Nyt evalueringsværktøj fra Nordea-fonden

Nordea-fonden udgiver nu en guide til evaluering af projekter. Værktøjet skal inspirere fondens støttemodtagere og andre interesserede til at se evaluering som middel til bedre projekter, dybere læring og mere værdi for samfundet, fortæller fonden.

Nyt evalueringsværktøj fra Nordea-fonden
I Nor­dea-fon­dens gu­i­de til eva­lu­e­ring af pro­jek­ter er bå­de spørgs­mål og råd tænkt som en hjæl­pen­de hånd, som først og frem­mest skal ska­be vær­di for pro­jektor­ga­ni­sa­tio­nen. Eva­lu­e­ring er nem­lig ik­ke no­get, der skal fo­re­gå for fon­dens skyld, si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef Ti­ne Wickers.

Den filan­tro­pi­ske værk­tøjskas­se får end­nu et red­skab. Nor­dea-fon­den ud­gi­ver nem­lig nu en gu­i­de til eva­lu­e­ring af pro­jek­ter. Værk­tø­jet er først og frem­mest hen­vendt til fon­dens støt­te­mod­ta­ge­re, men al­le in­ter­es­se­re­de er vel­kom­ne til at bru­ge guiden.

Iføl­ge Nor­dea-fon­den ta­ger den nye gu­i­de ud­gangs­punkt i, at filan­tro­pi­ske pro­jek­ter og or­ga­ni­sa­tio­ner of­te er me­get forskellige.

Der­for in­de­hol­der gu­i­den tre for­skel­li­ge eva­lu­e­rings­mo­del­ler, som bå­de kan bru­ges af små or­ga­ni­sa­tio­ner uden om­fat­ten­de er­fa­ring med eva­lu­e­ring og stør­re or­ga­ni­sa­tio­ner, som ger­ne vil in­spi­re­res til at la­ve eva­lu­e­rin­ger “med an­ven­del­se og vær­di­ska­bel­se i fo­kus,” for­tæl­ler Ti­ne Wi­ck­ers, som er kom­mu­ni­ka­tions­chef i Nordea-fonden.

“For os hand­ler den nye gu­i­de og­så om at sæt­te end­nu et red­skab i spil for at kun­ne ska­be me­re vær­di som fond. For en lil­le må­neds tid si­den præ­sen­te­re­de vi en op­da­te­ret hjem­mesi­de, hvor vi har styr­ket vo­res om­rå­de med vi­den og værk­tø­jer til al­le an­sø­ge­re og støt­te­mod­ta­ge­re. På hjem­mesi­den er der er in­put til, hvor­dan man ar­bej­der med f.eks. for­ank­ring af pro­jek­ter. Nu er eva­lu­e­rings­gu­i­den alt­så og­så kom­met på sam­men med in­put til, hvor­dan man kan ar­bej­de med kom­mu­ni­ka­tion,” si­ger Ti­ne Wickers.

Ikke for fondens skyld

Ud­over de tre for­skel­li­ge eva­lu­e­rings­mo­del­ler er en cen­tral del af den nye gu­i­de syv så­kald­te re­flek­sions­spørgs­mål. Spørgs­må­le­ne skal hjæl­pe pro­jektor­ga­ni­sa­tio­nen med at af­kla­re, hvor­for og hvor­dan eva­lu­e­ring kan styr­ke det en­kel­te projekt.

Som en del af spørgs­må­le­ne gi­ver gu­i­den og­så kon­kre­te råd om, hvor­dan man kan gri­be eva­lu­e­rings­pro­ces­sen an.

Vi stil­ler ik­ke ge­ne­rel­le krav om eva­lu­e­ring ved pro­jek­ter­nes af­slut­ning, men vi har al­li­ge­vel op­le­vet at mod­ta­ge sto­re gul­dran­de­de rap­por­ter på 80-100 si­der med tit­len ‘Nor­dea-fon­dens evalueringsrapport’.

Ti­ne Wi­ck­ers – kom­mu­ni­ka­tions­chef, Nordea-fonden

“Du/I kan for­ment­lig spa­re en del pen­ge på ek­stern hjælp, hvis I selv bi­dra­ger til da­ta­ind­sam­lin­gen. Hvis I øn­sker en ek­stern til at fo­re­ta­ge in­ter­views, kan I må­ske stå for den prak­ti­ske plan­læg­ning af in­ter­viewe­ne,” ly­der ét af rå­de­ne for eksempel.

Bå­de gu­i­dens spørgs­mål og råd er tænkt som en hjæl­pen­de hånd, som først og frem­mest skal ska­be vær­di for pro­jektor­ga­ni­sa­tio­nen. Eva­lu­e­ring er nem­lig ik­ke no­get, der skal fo­re­gå for fon­dens skyld, si­ger Ti­ne Wickers.

“Det har væ­ret vig­tigt for os at la­ve et prak­tisk og prak­sisnært værk­tøj, som kan væ­re til gavn di­rek­te fra fon­dens hjem­mesi­de. For­må­let er at styr­ke støt­te­mod­ta­ger­nes ar­bej­de med at ind­fri pro­jek­ter­nes mål, så or­ga­ni­sa­tio­nen kan læ­re af er­fa­rin­ger­ne. Helt grund­læg­gen­de er det nem­lig ik­ke for fon­dens skyld, men for or­ga­ni­sa­tio­nens egen skyld, når de eva­lu­e­rer. Eva­lu­e­ring kan bru­ges til at fo­ku­se­re ener­gi­en om­kring de mål­sæt­nin­ger, som or­ga­ni­sa­tio­nen har. Der­u­d­over er det for an­dre pro­jek­ters og or­ga­ni­sa­tio­ners skyld, at man skal eva­lu­e­re, så man bi­dra­ger til, at nye pro­jek­ter kan stå på skul­dre­ne af én og ik­ke selv skal op­fin­de den dy­be tal­ler­ken,” si­ger Ti­ne Wickers.

Den nye gu­i­de er der­i­mod ik­ke ud­vik­let for at kræ­ve af støt­te­mod­ta­ger­ne, at de eva­lu­e­rer de­res pro­jek­ter på en be­stemt må­de, så fon­den kan føl­ge med i resultaterne.

“Når et pro­jekt af­slut­tes, så be­der vi støt­te­mod­ta­ger­ne af­rap­por­te­re op til fi­re si­der som stan­dard. Vi stil­ler ik­ke ge­ne­rel­le krav om eva­lu­e­ring ved pro­jek­ter­nes af­slut­ning, men vi har al­li­ge­vel op­le­vet at mod­ta­ge sto­re gul­dran­de­de rap­por­ter på 80-100 si­der med tit­len ‘Nor­dea-fon­dens eva­lu­e­rings­rap­port’, som re­elt ik­ke har tjent no­get for­mål. Den nye gu­i­de skal ger­ne væ­re med til at ty­de­lig­gø­re fon­dens for­vent­nin­ger ved at gi­ve støt­te­mod­ta­ger­ne et værk­tøj, som prak­sisnært og en­kelt kan hjæl­pe dem med at tæn­ke eva­lu­e­ring ind. På den må­de er gu­i­den ik­ke ud­tryk for et skift i vo­res tan­ke­gang. Den er sna­re­re en ty­de­lig­gø­rel­se af, hvor­dan vi som fond ger­ne vil op­for­dre støt­te­mod­ta­ger­ne til at tæn­ke,” si­ger Ti­ne Wickers.

Hjælp fra støttemodtagerne

Iføl­ge Ti­ne Wi­ck­ers har Nor­dea-fon­den gen­nem åre­ne op­le­vet, at “me­get guld kan gå tabt,” hvis ik­ke støt­te­mod­ta­ger­ne tæn­ker eva­lu­e­ring ind helt fra star­ten af de­res projekter.

For at und­gå at dét sker, så har fon­den ud­vik­let den nye gu­i­de i sam­ar­bej­de med bå­de et rå­d­giv­nings­fir­ma med eks­per­ti­se i eva­lu­e­ring, men og­så med hjælp fra fon­dens eg­ne støttemodtagere.

Én af de støt­te­mod­ta­ge­re, der har væ­ret med til at kva­li­fi­ce­re den nye gu­i­de, er pro­jekt­le­der Mie Møl­ler Ni­el­sen fra pro­jek­tet Far for Li­vet. Hun me­ner, at den nye gu­i­de på fle­re om­rå­der kan hjæl­pe støt­te­mod­ta­ger­ne med at få eva­lu­e­ret projekterne.

“Når man skal sø­ge støt­te og la­ve en pro­jek­tan­søg­ning, så vil den of­te in­de­hol­de et ele­ment af eva­lu­e­ring. Men eva­lu­e­rin­gen kan nog­le gan­ge en­de med at bli­ve den mest døds­sy­ge del af et pro­jekt, som man ba­re skal hu­ske til sidst. Men sam­ti­dig kan eva­lu­e­ring jo og­så væ­re med til at for­mid­le re­sul­ta­ter. Pro­ble­met er, at man ik­ke al­tid får tænkt det or­dent­ligt ind fra start. Der­for kan det væ­re godt med en gu­i­de som den her. Og så er det po­si­tivt, at gu­i­den læg­ger op til, at eva­lu­e­ring kan væ­re an­det og me­re end en ke­de­lig rap­port,” si­ger Mie Møl­ler Ni­el­sen og uddyber:

Her kan gu­i­den og­så væ­re med til at hu­ske pro­jek­te­je­ren på, at man jo ik­ke skal la­ve eva­lu­e­rin­gen for fon­dens skyld, men for ens egen skyld.

Mie Møl­ler Ni­el­sen – pro­jekt­le­der, Far for Livet

“Det af­hæn­ger jo me­get af pro­jek­tet, hvor­dan man kan eva­lu­e­re. Jeg sid­der f.eks. selv på et pro­jekt, som ik­ke er me­get forsk­nings­tungt. Og for­di vo­res eva­lu­e­ring der­for mest skal ud til de bru­ge­re, som vi har haft med i pro­jek­tet, så bli­ver det en lidt me­re far­ve­rig eva­lu­e­ring. Her kan gu­i­den og­så væ­re med til at hu­ske pro­jek­te­je­ren på, at man jo ik­ke skal la­ve eva­lu­e­rin­gen for fon­dens skyld, men for ens egen skyld. Og­så dét gi­ver gu­i­den et bud på, hvor­dan man kan gri­be an,” si­ger Mie Møl­ler Nielsen.

Hun me­ner, at gu­i­den der­for er vel­lyk­ket. Men hvis den skal vi­de­re­ud­vik­les med hjælp fra må­l­grup­pen, så øn­sker hun sig end­nu fle­re ek­semp­ler på, hvor­dan an­dre har gre­bet eva­lu­e­ring an.

“Hvis jeg skul­le pe­ge på en lil­le ting, så vil­le det væ­re dej­ligt med helt kon­kre­te ca­ses, så man kan bli­ve in­spi­re­ret til nye og an­der­le­des eva­lu­e­rings­me­to­der. Det kun­ne væ­re rart, for­di eva­lu­e­ring for man­ge ik­ke er no­get, der er spe­ci­elt in­ter­es­sant. Men det kan det bli­ve, hvis man ta­ger sig sam­men. Og så er det jo og­så et godt red­skab at bru­ge til op­følg­ning på pro­jek­ter­ne, til at læ­re af hin­an­den og ska­be net­værk mel­lem pro­jek­ter­ne,” si­ger Mie Møl­ler Nielsen.

Ikke sidste værktøj

Iføl­ge Ti­ne Wi­ck­ers er Nor­dea-fon­dens filan­tro­pi­ske ar­bej­de i høj grad ba­se­ret på in­put og fe­ed­ba­ck fra støt­te­mod­ta­ger­ne. De er og­så en cen­tral år­sag til, at gu­i­den over­ho­ve­det er ble­vet til no­get. Bå­de fond og støt­te­mod­ta­ge­re har nem­lig kun­net se den dy­be­re idé.

“Idéen kom­mer bå­de fra støt­te­mod­ta­ger­ne og fra fon­den. Nog­le be­vil­lings­mod­ta­ge­re tror må­ske, at de skal la­ve sto­re rap­por­ter, og der­for spør­ger de os, hvad vi for­ven­ter af eva­lu­e­rin­ger­ne, hvem de kan ta­le med, og om vi har go­de ek­semp­ler. Gen­nem åre­ne har vi der­for få­et me­get er­fa­ring i, hvad der skal til, for at pro­jek­ter lyk­kes. Vi har set, hvor gi­ven­de det kan væ­re for bå­de pro­ces og pro­dukt, hvis eva­lu­e­ring tæn­kes ind fra start. Så det her er en ek­stra må­de, som fon­den kan væ­re med til at til­fø­re vær­di ved at hjæl­pe til med at sty­re pro­jek­ter­ne,” si­ger Ti­ne Wickers.

Og som ef­ter­lyst af pro­jekt­le­der Mie Møl­ler Ni­el­sen vil fon­den og­så ger­ne væ­re med til at ud­bre­de ek­semp­ler på, hvor­dan eva­lu­e­ring kon­kret kan gri­bes an.

“Vi går ind for åben­hed og trans­pa­rens og for, at vi kan læ­re af hin­an­den. Vi ser og­så et an­svar for at sæt­te eva­lu­e­rin­ger­ne i spil og de­le dem på tværs af støt­te­mod­ta­ge­re. Der­for vil vi og­så ger­ne læg­ge or­ga­ni­sa­tio­ner­nes eva­lu­e­rin­ger på vo­res hjem­mesi­de for at de­le dem. Så kan vi jo og­så bru­ge dem, når vi sam­ler op og hol­der net­værks­mø­de,” si­ger Ti­ne Wi­ck­ers, som og­så for­tæl­ler, at fon­den al­le­re­de nu har fle­re værk­tø­jer på vej.

Nor­dea-fon­dens evalueringsguide

Du kan fin­de Nor­dea-fon­dens nye eva­lu­e­rings­gu­i­de her.

“I sid­ste en­de hand­ler det om at ska­be mest mu­lig al­men­nyt­tig vær­di og ef­fekt af fon­dens ud­de­lin­ger. Der­for er det her be­stemt hel­ler ik­ke det sid­ste værk­tøj fra vo­res si­de. Vi vil fort­sæt­te med at ud­vik­le de her værk­tø­jer, hvor vi op­le­ver, at de kan ska­be vær­di for de man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, vi støt­ter,” slut­ter Ti­ne Wickers.

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer