Fondsbestyrelse tog ægtefæller med på studietur til New York

Der var ta­le om et re­le­vant fag­ligt ind­hold, da be­sty­rel­sen i en lil­le fond med til­knyt­ning til fag­for­e­nin­gen Fø­de­va­re­for­bun­det (NNF) tog på stu­di­e­tur til USA. Be­sty­rel­sen be­søg­te blandt an­det Mey­ers Ba­ge­ri i New York for at bli­ve klo­ge­re på ba­ger­fa­gets ud­bre­del­se. Re­vi­sor og fonds­be­sty­rel­se var dog ue­ni­ge om, hvor­vidt fon­den og­så måt­te be­ta­le for æg­te­fæl­ler­nes rej­seud­gif­ter til tu­ren. Er­hvervs­sty­rel­sen har af­gjort sa­gen.

Var det en driftsom­kost­ning, da en fonds­be­sty­rel­se i 2016 in­vi­te­re­de ejen­domsad­mi­ni­stra­tor og æg­te­fæl­ler med på stu­di­e­tur til USA for at opkva­li­fi­ce­re sin fag­li­ge vi­den om ud­de­lings­om­rå­det?

Det men­te be­sty­rel­ses­for­man­den i Kø­ben­havns Ba­ger­af­de­lings Fond, Hen­rik Ton­ne­sen, der er for­mand for fag­for­e­nin­gen Fø­de­va­re­for­bun­det NNF for Sjæl­land og Øer­ne.

Men fon­dens re­visor fra BDO var ue­nig og ind­be­ret­te­de der­for for­hol­det til Er­hvervs­sty­rel­sen, så­dan som re­visor er for­plig­tet til iføl­ge er­hvervs­fonds­lo­ven. Sa­gen end­te sid­ste år med et på­bud til fonds­be­sty­rel­sen om at til­ba­ge­be­ta­le æg­te­fæl­ler­nes an­del af rej­seud­gif­ter­ne til fon­den, som iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sen skul­le be­trag­tes som ulov­li­ge ud­de­lin­ger.

Selv­om be­sty­rel­sen den­gang ik­ke var eni­ge i re­visors vur­de­ring, så er be­sty­rel­sen i dag til­freds med sa­gens for­løb.

”Vi er til­fred­se med re­visors rol­le i sa­gen, idet det vi­ser, at re­visor er sin rol­le be­vidst, og vi er til­fred­se med sty­rel­sens af­gø­rel­se, om at vi selv skal be­ta­le for ledsa­ge­re, hvil­ket vi har ef­ter­le­vet. Der var en god di­a­log med re­visor og sty­rel­sen i den for­bin­del­se. I det he­le ta­get var sty­rel­sen en god spar­rings­part­ner,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand, Hen­rik Ton­ne­sen.

Året ef­ter valg­te be­sty­rel­sen dog at ud­skif­te re­vi­sions­sel­ska­bet BDO med re­vi­sions­sel­ska­bet RI. Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den har det op­hør­te sam­ar­bej­de dog ik­ke no­get at gø­re med ue­nig­he­der­ne og re­visor­ind­be­ret­nin­gen.

”Ud­skift­nin­gen af re­visor har ik­ke no­get med sa­gen at gø­re. Det hand­ler ale­ne om, at vi skul­le ha­ve en ny bud­run­de om re­vi­sion af vo­res regn­skab. Vi ind­hen­te­de fle­re til­bud og den valg­te re­visor kom med et til­bud, som pas­se­de fint til vo­res be­hov, set i for­hold til ind­hold men og­så ho­nora­ret,” si­ger Hen­rik Ton­ne­sen.

Bestyrelsesmøde i New York

Kø­ben­havns Ba­ger­af­de­lings Fond, som blev stif­tet for cir­ka 30 år si­den af Ba­ger­nes Fag­for­e­ning, har til for­mål at yde støt­te til op­lys­nings­ar­bej­de blandt fag­fæl­ler i ba­ger­fa­get, til kur­ser og til ud­veks­ling af fag­fæl­ler fra ud­lan­det. Fon­den har i de se­ne­ste fem år gen­nem­snit­ligt ud­delt 35.000 kr. om året. Og be­sty­rel­sen men­te i 2016, at det var nød­ven­digt at op­sø­ge in­spira­tion og til­eg­ne sig vi­den in­den­for bran­chen for bed­re at kun­ne rå­d­gi­ve mod­ta­ger­ne i for­bin­del­se til­de­ling af fonds­mid­ler­ne.

