Annoncespot_img

KFI Erhvervsdrivende Fond får ny 2021-strategi

Med sin nye strategi for forretning og uddeling vil KFI Erhvervsdrivende Fond tættere på købmændene for at udvikle deres konkurrenceevne og gøre sektoren klar til fremtiden.

KFI – årsrapport – 2018
 
Øget ind­tje­ning på ejen­doms­por­te­følj­en samt stør­re og bed­re ud­de­lin­ger til glæ­de for den en­kel­te køb­mand og sek­to­ren som hel­hed. Det er ker­nen – el­ler ret­te­re ker­ner­ne – i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fonds nye si­de­ord­ne­de for­ret­nings- og ud­de­lings­stra­te­gi. Stra­te­gi­en gæl­der til og med 2021 og er­stat­ter fon­dens tid­li­ge­re 2014-2018-strategi.

Den nye stra­te­gi skal blandt an­det få KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond end­nu tæt­te­re på køb­mæn­de­ne, li­ge­som den skal øge fon­dens ud­de­lings­ni­veau, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse:

”Ud­de­lings­stra­te­gi­en er si­de­ord­net med vo­res for­ret­nings­stra­te­gi. Det er ud­tryk for, at vi har skabt en so­lid, øko­no­misk ba­se i fon­den, der gør, at vi kan sæt­te end­nu me­re tryk på ud­de­lin­ger­ne til køb­mæn­de­ne i den frie sek­tor. Sid­ste år var der af­sat 150 mio. kr. til ud­de­lin­ger, og det er der og­så i det kom­men­de år,” si­ger adm. di­rek­tør Jes­per Loiborg. 

Ud af ram­men på 150 mio. kr. var årets ud­de­lin­ger i 2018 på 58,7 mio. kr. iføl­ge fon­dens årsregnskab.

Ud­de­lings­mæs­sigt vil fon­den fo­ku­se­re me­re pro­ak­tivt end tid­li­ge­re, frem­går det af fon­dens nye års­rap­port. Fonds­mid­ler­ne skal i hø­je­re grad ud­vik­le bu­tik­ker­ne og køb­mæn­de­ne, mens fo­kus tid­li­ge­re of­te var at ind­hen­te et ef­ter­slæb i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne for at sik­re de frie køb­mænds overlevelse.

De kom­men­de års ud­de­lin­ger bli­ver som led i den nye stra­te­gi des­u­den i sti­gen­de grad delt ind i te­ma­er og pro­gram­mer, f.eks. bu­tik­ker­nes yd­re ram­mer, op­ti­me­ring af ener­gi og tek­nik, be­kæm­pel­se af ska­de­dyr, frem­ti­dens bu­tik­ker, frem­ti­dens køb­mænd og frem­ti­dens frie sektor.

På for­ret­nings­si­den skal stra­te­gi­en bl.a. re­a­li­se­re en ræk­ke ik­ke-stra­te­gisk vig­ti­ge ejen­dom­me, så fon­den kan op­ti­me­re po­r­te­følj­en af de stra­te­gisk vig­ti­ge ejendomme.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer