Unicef vil have fleksible fondsmidler med i ny nødhjælpspulje

I Uni­cef hå­ber man på at kun­ne få fle­re sto­re dan­ske fon­de med i en ny ty­pe nød­hjælps­pul­je, der vil sik­re en langt me­re ef­fek­tiv udnyt­telse af mid­ler­ne. I Dansk Flygt­ninge­hjælp har man al­le­re­de go­de er­fa­rin­ger med en lig­nen­de pul­je, der har ek­si­ste­ret si­den 2017. Bå­de Dansk Flygt­ninge­hjælp og Uni­cef er dog opmærk­som­me på, at u-øre­­mær­ke­de be­vil­linger kan vir­ke skræm­mende for fon­de­ne.

Unicef – Mozambique (foto: UNICEF / Wikus de Wet)
Mozam­bique den 1. maj 2019: Sund­heds­me­d­ar­bej­de­re fra Mozam­biques re­ge­ring di­stri­bu­e­rer van­dren­sen­de ke­mi­ka­li­er i maj 2019 til fa­mi­li­er, der le­ver i et ind­kvar­te­rings­cen­ter i by­en Beira, ef­ter de­res hjem blev øde­lagt af over­svøm­mel­ser i kølvan­det på cyklo­nen Ken­neth (fo­to: © UNICEF / Wi­kus de Wet).

“Li­ge nu er der 250.000 børn i Mozam­bique, der har akut brug for hjælp, ef­ter or­ka­nen har øde­lagt de­res hjem og de­res land.”

Kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør i Uni­cef Dan­mark, Li­ne Grove Her­man­sens øj­ne ser di­rek­te og al­vor­ligt ud gen­nem skær­men, mens hun ta­ler. Om­kring hen­de sum­mer det af ak­ti­vi­tet i et hek­tisk bagtæp­pe af folk iført ly­se­blå trø­jer, der fyl­der i, or­ga­ni­se­rer og kø­rer af­sted med pal­ler ful­de af papkas­ser.

Sce­nen fo­re­går i Uni­cefs sto­re ver­densla­ger i Nord­havn i Kø­ben­havn “og her pak­ker vi li­ge nu 50 ton nød­hjælp, som vi sen­der til Mozam­bique, som kom­mer der­ned i lø­bet af we­e­ken­den,” for­tæl­ler Li­ne Grove Her­man­sen vi­de­re i kampag­ne­vi­deo­en. Hun af­slut­ter den kor­te vi­deo med det helt kla­re bud­skab:

“Det er alt­så nu og her, at vi skal ha­ve nød­hjæl­pen af­sted, og vi har to­talt brug for din hjælp – så støt og hjælp os med at red­de Mozam­biques børn.”

Gan­ske tæt på ver­densla­ge­ret, i Uni­cefs læn­ge i den stjer­ne­for­me­de FN-by, er Sus­an­ne Da­hl og hen­des stab på en mis­sion. Si­den novem­ber sid­ste år har Sus­an­ne Da­hl haft tit­len ‘Di­rector of Bu­si­ness De­ve­l­op­ment and Part­ners­hips’ – en ti­tel, der blandt an­det in­de­bæ­rer, at hun er an­svar­lig for ud­vik­lin­gen af part­ner­ska­ber og sam­ar­bej­der med fon­de. Og det er net­op det, mis­sio­nen her hand­ler om: At få etab­le­ret en helt ny ty­pe sam­ar­bej­de med sto­re dan­ske fon­de om en ka­ta­stro­fe­pul­je ved navn E365 un­der Uni­cef.

Sy­ste­met bag E365 blev ud­vik­let helt til­ba­ge i år 2003 un­der nav­net ‘Glo­bal Hu­ma­ni­ta­ri­an The­ma­tic Fund’, men ind­til nu er den be­græn­se­de støt­te pri­mært kom­met fra re­ge­rin­ger. Hos Uni­cef har man nu valgt at på­be­gyn­de et stra­te­gisk ar­bej­de, for at få sto­re dan­ske fon­de med i den, og Sus­an­ne Da­hl sen­der der­for en op­for­dring ud til de dan­ske fon­de om at gå med i E365 som et sup­ple­ment til de lang­va­ri­ge og stra­te­gi­ske ind­sat­ser. E’et står for ‘emer­gen­cies’, mens tal­let der­ef­ter vid­ner om, at mid­ler­ne i den­ne pul­je dels vil væ­re til rå­dig­hed året rundt, og dels, at det net­op er for ét år ad gan­gen, at fon­de­ne bin­der sig til at væ­re med.