Der­for in­vi­te­re­de den fi­re mand sto­re be­sty­rel­se si­ne æg­te­fæl­ler, fon­dens ejen­domsad­mi­ni­stra­tor samt den­nes æg­te­fæl­le på stu­di­e­tur til New York. Her be­søg­te de­le­ga­tio­nen blandt an­det Claus Mey­er og hans ba­ge­ri, Gre­at Nort­hern Food Hall, og hav­de mø­de med til­lids­folk fra nog­le af de sto­re brød­fa­brik­ker. Den ene af da­ge­ne på den syv da­ge lan­ge tur var af­sat til be­sty­rel­ses­mø­de, hvor bl.a. ved­li­ge­hol­del­ses­pla­nen for fon­dens in­ve­ste­rings­ejen­dom var på dags­or­de­nen.

Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand Hen­rik Ton­ne­sen var der ta­le om en stu­di­e­tur med et re­le­vant fag­ligt ind­hold i for­hold til fon­dens for­mål.

”Be­sty­rel­sen af­hol­der på den bag­grund med 5-7 års in­ter­val­ler en stu­di­e­tur, hvor be­sty­rel­sen rej­ser til re­le­van­te lan­de med det for­mål at stu­de­re ba­ger­fa­gets ud­bre­del­se, her­un­der det fag­li­ge ar­bej­de i for­skel­li­ge lan­de og kul­tu­rer. Det var li­ge­le­des for­må­let med be­sty­rel­sens rej­se til New York i juli 2016,” skrev Hen­rik Ton­ne­sen i sin re­de­gø­rel­se til Er­hvervs­sty­rel­sen.

Viden om uddelingsformål relevant for ejendomsadministrator

Da fon­dens re­visor gen­nem­gik års­regn­ska­bet, kon­sta­te­re­de han, at samt­li­ge 10 rej­se­del­ta­ge­res ud­gif­ter var ind­gå­et i driftsom­kost­nin­ger­ne, som var ind­be­ret­tet til skat. Og selv­om for­må­let med stu­di­e­tu­ren var i over­ens­stem­mel­se med fon­dens for­mål, men­te han ik­ke, at fon­den hav­de lov til at dæk­ke ud­gif­ter­ne for an­dre end be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne. Der­for hav­de han som re­visor pligt til at ind­be­ret­te for­hol­det til Er­hvervs­sty­rel­sen.

”Det er imid­ler­tid vo­res op­fat­tel­se, at af­hol­del­se af ud­gif­ter til så­vel ad­mi­ni­stra­tor og ledsa­ge­re på i alt 105.455 kr., sva­ren­de til 6/10 af de sam­le­de ud­gif­ter på 175.691 kr. ik­ke er i over­ens­stem­mel­se med be­stem­mel­ser­ne i lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de, og at be­sty­rel­sen der­ved har til­si­de­sat de sær­li­ge plig­ter, der er gæl­den­de i hen­hold til den­ne lov­giv­ning,” skrev re­visor i sin ind­be­ret­ning til sty­rel­sen.

I fonds­be­sty­rel­sens ef­ter­føl­gen­de re­de­gø­rel­se til Er­hvervs­sty­rel­sen gør be­sty­rel­ses­for­man­den op­mærk­som på at be­sty­rel­sen er ue­nig med fon­dens re­visor. Selv­om ejen­domsad­mi­ni­stra­tor ik­ke var med­lem af le­del­sen i fon­den, var hans rej­seud­gif­ter en re­le­vant driftsom­kost­ning på li­ge fod med be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes, men­te be­sty­rel­sen.

”For så vidt an­går del­ta­gel­se fra fon­dens ad­mi­ni­stra­tor og den­nes æg­te­fæl­le, har be­sty­rel­sen vur­de­ret at ad­mi­ni­stra­tor, som fo­re­står stør­ste­delen af fon­dens ad­mi­ni­stra­ti­ve ak­ti­vi­te­ter, ved del­ta­gel­se på stu­di­e­tu­ren op­når et de­tal­je­ret ind­blik i fon­dens ak­ti­vi­te­ter,” for­kla­re­de Hen­rik Ton­ne­sen.

Og­så rej­seud­gif­ter­ne til æg­te­fæl­ler­ne men­te be­sty­rel­sen bur­de ind­gå som en om­kost­ning for fon­den:

”For så vidt an­går æg­te­fæl­ler­nes del­ta­gel­se i rej­sen, er be­sty­rel­sen op­mærk­som­me på, at det­te kan an­ses som et go­de ydet til be­sty­rel­sen, dog med det for­mål at let­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes vil­lig­hed til at del­ta­ge i ar­ran­ge­men­tet. Det­te skal dog ses i sam­men­hæng med, at be­sty­rel­sen ik­ke lø­ben­de mod­ta­ger et ve­der­lag for sit ar­bej­de i fon­den,” skrev Hen­rik Ton­ne­sen i sin se­ne­re re­de­gø­rel­se til sty­rel­sen.

På bag­grund af re­de­gø­rel­sen fra fonds­be­sty­rel­sen send­te Er­hvervs­sty­rel­sen sit af­gø­rel­ses­ud­kast til hø­ring og­så hos fon­dens ejen­domsad­mi­ni­stra­tor. I sty­rel­sens ag­ter­skri­vel­se læg­ges der op til en af­gø­rel­se, der flug­ter med re­visors op­rin­de­li­ge vur­de­ring.

”De af fon­den af­hold­te ud­gif­ter på i alt kr. 105.415,00 for del­ta­gel­se af be­sty­rel­sens æg­te­fæl­ler, fon­dens ad­mi­ni­stra­tor og den­nes æg­te­fæl­le i be­sty­rel­sens stu­di­e­tur til New York i 2016 skal ef­ter Er­hvervs­sty­rel­sens op­fat­tel­se an­ses for at væ­re ud­de­ling i strid med er­hvervs­fonds­lo­vens § 87, jf. § 87, stk. 1, 2. pkt. Det på­hvi­ler her­ef­ter be­sty­rel­sens æg­te­fæl­ler, ad­mi­ni­stra­tor og den­nes æg­te­fæl­le hver især at til­ba­ge­be­ta­le de til dem af fon­den af­hold­te rej­seud­gif­ter med til­læg af lov­plig­ti­ge ren­ter,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen i ud­ka­stet.

Sidestilles med direktør

Fon­dens ejen­domsad­mi­ni­stra­tor for­kla­re­de her­ef­ter Er­hvervs­sty­rel­sen, at selv­om hans rol­le er at væ­re ad­mi­ni­stra­tor for den in­ve­ste­rings­ejen­dom, som ud­gør fon­dens ene­ste er­hvervs­mæs­si­ge ak­ti­vi­tet, så ind­ta­ger han re­elt en langt me­re cen­tral rol­le i sel­ve fon­den. Ud­over hans ar­bej­de med ejen­dom­mens le­je­re, som har for­bin­del­se til fag­for­e­nin­gen, så va­re­ta­ger han og­så le­del­ses­op­ga­ver i re­la­tion til fon­den, for­kla­re­de han.

”Jeg ind­kal­der, del­ta­ger, le­der og skri­ver re­fe­rat til al­le be­sty­rel­ses­mø­der, står for øko­no­mi­en, belå­ning, byg­ge­sa­ger og al­le be­bo­er­hen­ven­del­ser, på veg­ne af be­sty­rel­sen. Jeg me­ner der­med, at min rol­le kan si­destil­les med en di­rek­tør­rol­le og med be­sty­rel­ses­ar­bej­de. Der­for er fon­dens af­hol­del­se af ud­gif­ter i for­bin­del­se med stu­di­e­tu­ren i over­ens­stem­mel­se med fon­dens for­mål, da det gi­ver mig den nød­ven­di­ge vi­den til at va­re­ta­ge fon­dens for­mål og in­ter­es­ser,” skri­ver ejen­domsad­mi­ni­stra­to­ren i sit hø­rings­svar til Er­hvervs­sty­rel­sen.

