Ugens uddelinger: Fra underværker til tagterrasse

Vil­lum Fon­den støt­ter uden­dørs bå­de ved land­jor­den og højt til vej­rs, mens Re­al­da­nia dæk­ker he­le lan­det med støt­te til fri­vil­li­ge fæl­les­ska­ber og Po­ul Due Jen­sens Fond be­løn­ner forsk­ning med ba­ne­bry­den­de po­ten­ti­a­le. Det er ugens ud­valg­te uddelinger.

Realdania – Underværker (foto: Maritimcenter Lillebælt)
I Mid­del­fart vil fri­vil­li­ge ildsjæ­le op­fø­re et ma­ri­timt mul­ti­funk­tio­nelt hus og for­mid­le na­tur og kul­tur­hi­sto­ri­ske op­le­vel­ser. Ma­ri­tim­cen­ter Lil­le­bælt har få­et en mil­li­on kro­ner i støt­te fra Re­al­da­ni­as Un­­der­vær­ker-kampag­­ne (fo­to: Ma­ri­tim­cen­ter Lillebælt).

Ugens før­ste ud­valg­te ud­de­lin­ger kom­mer fra Vil­lum Fon­den. I den­ne uge har fon­den nem­lig støt­tet Nor­dens stør­ste kol­le­gi­um, Øre­sund­skol­le­gi­et i Kø­ben­havn, med 2,8 mio. kr. til pro­jek­tet Gro­bund for nye fæl­les­ska­ber, som er iværk­sat af kol­le­giets beboerråd.

Be­vil­lin­gen be­ty­der, at kol­le­giets tag­ter­ras­se på 1.300 kva­drat­me­ter – det sva­rer til cir­ka halvan­den par­cel­hus­grund – vil bli­ve for­vand­let til et grønt og ind­by­den­de fæl­les­a­re­al og et sam­lings­punkt for kol­le­giets beboere.

Over 100 fri­vil­li­ge be­bo­e­re er med i pro­jek­tet, der fal­der sam­men med, at kol­le­gi­et står over for at bli­ve om­dan­net til al­me­ne ung­doms­bo­li­ger, hvor nog­le af plad­ser­ne i frem­ti­den skal gå til so­ci­alt ud­sat­te unge.

Idéen er, at om­dan­nel­sen af de fy­si­ske ram­mer gi­ver bed­re mu­lig­he­der for at in­te­gre­re den nye beboergruppe.

Læn­ge­re mod nord har Vil­lum Fon­den og­så net­op be­vil­get 1 mio. kr. til et an­det uden­dør­spro­jekt, nem­lig op­byg­ning af cir­kus­sce­nen Kar­ru­sel­len i Mor­sø Multipark.

Pen­ge­ne kom­mer fra fon­dens pul­je Dags­lys og frisk luft, og fon­den be­grun­der blandt an­det be­vil­lin­gen med, at cir­kus­sce­nen kan væ­re med til at sik­re nye og in­spi­re­ren­de uden­dør­sak­ti­vi­te­ter til gavn og glæ­de for mange.

Nye underværker støttet af Realdania

I alt 18 pro­jek­ter kan nu bli­ve til vir­ke­lig­hed med sam­let 14 mio. kr. i støt­te fra Re­al­da­ni­as pul­je Un­der­vær­ker. Pulj­en un­der­støt­ter fri­vil­li­ge ildsjæle­pro­jek­ter i det byg­ge­de mil­jø, og spre­der sig over he­le lan­det på tværs af land og by.

For Sti­ne Lea Ja­co­bi, pro­gram­chef i Re­al­da­nia, er an­sø­ger­nes blik for de sær­li­ge lo­ka­le mu­lig­he­der for at la­de un­ge mø­des om de­res in­ter­es­ser i en svær cor­o­na­tid værd at bemærke.

Ildsjæ­le­ne byg­ger ik­ke for sig selv – de byg­ger for hinanden.

Sti­ne Lea Ja­co­bi – pro­gram­chef, Realdania

”Cor­o­na­epi­de­mi­en sæt­ter en kæp i hju­let for det so­ci­a­le samvær – men hel­dig­vis blom­strer de fri­vil­li­ge fæl­les­ska­ber sta­dig over he­le lan­det. Ildsjæ­le­ne byg­ger ik­ke for sig selv – de byg­ger for hin­an­den. De har øje for hvert steds sær­li­ge mu­lig­he­der, og de ar­bej­der ut­ræt­te­ligt for at ska­be en po­si­tiv for­an­dring, som kom­mer fle­re til go­de. Der­for er det al­tid en sær­lig glæ­de at gen­nem­gå de man­ge pro­jek­tan­søg­nin­ger og mær­ke det stær­ke fri­vil­li­ge en­ga­ge­ment, der i den grad bob­ler der­u­de,” si­ger Sti­ne Lea Ja­co­bi, pro­gram­chef i Realdania.

I Ring­kø­bings fre­de­de sta­tions­byg­ning er bå­de et fri­vil­ligt dre­vet ung­doms­hus og en café for ek­sem­pel på vej. De skal styr­ke eg­nens un­ge­mil­jø og ska­be liv og ak­ti­vi­tet i en hi­sto­risk bygning.

I alt fik Re­al­da­nia 82 an­søg­nin­ger til pulj­en i den­ne om­bæ­ring. De 18 støt­te­de pro­jek­ter er ud­valgt med hjælp fra et ek­ster­nt be­døm­mel­ses­ud­valg. For pro­jek­ter, der ik­ke nå­e­de at by­de ind i den­ne om­gang, åb­nes for en ny an­søg­nings­mu­lig­hed til for­å­ret 2021.

Poul Due Jensens Fond uddeler pris

Og­så forsk­nin­gen modt­og i den­ne uge fonds­mid­ler. Den­ne gang i form af en hæ­ders­be­vis­ning, nem­lig Grund­fospri­sen 2020, der be­står af sta­tu­et­ten Be-Think-In­­nova­te og i alt 1 mio. kr.

Her­af er 250.000 kr. en per­son­lig hæ­ders­ga­ve, mens 750.000 kr. frit kan an­ven­des til forsk­ning in­den for pris­mod­ta­ge­rens forskningsområde.

Pris­mod­ta­ge­ren i år blev lek­tor Dort­he Bom­holdt Ravns­bæk fra Syd­dansk Uni­ver­si­tets In­sti­tut for Fy­sik, Ke­mi og Far­ma­ci, som fik over­rakt pri­sen ved et ufor­melt ar­ran­ge­ment i Bjer­ring­bro den 12. november.

Pri­sen er en an­er­ken­del­se af Dort­he Bom­holdt Ravns­bæks forsk­ning in­den for især lit­hi­um­bat­te­ri­er, som fin­des overalt fra mo­bil­te­le­fo­ner til el­bi­ler og er en af­gø­ren­de kom­po­nent i den grøn­ne omstilling.

"Dort­he Bom­holdt Ravns­bæks forsk­ning an­ven­der sær­de­les avan­ce­re­de eks­pe­ri­men­tel­le ana­ly­se­me­to­der uden no­gen­sin­de at ta­be det over­ord­ne­de mål om for­bed­ret ener­gi­lag­ring af sy­ne. Hen­des bre­de kon­tak­t­net sik­rer des­u­den hur­tig for­mid­ling, og­så in­du­stri­elt, af de op­nå­e­de re­sul­ta­ter, og hen­des forsk­ning er der­for et for­nemt ek­sem­pel på nyt­te­in­spi­re­ret grund­forsk­ning," si­ger Jens Maaløe, be­sty­rel­ses­for­mand i Po­ul Due Jen­sens Fond og for­mand for Grundfospris-komitéen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…