Tuborgfondet støtter kampen mod sexisme i dansk livemusik

De dan­ske spil­le­ste­der in­vi­te­res nu af Tu­borg­fon­det til at sø­ge mid­ler fra en tre mil­li­o­ner kro­ner stor pul­je, så spil­le­ste­der­ne kan genåb­ne på en bed­re må­de, end da de i for­å­ret blev tvun­get til at luk­ke dø­re­ne i. Der kan blandt an­det sø­ges om støt­te til ini­ti­a­ti­ver, der mod­vir­ker se­xis­me. ”Det hand­ler om, at even­tu­el­le dår­li­ge, gam­le va­ner ik­ke får lov til at le­ve vi­de­re,” me­ner se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Giacomello. 

Tuborgfondet Musikhjælp: Build Live Musik Back Better (foto: Bachs Foto)
Pulj­en 'Tu­borg­fon­det Mu­sik­hjælp: Bu­ild Li­ve Mu­sik Ba­ck Bet­ter' er på tre mil­li­o­ner kro­ner. Den er en del af fon­dens nye ind­sats­om­rå­de ‘Kre­a­ti­ve Er­hverv – vækst­lag i ryt­misk mu­sik’, som skal sik­re un­ge bed­re ram­mer og vil­kår i mu­sik­ken (fo­to: Ba­chs Foto).

#Me­too-kampag­­nen og op­gø­ret mod se­xis­me i blandt an­det kul­­tur- og me­di­e­bran­chen, på ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og i dansk po­li­tik har fyldt me­get i me­di­er­ne og den of­fent­li­ge de­bat he­le ef­ter­å­ret. Og nu går og­så Tu­borg­fon­det ak­tivt ind i be­stræ­bel­ser­ne på at mod­vir­ke sexisme.

Det sker med lan­ce­rin­gen af en pul­je på tre mil­li­o­ner kro­ner un­der over­skrif­ten ‘Tu­borg­fon­det Mu­sik­hjælp: Bu­ild Li­ve Mu­sik Ba­ck Better’.

Ak­ti­vi­te­ter og ini­ti­a­ti­ver, der mod­vir­ker se­xis­me i li­vemu­sik­ken, er så­le­des af Tu­borg­fon­det pin­det ud som et af ni kon­kre­te for­slag til te­ma­er, som dan­ske spil­le­ste­der med un­ge som må­l­grup­pe frem til den 30. novem­ber kan sø­ge om støt­te til.

Iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef i Tu­borg­fon­det Pe­ter Gi­a­co­mel­lo er det ”op­lagt” at ha­ve kam­pen mod se­xis­me i li­vemu­sik­ken med på li­sten over op­lag­te ak­ti­vi­te­ter og initiativer.

Vo­res støt­te af­spej­ler i høj grad, hvad der fo­re­går i vir­ke­lig­he­den – bå­de i den of­fent­li­ge de­bat og sam­fun­det generelt.

se­kre­ta­ri­ats­chef, Tu­borg­fon­det – Pe­ter Giacomello 

”Vo­res støt­te af­spej­ler i høj grad, hvad der fo­re­går i vir­ke­lig­he­den – bå­de i den of­fent­li­ge de­bat og sam­fun­det ge­ne­relt. Vi føl­ger li­ge­som al­le an­dre med i me­di­er­ne og har blandt an­det i mu­sik­ma­ga­si­net Gaf­fa set be­skre­vet, at der og­så i mu­sik­bran­chen har væ­ret is­su­es med se­xis­me og kræn­kel­ser. Der­for sy­nes vi, at det i for­bin­del­se med vo­res nye pul­je må­l­ret­tet spil­le­ste­der­ne er op­lagt at si­ge, at hvis mod­virk­ning af se­xis­me er en agen­da, man vil ar­bej­de med, kan mid­ler­ne i den­ne pul­je og­så gå til det,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Dårlige vaner

Hvad det me­re præ­cist er for ini­ti­a­ti­ver til mod­virk­ning af se­xis­me, som Tu­borg­fon­det vil se vel­vil­ligt på, af­hæn­ger iføl­ge Pe­ter Gi­a­co­mel­lo af an­sø­ger­nes kon­kre­te drøm­me og ideer.

”Jeg fo­re­stil­ler mig, at det for ek­sem­pel kan væ­re støt­te til at af­dæk­ke pro­ble­mets om­fang, ar­ran­ge­re et for­løb for spil­le­ste­dets me­d­ar­bej­de­re el­ler la­ve ini­ti­a­ti­ver i for­hold til gæ­ster og kunst­ne­re. Præ­cis hvil­ke ide­er, der er til at an­gri­be pro­blem­stil­lin­gen, er op til de en­kel­te an­sø­ge­re selv at de­fi­ne­re. Men for os er ud­gangs­punk­tet, at vi ger­ne vil støt­te me­re vi­den, me­re af­dæk­ning og me­re træ­ning, så spil­le­ste­der­ne bli­ver be­vid­ste om, hvad man skal, og hvad man ik­ke skal. Det hand­ler om, at even­tu­el­le dår­li­ge, gam­le va­ner ik­ke får lov til at le­ve vi­de­re,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Han po­in­te­r­er sam­ti­dig, at kam­pen mod se­xis­me i li­vemu­sik­ken blot er ét af de ni for­slag til ini­ti­a­ti­ver, Tu­borg­fon­det i an­søg­nings­ma­te­ri­a­let næv­ner som ek­semp­ler på støtteområder.

”Får vi en an­søg­ning om at mod­vir­ke se­xis­me, vil vi kig­ge po­si­tivt på den. Men det her hand­ler ik­ke kun om se­xis­me – det er ét af man­ge ele­men­ter i he­le pro­jek­tet. Vi vil og­så se po­si­tivt på en an­søg­ning, hvor for­må­let er no­get så ele­men­tært som at for­bed­re pu­bli­kums­op­le­vel­sen til li­vemu­sik­ken,” fast­slår Pe­ter Giacomello.

Spillesteder starter fra nul

Pulj­en på tre mil­li­o­ner kro­ner er en del af Tu­borg­fon­dets nye ind­sats­om­rå­de ‘Kre­a­ti­ve Er­hverv – vækst­lag i ryt­misk mu­sik’, som skal sik­re un­ge bed­re ram­mer og vil­kår i mu­sik­ken. Pe­ter Gi­a­co­mel­lo me­ner, at den lan­ge, ufri­vil­li­ge pau­se, som man­ge af spil­le­ste­der­ne på grund af cor­ona­kri­sen har væ­ret tvun­get til at hol­de si­den for­å­ret, er en op­lagt mu­lig­hed for net­op at sik­re bed­re ram­mer og bed­re for­hold for­an, på og bag sce­ner­ne, når spil­le­ste­der­ne igen kan slå dø­re­ne op.

”Vi hå­ber, at vi med pulj­en på tre mil­li­o­ner kro­ner kan gi­ve et bi­drag til gen­star­ten af li­vemu­sik på nog­le af de dan­ske spil­le­ste­der med 16-30-åri­­ge som må­l­grup­pe. Og hvis vi skal sæt­te am­bi­tio­nen rig­tig højt, er den, at gen­star­ten sker på en bed­re må­de end før ud fra ter­mi­no­lo­gi­en ‘Bu­ild Ba­ck Bet­ter’. Spil­le­ste­der­ne har en mu­lig­hed for at star­te fra nul og be­gyn­de at ope­re­re på en an­den må­de, end de gjor­de før ned­luk­nin­gen, og det er op­lagt at fo­ku­se­re på nog­le pro­ble­mer, der er an­er­kendt i bran­chen om­kring di­ver­si­tet og vækst­la­get i den ryt­mi­ske mu­sik – men og­så blandt an­det se­xis­me,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Tu­borg­fon­det for­ven­ter, at pulj­en på tre mil­li­o­ner kro­ner vil bli­ve split­tet op i be­vil­lin­ger på mel­lem 10.000 og 100.000 kro­ner. Der kan mak­si­malt sø­ges om en kvart mil­li­on kroner.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…