Om Fon­den

Kø­ben­havns Ba­ger­af­de­lings Fond

For­mål og ak­ti­vi­tet

Fon­dens for­mål er at yde støt­te til op­lys­nings­ar­bej­de blandt fag­fæl­ler, her­un­der kur­ser, samt til ud­veks­ling af fag­fæl­ler fra ud­lan­det. Fon­dens for­mål støt­tes via drift og ud­lej­ning af en
in­ve­ste­rings­ejen­dom.

Vær­di af in­ve­ste­rings­ejen­dom­me pr. 30 sep­tem­ber 2018: 21,2 mio. kr.

Sam­let ba­lan­cesum pr. 31. sep­tem­ber 2018: 21,7 mio. kr.

Tid­li­ge­re støt­te­de pro­jek­ter

  • Ung­domsak­ti­vi­te­ter i NNF-Ba­­ger­­grup­­pen Kø­ben­havn
  • Ba­ger­nes pen­sio­ni­st­klub i Kø­ben­havn
  • Ba­­ger- og kon­di­torsku­e­me­stres del­ta­gel­se i uden­land­ske kon­kur­ren­cer. Der af­hol­des bå­de na­tio­na­le, nor­di­ske, eu­ro­pæ­i­ske og ver­dens­mester­ska­ber for bå­de ba­ge­re og kon­di­to­rer
  • Ba­­ger- og kon­di­torsku­e­me­stres del­ta­gel­se i in­­den- og uden­land­ske fø­de­va­re­mes­ser
  • Til­skud til mu­se­ums­ba­ge­ri­et i An­delslands­by­en ved Hol­bæk.

Ud­de­lin­ger

  • 2013/14: 50.000 kr.
  • 2014/15: 0 kr.
  • 2015/16: 0 kr.
  • 2016/17: 40.000 kr.
  • 2017/18: 65.000 kr.

Fond­s­kon­to­ret i Er­hvervs­sty­rel­sen ta­ger ad­mi­ni­stra­to­rens ar­gu­ment til ef­ter­ret­ning, men be­mær­ker at det er uklart hvor­vidt ad­mi­ni­stra­tors op­ga­ver ude­luk­ken­de har ad­mi­ni­stra­tiv ka­rak­ter, el­ler om han i prak­sis har be­slut­nings­kom­pe­ten­ce i fon­den og ind­ta­ger en le­den­de rol­le. Un­der al­le om­stæn­dig­he­der vur­de­rer sty­rel­sen, at ejen­domsad­mi­ni­stra­to­ren ”har om­fat­ten­de prak­ti­ske ar­bejds­op­ga­ver i fon­den re­la­te­ret til fon­dens for­mål, som godt­gør hans del­ta­gel­se i fonds­be­sty­rel­sens stu­di­e­tur på li­ge fod med fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer.”

På den bag­grund af­gør sty­rel­sen sa­gen ved at gi­ve på­bud om til­ba­ge­be­ta­lin­gen af rej­seud­gif­ter­ne for al­le de del­ta­gen­de æg­te­fæl­ler, og på­læg­ger der­for be­sty­rel­sen at ind­dri­ve 87.845,50 kr.

Sty­rel­sen gør sam­ti­dig fonds­be­sty­rel­sen op­mærk­som på, at så­fremt ad­mi­ni­stra­tor i vir­ke­lig­he­den skal an­ses for at væ­re di­rek­tør, så skal han re­gi­stre­res som di­rek­tør i cvr-re­­gi­­stret.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har væ­ret i kon­takt med fon­dens tid­li­ge­re re­visor i BDO for at hø­re hans ver­sion af sa­gen og hvor­vidt han op­le­ve­de, at re­visorskif­tet året ef­ter stu­di­e­tu­ren til New York skyld­tes ue­nig­he­den om rej­seud­gif­ter­ne og ind­be­ret­nin­gen til Er­hvervs­sty­rel­sen. Men re­visor har med hen­vis­ning til sin ud­vi­de­de tavs­heds­pligt ik­ke øn­sket at kom­men­te­re sa­gen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.