Unicef – Mozambique (foto: UNICEF / Wikus de Wet)
Mozam­bique den 28. marts 2019: En pi­ge hæl­der vand op i en spand ved IFAPA ind­kvar­te­rings­cen­te­ret. IFAPA er et ind­kvar­te­rings­cen­ter i by­en Beira, hvor de men­ne­sker, der blev for­dre­vet i di­strik­tet Buzi, har få­et et sted at bo. UNICEF har le­ve­ret et van­d­re­ser­voir til de per­so­ner, der bor i lej­ren, så de kan få ad­gang til vand (fo­to: UNICEF / Wi­kus de Wet).

Altafgørende med hurtig respons i katastrofer

Når ka­ta­stro­fer ram­mer, som de al­le­re­de har gjort to gan­ge her i for­å­ret i Mozam­bique, først med den vold­som­me cyklon Idai i marts må­ned og al­le­re­de seks uger der­ef­ter med end­nu en vold­som og øde­læg­gen­de cyklon, er det nem­lig helt af­gø­ren­de, at nød­hjæl­pen kan kom­me frem så hur­tigt som over­ho­ve­det mu­ligt.

I Uni­cef er man dog bun­det af, at 98 pro­cent af al den fun­ding, or­ga­ni­sa­tio­nen får ind, er øre­mær­ket til spe­ci­fik­ke kri­ser – og al­tid ud­be­ta­les ef­ter ka­ta­stro­fen har ramt. Det ef­ter­la­der med an­dre ord kun to pro­cent til hur­tigt at kun­ne ryk­ke ud til ka­ta­stro­fer, der ik­ke på for­hånd er af­sat mid­ler til. Uni­cef an­slår, at der på ver­dens­plan er me­re end 300 ka­ta­stro­fer om året – og at de hu­ma­ni­tæ­re ind­sat­ser er un­der­fi­nan­si­e­ret med 50 pro­cent. Det er præ­cis for at kun­ne imø­de­gå de ud­for­drin­ger, at pulj­en E365 kan væ­re med til at gø­re en kæm­pe for­skel.

Sus­an­ne Da­hl for­kla­rer, at mod­sat den gængse må­de at do­ne­re pen­ge på, er kon­cep­tet for E365, at pen­ge­ne al­le­re­de er do­ne­ret på for­hånd til pulj­en un­der det helt kla­re ram­me­for­mål at kun­ne ta­ck­le ka­ta­stro­fer rundt om­kring i ver­den. Når mid­ler­ne først er pla­ce­ret i E365 skal Uni­cef med an­dre ord ik­ke ven­te på, at fonds­do­na­tio­ner for ek­sem­pel først skal god­ken­des på et be­sty­rel­ses­mø­de, el­ler på at sel­ve over­førs­len af pen­ge­ne ta­ger tid. Det er alt sam­men af­kla­ret in­den.

Ud­over den mar­kant øge­de ha­stig­hed hvor­med mid­ler­ne kan kom­me i spil, er en af de helt, helt sto­re styr­ker ved E365, på­pe­ger Sus­an­ne Da­hl, at mid­ler­ne og­så kan bli­ve brugt i de så­kald­te stil­le ka­ta­stro­fer, der af for­skel­li­ge grun­de ik­ke op­når me­di­er­nes og der­med do­no­rer­nes be­vå­gen­hed.

“Vi ser desvær­re at me­di­er­nes og der­med be­folk­nin­gens in­ter­es­se ’fa­der’ ud i takt med at nyheds­vær­di­en fal­der. Men ba­re for­di TV2 News hol­der op med at dæk­ke en ka­ta­stro­fe – el­ler al­drig væl­ger at dæk­ke den, er det ik­ke ens­be­ty­den­de med, at den ik­ke fin­des,” si­ger Sus­an­ne Da­hl.

Vi ser desvær­re at me­di­er­nes og der­med be­folk­nin­gens in­ter­es­se ’fa­der’ ud’ i takt med at nyheds­vær­di­en fal­der. Men ba­re for­di TV2 News hol­der op med at dæk­ke en ka­ta­stro­fe – el­ler al­drig væl­ger at dæk­ke den, er det ik­ke ens­be­ty­den­de med, at den ik­ke fin­des.

Sus­an­ne Da­hl – Di­rector of Bu­si­ness De­ve­l­op­ment and Part­ners­hips, Uni­cef Dan­mark

Hun på­pe­ger, at mid­ler­ne i E365 hel­ler ik­ke er bun­det til be­stem­te de­le af hjæl­pe­ar­bej­det. På den vis kan fi­nan­si­e­rin­gen bli­ve brugt på kryds og tværs af ind­sats­om­rå­der, så Uni­cef for ek­sem­pel ik­ke kom­mer til at stå i en si­tu­a­tion, hvor der kun er af­sat mid­ler til at sik­re rent vand, fø­de­va­rer og vac­ci­ne, men ik­ke til an­dre vig­ti­ge om­rå­der, som for ek­sem­pel at kun­ne sik­re de børn, der er ramt af ka­ta­stro­fen, et sik­kert rum til læ­ring og leg midt i ka­os­set.

Et tred­je og li­ge så be­tyd­nings­fuld for­del, som Sus­an­ne Da­hl sæt­ter en tyk streg un­der, er, at mid­ler­ne i E365 og­så kan sik­re, at Uni­cef vil kun­ne ryk­ke ud og yde en præ­ven­tiv ind­sats på de ste­der, hvor Uni­cef al­le­re­de på for­hånd kan si­ge, at der er ka­ta­stro­fer på vej. Det kan for ek­sem­pel væ­re i for­bin­del­se med sult­ka­ta­stro­fer el­ler ved vold­som­me vej­r­for­hold, der føl­ger den sam­me år­li­ge cy­klus, og for­be­re­del­ser­ne kan for ek­sem­pel væ­re at op­stil­le lo­ka­le vand-, fø­­de­va­re- og vac­ci­nelag­re el­ler at un­der­vi­se lo­kal­be­folk­nin­gen i, hvor­dan de bedst sik­rer sig un­der en cyklon.

Ved at kun­ne in­ve­ste­re mid­ler i det, der på fags­pro­get bli­ver kaldt ‘pre­pa­red­ness’, ræk­ker pen­ge­ne langt læn­ge­re, end de gør, når det bli­ver brugt til at re­a­ge­re på bag­kant af en ka­ta­stro­fe.

Akutpulje ved Dansk Flygtningehjælp har været en stor succes

En hul, kan­tet lyd af en mur­sten, der bli­ver slup­pet ned i den al­le­re­de vok­sen­de bun­ke af mur­sten i en stor, hvid sæk. Tyn­de, ble­ge bam­bus­rør, der takt­fast bli­ver klø­vet med ma­che­ter for der­ef­ter at bli­ve bun­det og bå­ret på skul­dre ud på ve­je og sti­er trå­dt i sand.

Bil­le­der­ne stam­mer fra Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og vi­ser hek­ti­ske for­be­re­del­ser i en af ver­dens stør­ste flygt­nin­ge­lej­re, COX’s Ba­zar i Bang­la­desh. For­be­re­del­ser på, at mons­un­reg­nen vil kom­me. Flygt­nin­ge­lej­ren op­stod i ef­ter­å­ret 2017, hvor over en halv mil­li­on ro­hin­gy­a­er flyg­te­de fra My­an­mar til Bang­la­desh. Med pen­ge fra en for­holds­vis ny pul­je, Aku­t­pulj­en, kun­ne Dansk Flygt­nin­ge­hjælp nem­lig ryk­ke lyn­hur­tigt ud og igang­sæt­te for­be­re­del­ser i flygt­nin­ge­lej­ren, al­le­re­de før mons­un­reg­nen kom og på den må­de væ­re med til at fore­byg­ge en lu­ren­de ka­ta­stro­fe.

Aku­t­pulj­en blev op­ret­tet til­ba­ge i år 2017 i et sam­ar­bej­de mel­lem Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og Ole Kirk’s Fond. Mid­ler­ne i pulj­en er flek­sib­le og kan ak­ti­ve­res af Ole Kirk’s Fond i kri­se­si­tu­a­tio­ner, hvor der er brug for hur­tig hand­ling. Op­rin­de­ligt var pulj­en på 15 mil­li­o­ner kro­ner, men i år 2018 blev pulj­en ef­ter et suc­ces­fuldt før­ste år ud­vi­det til 23,4 mil­li­o­ner kro­ner til brug over en tre­årig pe­ri­o­de.

For vo­res ved­kom­men­de op­stod sam­ar­bej­det på den må­de, at vo­res be­sty­rel­se, på det tids­punkt da al­le flygt­nin­ge kom gå­en­de op ad mo­tor­ve­je­ne i Dan­mark, hav­de et øn­ske om at gø­re no­get.

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær – di­rek­tør, Ole Kirk’s Fond

“For vo­res ved­kom­men­de op­stod sam­ar­bej­det på den må­de, at vo­res be­sty­rel­se, på det tids­punkt da al­le flygt­nin­ge kom gå­en­de op ad mo­tor­ve­je­ne i Dan­mark, hav­de et øn­ske om at gø­re no­get. Der­for blev se­kre­ta­ri­a­tet bedt om at ta­ge fat i Dansk Flygt­nin­ge­hjælp for at hø­re, hvad der var af mu­lig­he­der for et sam­ar­bej­de. Her ind­led­te vi så en di­a­log med An­dreas Kamm med det ud­gangs­punkt, at vi vil­le fin­de ud af, hvor de re­el­le ud­for­drin­ger lå for dem som ngo, og hvor vi sam­let set kun­ne gø­re den stør­ste for­skel,” for­tæl­ler Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær, di­rek­tør i Ole Kirk’s Fond.

På mø­det kun­ne da­væ­ren­de ge­ne­ral­se­kre­tær for Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, An­dreas Kamm, pe­ge på især to for­hold, der vil­le sik­re, at mid­ler­ne fra Ole Kirk’s Fond vil­le kun­ne bru­ges så ef­fek­tivt som over­ho­ve­det mu­ligt: Nem­lig, at de kun­ne ak­ti­ve­res hur­tigt og at de var flek­sib­le.

“Ide­en er, at vi imø­de­kom­mer den pro­blem­stil­ling, ngo’erne har. Nem­lig, at når det aku­t­te op­står, ta­ger det al­tid tid for dem at få pen­ge­ne ud at ar­bej­de. Her har vi så en pul­je, der kan ak­ti­ve­res me­get hur­tigt, og vi har en me­get agil be­sty­rel­se, så vi hur­tigt kan re­a­ge­re. Jeg tror det hur­tig­ste, vi har gjort det på, er to ti­mer, hvor vi kun­ne si­ge ‘ok’ til, at pen­ge­ne kun­ne kom­me af­sted. Så, det er den her agi­li­tet, der gør, at ngo’en kan dis­po­ne­re frit og kom­me hur­tigt i gang, vi sy­nes, der er det smuk­ke ved det her sam­ar­bej­de,” si­ger Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær.

Bygger på gensidig tillid

An­dreas Kamm, der var ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, da Aku­t­pulj­en blev etab­le­ret, frem­hæ­ver, at det kræ­ver “gen­si­dig til­lid og et godt gen­si­digt kend­skab” at ind­gå i et sam­ar­bej­de med en fond om en pul­je, hvor mid­ler­ne ik­ke på for­hånd er øre­mær­ke­de til be­stem­te for­mål.

“Vi har væ­ret i en god di­a­log og har ba­re kun­net rin­ge til hin­an­den. Det er det, det hand­ler om,” si­ger An­dreas Kamm

Sam­me be­sked ly­der fra Ole Kirk’s Fond:

“No­get af det, der gør, at vi har Dansk Flygt­nin­ge­hjælp som part­ne­re, er, at de er me­get trans­pa­ren­te, og at vi kan se den di­rek­te linje fra bud­get­ter­ne til, hvad der bli­ver ar­bej­det med. Vi har stor til­lid til, at Dansk Flygt­nin­ge­hjælp for­val­ter de­res an­svar, som de skal. Vi har jo og­så la­vet en af­ta­le, så det er ik­ke så­dan, at Dansk Flygt­nin­ge­hjælp ba­re går i gang, uden at vi li­ge har af­stemt det med dem. Vi har sta­dig en di­a­log om, hvad de ger­ne vil, og hvad bud­get­tet er – det går ba­re hur­tigt. Så det er ik­ke så­dan, at vi ba­re bru­ger pen­ge­ne der­u­dad. På den må­de sy­nes jeg ik­ke, det er pro­ble­ma­tisk. Det, der kun­ne væ­re pro­ble­ma­tisk, er, hvis man som fond øn­sker at ar­bej­de på nog­le me­get spe­ci­fik­ke om­rå­der, men det har vi jo ik­ke lagt os fast på,” si­ger Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær.

Lisa og Gud­mund Jør­gen­sens Fond har og­så do­ne­ret en mil­li­on kro­ner til aku­t­te for­mål via Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og i Ole Kirk’s Fond har man et lig­nen­de sam­ar­bej­de med Rø­de Kors. Fra Bå­de Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær og An­dreas Kamm ly­der det, at de hå­ber på, at langt fle­re fon­de og ngo’er vil kun­ne ind­gå i lig­nen­de sam­ar­bej­der.

Jeg sag­de den­gang, vi lan­ce­re­de Aku­t­pulj­en, at ‘det her er et ny­brud i fondstænk­nin­gen’, og jeg hå­ber, at det vil bre­de sig, for det vil op­ti­me­re fon­de­nes pen­ge.

An­dreas Kamm – tidl. ge­ne­ral­se­kre­tær, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp

“Jeg sag­de den­gang, vi lan­ce­re­de Aku­t­pulj­en, at ‘det her er et ny­brud i fondstænk­nin­gen’, og jeg hå­ber, at det vil bre­de sig, for det vil op­ti­me­re fon­de­nes pen­ge,” si­ger An­dreas Kamm, mens det fra Ka­rin Skjødt Hin­d­kjærs si­de ly­der at:

“Vi er su­per, su­per gla­de for se­tup­pet, for vi sy­nes vir­ke­ligt, det kan no­get. Som fond sy­nes vi og­så, at det er at­trak­tivt at ind­gå i de her part­ner­ska­ber, hvor det ik­ke ba­re er pen­ge, der bli­ver gi­vet, men hvor vi og­så har en lø­ben­de di­a­log om, hvor­dan vi kan un­der­støt­te ngo’ernes ar­bej­de. Det er vig­tigt for Ole Kirk’s Fond.”

Positiv første dialog

Susanne Dahl, Director of Business Development and Partnerships, Unicef
Sus­an­ne Da­hl, Di­rector of Bu­si­ness De­ve­l­op­ment and Part­ners­hips, Uni­cef

Til­ba­ge i den stjer­ne­for­me­de FN-by er Sus­an­ne Da­hl som en vel­be­van­dret per­son i fonds­ver­de­nen langt fra blind for, at det kan væ­re svært at yde for­hånds-do­­na­tion til u-øre­­mær­ke­­de ind­sat­ser.

“Vi har stor respekt for den stra­te­gi­ske til­gang og grun­dig­hed, fon­de­ne ar­bej­der med, men vi mang­ler sim­pelt­hen de frie og flek­sib­le mid­ler, vi hur­tigt kan sæt­te i spil. Der­for er der be­hov for at få sat skub i den her ord­ning, hvor vi selv­føl­ge­lig har fast­sat en ræk­ke kri­te­ri­er, der skal væ­re op­fyldt, før mid­ler­ne i E365 kan bli­ve ud­løst, li­ge­som et so­lidt in­ter­nt rap­por­te­rings­sy­stem stil­ler krav om re­de­gø­rel­se og af­rap­por­te­ring for hver en brugt kro­ne,” si­ger Sus­an­ne Da­hl.

Hun for­tæl­ler, at de før­ste di­a­lo­ger med fon­de­ne har væ­ret po­si­ti­ve – og til ef­ter­å­ret og frem vil Uni­cef des­u­den be­gyn­de at fo­ku­se­re på sam­ar­bej­der med virk­som­he­der om at bi­dra­ge til pulj­en.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.