberetningen. 

”Ud­skift­nin­gen af re­visor har ik­ke no­get med sa­gen at gø­re. Det hand­ler ale­ne om, at vi skul­le ha­ve en ny bud­run­de om re­vi­sion af vo­res regn­skab. Vi ind­hen­te­de fle­re til­bud og den valg­te re­visor kom med et til­bud, som pas­se­de fint til vo­res be­hov, set i for­hold til ind­hold men og­så ho­nora­ret,” si­ger Hen­rik Tonnesen. 

Bestyrelsesmøde i New York

Kø­ben­havns Ba­ger­af­de­lings Fond, som blev stif­tet for cir­ka 30 år si­den af Ba­ger­nes Fag­for­e­ning, har til for­mål at yde støt­te til op­lys­nings­ar­bej­de blandt fag­fæl­ler i ba­ger­fa­get, til kur­ser og til ud­veks­ling af fag­fæl­ler fra ud­lan­det. Fon­den har i de se­ne­ste fem år gen­nem­snit­ligt ud­delt 35.000 kr. om året. Og be­sty­rel­sen men­te i 2016, at det var nød­ven­digt at op­sø­ge in­spira­tion og til­eg­ne sig vi­den in­den­for bran­chen for bed­re at kun­ne rå­d­gi­ve mod­ta­ger­ne i for­bin­del­se til­de­ling af fondsmidlerne. 

Der­for in­vi­te­re­de den fi­re mand sto­re be­sty­rel­se si­ne æg­te­fæl­ler, fon­dens ejen­domsad­mi­ni­stra­tor samt den­nes æg­te­fæl­le på stu­di­e­tur til New York. Her be­søg­te de­le­ga­tio­nen blandt an­det Claus Mey­er og hans ba­ge­ri, Gre­at Nort­hern Food Hall, og hav­de mø­de med til­lids­folk fra nog­le af de sto­re brød­fa­brik­ker. Den ene af da­ge­ne på den syv da­ge lan­ge tur var af­sat til be­sty­rel­ses­mø­de, hvor bl.a. ved­li­ge­hol­del­ses­pla­nen for fon­dens in­ve­ste­rings­ejen­dom var på dagsordenen.

Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand Hen­rik Ton­ne­sen var der ta­le om en stu­di­e­tur med et re­le­vant fag­ligt ind­hold i for­hold til fon­dens formål.

”Be­sty­rel­sen af­hol­der på den bag­grund med 5-7 års in­ter­val­ler en stu­di­e­tur, hvor be­sty­rel­sen rej­ser til re­le­van­te lan­de med det for­mål at stu­de­re ba­ger­fa­gets ud­bre­del­se, her­un­der det fag­li­ge ar­bej­de i for­skel­li­ge lan­de og kul­tu­rer. Det var li­ge­le­des for­må­let med be­sty­rel­sens rej­se til New York i juli 2016,” skrev Hen­rik Ton­ne­sen i sin re­de­gø­rel­se til Erhvervsstyrelsen. 

Viden om uddelingsformål relevant for ejendomsadministrator

Da fon­dens re­visor gen­nem­gik års­regn­ska­bet, kon­sta­te­re­de han, at samt­li­ge 10 rej­se­del­ta­ge­res ud­gif­ter var ind­gå­et i driftsom­kost­nin­ger­ne, som var ind­be­ret­tet til skat. Og selv­om for­må­let med stu­di­e­tu­ren var i over­ens­stem­mel­se med fon­dens for­mål, men­te han ik­ke, at fon­den hav­de lov til at dæk­ke ud­gif­ter­ne for an­dre end be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne. Der­for hav­de han som re­visor pligt til at ind­be­ret­te for­hol­det til Erhvervsstyrelsen. 

”Det er imid­ler­tid vo­res op­fat­tel­se, at af­hol­del­se af ud­gif­ter til så­vel ad­mi­ni­stra­tor og ledsa­ge­re på i alt 105.455 kr., sva­ren­de til 6/10 af de sam­le­de ud­gif­ter på 175.691 kr. ik­ke er i over­ens­stem­mel­se med be­stem­mel­ser­ne i lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de, og at be­sty­rel­sen der­ved har til­si­de­sat de sær­li­ge plig­ter, der er gæl­den­de i hen­hold til den­ne lov­giv­ning,” skrev re­visor i sin ind­be­ret­ning til styrelsen. 

I fonds­be­sty­rel­sens ef­ter­føl­gen­de re­de­gø­rel­se til Er­hvervs­sty­rel­sen gør be­sty­rel­ses­for­man­den op­mærk­som på at be­sty­rel­sen er ue­nig med fon­dens re­visor. Selv­om ejen­domsad­mi­ni­stra­tor ik­ke var med­lem af le­del­sen i fon­den, var hans rej­seud­gif­ter en re­le­vant driftsom­kost­ning på li­ge fod med be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes, men­te bestyrelsen. 

”For så vidt an­går del­ta­gel­se fra fon­dens ad­mi­ni­stra­tor og den­nes æg­te­fæl­le, har be­sty­rel­sen vur­de­ret at ad­mi­ni­stra­tor, som fo­re­står stør­ste­delen af fon­dens ad­mi­ni­stra­ti­ve ak­ti­vi­te­ter, ved del­ta­gel­se på stu­di­e­tu­ren op­når et de­tal­je­ret ind­blik i fon­dens ak­ti­vi­te­ter,” for­kla­re­de Hen­rik Tonnesen.

Og­så rej­seud­gif­ter­ne til æg­te­fæl­ler­ne men­te be­sty­rel­sen bur­de ind­gå som en om­kost­ning for fonden:

”For så vidt an­går æg­te­fæl­ler­nes del­ta­gel­se i rej­sen, er be­sty­rel­sen op­mærk­som­me på, at det­te kan an­ses som et go­de ydet til be­sty­rel­sen, dog med det for­mål at let­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes vil­lig­hed til at del­ta­ge i ar­ran­ge­men­tet. Det­te skal dog ses i sam­men­hæng med, at be­sty­rel­sen ik­ke lø­ben­de mod­ta­ger et ve­der­lag for sit ar­bej­de i fon­den,” skrev Hen­rik Ton­ne­sen i sin se­ne­re re­de­gø­rel­se til styrelsen. 

På bag­grund af re­de­gø­rel­sen fra fonds­be­sty­rel­sen send­te Er­hvervs­sty­rel­sen sit af­gø­rel­ses­ud­kast til hø­ring og­så hos fon­dens ejen­domsad­mi­ni­stra­tor. I sty­rel­sens ag­ter­skri­vel­se læg­ges der op til en af­gø­rel­se, der flug­ter med re­visors op­rin­de­li­ge vurdering. 

”De af fon­den af­hold­te ud­gif­ter på i alt kr. 105.415,00 for del­ta­gel­se af be­sty­rel­sens æg­te­fæl­ler, fon­dens ad­mi­ni­stra­tor og den­nes æg­te­fæl­le i be­sty­rel­sens stu­di­e­tur til New York i 2016 skal ef­ter Er­hvervs­sty­rel­sens op­fat­tel­se an­ses for at væ­re ud­de­ling i strid med er­hvervs­fonds­lo­vens § 87, jf. § 87, stk. 1, 2. pkt. Det på­hvi­ler her­ef­ter be­sty­rel­sens æg­te­fæl­ler, ad­mi­ni­stra­tor og den­nes æg­te­fæl­le hver især at til­ba­ge­be­ta­le de til dem af fon­den af­hold­te rej­seud­gif­ter med til­læg af lov­plig­ti­ge ren­ter,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen i udkastet. 

Sidestilles med direktør

Fon­dens ejen­domsad­mi­ni­stra­tor for­kla­re­de her­ef­ter Er­hvervs­sty­rel­sen, at selv­om hans rol­le er at væ­re ad­mi­ni­stra­tor for den in­ve­ste­rings­ejen­dom, som ud­gør fon­dens ene­ste er­hvervs­mæs­si­ge ak­ti­vi­tet, så ind­ta­ger han re­elt en langt me­re cen­tral rol­le i sel­ve fon­den. Ud­over hans ar­bej­de med ejen­dom­mens le­je­re, som har for­bin­del­se til fag­for­e­nin­gen, så va­re­ta­ger han og­så le­del­ses­op­ga­ver i re­la­tion til fon­den, for­kla­re­de han.

”Jeg ind­kal­der, del­ta­ger, le­der og skri­ver re­fe­rat til al­le be­sty­rel­ses­mø­der, står for øko­no­mi­en, belå­ning, byg­ge­sa­ger og al­le be­bo­er­hen­ven­del­ser, på veg­ne af be­sty­rel­sen. Jeg me­ner der­med, at min rol­le kan si­destil­les med en di­rek­tør­rol­le og med be­sty­rel­ses­ar­bej­de. Der­for er fon­dens af­hol­del­se af ud­gif­ter i for­bin­del­se med stu­di­e­tu­ren i over­ens­stem­mel­se med fon­dens for­mål, da det gi­ver mig den nød­ven­di­ge vi­den til at va­re­ta­ge fon­dens for­mål og in­ter­es­ser,” skri­ver ejen­domsad­mi­ni­stra­to­ren i sit hø­rings­svar til Erhvervsstyrelsen. 

Om Fon­den

Kø­ben­havns Ba­ger­af­de­lings Fond

For­mål og aktivitet

Fon­dens for­mål er at yde støt­te til op­lys­nings­ar­bej­de blandt fag­fæl­ler, her­un­der kur­ser, samt til ud­veks­ling af fag­fæl­ler fra ud­lan­det. Fon­dens for­mål støt­tes via drift og ud­lej­ning af en
investeringsejendom. 

Vær­di af in­ve­ste­rings­ejen­dom­me pr. 30 sep­tem­ber 2018: 21,2 mio. kr.

Sam­let ba­lan­cesum pr. 31. sep­tem­ber 2018: 21,7 mio. kr.

Tid­li­ge­re støt­te­de projekter

  • Ung­domsak­ti­vi­te­ter i NNF-Ba­ger­grup­pen København
  • Ba­ger­nes pen­sio­ni­st­klub i København
  • Ba­ger- og kon­di­torsku­e­me­stres del­ta­gel­se i uden­land­ske kon­kur­ren­cer. Der af­hol­des bå­de na­tio­na­le, nor­di­ske, eu­ro­pæ­i­ske og ver­dens­mester­ska­ber for bå­de ba­ge­re og konditorer
  • Ba­ger- og kon­di­torsku­e­me­stres del­ta­gel­se i in­den- og uden­land­ske fødevaremesser
  • Til­skud til mu­se­ums­ba­ge­ri­et i An­delslands­by­en ved Holbæk. 

Ud­de­lin­ger

  • 2013/14: 50.000 kr.
  • 2014/15: 0 kr.
  • 2015/16: 0 kr.
  • 2016/17: 40.000 kr.
  • 2017/18: 65.000 kr.

Fond­s­kon­to­ret i Er­hvervs­sty­rel­sen ta­ger ad­mi­ni­stra­to­rens ar­gu­ment til ef­ter­ret­ning, men be­mær­ker at det er uklart hvor­vidt ad­mi­ni­stra­tors op­ga­ver ude­luk­ken­de har ad­mi­ni­stra­tiv ka­rak­ter, el­ler om han i prak­sis har be­slut­nings­kom­pe­ten­ce i fon­den og ind­ta­ger en le­den­de rol­le. Un­der al­le om­stæn­dig­he­der vur­de­rer sty­rel­sen, at ejen­domsad­mi­ni­stra­to­ren ”har om­fat­ten­de prak­ti­ske ar­bejds­op­ga­ver i fon­den re­la­te­ret til fon­dens for­mål, som godt­gør hans del­ta­gel­se i fonds­be­sty­rel­sens stu­di­e­tur på li­ge fod med fon­dens bestyrelsesmedlemmer.” 

På den bag­grund af­gør sty­rel­sen sa­gen ved at gi­ve på­bud om til­ba­ge­be­ta­lin­gen af rej­seud­gif­ter­ne for al­le de del­ta­gen­de æg­te­fæl­ler, og på­læg­ger der­for be­sty­rel­sen at ind­dri­ve 87.845,50 kr. 

Sty­rel­sen gør sam­ti­dig fonds­be­sty­rel­sen op­mærk­som på, at så­fremt ad­mi­ni­stra­tor i vir­ke­lig­he­den skal an­ses for at væ­re di­rek­tør, så skal han re­gi­stre­res som di­rek­tør i cvr-registret. 

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har væ­ret i kon­takt med fon­dens tid­li­ge­re re­visor i BDO for at hø­re hans ver­sion af sa­gen og hvor­vidt han op­le­ve­de, at re­visorskif­tet året ef­ter stu­di­e­tu­ren til New York skyld­tes ue­nig­he­den om rej­seud­gif­ter­ne og ind­be­ret­nin­gen til Er­hvervs­sty­rel­sen. Men re­visor har med hen­vis­ning til sin ud­vi­de­de tavs­heds­pligt ik­ke øn­sket at kom­men­te­re sagen. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer