Ugens uddelinger: Fra underværker til tagterrasse

Villum Fonden støtter udendørs både ved landjorden og højt til vejrs, mens Realdania dækker hele landet med støtte til frivillige fællesskaber og Poul Due Jensens Fond belønner forskning med banebrydende potentiale. Det er ugens udvalgte uddelinger.

Realdania – Underværker (foto: Maritimcenter Lillebælt)
I Mid­del­fart vil fri­vil­li­ge ildsjæ­le op­fø­re et ma­ri­timt mul­ti­funk­tio­nelt hus og for­mid­le na­tur og kul­tur­hi­sto­ri­ske op­le­vel­ser. Ma­ri­tim­cen­ter Lil­le­bælt har få­et en mil­li­on kro­ner i støt­te fra Re­al­da­ni­as Un­der­vær­ker-kampag­ne (fo­to: Ma­ri­tim­cen­ter Lillebælt).

Ugens før­ste ud­valg­te ud­de­lin­ger kom­mer fra Vil­lum Fon­den. I den­ne uge har fon­den nem­lig støt­tet Nor­dens stør­ste kol­le­gi­um, Øre­sund­skol­le­gi­et i Kø­ben­havn, med 2,8 mio. kr. til pro­jek­tet Gro­bund for nye fæl­les­ska­ber, som er iværk­sat af kol­le­giets beboerråd.

Be­vil­lin­gen be­ty­der, at kol­le­giets tag­ter­ras­se på 1.300 kva­drat­me­ter – det sva­rer til cir­ka halvan­den par­cel­hus­grund – vil bli­ve for­vand­let til et grønt og ind­by­den­de fæl­les­a­re­al og et sam­lings­punkt for kol­le­giets beboere.

Over 100 fri­vil­li­ge be­bo­e­re er med i pro­jek­tet, der fal­der sam­men med, at kol­le­gi­et står over for at bli­ve om­dan­net til al­me­ne ung­doms­bo­li­ger, hvor nog­le af plad­ser­ne i frem­ti­den skal gå til so­ci­alt ud­sat­te unge.

Idéen er, at om­dan­nel­sen af de fy­si­ske ram­mer gi­ver bed­re mu­lig­he­der for at in­te­gre­re den nye beboergruppe.

Læn­ge­re mod nord har Vil­lum Fon­den og­så net­op be­vil­get 1 mio. kr. til et an­det uden­dør­spro­jekt, nem­lig op­byg­ning af cir­kus­sce­nen Kar­ru­sel­len i Mor­sø Multipark.

Pen­ge­ne kom­mer fra fon­dens pul­je Dags­lys og frisk luft, og fon­den be­grun­der blandt an­det be­vil­lin­gen med, at cir­kus­sce­nen kan væ­re med til at sik­re nye og in­spi­re­ren­de uden­dør­sak­ti­vi­te­ter til gavn og glæ­de for mange.

Nye underværker støttet af Realdania

I alt 18 pro­jek­ter kan nu bli­ve til vir­ke­lig­hed med sam­let 14 mio. kr. i støt­te fra Re­al­da­ni­as pul­je Un­der­vær­ker. Pulj­en un­der­støt­ter fri­vil­li­ge ildsjæle­pro­jek­ter i det byg­ge­de mil­jø, og spre­der sig over he­le lan­det på tværs af land og by.

For Sti­ne Lea Ja­co­bi, pro­gram­chef i Re­al­da­nia, er an­sø­ger­nes blik for de sær­li­ge lo­ka­le mu­lig­he­der for at la­de un­ge mø­des om de­res in­ter­es­ser i en svær cor­o­na­tid værd at bemærke.

Ildsjæ­le­ne byg­ger ik­ke for sig selv – de byg­ger for hinanden.

Sti­ne Lea Ja­co­bi – pro­gram­chef, Realdania

”Cor­o­na­epi­de­mi­en sæt­ter en kæp i hju­let for det so­ci­a­le samvær – men hel­dig­vis blom­strer de fri­vil­li­ge fæl­les­ska­ber sta­dig over he­le lan­det. Ildsjæ­le­ne byg­ger ik­ke for sig selv – de byg­ger for hin­an­den. De har øje for hvert steds sær­li­ge mu­lig­he­der, og de ar­bej­der ut­ræt­te­ligt for at ska­be en po­si­tiv for­an­dring, som kom­mer fle­re til go­de. Der­for er det al­tid en sær­lig glæ­de at gen­nem­gå de man­ge pro­jek­tan­søg­nin­ger og mær­ke det stær­ke fri­vil­li­ge en­ga­ge­ment, der i den grad bob­ler der­u­de,” si­ger Sti­ne Lea Ja­co­bi, pro­gram­chef i Realdania.

I Ring­kø­bings fre­de­de sta­tions­byg­ning er bå­de et fri­vil­ligt dre­vet ung­doms­hus og en café for ek­sem­pel på vej. De skal styr­ke eg­nens un­ge­mil­jø og ska­be liv og ak­ti­vi­tet i en hi­sto­risk bygning.

I alt fik Re­al­da­nia 82 an­søg­nin­ger til pulj­en i den­ne om­bæ­ring. De 18 støt­te­de pro­jek­ter er ud­valgt med hjælp fra et ek­ster­nt be­døm­mel­ses­ud­valg. For pro­jek­ter, der ik­ke nå­e­de at by­de ind i den­ne om­gang, åb­nes for en ny an­søg­nings­mu­lig­hed til for­å­ret 2021.

Poul Due Jensens Fond uddeler pris

Og­så forsk­nin­gen modt­og i den­ne uge fonds­mid­ler. Den­ne gang i form af en hæ­ders­be­vis­ning, nem­lig Grund­fospri­sen 2020, der be­står af sta­tu­et­ten Be-Think-In­nova­te og i alt 1 mio. kr.

Her­af er 250.000 kr. en per­son­lig hæ­ders­ga­ve, mens 750.000 kr. frit kan an­ven­des til forsk­ning in­den for pris­mod­ta­ge­rens forskningsområde.

Pris­mod­ta­ge­ren i år blev lek­tor Dort­he Bom­holdt Ravns­bæk fra Syd­dansk Uni­ver­si­tets In­sti­tut for Fy­sik, Ke­mi og Far­ma­ci, som fik over­rakt pri­sen ved et ufor­melt ar­ran­ge­ment i Bjer­ring­bro den 12. november.

Pri­sen er en an­er­ken­del­se af Dort­he Bom­holdt Ravns­bæks forsk­ning in­den for især lit­hi­um­bat­te­ri­er, som fin­des overalt fra mo­bil­te­le­fo­ner til el­bi­ler og er en af­gø­ren­de kom­po­nent i den grøn­ne omstilling.

"Dort­he Bom­holdt Ravns­bæks forsk­ning an­ven­der sær­de­les avan­ce­re­de eks­pe­ri­men­tel­le ana­ly­se­me­to­der uden no­gen­sin­de at ta­be det over­ord­ne­de mål om for­bed­ret ener­gi­lag­ring af sy­ne. Hen­des bre­de kon­tak­t­net sik­rer des­u­den hur­tig for­mid­ling, og­så in­du­stri­elt, af de op­nå­e­de re­sul­ta­ter, og hen­des forsk­ning er der­for et for­nemt ek­sem­pel på nyt­te­in­spi­re­ret grund­forsk­ning," si­ger Jens Maaløe, be­sty­rel­ses­for­mand i Po­ul Due Jen­sens Fond og for­mand for Grundfospris-komitéen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer