Ugens uddelinger: Fra underværker til tagterrasse

Vil­lum Fon­den støt­ter uden­dørs bå­de ved land­jor­den og højt til vej­rs, mens Re­al­da­nia dæk­ker he­le lan­det med støt­te til fri­vil­li­ge fæl­les­ska­ber og Po­ul Due Jen­sens Fond be­løn­ner forsk­ning med ba­ne­bry­den­de po­ten­ti­a­le. Det er ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger.

Realdania – Underværker (foto: Maritimcenter Lillebælt)
I Mid­del­fart vil fri­vil­li­ge ildsjæ­le op­fø­re et ma­ri­timt mul­ti­funk­tio­nelt hus og for­mid­le na­tur og kul­tur­hi­sto­ri­ske op­le­vel­ser. Ma­ri­tim­cen­ter Lil­le­bælt har få­et en mil­li­on kro­ner i støt­te fra Re­al­da­ni­as Un­­der­vær­ker-kampag­­ne (fo­to: Ma­ri­tim­cen­ter Lil­le­bælt).

Ugens før­ste ud­valg­te ud­de­lin­ger kom­mer fra Vil­lum Fon­den. I den­ne uge har fon­den nem­lig støt­tet Nor­dens stør­ste kol­le­gi­um, Øre­sund­skol­le­gi­et i Kø­ben­havn, med 2,8 mio. kr. til pro­jek­tet Gro­bund for nye fæl­les­ska­ber, som er iværk­sat af kol­le­giets be­bo­er­råd.

Be­vil­lin­gen be­ty­der, at kol­le­giets tag­ter­ras­se på 1.300 kva­drat­me­ter – det sva­rer til cir­ka halvan­den par­cel­hus­grund – vil bli­ve for­vand­let til et grønt og ind­by­den­de fæl­les­a­re­al og et sam­lings­punkt for kol­le­giets be­bo­e­re.

Over 100 fri­vil­li­ge be­bo­e­re er med i pro­jek­tet, der fal­der sam­men med, at kol­le­gi­et står over for at bli­ve om­dan­net til al­me­ne ung­doms­bo­li­ger, hvor nog­le af plad­ser­ne i frem­ti­den skal gå til so­ci­alt ud­sat­te un­ge.

Idéen er, at om­dan­nel­sen af de fy­si­ske ram­mer gi­ver bed­re mu­lig­he­der for at in­te­gre­re den nye be­bo­er­grup­pe.

Læn­ge­re mod nord har Vil­lum Fon­den og­så net­op be­vil­get 1 mio. kr. til et an­det uden­dør­spro­jekt, nem­lig op­byg­ning af cir­kus­sce­nen Kar­ru­sel­len i Mor­sø Mul­ti­park.

Pen­ge­ne kom­mer fra fon­dens pul­je Dags­lys og frisk luft, og fon­den be­grun­der blandt an­det be­vil­lin­gen med, at cir­kus­sce­nen kan væ­re med til at sik­re nye og in­spi­re­ren­de uden­dør­sak­ti­vi­te­ter til gavn og glæ­de for man­ge.

Nye underværker støttet af Realdania

I alt 18 pro­jek­ter kan nu bli­ve til vir­ke­lig­hed med sam­let 14 mio. kr. i støt­te fra Re­al­da­ni­as pul­je Un­der­vær­ker. Pulj­en un­der­støt­ter fri­vil­li­ge ildsjæle­pro­jek­ter i det byg­ge­de mil­jø, og spre­der sig over he­le lan­det på tværs af land og by.

For Sti­ne Lea Ja­co­bi, pro­gram­chef i Re­al­da­nia, er an­sø­ger­nes blik for de sær­li­ge lo­ka­le mu­lig­he­der for at la­de un­ge mø­des om de­res in­ter­es­ser i en svær cor­o­na­tid værd at be­mær­ke.

Ildsjæ­le­ne byg­ger ik­ke for sig selv – de byg­ger for hin­an­den.

Sti­ne Lea Ja­co­bi – pro­gram­chef, Re­al­da­nia

”Cor­o­na­epi­de­mi­en sæt­ter en kæp i hju­let for det so­ci­a­le samvær – men hel­dig­vis blom­strer de fri­vil­li­ge fæl­les­ska­ber sta­dig over he­le lan­det. Ildsjæ­le­ne byg­ger ik­ke for sig selv – de byg­ger for hin­an­den. De har øje for hvert steds sær­li­ge mu­lig­he­der, og de ar­bej­der ut­ræt­te­ligt for at ska­be en po­si­tiv for­an­dring, som kom­mer fle­re til go­de. Der­for er det al­tid en sær­lig glæ­de at gen­nem­gå de man­ge pro­jek­tan­søg­nin­ger og mær­ke det stær­ke fri­vil­li­ge en­ga­ge­ment, der i den grad bob­ler der­u­de,” si­ger Sti­ne Lea Ja­co­bi, pro­gram­chef i Re­al­da­nia.

I Ring­kø­bings fre­de­de sta­tions­byg­ning er bå­de et fri­vil­ligt dre­vet ung­doms­hus og en café for ek­sem­pel på vej. De skal styr­ke eg­nens un­ge­mil­jø og ska­be liv og ak­ti­vi­tet i en hi­sto­risk byg­ning.

I alt fik Re­al­da­nia 82 an­søg­nin­ger til pulj­en i den­ne om­bæ­ring. De 18 støt­te­de pro­jek­ter er ud­valgt med hjælp fra et ek­ster­nt be­døm­mel­ses­ud­valg. For pro­jek­ter, der ik­ke nå­e­de at by­de ind i den­ne om­gang, åb­nes for en ny an­søg­nings­mu­lig­hed til for­å­ret 2021.

Poul Due Jensens Fond uddeler pris

Og­så forsk­nin­gen modt­og i den­ne uge fonds­mid­ler. Den­ne gang i form af en hæ­ders­be­vis­ning, nem­lig Grund­fospri­sen 2020, der be­står af sta­tu­et­ten Be-Think-In­­nova­te og i alt 1 mio. kr.

Her­af er 250.000 kr. en per­son­lig hæ­ders­ga­ve, mens 750.000 kr. frit kan an­ven­des til forsk­ning in­den for pris­mod­ta­ge­rens forsk­nings­om­rå­de.

Pris­mod­ta­ge­ren i år blev lek­tor Dort­he Bom­holdt Ravns­bæk fra Syd­dansk Uni­ver­si­tets In­sti­tut for Fy­sik, Ke­mi og Far­ma­ci, som fik over­rakt pri­sen ved et ufor­melt ar­ran­ge­ment i Bjer­ring­bro den 12. novem­ber.

Pri­sen er en an­er­ken­del­se af Dort­he Bom­holdt Ravns­bæks forsk­ning in­den for især lit­hi­um­bat­te­ri­er, som fin­des overalt fra mo­bil­te­le­fo­ner til el­bi­ler og er en af­gø­ren­de kom­po­nent i den grøn­ne om­stil­ling.

"Dort­he Bom­holdt Ravns­bæks forsk­ning an­ven­der sær­de­les avan­ce­re­de eks­pe­ri­men­tel­le ana­ly­se­me­to­der uden no­gen­sin­de at ta­be det over­ord­ne­de mål om for­bed­ret ener­gi­lag­ring af sy­ne. Hen­des bre­de kon­tak­t­net sik­rer des­u­den hur­tig for­mid­ling, og­så in­du­stri­elt, af de op­nå­e­de re­sul­ta­ter, og hen­des forsk­ning er der­for et for­nemt ek­sem­pel på nyt­te­in­spi­re­ret grund­forsk­ning," si­ger Jens Maaløe, be­sty­rel­ses­for­mand i Po­ul Due Jen­sens Fond og for­mand for Grund­­fospris-ko­­mitéen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…