Tuborgfondet støtter kampen mod sexisme i dansk livemusik

De dan­ske spil­le­ste­der in­vi­te­res nu af Tu­borg­fon­det til at sø­ge mid­ler fra en tre mil­li­o­ner kro­ner stor pul­je, så spil­le­ste­der­ne kan genåb­ne på en bed­re må­de, end da de i for­å­ret blev tvun­get til at luk­ke dø­re­ne i. Der kan blandt an­det sø­ges om støt­te til ini­ti­a­ti­ver, der mod­vir­ker se­xis­me. ”Det hand­ler om, at even­tu­el­le dår­li­ge, gam­le va­ner ik­ke får lov til at le­ve vi­de­re,” me­ner se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Gi­a­co­mel­lo.

Tuborgfondet Musikhjælp: Build Live Musik Back Better (foto: Bachs Foto)
Pulj­en 'Tu­borg­fon­det Mu­sik­hjælp: Bu­ild Li­ve Mu­sik Ba­ck Bet­ter' er på tre mil­li­o­ner kro­ner. Den er en del af fon­dens nye ind­sats­om­rå­de ‘Kre­a­ti­ve Er­hverv – vækst­lag i ryt­misk mu­sik’, som skal sik­re un­ge bed­re ram­mer og vil­kår i mu­sik­ken (fo­to: Ba­chs Fo­to).

#Me­too-kampag­­nen og op­gø­ret mod se­xis­me i blandt an­det kul­­tur- og me­di­e­bran­chen, på ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og i dansk po­li­tik har fyldt me­get i me­di­er­ne og den of­fent­li­ge de­bat he­le ef­ter­å­ret. Og nu går og­så Tu­borg­fon­det ak­tivt ind i be­stræ­bel­ser­ne på at mod­vir­ke se­xis­me.

Det sker med lan­ce­rin­gen af en pul­je på tre mil­li­o­ner kro­ner un­der over­skrif­ten ‘Tu­borg­fon­det Mu­sik­hjælp: Bu­ild Li­ve Mu­sik Ba­ck Bet­ter’.

Ak­ti­vi­te­ter og ini­ti­a­ti­ver, der mod­vir­ker se­xis­me i li­vemu­sik­ken, er så­le­des af Tu­borg­fon­det pin­det ud som et af ni kon­kre­te for­slag til te­ma­er, som dan­ske spil­le­ste­der med un­ge som må­l­grup­pe frem til den 30. novem­ber kan sø­ge om støt­te til.

Iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef i Tu­borg­fon­det Pe­ter Gi­a­co­mel­lo er det ”op­lagt” at ha­ve kam­pen mod se­xis­me i li­vemu­sik­ken med på li­sten over op­lag­te ak­ti­vi­te­ter og ini­ti­a­ti­ver.

Vo­res støt­te af­spej­ler i høj grad, hvad der fo­re­går i vir­ke­lig­he­den – bå­de i den of­fent­li­ge de­bat og sam­fun­det ge­ne­relt.

se­kre­ta­ri­ats­chef, Tu­borg­fon­det – Pe­ter Gi­a­co­mel­lo

”Vo­res støt­te af­spej­ler i høj grad, hvad der fo­re­går i vir­ke­lig­he­den – bå­de i den of­fent­li­ge de­bat og sam­fun­det ge­ne­relt. Vi føl­ger li­ge­som al­le an­dre med i me­di­er­ne og har blandt an­det i mu­sik­ma­ga­si­net Gaf­fa set be­skre­vet, at der og­så i mu­sik­bran­chen har væ­ret is­su­es med se­xis­me og kræn­kel­ser. Der­for sy­nes vi, at det i for­bin­del­se med vo­res nye pul­je må­l­ret­tet spil­le­ste­der­ne er op­lagt at si­ge, at hvis mod­virk­ning af se­xis­me er en agen­da, man vil ar­bej­de med, kan mid­ler­ne i den­ne pul­je og­så gå til det,” si­ger Pe­ter Gi­a­co­mel­lo.

Dårlige vaner

Hvad det me­re præ­cist er for ini­ti­a­ti­ver til mod­virk­ning af se­xis­me, som Tu­borg­fon­det vil se vel­vil­ligt på, af­hæn­ger iføl­ge Pe­ter Gi­a­co­mel­lo af an­sø­ger­nes kon­kre­te drøm­me og ide­er.

”Jeg fo­re­stil­ler mig, at det for ek­sem­pel kan væ­re støt­te til at af­dæk­ke pro­ble­mets om­fang, ar­ran­ge­re et for­løb for spil­le­ste­dets me­d­ar­bej­de­re el­ler la­ve ini­ti­a­ti­ver i for­hold til gæ­ster og kunst­ne­re. Præ­cis hvil­ke ide­er, der er til at an­gri­be pro­blem­stil­lin­gen, er op til de en­kel­te an­sø­ge­re selv at de­fi­ne­re. Men for os er ud­gangs­punk­tet, at vi ger­ne vil støt­te me­re vi­den, me­re af­dæk­ning og me­re træ­ning, så spil­le­ste­der­ne bli­ver be­vid­ste om, hvad man skal, og hvad man ik­ke skal. Det hand­ler om, at even­tu­el­le dår­li­ge, gam­le va­ner ik­ke får lov til at le­ve vi­de­re,” si­ger Pe­ter Gi­a­co­mel­lo.

Han po­in­te­r­er sam­ti­dig, at kam­pen mod se­xis­me i li­vemu­sik­ken blot er ét af de ni for­slag til ini­ti­a­ti­ver, Tu­borg­fon­det i an­søg­nings­ma­te­ri­a­let næv­ner som ek­semp­ler på støt­te­o­m­rå­der.

”Får vi en an­søg­ning om at mod­vir­ke se­xis­me, vil vi kig­ge po­si­tivt på den. Men det her hand­ler ik­ke kun om se­xis­me – det er ét af man­ge ele­men­ter i he­le pro­jek­tet. Vi vil og­så se po­si­tivt på en an­søg­ning, hvor for­må­let er no­get så ele­men­tært som at for­bed­re pu­bli­kums­op­le­vel­sen til li­vemu­sik­ken,” fast­slår Pe­ter Gi­a­co­mel­lo.

Spillesteder starter fra nul

Pulj­en på tre mil­li­o­ner kro­ner er en del af Tu­borg­fon­dets nye ind­sats­om­rå­de ‘Kre­a­ti­ve Er­hverv – vækst­lag i ryt­misk mu­sik’, som skal sik­re un­ge bed­re ram­mer og vil­kår i mu­sik­ken. Pe­ter Gi­a­co­mel­lo me­ner, at den lan­ge, ufri­vil­li­ge pau­se, som man­ge af spil­le­ste­der­ne på grund af cor­ona­kri­sen har væ­ret tvun­get til at hol­de si­den for­å­ret, er en op­lagt mu­lig­hed for net­op at sik­re bed­re ram­mer og bed­re for­hold for­an, på og bag sce­ner­ne, når spil­le­ste­der­ne igen kan slå dø­re­ne op.

”Vi hå­ber, at vi med pulj­en på tre mil­li­o­ner kro­ner kan gi­ve et bi­drag til gen­star­ten af li­vemu­sik på nog­le af de dan­ske spil­le­ste­der med 16-30-åri­­ge som må­l­grup­pe. Og hvis vi skal sæt­te am­bi­tio­nen rig­tig højt, er den, at gen­star­ten sker på en bed­re må­de end før ud fra ter­mi­no­lo­gi­en ‘Bu­ild Ba­ck Bet­ter’. Spil­le­ste­der­ne har en mu­lig­hed for at star­te fra nul og be­gyn­de at ope­re­re på en an­den må­de, end de gjor­de før ned­luk­nin­gen, og det er op­lagt at fo­ku­se­re på nog­le pro­ble­mer, der er an­er­kendt i bran­chen om­kring di­ver­si­tet og vækst­la­get i den ryt­mi­ske mu­sik – men og­så blandt an­det se­xis­me,” si­ger Pe­ter Gi­a­co­mel­lo.

Tu­borg­fon­det for­ven­ter, at pulj­en på tre mil­li­o­ner kro­ner vil bli­ve split­tet op i be­vil­lin­ger på mel­lem 10.000 og 100.000 kro­ner. Der kan mak­si­malt sø­ges om en kvart mil­li­on kro­ner.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…