Tuborgfondet støtter kampen mod sexisme i dansk livemusik

De dan­ske spil­le­ste­der in­vi­te­res nu af Tu­borg­fon­det til at sø­ge mid­ler fra en tre mil­li­o­ner kro­ner stor pul­je, så spil­le­ste­der­ne kan genåb­ne på en bed­re må­de, end da de i for­å­ret blev tvun­get til at luk­ke dø­re­ne i. Der kan blandt an­det sø­ges om støt­te til ini­ti­a­ti­ver, der mod­vir­ker se­xis­me. ”Det hand­ler om, at even­tu­el­le dår­li­ge, gam­le va­ner ik­ke får lov til at le­ve vi­de­re,” me­ner se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Giacomello. 

Tuborgfondet Musikhjælp: Build Live Musik Back Better (foto: Bachs Foto)
Pulj­en 'Tu­borg­fon­det Mu­sik­hjælp: Bu­ild Li­ve Mu­sik Ba­ck Bet­ter' er på tre mil­li­o­ner kro­ner. Den er en del af fon­dens nye ind­sats­om­rå­de ‘Kre­a­ti­ve Er­hverv – vækst­lag i ryt­misk mu­sik’, som skal sik­re un­ge bed­re ram­mer og vil­kår i mu­sik­ken (fo­to: Ba­chs Foto).

#Me­too-kampag­­nen og op­gø­ret mod se­xis­me i blandt an­det kul­­tur- og me­di­e­bran­chen, på ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og i dansk po­li­tik har fyldt me­get i me­di­er­ne og den of­fent­li­ge de­bat he­le ef­ter­å­ret. Og nu går og­så Tu­borg­fon­det ak­tivt ind i be­stræ­bel­ser­ne på at mod­vir­ke sexisme.

Det sker med lan­ce­rin­gen af en pul­je på tre mil­li­o­ner kro­ner un­der over­skrif­ten ‘Tu­borg­fon­det Mu­sik­hjælp: Bu­ild Li­ve Mu­sik Ba­ck Better’.

Ak­ti­vi­te­ter og ini­ti­a­ti­ver, der mod­vir­ker se­xis­me i li­vemu­sik­ken, er så­le­des af Tu­borg­fon­det pin­det ud som et af ni kon­kre­te for­slag til te­ma­er, som dan­ske spil­le­ste­der med un­ge som må­l­grup­pe frem til den 30. novem­ber kan sø­ge om støt­te til.

Iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef i Tu­borg­fon­det Pe­ter Gi­a­co­mel­lo er det ”op­lagt” at ha­ve kam­pen mod se­xis­me i li­vemu­sik­ken med på li­sten over op­lag­te ak­ti­vi­te­ter og initiativer.

Vo­res støt­te af­spej­ler i høj grad, hvad der fo­re­går i vir­ke­lig­he­den – bå­de i den of­fent­li­ge de­bat og sam­fun­det generelt.

se­kre­ta­ri­ats­chef, Tu­borg­fon­det – Pe­ter Giacomello 

”Vo­res støt­te af­spej­ler i høj grad, hvad der fo­re­går i vir­ke­lig­he­den – bå­de i den of­fent­li­ge de­bat og sam­fun­det ge­ne­relt. Vi føl­ger li­ge­som al­le an­dre med i me­di­er­ne og har blandt an­det i mu­sik­ma­ga­si­net Gaf­fa set be­skre­vet, at der og­så i mu­sik­bran­chen har væ­ret is­su­es med se­xis­me og kræn­kel­ser. Der­for sy­nes vi, at det i for­bin­del­se med vo­res nye pul­je må­l­ret­tet spil­le­ste­der­ne er op­lagt at si­ge, at hvis mod­virk­ning af se­xis­me er en agen­da, man vil ar­bej­de med, kan mid­ler­ne i den­ne pul­je og­så gå til det,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Dårlige vaner

Hvad det me­re præ­cist er for ini­ti­a­ti­ver til mod­virk­ning af se­xis­me, som Tu­borg­fon­det vil se vel­vil­ligt på, af­hæn­ger iføl­ge Pe­ter Gi­a­co­mel­lo af an­sø­ger­nes kon­kre­te drøm­me og ideer.

”Jeg fo­re­stil­ler mig, at det for ek­sem­pel kan væ­re støt­te til at af­dæk­ke pro­ble­mets om­fang, ar­ran­ge­re et for­løb for spil­le­ste­dets me­d­ar­bej­de­re el­ler la­ve ini­ti­a­ti­ver i for­hold til gæ­ster og kunst­ne­re. Præ­cis hvil­ke ide­er, der er til at an­gri­be pro­blem­stil­lin­gen, er op til de en­kel­te an­sø­ge­re selv at de­fi­ne­re. Men for os er ud­gangs­punk­tet, at vi ger­ne vil støt­te me­re vi­den, me­re af­dæk­ning og me­re træ­ning, så spil­le­ste­der­ne bli­ver be­vid­ste om, hvad man skal, og hvad man ik­ke skal. Det hand­ler om, at even­tu­el­le dår­li­ge, gam­le va­ner ik­ke får lov til at le­ve vi­de­re,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Han po­in­te­r­er sam­ti­dig, at kam­pen mod se­xis­me i li­vemu­sik­ken blot er ét af de ni for­slag til ini­ti­a­ti­ver, Tu­borg­fon­det i an­søg­nings­ma­te­ri­a­let næv­ner som ek­semp­ler på støtteområder.

”Får vi en an­søg­ning om at mod­vir­ke se­xis­me, vil vi kig­ge po­si­tivt på den. Men det her hand­ler ik­ke kun om se­xis­me – det er ét af man­ge ele­men­ter i he­le pro­jek­tet. Vi vil og­så se po­si­tivt på en an­søg­ning, hvor for­må­let er no­get så ele­men­tært som at for­bed­re pu­bli­kums­op­le­vel­sen til li­vemu­sik­ken,” fast­slår Pe­ter Giacomello.

Spillesteder starter fra nul

Pulj­en på tre mil­li­o­ner kro­ner er en del af Tu­borg­fon­dets nye ind­sats­om­rå­de ‘Kre­a­ti­ve Er­hverv – vækst­lag i ryt­misk mu­sik’, som skal sik­re un­ge bed­re ram­mer og vil­kår i mu­sik­ken. Pe­ter Gi­a­co­mel­lo me­ner, at den lan­ge, ufri­vil­li­ge pau­se, som man­ge af spil­le­ste­der­ne på grund af cor­ona­kri­sen har væ­ret tvun­get til at hol­de si­den for­å­ret, er en op­lagt mu­lig­hed for net­op at sik­re bed­re ram­mer og bed­re for­hold for­an, på og bag sce­ner­ne, når spil­le­ste­der­ne igen kan slå dø­re­ne op.

”Vi hå­ber, at vi med pulj­en på tre mil­li­o­ner kro­ner kan gi­ve et bi­drag til gen­star­ten af li­vemu­sik på nog­le af de dan­ske spil­le­ste­der med 16-30-åri­­ge som må­l­grup­pe. Og hvis vi skal sæt­te am­bi­tio­nen rig­tig højt, er den, at gen­star­ten sker på en bed­re må­de end før ud fra ter­mi­no­lo­gi­en ‘Bu­ild Ba­ck Bet­ter’. Spil­le­ste­der­ne har en mu­lig­hed for at star­te fra nul og be­gyn­de at ope­re­re på en an­den må­de, end de gjor­de før ned­luk­nin­gen, og det er op­lagt at fo­ku­se­re på nog­le pro­ble­mer, der er an­er­kendt i bran­chen om­kring di­ver­si­tet og vækst­la­get i den ryt­mi­ske mu­sik – men og­så blandt an­det se­xis­me,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Tu­borg­fon­det for­ven­ter, at pulj­en på tre mil­li­o­ner kro­ner vil bli­ve split­tet op i be­vil­lin­ger på mel­lem 10.000 og 100.000 kro­ner. Der kan mak­si­malt sø­ges om en kvart mil­li­on kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: