Tuborgfondet støtter kampen mod sexisme i dansk livemusik

De danske spillesteder inviteres nu af Tuborgfondet til at søge midler fra en tre millioner kroner stor pulje, så spillestederne kan genåbne på en bedre måde, end da de i foråret blev tvunget til at lukke dørene i. Der kan blandt andet søges om støtte til initiativer, der modvirker sexisme. ”Det handler om, at eventuelle dårlige, gamle vaner ikke får lov til at leve videre,” mener sekretariatschef Peter Giacomello.

Tuborgfondet Musikhjælp: Build Live Musik Back Better (foto: Bachs Foto)
Pulj­en 'Tu­borg­fon­det Mu­sik­hjælp: Bu­ild Li­ve Mu­sik Ba­ck Bet­ter' er på tre mil­li­o­ner kro­ner. Den er en del af fon­dens nye ind­sats­om­rå­de ‘Kre­a­ti­ve Er­hverv – vækst­lag i ryt­misk mu­sik’, som skal sik­re un­ge bed­re ram­mer og vil­kår i mu­sik­ken (fo­to: Ba­chs Foto).

#Me­too-kampag­nen og op­gø­ret mod se­xis­me i blandt an­det kul­tur- og me­di­e­bran­chen, på ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og i dansk po­li­tik har fyldt me­get i me­di­er­ne og den of­fent­li­ge de­bat he­le ef­ter­å­ret. Og nu går og­så Tu­borg­fon­det ak­tivt ind i be­stræ­bel­ser­ne på at mod­vir­ke sexisme.

Det sker med lan­ce­rin­gen af en pul­je på tre mil­li­o­ner kro­ner un­der over­skrif­ten ‘Tu­borg­fon­det Mu­sik­hjælp: Bu­ild Li­ve Mu­sik Ba­ck Better’.

Ak­ti­vi­te­ter og ini­ti­a­ti­ver, der mod­vir­ker se­xis­me i li­vemu­sik­ken, er så­le­des af Tu­borg­fon­det pin­det ud som et af ni kon­kre­te for­slag til te­ma­er, som dan­ske spil­le­ste­der med un­ge som må­l­grup­pe frem til den 30. novem­ber kan sø­ge om støt­te til.

Iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef i Tu­borg­fon­det Pe­ter Gi­a­co­mel­lo er det ”op­lagt” at ha­ve kam­pen mod se­xis­me i li­vemu­sik­ken med på li­sten over op­lag­te ak­ti­vi­te­ter og initiativer.

Vo­res støt­te af­spej­ler i høj grad, hvad der fo­re­går i vir­ke­lig­he­den – bå­de i den of­fent­li­ge de­bat og sam­fun­det generelt.

se­kre­ta­ri­ats­chef, Tu­borg­fon­det – Pe­ter Giacomello 

”Vo­res støt­te af­spej­ler i høj grad, hvad der fo­re­går i vir­ke­lig­he­den – bå­de i den of­fent­li­ge de­bat og sam­fun­det ge­ne­relt. Vi føl­ger li­ge­som al­le an­dre med i me­di­er­ne og har blandt an­det i mu­sik­ma­ga­si­net Gaf­fa set be­skre­vet, at der og­så i mu­sik­bran­chen har væ­ret is­su­es med se­xis­me og kræn­kel­ser. Der­for sy­nes vi, at det i for­bin­del­se med vo­res nye pul­je må­l­ret­tet spil­le­ste­der­ne er op­lagt at si­ge, at hvis mod­virk­ning af se­xis­me er en agen­da, man vil ar­bej­de med, kan mid­ler­ne i den­ne pul­je og­så gå til det,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Dårlige vaner

Hvad det me­re præ­cist er for ini­ti­a­ti­ver til mod­virk­ning af se­xis­me, som Tu­borg­fon­det vil se vel­vil­ligt på, af­hæn­ger iføl­ge Pe­ter Gi­a­co­mel­lo af an­sø­ger­nes kon­kre­te drøm­me og ideer.

”Jeg fo­re­stil­ler mig, at det for ek­sem­pel kan væ­re støt­te til at af­dæk­ke pro­ble­mets om­fang, ar­ran­ge­re et for­løb for spil­le­ste­dets me­d­ar­bej­de­re el­ler la­ve ini­ti­a­ti­ver i for­hold til gæ­ster og kunst­ne­re. Præ­cis hvil­ke ide­er, der er til at an­gri­be pro­blem­stil­lin­gen, er op til de en­kel­te an­sø­ge­re selv at de­fi­ne­re. Men for os er ud­gangs­punk­tet, at vi ger­ne vil støt­te me­re vi­den, me­re af­dæk­ning og me­re træ­ning, så spil­le­ste­der­ne bli­ver be­vid­ste om, hvad man skal, og hvad man ik­ke skal. Det hand­ler om, at even­tu­el­le dår­li­ge, gam­le va­ner ik­ke får lov til at le­ve vi­de­re,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Han po­in­te­r­er sam­ti­dig, at kam­pen mod se­xis­me i li­vemu­sik­ken blot er ét af de ni for­slag til ini­ti­a­ti­ver, Tu­borg­fon­det i an­søg­nings­ma­te­ri­a­let næv­ner som ek­semp­ler på støtteområder.

”Får vi en an­søg­ning om at mod­vir­ke se­xis­me, vil vi kig­ge po­si­tivt på den. Men det her hand­ler ik­ke kun om se­xis­me – det er ét af man­ge ele­men­ter i he­le pro­jek­tet. Vi vil og­så se po­si­tivt på en an­søg­ning, hvor for­må­let er no­get så ele­men­tært som at for­bed­re pu­bli­kums­op­le­vel­sen til li­vemu­sik­ken,” fast­slår Pe­ter Giacomello.

Spillesteder starter fra nul

Pulj­en på tre mil­li­o­ner kro­ner er en del af Tu­borg­fon­dets nye ind­sats­om­rå­de ‘Kre­a­ti­ve Er­hverv – vækst­lag i ryt­misk mu­sik’, som skal sik­re un­ge bed­re ram­mer og vil­kår i mu­sik­ken. Pe­ter Gi­a­co­mel­lo me­ner, at den lan­ge, ufri­vil­li­ge pau­se, som man­ge af spil­le­ste­der­ne på grund af cor­ona­kri­sen har væ­ret tvun­get til at hol­de si­den for­å­ret, er en op­lagt mu­lig­hed for net­op at sik­re bed­re ram­mer og bed­re for­hold for­an, på og bag sce­ner­ne, når spil­le­ste­der­ne igen kan slå dø­re­ne op.

”Vi hå­ber, at vi med pulj­en på tre mil­li­o­ner kro­ner kan gi­ve et bi­drag til gen­star­ten af li­vemu­sik på nog­le af de dan­ske spil­le­ste­der med 16-30-åri­ge som må­l­grup­pe. Og hvis vi skal sæt­te am­bi­tio­nen rig­tig højt, er den, at gen­star­ten sker på en bed­re må­de end før ud fra ter­mi­no­lo­gi­en ‘Bu­ild Ba­ck Bet­ter’. Spil­le­ste­der­ne har en mu­lig­hed for at star­te fra nul og be­gyn­de at ope­re­re på en an­den må­de, end de gjor­de før ned­luk­nin­gen, og det er op­lagt at fo­ku­se­re på nog­le pro­ble­mer, der er an­er­kendt i bran­chen om­kring di­ver­si­tet og vækst­la­get i den ryt­mi­ske mu­sik – men og­så blandt an­det se­xis­me,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Tu­borg­fon­det for­ven­ter, at pulj­en på tre mil­li­o­ner kro­ner vil bli­ve split­tet op i be­vil­lin­ger på mel­lem 10.000 og 100.000 kro­ner. Der kan mak­si­malt sø­ges om en kvart mil­li­on kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer